Thẻ meta mà Google hiểu được

Thẻ meta là một cách tuyệt vời dành cho nhà quản trị trang web để cung cấp cho công cụ tìm kiếm thông tin về trang web của họ. Thẻ meta có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho tất cả các loại ứng dụng và mỗi hệ thống chỉ xử lý những thẻ meta mà hệ thống hiểu được và bỏ qua những thẻ còn lại. Thẻ meta được thêm vào phần <head> trên trang HTML của bạn và thường trông giống như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="Description" CONTENT="Tác giả: A.N. Author, Người minh họa: P. Picture, Danh mục: Sách, Giá: £9,24, Số trang: 784 trang">
  <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/>
  <title>Sách mẫu - sách cũ chất lượng cao dành cho trẻ em</title>
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">

 

Google hiểu được các thẻ meta sau (danh sách này không đầy đủ):

<meta name="description" content="Mô tả về trang" /> Sử dụng thẻ này để cung cấp đoạn mô tả ngắn về trang. Trong vài trường hợp, đoạn mô tả này được sử dụng như một phần của đoạn trích hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Thông tin khác
<meta name="robots" content="..., ..." />

<meta name="googlebot" content="..., ..." />

Các thẻ meta này có chức năng kiểm soát hành vi của công cụ tìm kiếm khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Thẻ <meta name="robots"> áp dụng cho tất cả các công cụ tìm kiếm, trong khi <meta name="googlebot"> chỉ áp dụng cho Google.

Các giá trị mặc định là "index, follow" (lập chỉ mục, theo) và không cần chỉ định. Chúng tôi hiểu các giá trị sau (khi bạn chỉ định nhiều giá trị, hãy phân tách các giá trị đó bằng dấu phẩy):

 • index (lập chỉ mục) – Cho phép lập chỉ mục trang
 • follow (theo) – Theo mọi đường dẫn liên kết trên trang trong quá trình thu thập dữ liệu.
 • noindex (ngăn lập chỉ mục) – Ngăn lập chỉ mục trang.
 • nofollow (không theo) – Không theo các đường dẫn liên kết trên trang này trong quá trình thu thập dữ liệu
 • nosnippet (ngăn hiển thị đoạn trích) – Ngăn không cho hiển thị một đoạn trích hay đoạn xem trước video trong kết quả tìm kiếm. Đối với video, một hình ảnh tĩnh sẽ được hiển thị để thay thế, nếu có thể. Ví dụ: <meta name="robots" content="nosnippet">
 • noarchive (không hiển thị kết quả trong bộ nhớ đệm) – Không hiển thị đường dẫn liên kết đã lưu trong bộ nhớ đệm cho một trang trong kết quả tìm kiếm.
 • unavailable_after:[date] (ngày kết thúc) – Cho phép bạn chỉ định thời gian và ngày chính xác mà bạn muốn dừng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang này
 • noimageindex (không lập chỉ mục hình ảnh) – Không hiển thị trang dưới dạng trang giới thiệu cho một hình ảnh trong kết quả tìm kiếm Google Hình ảnh.
 • none (không) – Tương đương với noindex, nofollow.
 • all (tất cả) – [Mặc định] Tương đương với "index, follow".

Hiện bạn có thể xác định thông tin này trong phần tiêu đề của trang của bạn bằng cách sử dụng lệnh "X-Robots-Tag" trong tiêu đề HTTP. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn hạn chế việc lập chỉ mục với các tệp không phải HTML như tệp đồ họa hoặc các loại tài liệu khác. Thêm thông tin về thẻ meta robots.

<meta name="google" content="nositelinkssearchbox" /> Khi người dùng tìm kiếm trang web của bạn, kết quả trên Google Tìm kiếm đôi khi hiển thị một hộp tìm kiếm riêng cho trang web của bạn, cùng với các liên kết trực tiếp khác đến trang web của bạn. Thẻ này cho Google biết không được hiển thị hộp tìm kiếm liên kết trang web. Tìm hiểu thêm về hộp tìm kiếm liên kết trang web.
<meta name="google" content="notranslate" /> Khi Google nhận ra nội dung của một trang viết bằng ngôn ngữ mà người dùng có thể không muốn đọc thì chúng tôi thường cung cấp một đường dẫn liên kết đến bản dịch trong kết quả tìm kiếm. Nói chung, việc này đem đến cho bạn cơ hội để cung cấp nội dung hấp dẫn và độc đáo của bạn tới một nhóm người dùng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà việc này không được mong muốn. Thẻ meta này cho Google biết rằng bạn không muốn chúng tôi cung cấp bản dịch cho trang này.
<meta name="google-site-verification" content="..." /> Bạn có thể sử dụng thẻ này trên trang cấp cao nhất của trang web của bạn để xác minh quyền sở hữu cho Search Console. Xin lưu ý rằng mặc dù các giá trị của thuộc tính "name" và "content" cần khớp chính xác với những gì được cung cấp tới bạn (bao gồm chữ hoa và chữ thường), không quan trọng nếu bạn thay đổi thẻ từ XHTML sang HTML hoặc nếu định dạng của thẻ khớp với định dạng trang của bạn. Thông tin khác
<meta http-equiv="Content-Type" content="...; charset=..." />
<meta charset="..." >
Thẻ này xác định loại nội dung và bộ ký tự của trang. Đảm bảo rằng bạn đưa giá trị của thuộc tính nội dung vào trong ngoặc kép - nếu không thuộc tính bộ ký tự có thể bị thông dịch sai. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Unicode/UTF-8 khi có thể. Thông tin khác
<meta http-equiv="refresh" content="...;url=..." /> Thẻ này đưa người dùng tới URL mới sau một khoảng thời gian nhất định và đôi khi được dùng như một hình thức chuyển hướng đơn giản. Tuy nhiên, thẻ này không được hỗ trợ trong một số trình duyệt và có thể gây bối rối cho người dùng. Trang web W3C khuyên rằng không nên sử dụng thẻ này. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng chuyển hướng 301 phụ của máy chủ thay thế.
<meta name="viewport" content="..."> Thẻ này cho trình duyệt biết cách hiển thị một trang trên thiết bị di động. Sự hiện diện của thẻ này cho Google biết rằng trang thân thiện với thiết bị di động. Đọc thêm về cách định cấu hình thẻ meta chế độ xem.

<meta name="rating" content="adult" />

<meta name="rating" content="RTA-5042-1996-1400-1577-RTA" />

Gắn nhãn một trang là có chứa nội dung người lớn để chỉ báo rằng trang được lọc theo kết quả Tìm kiếm an toàn. Tìm hiểu thêm về cách gắn nhãn các trang Tìm kiếm an toàn.

Các điểm khác cần lưu ý

 • Google có thể đọc cả thẻ meta dạng HTML và XHTML, cho dù trang sử dụng mã nào.
 • Ngoại trừ thẻ verify, các thẻ meta thường không phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Đây không phải là danh sách đầy đủ chứa các thẻ meta hiện có và bạn có thể sử dụng các thẻ meta khác nếu chúng quan trọng với trang web của bạn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng Google sẽ bỏ qua thẻ meta nếu không nhận ra các thẻ này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?