Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi

Wyświetlanie swoich ofert pracy, przepisów kulinarnych i innych informacji

Dowiedz się, jakie wyniki z elementami rozszerzonymi Google może odczytać oraz jak rozwiązywać problemy związane z tymi wynikami.

Raporty o wynikach z elementami rozszerzonymi dotyczące Twojej witryny są wymienione w menu, w sekcji Ulepszenia. Dla każdego typu wyników z elementami rozszerzonymi istnieje oddzielny raport.Zobaczysz go tylko wtedy, gdy:

Jeśli implementujesz obsługiwany typ i nie widzisz raportu w swojej usłudze, przeczytaj sekcję o brakujących wynikach z elementami rozszerzonymi.

 

OTWÓRZ SEARCH CONSOLE

 

Monitorowanie wyników z elementami rozszerzonymi w Search Console – szkolenie z Google Search Console

Korzystanie z raportu

Otwórz odpowiedni raport w panelu użytkownika w Search Console.

Raport będzie widoczny tylko wtedy, gdy Search Console znajdzie informacje o danym typie wyników z elementami rozszerzonymi w Twojej witrynie i zaimplementuje raport związany z tym typem.

Raport składa się ze strony podsumowaniastrony z informacjami szczegółowymi:

 1. Strona podsumowania zawiera wykres błędów, ostrzeżeń i prawidłowych elementów w witrynie na przestrzeni czasu oraz tabelę z kombinacjami kategorii stanu i opisu, która podaje, ile elementów uporządkowanych danych należy obecnie do poszczególnych kategorii.
 2. Kliknij wiersz w tabeli na stronie podsumowania, by wyświetlić szczegółowe informacje o elementach w danej kategorii.

Na co zwrócić uwagę

Najlepiej, gdyby liczba bieżących błędów wynosiła 0. Liczby bieżących błędów, ostrzeżeń i prawidłowych elementów są wyświetlane u góry wykresu na wszystkich stronach raportu.

Jeśli znajdziesz błędy, napraw je zgodnie z opisem w sekcji Rozwiązywanie problemów poniżej.

Ostrzeżenia nie uniemożliwiają wyświetlania Twoich wyników z elementami rozszerzonymi w wynikach wyszukiwania Google ze specjalnymi funkcjami, ale mogą nieco ograniczyć możliwości użytkowników. Debuguj ostrzeżenia zgodnie z opisem w sekcji Rozwiązywanie problemów poniżej.

 

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu z raportów dotyczących zasięgu lub ulepszeń, klikając przycisk Udostępnij  na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony szczegółów problemu i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania żadnych czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Eksportowanie danych raportu

Wiele raportów ma przycisk eksportowania zawartych w nim danych . Eksportowane są dane z wykresu i tabeli.Wartości pokazane w raporcie jako ~ lub – (niedostępna / nie jest liczbą) będą po pobraniu równe 0.

 

Rozwiązywanie problemów

Poniżej przedstawiamy podstawowy proces nadawania priorytetów problemom związanym z wynikami z elementami rozszerzonymi w Twojej witrynie i ich rozwiązywania:

 1. Na stronie podsumowania raportu o wynikach z elementami rozszerzonymi odfiltruj ostrzeżenia i elementy prawidłowe, aby skoncentrować się najpierw na błędach.
 2. Napraw błędy w zależności od liczby stron, których dotyczą:
  1. Jeśli na wykresie błędów występuje gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu wzrostu w wierszach błędów w tabeli.
  2. Napraw błąd w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci. W sekcji Sprawdzanie błędów znajdziesz więcej informacji o różnych narzędziach do wyświetlania i rozwiązywania problemów z elementami uporządkowanych danych.
  3. Wróć na stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie i kliknij przycisk Sprawdź poprawkę, by rozpocząć proces weryfikacji. Może on potrwać kilka dni, a o jego postępach będziemy Cię informować w e-mailach.
  4. Po naprawieniu wszystkich wystąpień danego błędu (czyli po zweryfikowaniu poprawki) liczba stron z tym błędem spadnie do zera, a stan błędu zostanie zaktualizowany.
 3. Napraw pozostałe błędy.
 4. Po naprawieniu wszystkich błędów usuń filtr ostrzeżeń i sprawdź, czy ich też nie należy wyeliminować. Większość ostrzeżeń dotyczy brakujących właściwości opcjonalnych w uporządkowanych danych. Udostępnienie dodatkowych informacji w wynikach z elementami rozszerzonymi może być bardzo przydatne dla użytkowników witryny.
Przydatne materiały na temat rozwiązywania problemów:

Sprawdzanie błędów

Do sprawdzania błędów dotyczących uporządkowanych danych możesz używać kilku narzędzi:

 • Na stronie ze szczegółowymi informacjami o błędzie:
  • Kliknij URL w tabeli, by wyświetlić kod uporządkowanych danych.
  • Kliknij ikonę inspekcji Search obok adresu URL w tabeli, by uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL, które pozwala zobaczyć szczegółowe informacje o błędach, wyniki testu wersji opublikowanej i zindeksowanej oraz zrzut ekranu.
 • Użyj narzędzia do testowania wyników z elementami rozszerzonymi, by przetestować stronę lub iteracyjnie sprawdzić, zmienić i ponownie sprawdzić kod bezpośrednio w przeglądarce. Prześlij URL strony do przetestowania lub skopiuj kod i wklej go do narzędzia.

 

Rozwiązywanie problemów ze skokami liczby błędów
Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby błędów jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Sprawdź, czy skok liczby błędów nie został spowodowany zmianą wagi błędu w przypadku grupy elementów:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (ostrzegawczego lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL co wzrost.
 3. Jeśli elementy zostały przeniesione z jednego stanu do innego, przeanalizuj wzrost liczby błędów, żeby ustalić, jaka czynność to spowodowała.

Aby rozwiązać dany problem, przeanalizuj przykład elementu i sprawdź błędy w sposób opisany powyżej.

Rozwiązywanie problemów z brakującymi wynikami z elementami rozszerzonymi lub ze spadkiem całkowitej liczby wyników z elementami rozszerzonymi

Oto niektóre przyczyny niewyświetlania wyników z elementami rozszerzonymi w raporcie:

 • Ten raport nie obsługuje jeszcze wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi. Zobacz listę obsługiwanych wyników z elementami rozszerzonymi.
 • Można wyświetlić tylko wyniki z elementami rozszerzonymi ze zindeksowanych stron. Z różnych powodów nie wszystkie strony w Twojej witrynie mogą zostać zindeksowane. W przypadku bardzo dużych witryn może wystąpić znaczna różnica między liczbą stron zawierających uporządkowane dane w witrynie a liczbą wyników z elementami rozszerzonymi w tym raporcie. Jeśli zauważysz gwałtowny spadek liczby wyników z elementami rozszerzonymi w witrynie, sprawdź, czy nie nastąpił analogiczny spadek liczby zindeksowanych stron.
 • Robot Google jeszcze nie zindeksował stron witryny. Może minąć trochę czasu, zanim robot Google odkryje nowe lub zaktualizowane strony. Możesz zgłosić do Google prośbę o ponowne zindeksowanie adresów URL. Prośby o zindeksowanie nie są realizowane natychmiast – może to zająć do tygodnia.
 • Robot Google nie może uzyskać dostępu do strony.Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do strony.
 • Uporządkowane dane mogą być tak nieprawidłowe, że Google nie rozpoznaje ich jako wyników z elementami rozszerzonymi. Sprawdź swoją stronę za pomocą narzędzia do testowania wyników z elementami rozszerzonymi (zamiast wklejać kod uporządkowanych danych, podaj w nim adres URL działającej strony). Jeśli uporządkowane dane zostaną znalezione, ale nie uda się ich przeanalizować, powinny się pojawić w raporcie Uporządkowane dane niepodlegające analizie.
 • Twoje wyniki z elementami rozszerzonymi mogą jeszcze nie być obsługiwane w Twojej lokalizacji. Informacje o tym, czy w Twojej lokalizacji dany typ wyników z elementami rozszerzonymi jest obsługiwany, znajdziesz w dokumentacji.
 1. Użyj testu wyników z elementami rozszerzonymi na swojej stronie, by sprawdzić, czy Google może uzyskać do niej dostęp, oraz zobaczyć kod wyników z elementami rozszerzonymi i potwierdzić poprawność kodu.
 2. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by zobaczyć, czy strona jest zindeksowana i dostępna dla Google. Przetestuj też opublikowaną wersję strony, by upewnić się, że Google ma do niej dostęp.
Lista błędów dotyczących uporządkowanych danych
Oto lista najczęstszych błędów występujących w tym raporcie:
Błąd Opis
Nieprawidłowy URL w polu „property name” Nieprawidłowy URL w określonej właściwości.
Brak właściwości „property name” Brakująca wymagana właściwość.
Nieprawidłowy format kalorii w polu „property name” Nieprawidłowa wartość właściwości calories.
Data/godzina w polu „property name” niezgodna z formatem ISO 8601 Nieprawidłowa wartość daty dla określonej właściwości. Data powinna być w formacie ISO 8601.
Brakująca wartość w polu „property name” Pusta wartość określonej właściwości.
Nieprawidłowa wartość w polu „property name” Nieprawidłowa wartość określonej właściwości.
Nieprawidłowa długość ciągu znaków w polu „property name” Wartość ciągu znaków jest zbyt długa lub zbyt krótka dla określonej właściwości.
Nieprawidłowy typ obiektu w polu „property name” Nieprawidłowy typ obiektu uporządkowanych danych dla określonej właściwości.
Nieprawidłowy typ wartości w polu „property name” Nieprawidłowy typ wartości dla określonej właściwości.
Nierozpoznane pole „property name” W uporządkowanych danych zdefiniowano nieznaną właściwość.
Zduplikowane pole „property name” Zduplikowane definicje właściwości w tym samym obiekcie.
Należy określić „property 1” lub „property 2” Musisz określić tylko jedną z tych dwóch właściwości.
Należy określić właściwość „property 1”, „property 2” lub „property 3” Musisz określić tylko jedną z tych trzech właściwości.
Nie podano identyfikatora globalnego (np. GTIN, MPN czy ISBN) Musisz podać co najmniej jedną z tych właściwości identyfikatora globalnego, by jednoznacznie oznaczyć swój produkt: gtin8, gtin13, gtin14, mpn lub isbn.
Wartość we właściwości „property name” musi być dodatnia Wskazana wartość właściwości musi być liczbą dodatnią.
Nieprawidłowa liczba całkowita we właściwości „property” Nieprawidłowa wartość liczby całkowitej dla określonej właściwości.
Nieprawidłowy format ceny we właściwości „property” Nieprawidłowy format ceny dla określonej właściwości.
Nieprawidłowa wartość dostępności produktu we właściwości „property name” Nieprawidłowa wartość dostępności produktu.
Została oceniona weryfikacja, a nie element Oceniono weryfikację w ocenie zbiorczej, a nie sam element.
Nie udało się określić skali ocen Podana przez Ciebie skala ocen jest dla nas niezrozumiała.
W ocenie nie uwzględniono wymaganych najlepszych lub najgorszych wartości Brak najlepszych lub najgorszych wartości oceny.
Wartość oceny jest spoza zakresu Podana wartość oceny jest spoza zakresu.
Weryfikacja obejmuje wiele ocen zbiorczych Opinia ma wiele ocen zbiorczych, a można podać tylko jedną.
Wiele weryfikacji bez obiektu aggregateRating Podano wiele opinii bez oceny zbiorczej.
Liczba spoza zakresu w polu „property name” Właściwość liczbowa jest poza dozwolonym (lub zdefiniowanym) zakresem.
Błąd składni w polu wyszukiwania w linkach do podstron Ogólny błąd składni w definicji pola wyszukiwania w linkach do podstron.
Niestandardowy parametr zapytania niezdefiniowany w docelowym adresie URL (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Problem z ciągiem znaków w niezdefiniowanej wartości zapytania w szablonie URL linków do podstron.
Niepasująca nazwa parametru zapytania w docelowym adresie URL (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Nazwa zmiennej zapytania użyta we właściwości target jest inna niż nazwa zmiennej użyta we właściwości query-input. Przykład błędnego użycia:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=my_query"

Nazwa używana w parametrach „q” i „query-input” powinna być taka sama:
"target": "https://query.example.com/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
Docelowy URL jest w innej domenie niż URL witryny

(Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Adresy URL we właściwościach targeturl muszą mieć tę samą domenę główną.Oto przykłady pasujących i niepasujących adresów URL:

 • http://www.example.com i http://example.com -- pasujące,
 • http://m.example.com i http://query.example.compasujące,
 • http://www.example.com i http://example.fr.co – niepasujące,
 • http://www.example.com i http://exaample.com – niepasujące.
Nieprawidłowy docelowy URL (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Nieprawidłowy adres URL we właściwości target.
Docelowy URL jest inny niż HTTP (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Nieprawidłowy adres URL we właściwości target: powinien zawierać człon http lub https.
Błąd w definicji pola wyszukiwania w linkach do podstron (Pole wyszukiwania w linkach do podstron) Błąd w definicji pola wyszukiwania w linkach do podstron.
Nieprawidłowa wartość enum w polu „property name” Wartość właściwości nie pasuje do żadnej z dozwolonych wartości wyliczeniowych.
Nieznany błąd Wykryty błąd nie pasuje do żadnej z wymienionych tu kategorii.

 

Strona podsumowania

Na wykresie do elementu przypisuje się najpoważniejszy stan, który go dotyczy. Element z błędem i ostrzeżeniem otrzymuje więc stan „Błąd”. Element na wykresie jest zliczany tylko raz. Przeczytaj Uwagę dotyczącą całkowitych wartości stanów.

W tabeli stan problemu jest przypisywany do konkretnej właściwości elementu (a nie do całego elementu), dlatego element uporządkowanych danych może się pojawiać w tabeli wiele razy.

Stosowane są te stany:

 • Błąd: wynik nie może pojawiać się w wyszukiwarce Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Elementy o stanie „błąd” zawierają co najmniej 1 błąd, a także mogą zawierać ostrzeżenia.
 • Prawidłowy, ale wystąpiły ostrzeżenia: wynik może pojawiać się w wyszukiwarce Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Ostrzeżenia oznaczają sugestie dotyczące brakujących lub nieprawidłowych wartości opcjonalnych, błędy we właściwościach niekrytycznych lub ostrzeżenia o użyciu wycofanych właściwości. Udostępnienie większej liczby właściwości opcjonalnych w uporządkowanych danych często usprawnia wyszukiwanie przez użytkownika.
 • Prawidłowy: wynik może pojawiać się w wyszukiwarce Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Wszystkie dane wymagane i opcjonalne są podane prawidłowo.

Aby wyświetlić wszystkie problemy związane z konkretnym wynikiem z elementami rozszerzonymi, przeczytaj sekcję Sprawdzanie błędów.

Uwaga dotycząca całkowitych wartości stanów
Całkowita wartość stanu w tabeli może być większa niż odpowiadająca jej całkowita wartość stanu dotycząca wykresu. Oto dwa przykłady z wyjaśnieniem:
 • Jeden element z trzema różnymi ostrzeżeniami pojawi się w tabeli trzy razy (wartość całkowita = 3), ale na karcie będzie on liczony jako jeden element z ostrzeżeniem (wartość całkowita = 1).
 • Element z błędem i ostrzeżeniem (występujący w dwóch wierszach tabeli) będzie liczony na karcie jako jeden element z błędem. Element jest liczony według najpoważniejszego stanu.

Strona z informacjami o błędach

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami o danym problemie, wybierz wiersz z tym problemem w tabeli na stronie podsumowania. Problem może wpływać na wyniki z elementami rozszerzonymi na różnych stronach, wiele takich wyników na jednej stronie lub jeden wynik tego rodzaju wielokrotnie.

Strona ze szczegółowymi informacjami o błędzie zawiera następujące informacje:

Stan
Stan weryfikacji błędu.
Data pierwszego wykrycia
Dzień, w którym dany błąd został po raz pierwszy wykryty w witrynie. Uwaga: jeśli w ciągu 90 dni od rozwiązania wszystkich wystąpień błędu danego typu pojawi się nowe, data będzie wskazywała dzień pierwotnego wykrycia pierwszego błędu, a nie dzień wykrycia nowego wystąpienia.
Przykłady
Lista wyników z elementami rozszerzonymi, których dotyczy ten błąd. Pamiętaj, że lista przykładów może pomijać wiersze z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim zindeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów (tabela jest ograniczona do 1000 wierszy).
Typ elementu
Wartość pola name uporządkowanych danych elementu.
Ostatnie zindeksowanie
Moment ostatniego indeksowania strony zawierającej dany błąd.

 

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnym błędzie na danej stronie, wybierz go w tabeli przykładów.

Kliknij ikonę inspekcji Search obok adresu URL w tabeli, by uruchomić narzędzie do sprawdzania adresów URL, które pozwala zobaczyć szczegółowe informacje o błędach, wyniki testu wersji opublikowanej i zindeksowanej oraz zrzut ekranu.

 

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi stan weryfikacji całego problemu, a także stan każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron, których dotyczy problem, spadnie do 0, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne), nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze czynności:
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP. (Jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja zajmuje zazwyczaj do 2 tygodni, ale w niektórych przypadkach może potrwać znacznie dłużej, dlatego zachowaj cierpliwość.
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nie musisz nic robić. W miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji.Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji:

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: [Niedostępne w niektórych raportach] kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie przez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: [Niedostępne w niektórych raportach] Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam adres URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład, jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekuje.

 

Znane problemy

Oto znane problemy w Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Niektóre problemy mają długie nazwy, które niełatwo zrozumieć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false