مدیریت صفحه‌های وب در برنامه Google

وقتی با برنامه Google در وب جستجو می‌کنید، می‌توانید صفحه‌های وب را بدون مرورگر باز کنید. یعنی می‌توانید:

 • پیوند‌های نتیجه جستجو را سریع‌تر باز کنید.
 • در برنامه Google بمانید.
 • پیوندها را کپی، هم‌رسانی، یا مجدداً در مرورگرتان باز کنید.

باز‌کردن صفحات وب در برنامه

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Google جستجوی Google را باز کنید؛
 2. جستجویی انجام دهید؛
 3. برای باز کردن پیوند نتیجه جستجو در برنامه، یکی از این کارها را انجام دهید:
  • روی پیوند ضربه بزنید.
  • پیوند را لمس کنید و نگه‌دارید. سپس، روی Open (باز کردن) یا Open in new page (باز کردن در صفحه جدید) ضربه بزنید.

هم‌رسانی، کپی، ذخیره، یا باز کردن در مرورگر

بعداز باز کردن صفحه وبی در برنامه Google، می‌توانید از پیوند آن صفحه استفاده کنید.

 1. در iPhone یا iPad، صفحه وبی را در برنامه Google جستجوی Google باز کنید؛
 2. روی Share (هم‌رسانی)  اشتراک‌گذاری ضربه بزنید؛
 3. کنشی را انتخاب کنید. برای مثال:
  • Share link (هم‌رسانی پیوند): برای هم‌رسانی پیوند ازطریق برنامه‌ای در دستگاهتان (مانند Gmail)، روی برنامه ضربه بزنید.
  • Copy link (کپی کردن پیوند): روی Copy URL (کپی کردن نشانی وب). ضربه بزنید. سپس، پیوند را هرکجا که خواستید جای‌گذاری کنید.
  • Open in a web browser (باز کردن در مرورگر وب): روی ‎Open in [browser]‎ (باز کردن در [مرورگر]) ضربه بزنید. سپس می‌توانید از ویژگی‌های مرورگر، مثل نشانک‌ها، استفاده کنید.

نکته: همچنین می‌توانید هر پیوندی را در برنامه Google کپی کنید. پیوند را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی Copy (کپی کردن) ضربه بزنید.

iPhone و iPad Android