Raport o stanie wyników z elementami rozszerzonymi

Wyświetlanie swoich ofert pracy, przepisów kulinarnych i innych informacji

Dowiedz się, jakie wyniki z elementami rozszerzonymi są możliwe do odczytania przez Google, a jakie nie. Uzyskaj informacje pozwalające rozwiązać problemy związane z tymi wynikami, a gdy już je naprawisz, poproś o ich ponowne zindeksowanie.

Raporty o wynikach z elementami rozszerzonymi dotyczące Twojej witryny są wymienione w menu w sekcji Ulepszenia.

Aby wyświetlić raport o wynikach z elementami rozszerzonymi określonego typu:

 • Google musi znaleźć w Twojej usłudze wyniki z elementami rozszerzonymi tego typu oraz
 • musi to być jeden z obsługiwanych typów wyników z elementami rozszerzonymi wymienionych poniżej. Jeśli implementujesz obsługiwany typ i nie widzisz raportu w swojej usłudze, przeczytaj sekcję Brakujące wyniki z elementami rozszerzonymi.

 

OTWÓRZ SEARCH CONSOLE

 

Search Console udostępnia raporty dotyczące następujących typów wyników z elementami rozszerzonymi:

Korzystanie z raportu

Na co zwrócić uwagę

W sytuacji idealnej dane wyników z elementami rozszerzonymi nie powinny zawierać żadnych bieżących błędów, więc liczba bieżących błędów powinna wynosić 0. Jeśli są jakieś błędy:

 • Gwałtowny wzrost liczby błędów może być spowodowany zmianą szablonu, zwłaszcza jeśli błędy należą do określonych typów.
 • Spadek całkowitej liczby elementów bez odpowiadających mu błędów może oznaczać, że Google nie może uzyskać dostępu do Twoich stron lub że wyniki z elementami rozszerzonymi z jakichś powodów nie są na nich wyświetlane.

Jeśli znajdziesz błędy, napraw je zgodnie z opisem w sekcji Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów poniżej.

Ostrzeżenia nie uniemożliwiają wyświetlania Twoich wyników z elementami rozszerzonymi w wynikach wyszukiwania Google ze specjalnymi funkcjami, ale mogą nieco ograniczyć możliwości użytkowników. Informacje o obsługiwaniu ostrzeżeń znajdziesz w sekcji Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów.

Nadawanie priorytetów i naprawianie błędów

Poniżej przedstawiamy proces nadawania priorytetów problemom i naprawiania tych problemów na stronie z podsumowaniem raportu:

 1. Na stronie z podsumowaniem raportu odfiltruj ostrzeżenia i skoncentruj się najpierw na błędach.
 2. Sprawdź, czy nie ma powiązania między łączną liczbą błędów a wzrostem liczby błędów konkretnego typu. Może to pomóc znaleźć problem, który wpływa na łączną liczbę błędów lub łączną liczbę zindeksowanych stron.
 3. Napraw błędy z poszczególnych wierszy, zaczynając od wiersza z największą liczbą błędów:
  1. Jeśli na wykresie błędów występuje gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu wzrostu w wierszach błędów w tabeli.
  2. Kliknij wiersz błędu, by przejść na stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie. Przeczytaj opis konkretnego typu błędu, by dowiedzieć się, jak najlepiej go naprawić.Niektóre wystąpienia danego błędu w witrynie mogą nie zostać uwzględnione na liście z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim indeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów.
  3. Napraw błąd w witrynie, przetestuj poprawkę i upewnij się, że wprowadzone poprawki działają w sieci.
  4. Wróć na stronę ze szczegółowymi informacjami o błędzie i kliknij przycisk Sprawdź poprawkę, by rozpocząć proces weryfikacji. Może on potrwać kilka dni, a o jego postępie będziemy informować Cię w e-mailach.
  5. Po naprawieniu wszystkich wystąpień danego błędu (czyli po zweryfikowaniu poprawki) liczba stron z tym błędem spadnie do zera, a stan błędu zostanie zaktualizowany.
 4. Napraw pozostałe błędy.
 5. Po naprawieniu wszystkich błędów usuń filtr ostrzeżeń i sprawdź, czy nie należy ich też wyeliminować. Większość ostrzeżeń dotyczy brakujących pól opcjonalnych w uporządkowanych danych. Udostępnienie dodatkowych informacji w wynikach z elementami rozszerzonymi może być bardzo przydatne dla użytkowników witryny.

Rozwiązywanie problemów

Udostępnianie raportu

Możesz udostępnić szczegóły problemu, klikając przycisk Udostępnij na stronie. Osoba, której udostępnisz link, będzie mieć dostęp tylko do bieżącej strony i wszystkich stron historii sprawdzania poprawności dotyczących tego problemu. Link nie zapewnia dostępu do innych stron witryny ani nie umożliwia tej osobie wykonywania jakichkolwiek czynności w Twojej usłudze lub na Twoim koncie. Link możesz w dowolnym momencie unieważnić, wyłączając udostępnianie tej strony.

Skoki liczby błędów

Najczęstszą przyczyną gwałtownych wzrostów liczby błędów jest wprowadzenie błędu do szablonu, z którego korzysta wiele stron w witrynie.

Sprawdź, czy skok liczby błędów nie został spowodowany zmianą wagi błędu dla grupy elementów na inną:

 1. Jeśli zauważysz gwałtowny wzrost, poszukaj odpowiadającego mu spadku innego stanu (błędu lub prawidłowego).
 2. Jeśli znajdziesz taki spadek, sprawdź, czy dotyczy on tych samych adresów URL.
 3. Jeśli elementy zostały przeniesione z jednego stanu do innego, ustal, jaka czynność to spowodowała.

Brakujące wyniki z elementami rozszerzonymi / Spadek całkowitej liczby wyników z elementami rozszerzonymi

 1.  Oto niektóre przyczyny niewyświetlania wyników z elementami rozszerzonymi w raporcie:
  • Ten raport nie obsługuje jeszcze wszystkich typów wyników z elementami rozszerzonymi. Zobacz listę obsługiwanych wyników.
  • Można wyświetlić tylko wyniki z elementami rozszerzonymi ze zindeksowanych stron. Z różnych powodów nie wszystkie strony w Twojej witrynie mogą zostać zindeksowane. W przypadku bardzo dużych witryn może wystąpić znaczna różnica między liczbą stron zawierających uporządkowane dane w witrynie a liczbą wyników z elementami rozszerzonymi w tym raporcie. Jeśli zauważysz gwałtowny spadek liczby wyników z elementami rozszerzonymi w witrynie, sprawdź, czy nie nastąpił analogiczny spadek liczby zindeksowanych stron.
  • Robot Google jeszcze nie zindeksował stron witryny. Może minąć trochę czasu, zanim robot Google odkryje nowe lub zaktualizowane strony. Możesz poprosić Google o ponowne zindeksowanie Twoich adresów URL. Prośby o zindeksowanie nie są realizowane natychmiast – może to zająć do tygodnia.
  • Robot Google nie może uzyskać dostępu do strony. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by sprawdzić, czy Google może uzyskać dostęp do strony.
  • Uporządkowane dane mogą być tak nieprawidłowe, że Google nie rozpoznaje ich jako wyników z elementami rozszerzonymi. Sprawdź stronę przy użyciu Narzędzia do testowania uporządkowanych danych. Prześlij adres URL działającej strony, zamiast wklejać jej kod.
  • Twoje wyniki z elementami rozszerzonymi mogą jeszcze nie być obsługiwane w Twojej lokalizacji. Informacje o tym, czy dany typ wyników z elementami rozszerzonymi jest obsługiwany, znajdziesz w dokumentacji.
 2. Użyj Narzędzia do testowania uporządkowanych danych na swojej stronie, by sprawdzić, czy Google może uzyskać do niej dostęp i zobaczyć kod wyniku z elementami rozszerzonymi, oraz by potwierdzić poprawność tego kodu.
 3. Użyj narzędzia do sprawdzania adresów URL, by sprawdzić, czy strona jest zindeksowana i dostępna dla Google. Przetestuj aktywną wersję strony, by potwierdzić jej dostępność.

Stany problemów

Stany problemów na wykresie są pogrupowane według elementu. Stan elementu odnosi się do najpoważniejszego błędu w elemencie.

Stany problemów w tabeli są pogrupowane według poszczególnych pól i dotyczą wyłącznie danych pól (nie całego elementu).

Stosowane są następujące stany:

 • Błąd: wynik zawierający błąd nie może pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Elementy o stanie „błąd” zawierają co najmniej jeden błąd, a także mogą zawierać ostrzeżenia.
 • Ostrzeżenie: wynik zawierający ostrzeżenie może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Ostrzeżenia oznaczają sugestie dotyczące brakujących lub nieprawidłowych wartości opcjonalnych lub błędy w polach niekrytycznych. Udostępnienie danych w polach opcjonalnych często usprawnia wyszukiwanie przez użytkownika.
 • Zakończono: wynik o stanie zakończono może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google jako wynik z elementami rozszerzonymi. Wszystkie dane wymagane i opcjonalne są podane prawidłowo.

Aby wyświetlić wszystkie problemy związane z pojedynczym wynikiem z elementami rozszerzonymi, przeprowadź test odpowiadającej mu strony.

Uwaga dotycząca całkowitych wartości stanów: całkowita wartość stanu w tabeli może być większa niż odpowiadająca jej całkowita wartość stanu dotycząca wykresu. Oto dwa przykłady z wyjaśnieniem:
 • Jeden element z trzema różnymi ostrzeżeniami pojawi się w tabeli trzy razy (wartość całkowita = 3), ale na karcie będzie on liczony jako jeden element z ostrzeżeniem (wartość całkowita = 1).
 • Element z błędem i ostrzeżeniem (występujący w dwóch wierszach tabeli) będzie liczony na karcie jako jeden element z błędem. Element jest liczony według najpoważniejszego stanu.

Strona z informacjami o błędach

Jeśli wybierzesz wiersz problemu na stronie podsumowania wyników z elementami rozszerzonymi, otworzy się strona ze szczegółowymi informacjami o tym problemie. Problem może wpływać na wyniki z elementami rozszerzonymi na różnych stronach, wiele takich wyników na jednej stronie lub jeden wynik tego rodzaju wielokrotnie.

Strona ze szczegółowymi informacjami o błędzie zawiera następujące informacje:

Stan
Stan weryfikacji błędu. 
Data pierwszego wykrycia
Dzień, w którym dany błąd został po raz pierwszy wykryty w witrynie. Jeśli w ciągu 90 dni od rozwiązania wszystkich wystąpień danego błędu pojawi się nowe, data będzie wskazywała dzień pierwotnego wykrycia pierwszego błędu, a nie dzień wykrycia nowego wystąpienia.
Przykłady
Lista wyników z elementami rozszerzonymi, których dotyczy ten błąd. Niektóre wystąpienia danego błędu w witrynie mogą nie zostać uwzględnione na liście z różnych powodów, na przykład dlatego, że błędy pojawiły się już po ostatnim indeksowaniu witryny albo dotyczą ponad 1000 elementów.
Typ elementu
Wartość pola name uporządkowanych danych elementu.
Ostatnie indeksowanie
Moment ostatniego indeksowania strony zawierającej dany błąd.

Aby dowiedzieć się więcej o konkretnym błędzie na danej stronie, wybierz ten błąd w tabeli przykładów.

Informacje o weryfikacji

Po naprawieniu wszystkich wystąpień określonego problemu w witrynie możesz poprosić Google o zweryfikowanie zmian. Jeśli wszystkie znane wystąpienia znikną, problem zostanie oznaczony w tabeli stanów jako rozwiązany i umieszczony na dole. Search Console śledzi stan weryfikacji całego problemu, a także stan każdego jego wystąpienia. Po zniknięciu wszystkich wystąpień problem uznaje się za rozwiązany. (Informacje o rejestrowaniu stanów faktycznych – patrz: Stan weryfikacji problemuStan weryfikacji wystąpienia).

Więcej informacji o czasie trwania problemu

Czas trwania problemu to okres od pierwszego dnia, gdy wykryto jakiekolwiek wystąpienie tego problemu w Twojej witrynie, aż do 90 dni po zniknięciu z witryny ostatniego wystąpienia. Gdy minie 90 dni bez żadnych powtórzeń, problem jest usuwany z historii zgłoszeń.

Data pierwszego wykrycia problemu to moment, w którym problem został po raz pierwszy wykryty. Ta data jest niezmienna. Dlatego:

 • Jeśli wszystkie wystąpienia problemu zostaną naprawione, ale 15 dni później pojawi się nowe wystąpienie, problem zostanie oznaczony jako otwarty, ale datą „pierwszego wykrycia” pozostanie data pierwotna.
 • Jeśli ten sam problem wystąpi 91 dni po naprawieniu ostatniego wystąpienia, poprzedni problem będzie już zamknięty, więc obecne wystąpienie zostanie zarejestrowane jako nowy problem z datą pierwszego wykrycia ustawioną na „dzisiaj”.

Podstawowy proces weryfikacji

Oto omówienie procesu weryfikacji, który następuje po kliknięciu opcji Sprawdź poprawkę danego problemu. Proces może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniami o postępach.

 1. Gdy klikniesz Sprawdź poprawkę, Search Console od razu sprawdza kilka stron.
  • Jeśli na dowolnej z tych stron znajdzie bieżące wystąpienie, weryfikacja kończy się, a jej stan się nie zmienia.
  • Jeśli na przykładowych stronach nie ma tego błędu, weryfikacja przechodzi do etapu Rozpoczęta. Jeśli weryfikacja wykaże inne, niepowiązane problemy, zostają one policzone jako problemy odpowiedniego typu i proces weryfikacji jest kontynuowany.
 2. Search Console sprawdza listę znanych adresów URL, których dotyczy dany problem. W kolejce do ponownego zindeksowania ustawiane są tylko adresy URL ze znanymi wystąpieniami problemu, a nie cała witryna. Search Console prowadzi rejestr wszystkich sprawdzonych adresów URL w historii weryfikacji, do której można przejść ze strony szczegółów problemu.
 3. Podczas sprawdzania adresu URL:
  1. Jeśli problem nie zostanie znaleziony, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Powodzenie. Jeśli jest to pierwsze wystąpienie sprawdzone po rozpoczęciu weryfikacji, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Wszystko w porządku.
  2. Jeśli adres URL jest już niedostępny, stan weryfikacji wystąpienia zmienia się na Inne (nie jest to stan błędu).
  3. Jeśli wystąpienie nadal jest obecne, stan problemu zmienia się na Niepowodzenie i weryfikacja się kończy. Jeśli jest to nowa strona wykryta podczas standardowego indeksowania, stwierdza się kolejne wystąpienie istniejącego problemu.
 4. Jeśli po sprawdzeniu wszystkich adresów URL z błędami i ostrzeżeniami liczba problemów wynosi 0, stan problemu zmienia się na Powodzenie. Ważne: nawet jeśli liczba stron, których dotyczy problem, spadnie do zera, a stan problemu zmieni się na Powodzenie, pierwotna etykieta wagi (Błąd lub Ostrzeżenie) będzie nadal widoczna.

Nawet jeśli nie klikniesz przycisku „Rozpocznij weryfikację”, Google może wykryć naprawione wystąpienia problemu. Jeśli podczas standardowego indeksowania Google wykryje, że wszystkie wystąpienia problemu zostały naprawione, stan problemu zmieni się w raporcie na „Nie dotyczy”.

Kiedy problem związany z adresem URL lub elementem jest uznawany za „rozwiązany”?

W przypadku adresu URL lub elementu problem jest oznaczany jako rozwiązany, gdy spełniony jest dowolny z tych warunków:

 • Adres URL został zindeksowany i na stronie nie wykryto już problemu. W przypadku błędu tagu AMP może to oznaczać, że tag został albo naprawiony, albo usunięty (jeśli nie jest wymagany). Próba weryfikacji da wówczas wynik „Powodzenie”.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu strona będzie niedostępna dla Google (np. została usunięta lub oznaczona jako noindex, wymaga uwierzytelnienia itd.), problem dotyczący tego adresu URL zostanie uznany za rozwiązany. Przy próbie weryfikacji przypisany zostanie stan „Inne”.

Ponowna weryfikacja

Jeśli po nieudanej weryfikacji klikniesz Zweryfikuj ponownie, rozpocznie się ponowna weryfikacja wszystkich wystąpień z wynikiem Niepowodzenie oraz wszelkich nowych wystąpień problemu wykrytych podczas standardowego indeksowania.

Nawet jeśli w czasie trwania danego cyklu weryfikacji rozwiążesz jakiś problem, poczekaj na zakończenie cyklu, zanim poprosisz o rozpoczęcie kolejnego.

Wystąpienia, które pomyślnie przeszły weryfikację (zostały oznaczone jako Powodzenie) albo są już nieosiągalne (zostały oznaczone jako Inne), nie są sprawdzane ponownie. Po kliknięciu „Zweryfikuj ponownie” są usuwane z historii.

Historia weryfikacji

Postęp w realizacji prośby o weryfikację możesz sprawdzić, klikając link szczegółów weryfikacji na stronie szczegółów problemu.

Wpisy w historii weryfikacji są pogrupowane według adresów URL na potrzeby raportu AMP i raportu stanu indeksowania. Elementy w raportach dotyczących obsługi na urządzeniach mobilnych i wyników z elementami rozszerzonymi są pogrupowane według kombinacji adres URL + element uporządkowanych danych (zgodnie z wartością nazwy elementu). Stan weryfikacji odnosi się do konkretnego sprawdzanego problemu. Jeden problem może mieć na stronie etykietę „Powodzenie”, a inne mogą być oznaczone etykietą „Niepowodzenie”, „Oczekuje” lub „Inne”.

Stan weryfikacji problemu

Do problemu mogą zostać przypisane te stany weryfikacji:

 • Nie rozpoczęto: istnieje co najmniej jedna strona z wystąpieniem tego problemu, dla której nigdy nie podjęto próby weryfikacji. Dalsze kroki:
  1. Kliknij problem, by zapoznać się ze szczegółami błędu. Sprawdź poszczególne strony, by zobaczyć przykłady błędu na aktywnej stronie, korzystając z testu AMP (jeśli test AMP nie pokazuje błędu na stronie, jest to spowodowane tym, że błąd został naprawiony na aktywnej stronie już po wykryciu go przez Google i wygenerowaniu raportu o problemie).
  2. Kliknij „Więcej informacji” na stronie szczegółów, by zobaczyć szczegóły naruszonej reguły.
  3. Kliknij wiersz przykładowego adresu URL w tabeli, by zobaczyć szczegóły konkretnego błędu.
  4. Napraw błędy na swoich stronach, a następnie kliknij Sprawdź poprawkę, a Google ponownie zindeksuje Twoje strony. Google powiadomi Cię o postępach weryfikacji. Weryfikacja trwa od kilku dni do około dwóch tygodni – prosimy o cierpliwość. 
 • Rozpoczęto: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory nie znaleziono pozostałych wystąpień problemu. Dalsze kroki: w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Wszystko w porządku: rozpoczęto próbę weryfikacji i do tej pory wszystkie sprawdzone wystąpienia problemu zostały naprawione. Dalsze kroki: nic nie musisz robić; w miarę postępów weryfikacji Google będzie wysyłać powiadomienia z informacjami o ewentualnej konieczności podjęcia jakichś działań.
 • Powodzenie: wszystkie znane wystąpienia problemu zostały zlikwidowane (lub adres URL, którego dotyczył problem, jest już niedostępny). Przejście do tego stanu wymaga wcześniejszego kliknięcia opcji „Sprawdź poprawkę” (jeśli wystąpienia znikną bez zgłaszania prośby o weryfikację, stan zmieni się na „Nie dotyczy”). Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Nie dotyczy: Google uznaje problem za rozwiązany dla wszystkich adresów URL, nawet jeśli nigdy nie rozpoczęto próby weryfikacji. Dalsze kroki: nie musisz nic robić.
 • Niepowodzenie: po kliknięciu „Zweryfikuj” na określonej liczbie stron nadal występuje problem. Dalsze kroki: rozwiąż problem i przeprowadź ponowną weryfikację.

Stan weryfikacji wystąpienia

Po przesłaniu prośby o weryfikację każdemu znanemu wystąpieniu problemu jest przypisywany jeden z poniższych stanów weryfikacji konkretnego problemu (stany Powodzenie i Inne nie są stosowane w raportach stanu indeksowania):

 • Oczekuje na weryfikację: w kolejce do zweryfikowania. Podczas ostatniej kontroli Google wystąpienie problemu nadal istniało.
 • Powodzenie: kontrola Google wykazała, że to wystąpienie problemu nie istnieje. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Niepowodzenie: kontrola Google wykazała, że dane wystąpienie problemu nie zniknęło. Do tego stanu można przejść wyłącznie poprzez celowe kliknięcie opcji Zweryfikuj dla danego wystąpienia problemu.
 • Inne: Google nie ma dostępu do adresu URL powiązanego z danym wystąpieniem albo (w przypadku uporządkowanych danych) nie może już znaleźć elementu na stronie. Jest to równoznaczne ze stanem Powodzenie.

Pamiętaj, że ten sam adres URL może mieć różne stany dla różnych problemów. Na przykład jeśli jedna strona zawiera zarówno problem X, jak i Y, problem X może mieć stan weryfikacji Powodzenie, a problem Y na tej samej stronie – stan Oczekująca.

 

Znane problemy

Oto znane problemy w Search Console. Nie musisz ich nam zgłaszać, ale chętnie poznamy Twoją opinię o wszystkich pozostałych funkcjach lub zauważonych problemach. Aby ją przesłać, użyj funkcji dodawania opinii na pasku nawigacyjnym.

 • Niektóre problemy mają długie nazwy, które niełatwo zrozumieć.
 • Jeśli w witrynie występuje bardzo dużo błędów (niezależnie od tego, czy są one aktywne), raport pokazuje tylko pierwsze 200 z nich. Są one ułożone według ważności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?