Raport o stanie ofert pracy

Nowa Search Console w wersji beta

Ten raport pomaga monitorować zdolność Google do przetwarzania wyników ofert pracy z elementami rozszerzonymi, które są wyświetlane w Twojej witrynie, oraz informować Google o wszelkich poprawkach lub aktualizacjach wprowadzonych na stronach z takimi ofertami. Informacje o wynikach wyszukiwania ofert pracy z elementami rozszerzonymi znajdziesz w dokumentacji dla programistów w tym miejscu.

OTWÓRZ RAPORT O OFERTACH PRACY

Korzystanie z raportu

Raport jest widoczny, tylko jeśli Google znajdzie w Twojej witrynie wyniki wyszukiwania ofert pracy z elementami rozszerzonymi. Aby go otworzyć, w tabeli z podsumowaniem, widocznej w panelu nowej Search Console kliknij wiersz Oferty pracy. Raport jest dostępny tylko wtedy, kiedy Twoja witryna zawiera oferty pracy.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania jakichkolwiek czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

 

Na co zwrócić uwagę

W sytuacji idealnej dane ofert pracy nie powinny zawierać żadnych bieżących błędów, więc liczba bieżących błędów powinna wynosić 0. Jeśli są jakieś błędy:

Jeśli znajdziesz błędy, napraw je zgodnie z opisem w sekcji Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów poniżej.

Ostrzeżenia nie uniemożliwiają wyświetlania ofert pracy jako wyników wyszukiwania Google z elementami rozszerzonymi, ale mogą nieco ograniczyć możliwości użytkowników. Informacje o obsługiwaniu ostrzeżeń znajdziesz w sekcji Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów.

Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów

Poniżej przedstawiamy proces nadawania priorytetów problemom i naprawiania tych problemów na stronie podsumowania ofert pracy:

 1. Na stronie podsumowania ofert pracy odfiltruj ostrzeżenia i skoncentruj się najpierw na błędach.
 2. Sprawdź, czy nie występuje korelacja między łączną liczbą błędów a wzrostem liczby błędów konkretnego typu. Może to pomóc znaleźć problem, który wpływa na łączną liczbę błędów lub łączną liczbę zindeksowanych stron.
 3. Napraw błędy z poszczególnych wierszy, zaczynając od wiersza z największą liczbą błędów:
  1. Jeśli na wykresie błędów występuje gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu wzrostu w wierszach błędów w tabeli.
  2. Kliknij wiersz błędu, by przejść na stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie. Przeczytaj opis konkretnego typu błędu, by dowiedzieć się, jak najlepiej go naprawić.Niektóre wystąpienia danego błędu w witrynie mogą nie zostać uwzględnione na liście z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim indeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów.
  3. Napraw błąd w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci.
  4. Wróć na stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie i kliknij przycisk Sprawdź poprawkę, by rozpocząć proces weryfikacji. Może on potrwać kilka dni, a o jego postępie będziemy informować Cię w e-mailach.
  5. Po naprawieniu wszystkich wystąpień danego błędu (czyli po zweryfikowaniu poprawki) liczba stron z tym błędem spadnie do zera, a stan błędu zostanie zaktualizowany.
 4. Napraw pozostałe błędy.
 5. Po naprawieniu wszystkich błędów usuń filtr ostrzeżeń i sprawdź, czy nie należy ich też wyeliminować. Większość ostrzeżeń dotyczy brakujących pól opcjonalnych w uporządkowanych danych. Udostępnienie dodatkowych informacji w wynikach z elementami rozszerzonymi może być bardzo użyteczne dla użytkowników witryny.

Skoki liczby błędów

Sprawdź, czy skok liczby błędów nie został spowodowany zmianą wagi błędu dla grupy elementów na inną:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (błędu lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL.
 3. Jeśli elementy zostały przeniesione z jednego stanu do innego, ustal, jaka czynność to spowodowała.

Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby błędów jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Brakujące oferty pracy

 Jeśli w swojej witrynie stosujesz uporządkowane dane ofert pracy, ale nie widzisz żadnych ofert w panelu:

 • Najprawdopodobniej robot Google jeszcze nie zindeksował stron witryny. Aby poprosić o ich zindeksowanie, użyj raportu Mapy witryn lub narzędzia Pobierz jako Google. Prośby o zindeksowanie nie są spełniane natychmiast – ich zrealizowanie może zająć do tygodnia.
 • Inne możliwe przyczyny:
  • Google nie może uzyskać dostępu do strony: spróbuj użyć narzędzia Pobierz jako Google. Sprawdź też, czy nie jest stosowana dyrektywa noindex.
  • Uporządkowane dane mogą być tak uszkodzone, że Google nie rozpoznaje ich jako ofert pracy. Sprawdź stronę przy użyciu Narzędzia do testowania uporządkowanych danych. Prześlij adres URL działającej strony, zamiast wklejać jej kod.
  • Usługa Google Jobs nie jest obsługiwana w Twojej lokalizacji.
 • Upewnij się, że strony zawierające dane są widoczne dla Google. Aby przesłać adres URL strony i mieć pewność, że Google ma do niej dostęp, użyj Narzędzia do testowania uporządkowanych danych.

Stany problemów

Stan problemu na wykresie odnosi się do najpoważniejszego błędu całej oferty pracy. W tabeli dotyczy on pojedynczego pola. Stosowane są te stany:

 • Błąd: oferta pracy z błędem nie może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Elementy o stanie „błąd” zawierają co najmniej jeden błąd, a także mogą zawierać ostrzeżenia.
 • Ostrzeżenie: oferta pracy z ostrzeżeniem może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Ostrzeżenia oznaczają sugestie dotyczące brakujących lub nieprawidłowych wartości opcjonalnych lub błędy w polach niekrytycznych. Udostępnienie danych w polach opcjonalnych często usprawnia wyszukiwanie przez użytkownika.
 • Zakończono: oferta pracy o stanie zakończono może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Wszystkie dane wymagane i opcjonalne są podane prawidłowo.

Aby wyświetlić wszystkie problemy związane z pojedynczą ofertą pracy, przeprowadź test odpowiadającej jej strony.

Uwaga dotycząca całkowitych wartości stanów: całkowita wartość na etykiecie stanu w tabeli jest często większa niż odpowiadająca jej całkowita wartość na karcie stanu nad wykresem. Dwa przykłady:
 • Jeden element z trzema różnymi ostrzeżeniami pojawi się w tabeli trzy razy, ale na karcie będzie liczony jako jeden element z ostrzeżeniem.
 • Element z błędem i ostrzeżeniem będzie liczony na karcie jako jeden element z błędem. Element jest liczony według najpoważniejszego stanu.

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console niezależnie śledzi stan problemu i każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli bieżące wystąpienie jest obecne na dowolnej z tych stron, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść z poziomu strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta poprzez standardowe indeksowanie, stwierdza się inne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron dotkniętych problemem spadnie do 0, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotną etykietą wagi problemu nadal będzie Błąd lub Ostrzeżenie.

Nawet jeśli nigdy nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. Pamiętaj, że w przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem będzie uznany za rozwiązany w kontekście tego adresu URL. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne) nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Elementy historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raporcie Google Jobs (lub w innych raportach obejmujących uporządkowane dane) są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu).

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP (jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni – prosimy o cierpliwość. 
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nic nie musisz robić; w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nic nie musisz robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji. Dalsze kroki: nic nie musisz robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu przypisywany jest jeden z poniższych stanów weryfikacji konkretnego problemu (stany Powodzenie i Inne nie są stosowane w raportach stanu indeksowania):

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam adres URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekująca.

 

Strona z informacjami o błędach

Po kliknięciu wiersza na stronie z podsumowaniem ofert pracy zobaczysz szczegółowe informacje o konkretnym błędzie. Jeden błąd może nie tylko wpływać na wiele ofert pracy na jednej stronie, lecz także na jedną taką ofertę wielokrotnie.

Strona ze szczegółowymi informacjami o błędzie zawiera te informacje:

 • Stan: stan weryfikacji błędu. 
 • Data pierwszego wykrycia: dzień, w którym dany błąd został po raz pierwszy wykryty w witrynie. Jeśli w ciągu 90 dni od rozwiązania wszystkich wystąpień danego błędu pojawi się nowe, data będzie wskazywała dzień pierwotnego wykrycia pierwszego błędu, a nie dzień wykrycia nowego wystąpienia.
 • Przykłady: oferty pracy, których dotyczy błąd. Niektóre wystąpienia danego błędu w witrynie mogą nie zostać uwzględnione na liście z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim indeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów.
 • Typ elementu: wartość pola name uporządkowanych danych oferty pracy.
 • Ostatnie indeksowanie: moment ostatniego indeksowania strony zawierającej dany błąd.

Aby uruchomić testowanie konkretnej strony, kliknij błąd w tabeli, by przetestować wszystkie uporządkowane dane zawarte na tej stronie.

 

Znane problemy

Poniżej znajdują się znane problemy występujące w tej wersji beta nowej Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Niektóre problemy mają długie nazwy, które niełatwo zrozumieć.
 • Nadal trwa opracowywanie wersji na komórki.
 • Zestawy usług nie są jeszcze obsługiwane.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?