Rapporter om utökade resultat

Se vilka enheter med utökade resultat som Google hittade på webbplatsen

Se vilka utökade resultat Google hittade på webbplatsen och eventuella problem Google hade med att analysera dem.

Rapporter om utökade resultat visas under Förbättringar i menyrutan. Det finns en rapport för varje typ av utökat resultat.

En rapport om utökade resultat visas bara om

Om du har implementerat en typ som stöds men rapporten inte visas för egendomen läser du mer under Utökade resultat saknas.

 

ÖPPNA SEARCH CONSOLE

 

Övervaka utökade resultat i Search Console – utbildning i Google Search Console

 

 

Om informationen

Siffrorna i rapporten gäller antal objekt, inte sidor. En sida kan innehålla flera strukturerade dataobjekt.
Rapporten omfattar bara ett urval av de indexerade sidorna, men antalet sidor kan variera.
Strukturerad data på sidor som inte har indexerats (inklusive alternativa sidor eller dubblettsidor) visas inte och tas inte med i Googles index.

Allmän användarguide

I varje rapport visas objekt för utökade resultat, inte sidor (en sida kan innehålla ett eller flera strukturerade dataobjekt av samma eller olika typer).

Detta bör du titta efter:

 • Helst bör antalet fel av typen ogiltig vara 0. Ett fel förhindrar att ett objekt används på Google. Om det finns fel hanterar du dem enligt beskrivningen under Felsökning nedan.
 • Om du hittar varningar (antalet objekt i tabellen Förbättra objektets visningssätt är större än 0) kan de utökade resultaten visserligen visas på Google Sök, men användarupplevelsen kan bli något sämre. Felsök varningar på det sätt som beskrivs under Felsökning nedan.
 • Granska oväntade ökningar eller minskningar av antalet. Se beskrivningen i avsnittet Felsökning nedan.

 

Prioritera och åtgärda problem med utökade resultat:

 1. Öppna sammanfattningssidan i en rapport om utökade resultat och filtrera bort varningarna och de giltiga objekten, så att du kan fokusera på felen i första hand.
 2. Åtgärda felen utifrån hur många objekt som påverkas:
  1. Om det finns en ökning i feltabellen letar du efter en motsvarande ökning bland problemraderna i tabellen.
  2. Åtgärda problemet på webbplatsen, testa åtgärden och försäkra dig om att åtgärderna visas på webben. Du kan läsa mer om de olika verktygen för att visa och felsöka strukturerad data under Granska fel.
  3. Öppna sidan med information om problemet igen och påbörja verifieringen genom att klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits. Verifieringen kan ta flera dagar och du får e-postaviseringar om förloppet.
  4. Om alla förekomster av problemet kan konstateras vara åtgärdade (dvs. om vi kan verifiera att problemet har åtgärdats) ändras antalet objekt som påverkas av det problemet till noll och problemstatusen uppdateras.
 3. Fortsätt åtgärda fel.
 4. När alla fel har åtgärdats tar du bort filtret för varningar och ser om det finns sådana du vill åtgärda. De flesta varningarna gäller tomma valfria egenskaper i strukturerad data. Det kan vara bra för webbplatsens besökare om det finns mer information i de utökade resultaten.

Fler åtgärder

Felsöka ett specifikt utökat resultat

 Du kan använda flera olika verktyg för att kontrollera och åtgärda fel i strukturerad data:

 • informationssidan om felet:
  1. Klicka på en webbadress i tabellen så att den strukturerade datakoden visas.
  2. Klicka på granskningsikonen Search bredvid webbadressen i tabellen. Då körs granskningsverktyget för webbadresser, där du kan se mer information om felet, resultatet av ett realtidstest och ett test av den indexerade versionen av sidan samt en skärmdump.
 • Du kan testa sidan med testverktyget för utökade resultat. Du kan också testa koden, ändra den och testa den på nytt i en iterativ process direkt i webbläsaren. Skriv webbadressen till sidan som ska testas eller kopiera koden och klistra in den i verktyget. Det här är det bästa verktyget för att felsöka och åtgärda kod för strukturerad data.
 • Använd granskningsverktyget för webbadresser om du vill granska en godtycklig webbadress på webbplatsen. Verktyget utvärderar även all strukturerad data på sidan, både i den indexerade och aktiva versionen av sidan. Granskningsverktyget för webbadresser är bäst lämpat för att se om Google har hittat och indexerat ett utökat resultat och om Google kan komma åt sidan med det utökade resultatet (ett krav för att indexera det utökade resultatet).
Felsöka plötsliga ökningar av antalet fel

Den vanligaste orsaken till att felen har ökat är att ett fel har lagts till i en mall som används på många sidor på webbplatsen.

Kontrollera om ökningen beror på att en grupp objekt har flyttats från en allvarlighetsgrad till en annan:

 1. Om du ser en ökning letar du efter en motsvarande minskning för en annan status (varningar eller giltiga objekt).
 2. Om du hittar en motsvarande minskning kontrollerar du att det gäller samma webbadresser.
 3. Om objekten har flyttats från en status till en annan tar du reda på vad det beror på genom att visa mer detaljerad information om ökningen.

Felsök problemet genom att visa detaljer om ett exempelobjekt och granska felen enligt beskrivningen ovan.

Felsöka utökade resultat som saknas/minskning av antalet utökade resultat

Det här är några möjliga orsaker till att ett utökat resultat inte visas i rapporten:

 • Rapporten har för närvarande inte stöd för alla slags utökade resultat. Se listan över utökade resultat som stöds.
 • Endast utökade resultat från indexerade sidor kan visas. Alla sidor på webbplatsen kanske inte har genomsökts av olika skäl. På mycket stora webbplatser kan det vara stor skillnad mellan antalet sidor med strukturerad data på webbplatsen och antalet utökade resultat i rapporten. Om antalet utökade resultat på webbplatsen minskar kraftigt kan du se efter om antalet indexerade sidor har sjunkit i motsvarande grad.
 • Google har inte genomsökt en viss sida ännu. Det kan ta lite tid innan Google hinner genomsöka nya eller uppdaterade sidor. Du kan be Google att genomsöka webbadresserna på nyttIndexeringsförfrågningar utförs inte direkt – det kan ta upp till en vecka att genomföra en begärd indexering.
 • Google kommer inte åt sidan. Med granskningsverktyget för webbadresser ser du om Google kommer åt sidan.
 • Strukturerad data på sidan kan innehålla så många fel att Google inte känner igen den som ett utökat resultat. Kontrollera sidan med hjälp av testverktyget för utökade resultat (kolla den aktiva sidans webbadress snarare än att klistra in den strukturerade datakoden). Om strukturerad data hittas men inte går att analysera visas den i rapporten om oanalyserbar strukturerad data.
 • Utökade resultat av den aktuella typen kanske inte stöds i ditt land än. Kolla i dokumentationen om utökade resultat av den aktuella typen stöds i landet.
 • Vissa sidor kanske inte räknas med i diagrammens totalsummor. Den här rapporten omfattar bara ett urval av sidorna, men antalet sidor kan variera ibland.

 

Så här felsöker du varför ett utökat resultat inte tas med i en rapport:

 1. Kontrollera om sidan har indexerats och om det utökade resultatet hittades och är giltigt med granskningsverktyget för webbadresser. Om det utökade resultatet inte visas på sidan med utökade resultat beror det antingen på att värdsidan inte har indexerats eller på att det finns ett allvarligt problem i det utökade resultatet. Båda dessa villkor identifieras med granskningsverktyget för webbadresser.
 2. Om problemet är att sidan inte har indexerats åtgärdar du sidan och testar den med hjälp av granskningsverktyget för webbadresser. När du har åtgärdat problemet kan du begära att sidan indexeras och vänta och se om det löser problemet.
 3. Om problemet beror på felaktig kod för det utökade resultatet kan du testa och åtgärda koden genom att köra testet av utökade resultat i kodavsnittet. Uppdatera sedan koden på sidan. Om du vill kan du begära en ny indexering.
Lista över vanliga fel i strukturerad data
Det här är en lista med de vanligaste felen i denna rapport:
Fel Beskrivning
Ogiltig webbadress i egenskapen egenskapsnamn Ogiltig webbadress i den angivna egenskapen.
Egenskapen egenskapsnamn saknas En obligatorisk egenskap saknas.
Ogiltigt kaloriformat i egenskapen egenskapsnamn Egenskapen calories har ett ogiltigt värde.
Datum/tid har inte angetts i formatet ISO 8601 i egenskapen egenskapsnamn Datumvärdet är inte giltigt för den angivna egenskapen. Datumet ska anges i ISO 8601-format.
Värde saknas i egenskapen egenskapsnamn Värdet på den angivna egenskapen är tomt.
Ogiltigt värde i egenskapen egenskapsnamn Värdet på den angivna egenskapen är ogiltigt.
Ogiltig stränglängd i egenskapen egenskapsnamn Strängvärdet är för långt eller för kort för den angivna egenskapen.
Ogiltig objekttyp i egenskapen egenskapsnamn Fel typ av strukturerat dataobjekt för den angivna egenskapen.
Ogiltig värdetyp i egenskapen egenskapsnamn Fel typ av värde för den angivna egenskapen.
Okänd egenskap egenskapsnamn Du har definierat en okänd egenskap i strukturerad data.
Dubblett av egenskapen egenskapsnamn Dubblerade egenskapsdefinitioner i samma objekt.
Ange antingen egenskap 1 eller egenskap 2 Du får bara ange en av dessa båda egenskaper.
Ange antingen egenskap 1, egenskap 2 eller egenskap 3 Du får bara ange en av dessa tre egenskaper.
Global identifierare saknas (t.ex. gtin, mpn, isbn) Du måste ange minst en av följande egenskaper som global identifierare som unikt id för Product-objektet: gtin8, gtin13, gtin14, mpn eller isbn
Värdet för egendomen egenskapsnamn måste vara positivt Det angivna egenskapsvärdet måste vara ett positivt tal.
Ogiltigt heltal i egendomen egenskap Ogiltigt heltalsvärde för den angivna egenskapen.
Prisformatet i egendomen egenskap är ogiltigt Ogiltigt prisformat för den angivna egenskapen.
Värdet för produkttillgänglighet i egendomen egenskapsnamn är ogiltigt Ogiltigt värde för produkttillgänglighet.
Du har betygsatt en recension i stället för ett objekt En recension har betygsatts i ett sammantaget betyg, snarare än själva objektet.
Det gick inte att avgöra betygsskalan Du har angett en betygsskala som vi inte kan tolka.
Betyget saknar värden för bäst och/eller sämst Du har inte angett de högsta och/eller lägsta värdena i ett betyg.
Betyget ligger utanför intervallet Det angivna värdet ligger utanför intervallet.
Recensionen har flera sammantagna betyg Review-objektet har flera sammantagna betyg. Det går bara att ange ett.
Flera recensioner saknar objektet aggregateRating Du har angett flera recensioner utan ett sammantaget betyg.
Numret i egenskapen egenskapsnamn ligger utanför intervallet Den numeriska egenskapen ligger utanför det tillåtna (eller definierade) intervallet.
Syntaxfel i sökrutan för webbplatslänkar Generiskt syntaxfel i en definition av en sökruta för webbplatslänkar.
Ingen anpassad frågeparameter har definierats i måladressen (Sökruta för webbplatslänkar) Problemsträng för ett odefinierat frågevärde i webbadressmallen för webbplatslänkar.
Namnet på frågeparametern i måladressen matchar inte (Sökruta för webbplatslänkar) Frågevariabelnamnet som används i target skiljer sig från variabelnamnet som används i query-input. Till exempel kan du ha gjort något i den här stilen:
"target": "https://query.example.com/search?q={söktermsträng}",
"query-input": "required name=min_sökfråga"

Samma namn ska användas efter q och efter query-input:
"target": "https://query.example.com/search?q={söktermsträng}",
"query-input": "required name=söktermsträng"
Måladressens domän överensstämmer inte med webbadressens domän

(Sökruta för webbplatslänkar) Webbadresserna i target och url måste ha samma rotdomän. Det här är exempel på matchande webbadresser och sådana som inte matchar:

 • http://www.example.com och http://example.com -- matchar
 • http://m.example.com och http://query.example.commatchar
 • http://www.example.com och http://example.fr.co -- matchar inte
 • http://www.example.com och http://exaample.com – matchar inte
Ogiltig måladress (Sökruta för webbplatslänkar) Ogiltig webbadress i egenskapen target.
Måladressen saknar HTTP (Sökruta för webbplatslänkar) Ogiltig webbadress i egenskapen target: måste vara antingen http eller https.
Fel i definitionen av sökrutan för webbplatslänkar (Sökruta för webbplatslänkar) Fel i definitionen av sökruta för webbplatslänkar.
Ogiltigt enum-värde i egenskapen egenskapsnamn Egenskapsvärdet stämmer inte med något av de tillåtna värdena i uppräkningen.
Okänt fel Ett fel uppstod som inte passar in i någon av de andra kategorierna ovan.
Ogiltigt @context-värde eller ett värde som inte stöds

Det värde som angavs för attributet @context i uppmärkning i JSON-LD-format är felstavat, stöds inte eller gäller inte det elementet. De enda värden som stöds av Google för närvarande är:

 • http://schema.org
 • http://schema.googleapis.com
 • http://gs1.org/voc
 • Varianter av värdena ovan med https och avslutande /

Google har inte stöd för anpassade, fjärrangivna sammanhang i JSON-LD-format, till exempel http://example.com/schemas/custom_schema

 

Rapportens delar

Rapporten består av en sammanfattningssida och en informationssida:

 1. sammanfattningssidan visas ett diagram över ogiltiga och giltiga objekt på webbplatsen över tid. Dessutom finns en tabell som är grupperad efter status och beskrivning. På sidan finns tabeller med kritiska och icke-kritiska problem som hittats i dina objekt och en länk till en lista över alla giltiga objekt.
 2. Om du klickar på en rad i tabellen på sammanfattningssidan visas information om objekten i den kategorin.

Sidan Rapportsammanfattning

På rapportens översta nivå visas strukturerade dataobjekt och problem av den typ som identifierats på webbplatsen.

I diagrammet får varje förekomst av utökade resultat en etikett utifrån det allvarligaste problemet som den påverkas av. Det innebär att ett objekt som både har ett fel och en varning får statusen Fel. En förekomst räknas bara en gång i diagrammet.

Tabellerna:

 • Därför är objekten ogiltiga: Visar kritiska problem som påverkar objekt på din webbplats. Problemen innebär att Google inte kan använda din strukturerade data. Ett objekt kan påverkas av ett eller flera kritiska och icke-kritiska problem.
 • Förbättra objektets visningssätt: Visar icke-kritiska problem som påverkar strukturerad data på webbplatsen.

Giltiga objekt visas när du klickar på Visa data om giltiga objekt under diagrammet på sammanfattningssidan.

Om du vill visa alla problem som påverkar ett enskilt strukturerat dataobjekt läser du Granska fel.

Lågt antal utökade resultat

Det totala antalet objekt som visas i rapportdiagrammet kan vara lägre än det faktiska kända antalet objekt på webbplatsen av olika skäl. Därför kan summan av Giltiga och Ogiltiga objekt vara lägre än antalet objekt som Google faktiskt känner till.

Om du vill veta om objekt på en viss sida har hittats (och indexerats) kan du granska sidan och se om de har indexerats och att de utökade resultaten visas i avsnittet Förbättringar.

Varför överstiger antalet problem det totala antalet giltiga och ogiltiga objekt?

Det totala värdet per problem i tabellen kan överstiga det totala antalet giltiga och ogiltiga objekt i diagrammet. Två exempel på vad det kan bero på:
 • Ett enda objekt med tre olika varningar visas tre gånger i tabellen (totalt = 3), men räknas bara som ett objekt (totalt = 1) i totalsumman på varningsfliken.
 • Ett objekt med både ett fel och en varning (två tabellrader) räknas bara som ett fel i totalsumman på felfliken. (Den allvarligaste statusen räknas för objekt.)

Sidan Information om problemet

Om du väljer en problemrad i tabellen på sammanfattningssidan öppnas en sida med information om det problemet. Ett problem kan gälla utökade resultat på olika sidor, flera utökade resultat på samma sida eller till och med ett enskilt utökat resultat flera gånger.

Sidan med information om problemet innehåller följande:

Problemrubrik och hjälplänk
En kort beskrivning av problemet och en länk till dokumentation där du kan läsa mer om den här typen av utökat resultat. Om du vill se ett exempel på problemet klickar du på en förekomst i tabellen Exempel och tittar på felet som markerats i koden.
Status
Verifieringsstatusen för problemet, om verifieringen påbörjats.
Upptäcktes
Det datum då problemet upptäcktes för första gången på din webbplats. Obs! Om alla problem av den här typen har åtgärdats men en ny förekomst dyker upp inom 90 dagar visas datumet för den ursprungliga förekomsten, inte den nya.
Exempel
En lista med utökade resultat som berörs av det här problemet. Observera att rader kan utelämnas från listan med exempel av olika skäl. Det kan till exempel gälla förekomster som har uppstått efter den senaste genomsökningen av webbplatsen eller om fler än 1 000 objekt påverkas (högst 1 000 rader kan visas i tabellen).
Objektnamn
name-värdet i objektets strukturerade data.
Genomsöktes senast
Den senaste gången som sidan med detta problem genomsöktes.

Om du vill läsa mer om ett problem på en sida väljer du problemet i exempeltabellen.

Klicka på granskningsikonen Search bredvid webbadressen i tabellen. Då körs granskningsverktyget för webbadresser, där du kan se mer information om felet, resultatet av ett realtidstest och ett test av den indexerade versionen av sidan samt en skärmdump.

 

Dela rapporten

Du kan dela information om problem i täcknings- och förbättringsrapporter genom att använda knappen Dela på sidan. Länken ger endast åtkomst till informationssidan om det aktuella problemet och eventuell valideringshistorik för problemet till personer som har fått länken. Den ger inte åtkomst till andra sidor för resursen och tillåter inte heller en delad användare att utföra åtgärder på egendomen eller kontot. Du kan när som helst återkalla länken genom att inaktivera delningen av sidan.

Exportera rapportdata

I många rapporter finns en exportknapp som du kan exportera rapportdata med. Både data i diagrammet och i tabellen exporteras. Värden som visas om antingen ~ eller - i rapporten (inte tillgänglig/inte ett tal) blir nollor i din nedladdade data.

Verifiera åtgärderna

När du har åtgärdat alla förekomster av ett problem på webbplatsen kan du begära att Google verifierar ändringarna. Om alla kända förekomster är åtgärdade minskas problemet till noll i tabellen över problem och hamnar längst ned i tabellen.

Varför behövs verifiering?

Följande är fördelarna med att berätta för Google att du har åtgärdat alla förekomster av ett visst problems status eller kategori:

 • Du får ett e-postmeddelande när Google har bekräftat att problemet har åtgärdats på alla webbadresser, eller om Google har hittat förekomster av problemet som fortfarande finns kvar.
 • Du kan följa Googles steg för att bekräfta dina åtgärder och se en logg över alla sidor som har lagts till i kö för kontroll samt status för varje webbadress.

Du måste kanske inte alltid åtgärda och verifiera ett specifikt problem på webbplatsen. Till exempel är webbadresser som blockeras av robots.txt troligen avsiktligt blockerade. Använd sunt förnuft när du bestämmer om du ska åtgärda ett visst problem.

Du kan också åtgärda problem utan att verifiera dem. Google uppdaterar antalet förekomster när en sida med kända problem genomsöks, oavsett om du uttryckligen begärt verifiering av den eller inte.

Proffstips: Validera åtgärderna efter webbplatskarta
Du kan påskynda en begäran om åtgärd genom att skapa och skicka in en webbplatskarta som bara innehåller dina viktigaste sidor. Sedan kan du filtrera rapporten efter webbplatskartan innan du begär verifiering. En begäran om validering mot en delmängd av de berörda webbadresserna kan slutföras snabbare än en begäran som omfattar alla berörda webbadresser på webbplatsen.

Starta verifieringen

Så här meddelar du Search Console att du har åtgärdat ett problem:

 1. Åtgärda alla förekomster av problemet på webbplatsen. Om du missade en åtgärd avbryts verifieringen när Google hittar en enda återstående förekomst av problemet.
 2. Öppna informationssidan för problemet som du har åtgärdat. Klicka på problemet i listan över problem i rapporten.
  • ⚠️ Om du filtrerar efter en specifik webbplatskarta i rapporten tillämpas verifieringen bara på objekt i webbplatskartan vid den tidpunkt då du begärde valideringen. Detta kanske är vad du vill göra. Men det är bra att vara medveten om.
 3. Klicka på Verifiera att åtgärder vidtagits. Klicka inte på Verifiera att åtgärder vidtagits igen förrän verifieringen har slutförts eller misslyckats. Läs mer om hur Google kontrollerar dina åtgärder.
 4. Du kan bevaka verifieringsförloppet. Verifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod. Du får en avisering när verifieringen lyckas eller misslyckas.
 5. Om verifieringen misslyckas kan du se vilken webbadress som ledde till att verifieringen misslyckades genom att klicka på Mer information på informationssidan för problemet. Åtgärda sidan, bekräfta åtgärden på alla webbadresser med statusen Väntande och starta om verifieringen.

När anses ett problem med en webbadress eller ett objekt vara åtgärdat?

Ett problem med en webbadress eller annat objekt ses som åtgärdat när något av följande villkor har uppfyllts:

 • När webbadressen har genomsökts och problemet inte längre går att hitta på sidan. För AMP-taggfel kan detta betyda att du har åtgärdat taggen eller tagit bort den (om det inte var en obligatorisk tagg). Under ett verifieringsförsök får det statusen Godkändes.
 • Om sidan inte är tillgänglig för Google av någon anledning (om sidan har tagits bort, märkts med noindex, kräver autentisering osv.) ses problemet som åtgärdat för den webbadressen. Vid en påbörjad verifiering kategoriseras webbadressen in under verifieringsstuatusen Övrigt.

Problemets varaktighet

Med ett problems varaktighet avses tiden från och med att den första förekomsten av problemet identifierades på webbplatsen fram till att 90 dagar har gått sedan den sista förekomsten på webbplatsen markerades som åtgärdad. Om det går 90 dagar utan upprepningar tas problemet bort från tabellen över problem.

Datumet då problemet först upptäcktes avser första gången det upptäcktes under den här varaktighetsperioden och ändras inte. Med andra ord:

 • Om alla förekomster av ett problem har åtgärdats men en ny förekomst uppstår 15 dagar senare ligger problemet fortfarande kvar och datumet då det först upptäcktes ändras inte.
 • Om samma problem uppstod 91 dagar efter att den sista förekomsten åtgärdades har det föregående problemet avslutats. Då registreras det som ett nytt problem med det datumet då problemet först upptäcktes som det nya datumet.
Verifieringsflöde

Här följer en översikt över vad som händer när du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits för ett problem. Processen kan ta flera dagar eller ännu längre tid och du får aviseringar om hur det går via e-post.

 1. När du klickar på Verifiera att åtgärder vidtagits kontrollerar Search Console några sidor direkt.
  • Om det aktuella problemet påträffas på någon av de sidorna avslutas verifieringen och statusen förblir densamma.
  • Om felet inte finns på provsidorna fortsätter verifieringen, som då övergår till statusen Startat. Om andra, orelaterade problem påträffas under verifieringen räknas de som förekomster av detta andra problem och verifieringen fortsätter.
 2. Systemet arbetar sig igenom listan med kända webbadresser där problemet finns i Search Console. Det är bara webbadresser där förekomster av problemet har identifierats som ställs i kö för ny genomsökning, inte hela webbplatsen. Alla kontrollerade webbadresser sparas i verifieringshistoriken i Search Console där du hittar dem via informationssidan för problemet.
 3. Följande händer när en webbadress kontrolleras:
  1. Om problemet inte påträffas ändras verifieringsstatusen för denna förekomst till Godkänd. Om det här var den första förekomsten av problemet som kontrollerades ändras problemets verifieringsstatus till Det ser bra ut.
  2. Om webbadressen inte längre är tillgänglig ändras verifieringsstatusen för den här förekomsten till Övrigt (som inte är en felstatus).
  3. Om problemet finns kvar ändras statusen för problemet till Misslyckades och verifieringen avslutas. Om det gällde en ny sida som upptäckts vid en ordinarie genomsökning ses den som ytterligare en förekomst av det befintliga problemet.
 4. När webbadresser i kön har kontrollerats och problemet är åtgärdat ändras statusen till Godkändes. Men även när alla förekomster har åtgärdats ändras inte etikettens allvarlighetsgrad (Fel eller Varning), bara antalet berörda objekt (0).

Även om du aldrig klickar på Starta verifiering kan Google identifiera att fel har åtgärdats. Om Google upptäcker att alla förekomster av ett problem har åtgärdats under den vanliga genomsökningen ändras antalet problem till 0 i rapporten.

Omverifiering

⚠️ Vänta tills en verifieringscykel har slutförts innan du begär en ny, även om du har åtgärdat problem under den pågående cykeln.

Så här startar du om en misslyckad verifiering:

 1. Navigera till verifieringsloggen för den misslyckade verifieringen: Öppna informationssidan för problemet som inte godkändes och klicka på Mer information.
 2. Klicka på Starta ny verifiering.
 3. Verifieringen startas om för alla webbadresser som har statusen Väntande eller Misslyckades plus nya förekomster av problemet som upptäcktes vid normal genomsökning sedan det senaste verifieringsförsöket. Webbadresser som är markerade med Godkändes eller Övrigt kontrolleras inte igen.
 4. Verifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod.

Visa verifieringsförloppet

Så här gör du för att visa förloppet för en aktuell verifieringsbegäran eller historiken för den senaste begäran om en verifiering inte pågår:

 1. Öppna informationssidan för problemet. Öppna informationssidan för problemet genom att klicka på raden för problemet på huvudrapportsidan.
 2. Klicka på Mer information om du vill öppna verifieringens informationssida för den begäran.
  • Förekomststatus för varje webbadress som ingår i begäran visas i tabellen.
  • Förekomststatusen gäller för det specifika problem som du undersöker. Du kan ha ett problem med statusen Godkändes på en sida, men andra problem med statusen Misslyckades, Väntande ellerÖvrigt på samma sida.
  • I AMP-rapporten och rapporten om sidindexering grupperas posterna på sidan för verifieringshistorik efter webbadress.
  • I rapporten om användbarhet på mobila enheter och rapporten om utökat resultat grupperas innehållet efter en kombination av webbadress och det strukturerade dataobjektet (som bestäms utifrån objektets namnvärde).
Statusen för verifieringsbegäran

Verifieringsstatusen för ett problem kan vara någon av följande:

 • Har inte startats: En eller flera förekomster av problemet har aldrig varit med i en verifieringsbegäran för det här problemet.
  Nästa steg:
  1. Klicka på problemet och läs mer om vad felet består i. Granska de enskilda sidorna och se exempel på felet på den aktiva sidan.
  2. Klicka på Läs mer på informationssidan för att se information om problemet.
  3. Du får mer information om ett enskilt fel genom att klicka på raden för en exempeladress.
  4. Åtgärda sidorna och klicka sedan på Verifiera att åtgärder vidtagits för att starta verifieringenVerifieringen tar normalt upp till cirka två veckor, men i vissa fall kan det ta mycket längre tid, så ha tålamod.
 • Startat: Ett verifieringsförsök har påbörjats och inga resterande förekomster av problemet har hittats ännu.
  Nästa steg: Google meddelar dig vad som behöver göras (om något) allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Det ser bra ut: Ett verifieringsförsök har påbörjats och alla förekomster av problemet som har kontrollerats hittills har varit åtgärdade.
  Nästa steg: Du behöver inte göra något nu. Google meddelar dig vad som behöver göras allt eftersom verifieringen fortskrider.
 • Godkändes: Alla kända förekomster av problemet är borta (eller så är de berörda webbadresserna inte tillgängliga längre). Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera att åtgärder vidtagits. (Om förekomster försvinner utan att du har begärt verifiering ändras statusen till Saknas.)
  Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Saknas: Google har upptäckt att problemet åtgärdats på alla webbadresser utan att du begärt verifiering.
  Nästa steg: Du behöver inte göra något mer.
 • Misslyckades: Ett visst antal sidor med problemet kvarstår efter att du har klickat på Verifiera.
  Nästa steg: Åtgärda problemet och starta om verifieringen.
Verifieringsstatus för förekomst

När du begär verifiering tilldelas alla förekomster av problemet en status enligt följande:

 • Väntande: Google ställde det i kö för verifiering. Senast Google såg efter fanns den här förekomsten av problemet kvar.
 • Godkändes: [Finns inte i alla rapporter] Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet fanns kvar och det gjorde den inte. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Misslyckades: Google har kontrollerat om den här förekomsten av problemet har tagits bort men den fanns fortfarande kvar. Den här statusen visas bara om du har klickat på Verifiera för just den här förekomsten av problemet.
 • Övrigt: [Finns inte i alla rapporter] Google kunde inte nå webbadressen där förekomsten fanns. För strukturerad data betyder det att Google inte kunde hitta det strukturerade dataobjektet på sidan längre. Ses som likvärdigt med Godkändes.

Observera att olika problem på en och samma webbadress kan ha olika status. Om både problem X och problem Y finns på en sida kan t.ex. verifieringsstatusen Godkändes visas för problem X medan problem Y på samma sida fortfarande har veriferingsstatusen Väntande.

 

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Är du ny användare av Search Console?

Är det första gången du använder Search Console? Här kommer du igång oavsett om du är nybörjare, expert på sökmotoroptimering eller webbplatsutvecklare.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny