Báo cáo đường liên kết

Xem các đường liên kết ngược đến trang web của bạn

Xem trang nào có nhiều đường liên kết đến trang của bạn nhất, các trang được liên kết nhiều nhất, v.v.

Mở báo cáo đường liên kết

 

Đường liên kết ngược là gì? Đường liên kết ngược là một đường liên kết trên một trang từ một trang web khác liên kết đến một trang trên trang web của bạn. Đường liên kết này liên kết ngược về trang web của bạn.

 

Một số lưu ý về dữ liệu:

 • Các trang trên trang web của bạn được nhóm theo URL chính tắc. Tức là thẻ ký tự liên kết và có thể là cả một số tham số sẽ bị bỏ qua trước khi phân nhóm.
 • Các đường liên kết trùng lặp được kết hợp với nhau. Đường liên kết trùng lặp là đường liên kết từ cùng một URL nguồn đến cùng một URL đích, sau khi xoá tất cả tham số và chế độ chuẩn hoá khác. Báo cáo văn bản liên kết xác định đường liên kết trùng lặp dựa trên văn bản liên kết chứ không phải URL.
 • Bảng có giới hạn 1.000 hàng nên có thể bảng sẽ bị cắt bớt trong các trang web lớn hơn hoặc được liên kết nhiều hơn.
 • Tổng số mà bạn thấy phía trên bảng không giới hạn ở 1.000 hàng, nhưng có thể bỏ qua một số URL vì nhiều lý do (chẳng hạn như trang chưa lập chỉ mục, URL trùng lặp và nhiều lý do khác).
 • Tuy báo cáo sử dụng cụm từ "trang web", nhưng trên thực tế, dữ liệu được nhóm theo miền gốc trong báo cáo Đường liên kết. Các giao thức (http/https), miền con (m., www) và thư mục con đều được tách ra và nhóm cùng nhau. Do đó, tất cả những miền sau đây đều được nhóm vào example.com:
  • example.com
  • m.example.com
  • example.com/pet_store/
  • https://example.com
  • http://example.com
 • Miền cấp cao nhất (TLD) không bị bỏ qua khi được nhóm và hiển thị, vậy nên các miền sau đây KHÔNG giống hệt nhau:
  • example.com
  • example.com.de
 • "Trang bên ngoài" hay đường liên kết là mọi trang hoặc đường liên kết bên ngoài tài sản hiện tại của bạn.

 • Báo cáo này chứa các đường liên kết mà Google tìm thấy theo thời gian. Các đường liên kết này có thể đã bị xoá hoặc một trang có thể không còn tồn tại. Báo cáo này không ghi rõ liệu một đường liên kết có được đánh dấu là nofollow hay không.

Báo cáo này có những thông tin sau:

Đường liên kết ngoài

Đây là những đường liên kết bên ngoài trang web của bạn:

Các trang được liên kết hàng đầu (Những trang được liên kết nhiều nhất trên trang web của bạn)

Xem những trang nào của bạn có nhiều đường liên kết ngược qua các trang web khác nhất. Sử dụng báo cáo này để xem bạn có nhận được sự công nhận mà bạn nghĩ mình xứng đáng không.

Cách thao tác

Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết ngoài > Các trang được liên kết hàng đầu

Nhấp vào đường liên kết XEM THÊM ở cuối bảng để xem danh sách đầy đủ. Sau đó, hãy chọn một URL trong danh sách để xem các trang web liên kết nhiều nhất đến trang đó. Các trang web được trình bày theo miền gốc, trong khi đó mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ xuất hiện dưới dạng example.com).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng các trang được liên kết nhiều nhất đúng như mong đợi của bạn.
Các trang web liên kết hàng đầu (Các trang web liên kết đến trang của bạn nhiều nhất)

Xem trang web nào có nhiều đường liên kết ngược đến trang web của bạn nhất.

Báo cáo này cho thấy miền gốc của các trang web có nhiều đường liên kết đến trang web của bạn nhất, sắp xếp theo số lượng đường liên kết. Các trang web được trình bày theo miền gốc, trong khi đó mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ xuất hiện dưới dạng example.com).

Nếu bạn thấy miền được liệt kê giống hệt tài sản của bạn, thì đó là do miền này đại diện cho miền con bị bỏ qua trong bảng. Ví dụ: nếu một đường liên kết đến từ m.example.com, mục trong bảng sẽ là example.com.

Cách thao tác

Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết ngoài > Các trang web liên kết hàng đầu

Nhấp vào đường liên kết XEM THÊM ở cuối bảng để xem danh sách đầy đủ. Sau đó, hãy nhấp vào một trang web trong danh sách để xem các trang của bạn được trang web đó liên kết đến nhiều nhất.

Các trang web được trình bày theo miền gốc, trong khi đó mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ xuất hiện dưới dạng example.com).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng bạn nắm rõ các trang web có trong báo cáo. Nếu thấy trang web nào lạ và có khả năng vi phạm, thì có thể bạn phải yêu cầu xoá đường liên kết. Nếu yêu cầu không thành công, hãy từ chối đường liên kết để tránh bị giảm thứ hạng do những trang mà bạn đã biết là vi phạm.
 • Xem liệu các trang web quan trọng đối với bạn có trỏ đến trang web của bạn hay không. Ví dụ: nếu bạn có trang web nhà hàng thì trang của bạn có được nhắc đến trong blog về ẩm thực hoặc trang web đánh giá không?
Văn bản liên kết hàng đầu (Văn bản thường thấy nhất trong các đường liên kết đến trang web của bạn)

Xem văn bản liên kết nào được sử dụng trong đường liên kết ngược tới trang web của bạn. Chỉ các đường liên kết từ bên ngoài tài sản của bạn mới được tính.

Các văn bản trùng lặp được kết hợp, trong đó văn bản trùng lặp là một kiểu khớp chính xác không phân biệt chữ hoa chữ thường. Vì vậy, "Hello world" và "HELLO WORLD" là văn bản trùng lặp, nhưng "Hello world" và "Hello worlds" thì không.

Các đường liên kết không có văn bản (ví dụ: đường liên kết hình ảnh) sẽ xuất hiện dưới dạng "(trống)" trong cột Văn bản liên kết trên báo cáo và dưới dạng hàng trống trong dữ liệu xuất.

Văn bản liên kết được nhóm theo mức độ khớp chính xác và sắp xếp theo số lượng. Các trang web được trình bày theo miền gốc, trong khi đó mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ xuất hiện dưới dạng example.com).

Cách thao tác

Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết ngoài > Văn bản liên kết hàng đầu

Nhấp vào đường liên kết XEM THÊM ở cuối bảng để xem danh sách đầy đủ.

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng văn bản liên kết đúng với mong đợi của bạn và không phải là văn bản vi phạm.
 • Xác nhận rằng các trang web khác mô tả chính xác về trang web của bạn. Nếu không, có thể bạn phải làm rõ nội dung trang web của mình.
Các trang web liên kết hàng đầu đến một trang cụ thể

Xem số lượng đường liên kết ngược mà bạn nhận được từ một trang web cụ thể đến một trang cụ thể. Bạn chỉ có thể xem thông tin này đối với một trang xuất hiện trong bảng Các trang được liên kết hàng đầu.

Cách thao tác

Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết ngoài > Các trang được liên kết hàng đầu > XEM THÊM > Lọc theo URL của trang

Thông tin chi tiết khác

Nhấp vào một trang web trong danh sách Các trang web hàng đầu liên kết đến trang này để xem danh sách trang trên trang web đó có liên kết đến trang đã chọn.

Các trang web được trình bày theo miền gốc, trong khi đó mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ xuất hiện dưới dạng example.com).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Nếu trang web liên kết có uy tín, hãy xem trang nào thu được lợi ích từ trang web đó.
 • Nếu trang web liên kết là trang vi phạm, hãy thử yêu cầu họ huỷ liên kết. Đối với trang web vi phạm đã biết, thường thì Google sẽ bỏ qua các đường liên kết có liên quan, nhưng bạn nên xoá hoặc từ chối các đường liên kết đó.
Đường liên kết ngược từ một trang web nhất định đến một trang nhất định

Xem các đường liên kết ngược từ một trang web đến một trang cụ thể trên trang web của bạn.

Cách thao tác

Có hai cách để bạn chuyển đến phần này, thông qua trang đích hoặc thông qua trang web liên kết:

Thông qua trang đích:

 • Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết ngoài > Các trang được liên kết hàng đầu > XEM THÊM > Kiểm tra theo URL của trang > Lọc theo URL của trang web

Thông qua trang web liên kết:

 • Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết ngoài > Các trang web liên kết hàng đầu > XEM THÊM > Lọc theo URL của trang web > Lọc theo URL của trang

Các trang web được trình bày theo miền gốc, trong khi đó mọi miền con đều bị bỏ qua (vì vậy www.example.com sẽ xuất hiện dưới dạng example.com).

Bảng các trang liên kết hàng đầu

Bảng này bao gồm các cột sau:

 • Trang liên kết: Trang có đường liên kết đến trang đích trên trang web của bạn.
 • URL đích (nếu khác): Nếu không có giá trị nào xuất hiện thì tức là URL liên kết trên trang liên kết giống hệt URL của trang đích. Nếu có một giá trị xuất hiện thì tức là URL liên kết trên trang liên kết khác với URL của trang đích. Dưới đây là hai lý do khiến URL liên kết có thể không phải là URL của trang đích:
  • Trang web của bạn chuyển hướng khách truy cập từ URL liên kết đến URL đích. Ví dụ: trang web của bạn có thể chuyển hướng người dùng từ example.com/trang_cu đến example.com/trang_thay_the. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng cách truy cập trang liên kết rồi nhấp vào đường liên kết này, sau đó theo dõi lệnh chuyển hướng.
  • Google coi URL chính tắc cho URL trên trang liên kết là URL đích. Trong trường hợp này, nếu bạn truy cập trang liên kết rồi nhấp vào đường liên kết, thì (có thể) bạn sẽ truy cập URL liên kết thực tế. Tuy nhiên, nếu tìm URL trên trang liên kết trên Google rồi nhấp vào kết quả, thì bạn sẽ được chuyển hướng đến URL đích (chính tắc).

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Theo dõi cách người dùng chuyển từ một trang web cụ thể đến một trang nhất định.

Đường liên kết nội bộ

Đây là những đường liên kết từ một trang trong trang web của bạn đến chính trang web của bạn:

Các trang được liên kết hàng đầu trong trang web của bạn

Xem trang nào của bạn được các trang trong cùng trang web liên kết đến nhiều nhất.

Cách thao tác

Báo cáo Đường liên kết > Bảng Các trang được liên kết nội bộ hàng đầu

Để biết thêm chi tiết

Chọn một URL trong danh sách để xem các trang khác của bạn có liên kết đến URL này.

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Xác nhận rằng các trang quan trọng (trang chủ, trang liên hệ) được liên kết chính xác trong trang web của bạn.
Những trang liên kết đến một trang cụ thể

Xem trang nào trên trang web của bạn đang liên kết đến một trang cụ thể.

Cách thao tác

Báo cáo Đường liên kết > Đường liên kết nội bộ > Các trang được liên kết hàng đầu > XEM THÊM > Lọc theo URL của trang

Mục đích sử dụng báo cáo này

 • Điều chỉnh luồng truy cập trong trang web của bạn bằng cách đảm bảo rằng người dùng có thể chuyển từ trang A đến trang B qua ít lượt nhấp nhất.

Xuất dữ liệu báo cáo

Nhiều báo cáo có nút xuất để xuất dữ liệu báo cáo. Dữ liệu biểu đồ và dữ liệu bảng sẽ đều được xuất. Những giá trị xuất hiện dưới dạng ~ hoặc - trong báo cáo (không có dữ liệu/không phải số) sẽ được biểu thị bằng số 0 trong dữ liệu được tải xuống.

Bạn có thể xuất dữ liệu liên kết dưới dạng tệp CSV hoặc Google Trang tính.

Trang đích

Xuất lên đến 100.000 hàng dữ liệu bằng cách sử dụng nút Xuất. Có những nhóm dữ liệu sau:

 • Đường liên kết mới nhất
  Đường liên kết mới phát hiện gần đây đến trang web của bạn (tối đa 100.000 hàng), sắp xếp theo ngày phát hiện.
 • Các đường liên kết mẫu khác
  Đường liên kết mẫu đến trang web của bạn (tối đa 100.000 hàng), được trích xuất từ toàn bộ đường liên kết mà Google đã biết. Dữ liệu này sẽ hữu ích khi bạn có nhiều hơn 100.000 trang liên kết đến trang web của bạn, vì mẫu cho biết một số dữ liệu bị cắt bớt khi xuất Liên kết mới nhất do giới hạn độ dài.

Trang chỉ có một bảng

Các trang chứa một bảng duy nhất có nút tải xuống để xuất toàn bộ bảng (tối đa 1.000 hàng). Tiêu chí sắp xếp trong bảng trên trang không ảnh hưởng đến dữ liệu được xuất.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính