Giúp Google thu thập dữ liệu liên kết của bạn

Google chỉ có thể truy cập các liên kết nếu liên kết đó là thẻ <a> có thuộc tính href. Trình thu thập dữ liệu của Google sẽ không truy cập các liên kết thuộc định dạng khác. Lý do Google không thể truy cập những liên kết <a> không có thẻ href hay các thẻ khác có chức năng như liên kết là vì các sự kiện tập lệnh. Sau đây là ví dụ về các liên kết mà Google có thể và không thể theo truy cập:

Có thể truy cập:

  • <a href="https://example.com">
  • <a href="/relative/path/file">

Không thể truy cập:

  • <a routerLink="some/path">
  • <span href="https://example.com">
  • <a onclick="goto('https://example.com')">
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?