Thay đổi ngôn ngữ của bạn trên Google

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mình sử dụng cho các sản phẩm của Google và kết quả tìm kiếm.
  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Cài đặt tìm kiếm.
  2. Ở phía bên trái, hãy nhấp vào Ngôn ngữ.
  3. Chọn cài đặt ngôn ngữ.
    • Ngôn ngữ các sản phẩm của Google nên sử dụng: Cài đặt này thay đổi ngôn ngữ cho giao diện Google, bao gồm thông báo và các nút trên màn hình của bạn.
    • Hiện đang hiển thị các kết quả tìm kiếm bằng: Cài đặt này cho phép bạn chọn thêm ngôn ngữ để xem kết quả tìm kiếm bằng ngôn ngữ đó. Chúng tôi cố gắng tự động tìm kết quả được viết bằng ngôn ngữ bạn đã chọn ở trên, nhưng bạn luôn có thể chọn thêm ngôn ngữ.
  4. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?