مشاهده یا حذف فعالیت در برنامه Google

هنگام استفاده از «برنامه Google»، برخی از فعالیت‌ها در «حساب Google» ذخیره می‌شوند. می‌توانید این فعالیت‌ها را در فعالیت من ببینید و پاک کنید و هروقت خواستید ذخیره شدن اکثر فعالیت‌ها را متوقف کنید.

حذف موارد به‌طور جداگانه

  1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» وارد شوید؛
  2. در موردی که می‌خواهید حذف شود، «بیشتر» بیشتر و سپس حذف را انتخاب کنید.

حذف فعالیت دوره زمانی یا روزی خاص

  1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» وارد شوید؛
  2. روی «منو» منو و سپس حذف فعالیت براساس ضربه بزنید؛
  3. روز یا محدوده تاریخ موردنظرتان را انتخاب کنید؛
  4. حذف را انتخاب کنید؛

حذف همه فعالیت‌ها

  1. به صفحه فعالیت من بروید. شاید از شما خواسته شود به «حساب Google» وارد شوید؛
  2. روی «منو» منو و سپس حذف فعالیت براساس ضربه بزنید؛
  3. در زیر «حذف براساس تاریخ»، پیکان روبه‌پایین پیکان روبه‌پایین و سپس همه زمان‌ها را انتخاب کنید؛
  4. حذف را انتخاب کنید.

صفحه‌های مرتبط