Přehledy stavu rozšířených výsledků

Prohlédněte si své nabídky práce, recepty apod.

Zjistěte, které rozšířené výsledky Google na vašem webu dokázal nebo nedokázal přečíst, získejte informace k odstraňování problémů s chybami rozšířených výsledků a po opravení problémů požádejte o opětovné procházení.

Přehledy rozšířených výsledků pro váš web jsou uvedeny v sekci Vylepšení na panelu nabídky.

Zobrazení přehledu pro konkrétní typ rozšířených výsledků:

 • Google ve službě musí najít rozšířené výsledky daného typu a
 • musí se jednat o některý z podporovaných typů rozšířených výsledků uvedených níže. Pokud jste implementovali podporovaný typ a přehled ve službě nevidíte, přečtěte si část Chybějící rozšířené výsledky.

 

OTEVŘÍT SLUŽBU SEARCH CONSOLE

 

Ve službě Search Console jsou k dispozici přehledy pro následující typy rozšířených výsledků:

Použití přehledu

Co hledat

V ideálním případě byste neměli vidět žádné aktuální chyby v datech rozšířených výsledků – počet aktuálních chyb by tedy měl být 0. Pokud chyby vidíte:

 • Náhlý nárůst počtu chyb může být způsoben změnou šablony, zejména pokud jsou chyby koncentrovány u konkrétních typů.
 • Pokles celkového počtu položek bez odpovídajících chyb může znamenat, že Google na vaše stránky nemá přístup nebo že se položky rozšířených výsledků na vašich stránkách z jiného důvodu nevyskytují.

Pokud naleznete chyby, naložte s nimi podle pokynů v sekci Stanovení priority a oprava problémů níže.

Pokud naleznete upozornění, vaše rozšířené výsledky ve výsledcích Vyhledávání Google se sice mohou zobrazovat se speciálními funkcemi, ale mohou poskytovat o něco horší uživatelské prostředí. Informace o řešení upozornění naleznete v sekci Stanovení priority a oprava problémů.

Stanovení priority a oprava problémů

Zde je běžný postup stanovení priority a opravy problémů ze stránky se souhrnným přehledem:

 1. Na stránce se souhrnným přehledem odfiltrujte upozornění a zaměřte se nejdříve na chyby.
 2. Zkuste najít souvislost mezi celkovým počtem chyb a nárůstem výskytu konkrétní chyby. Mohlo by vám to napovědět, který problém má dopad na celkový počet chyb nebo na celkový počet indexovaných stránek.
 3. Opravte chyby na jednotlivých řádcích v klesajícím pořadí podle počtu:
  1. Pokud vidíte náhlý nárůst v grafu chyby, vyhledejte odpovídající náhlý nárůst v řádcích chyb v tabulce.
  2. Kliknutím na řádek s chybou zobrazíte stránku s podrobnostmi, na níž najdete další informace. V popisu konkrétního typu chyby si přečtěte, jak s ní nejlépe naložit. (V seznamu z různých důvodů nemusejí být uvedeny všechny výskyty daného problému na vašem webu – například protože k nim došlo až po posledním procházení vašeho webu nebo protože se problém týká více než 1000 položek.)
  3. Opravte problém na webu, otestujte opravu a zkontrolujte, zda jsou opravy publikovány na internetu.
  4. Vraťte se na stránku s podrobnostmi o problému a kliknutím na tlačítko Ověřit opravu spusťte proces ověření. Tento proces může trvat několik dní a o jeho průběhu vás budeme informovat pomocí e-mailových oznámení.
  5. Až zjistíme, že byly všechny výskyty problému opraveny (tj. oprava bude ověřena), bude počet stránek dotčených daným problémem roven nule a bude aktualizován stav problému.
 4. Pokračujte v opravování chyb.
 5. Až všechny chyby opravíte, odstraňte filtr upozornění a zvažte i jejich opravu. Většina upozornění se týká chybějících volitelných polí ve strukturovaných datech. Přidáním více informací do rozšířeného výsledku můžete zvýšit jeho užitečnost pro návštěvníky webu.

Odstraňování problémů

Sdílení přehledu

Podrobnosti o problémech můžete sdílet tím, že na stránce kliknete na tlačítko Sdílet. Pomocí vygenerovaného odkazu lze získat přístup pouze k aktuální stránce a stránkám s historií ověření tohoto problému. Odkaz uživateli neumožňuje získat přístup k jiným stránkám pro váš zdroj ani provádět žádné akce s vaší službou či účtem. Odkaz můžete kdykoliv zrušit tím, že pro tuto stránku zakážete sdílení.

Náhlé nárůsty počtu chyb

Náhlý nárůst počtu chyb bývá nejčastěji způsoben zanesením chyby do šablony, kterou na vašem webu používá mnoho stránek.

Zjistěte, zda náhlý nárůst počtu chyb není způsoben převedením skupiny položek z jedné závažnosti na jinou:

 1. Pokud vidíte náhlý nárůst, hledejte odpovídající náhlý pokles u jiného stavu (chyba nebo platné).
 2. Najdete-li odpovídající náhlý pokles, podívejte se, zda se týká stejných adres URL.
 3. Jestliže byly položky převedeny z jednoho stavu do jiného, zjistěte, jakou změnou jste to mohli způsobit.

Chybějící rozšířené výsledky / pokles celkového počtu rozšířených výsledků

 1.  Zde jsou některé důvody, kvůli nimž se rozšířený výsledek v přehledu nemusí zobrazit:
  • Přehled v současné době nepodporuje všechny typy rozšířených výsledků. Prohlédněte si seznam podporovaných typů rozšířených výsledků.
  • Zobrazovat se mohou pouze rozšířené výsledky z indexovaných stránek. Některé stránky vašeho webu nemusí být z různých důvodů procházeny. U velmi velkých webů může být významný rozdíl mezi počtem stránek se strukturovanými daty na webu a počtem rozšířených výsledků v tomto přehledu. Pokud na webu vidíte ostrý pokles počtu rozšířených výsledků, podívejte se, zda nenajdete odpovídající pokles v indexovaných stránkách.
  • Google stránky dosud neprošel. Projití nových nebo aktualizovaných stránek může Googlu nějakou dobu trvat. Můžete požádat Google, aby vaše adresy URL znovu procházel. Žádosti o indexování se neprojeví okamžitě, jejich zpracování může trvat až týden.
  • Google ke stránce nemá přístup. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL otestujte, zda má Googlebot ke stránce přístup.
  • Je možné, že jsou strukturovaná data tak chybná, že je Google jako rozšířený výsledek nepoznává. Zkontrolujte stránku pomocí Nástroje na testování strukturovaných dat. Místo vložení kódu stránky raději odešlete její adresu URL.
  • Rozšířený výsledek ve vaší lokalitě dosud nemusí být podporován. Podívejte se do dokumentace, zda je typ rozšířeného výsledku ve vaší lokalitě podporován.
 2. Pomocí Nástroje na testování strukturovaných dat na stránce zkontrolujte, zda má Google ke stránce přístup a vidí kód rozšířeného výsledku a zda je zobrazený kód rozšířeného výsledku platný.
 3. Pomocí nástroje Kontrola adresy URL si ověřte, zda je stránka indexovaná a zda k ní má Google přístup. Přístupnost stránky ověřte otestováním publikované verze.

Stav problému

V grafu je stav problému seskupen podle položek a nejzávažnější stav v každé položce je stavem položky.

V tabulce je stav problému seskupen podle konkrétního pole a platí pouze pro dané pole (ne pro celou položku).

Problémy mohou mít tyto stavy:

 • Chyba: Rozšířený výsledek s chybou se ve Vyhledávání Google nemůže zobrazovat jako rozšířený výsledek. Položky ve stavu chyby mají alespoň jednu chybu a mohou mít jedno nebo více upozornění.
 • Upozornění: Rozšířený výsledek s problémem ve stavu upozornění se ve Vyhledávání Google může zobrazovat jako rozšířený výsledek. Problémy ve stavu upozornění jsou buď návrhy chybějících nebo neplatných volitelných hodnot, nebo chyby v nekritických polích. Poskytnutím údajů pro více volitelných polí lze uživatelům často nabídnout lepší prostředí.
 • Dokončeno: Rozšířený výsledek se stavem dokončeno se ve výsledcích Vyhledávání Google může zobrazovat jako rozšířený výsledek. Jsou správně vyplněna všechna povinná i volitelná pole.

Chcete-li zobrazit všechny problémy v jednom rozšířeném výsledku, spusťte test pro konkrétní stránku.

Poznámka k celkové hodnotě stavu: Celková hodnota stavu v tabulce může být vyšší než celková hodnota odpovídajícího stavu v grafu. Zde jsou dva příklady příčin:
 • Položka se třemi různými upozorněními bude v tabulce uvedena třikrát (celková hodnota = 3), ale v celkové hodnotě karty upozornění bude započtena pouze jako jedna položka (celková hodnota = 1).
 • Položka s chybou a upozorněním (dva řádky v tabulce) bude v celkové hodnotě karty započtena pouze jako jedna položka s chybou. (Položka se započítává podle nejzávažnějšího stavu, který obsahuje.)

Stránka s podrobnostmi o problému

Když na stránce se souhrnnými informacemi o rozšířených výsledcích vyberete řádek problému, zobrazí se o něm podrobnosti. Problém se může vyskytovat u rozšířených výsledků na různých stránkách, u několika rozšířených výsledků na jedné stránce nebo dokonce několikrát u jednoho rozšířeného výsledku.

Stránka s podrobnostmi o problému obsahuje tyto informace:

Stav
Stav ověření tohoto problému. 
Poprvé zjištěno
Datum prvního zjištění tohoto problému na vašem webu. Pokud všechny problémy tohoto typu vyřešíte a do 90 dní od opravy posledního výskytu se problém opět vyskytne, bude se jednat o datum prvního zjištění, nikoliv o datum nového výskytu.
Příklady
Seznam rozšířených výsledků dotčených problémem. V seznamu z různých důvodů nemusejí být uvedeny všechny výskyty problému na vašem webu – například proto, že k nim došlo až po posledním procházení webu nebo že se problém týká více než 1000 položek.
Typ položky
Hodnota atributu name ve strukturovaných datech položky.
Naposledy procházeno
Čas posledního procházení stránky s tímto problémem.

Chcete-li se o problému na konkrétní stránce dozvědět více, vyberte problém v tabulce příkladů.

Ověření

Až všechny výskyty konkrétního problému na webu opravíte, můžete Google požádat o ověření změn. Pokud byly všechny známé výskyty opraveny, bude problém v tabulce stavu označen za opravený a bude přesunut na její konec. Search Console sleduje stav ověření problému celkově a stav jeho jednotlivých výskytů. Když jsou všechny výskyty problému odstraněny, je považován za opravený. (Informace o skutečně zaznamenaných stavech najdete v sekcích Stav ověření problémuStav ověření výskytu.)

Další informace o době existence problému

Problém je evidován od prvního zjištění jakéhokoliv výskytu na webu do doby, než uplyne 90 dní od chvíle, kdy byl poslední výskyt na webu označen jako odstraněný. Pokud uplyne devadesát dní, aniž by se problém vyskytl znovu, bude z historie přehledu odstraněn.

Datum prvního zjištění problému je chvíle prvního zjištění problému během jeho doby existence a nemění se. Platí tedy toto:

 • Pokud jsou všechny výskyty problému opraveny, ale po 15 dnech se nově vyskytne znovu, bude označen za nevyřešený a datem prvního zjištění zůstane původní datum.
 • Pokud se stejný problém vyskytne 91 dní po opravě posledního výskytu, byl předchozí problém uzavřen, a tento nový výskyt proto bude zaznamenán jako nový problém s datem prvního zjištění nastaveným na dnešní datum.

Základní průběh ověření

Zde je přehled procesu ověření, který proběhne poté, co u problému kliknete na Ověřit opravu. Proces může trvat několik dní a o jeho průběhu budete informováni pomocí e-mailových oznámení.

 1. Když kliknete na Ověřit opravu, služba Search Console ihned zkontroluje několik stránek.
  • Pokud na některé z nich stále existuje současný výskyt, ověření skončí a stav ověření se nezmění.
  • Jestliže ve vzorku stránek aktuální chyba není, pokračuje ověřování se stavem Spuštěno. Pokud jsou při ověření nalezeny jiné nesouvisející problémy, započítají se k příslušnému jinému typu problému a ověřování pokračuje.
 2. Search Console prochází seznam známých adres URL dotčených tímto problémem. Do fronty k opětovnému procházení jsou zařazeny pouze adresy URL se známými výskyty tohoto problému, nikoliv celý web. O všech zkontrolovaných adresách URL uchovává Search Console záznam v historii ověření, kterou lze zobrazit ze stránky s podrobnostmi o problému.
 3. Při kontrole adresy URL:
  1. Jestliže problém není nalezen, změní se stav ověření výskytu na Úspěšně ověřeno. Pokud se jedná o první výskyt zkontrolovaný po spuštění ověřování, změní se stav ověření na Vypadá to dobře.
  2. Pokud stránka již není dostupná, změní se stav ověření výskytu na Jiné (což není chybový stav).
  3. Je-li daný výskyt stále přítomen, změní se jeho stav na Nezdařilo se a ověřování skončí. Pokud se jedná o novou stránku objevenou běžným procházením, považuje se tento výskyt za další výskyt existujícího problému.
 4. Pokud byly zkontrolovány všechny adresy URL s chybami a upozorněními a počet problémů není nula, změní se stav problému na Prošlo. Důležité: I když počet dotčených stránek klesne na nulu a stav problému se změní na Úspěšně ověřeno, bude se i nadále zobrazovat původní štítek závažnosti (Chyba nebo Upozornění).

Google může opravené výskyty problému zjistit, aniž byste ověřování spustili kliknutím. Když Google při běžném procházení zjistí, že všechny výskyty problému byly opraveny, změní stav problému v přehledu na „Není k dispozici“.

Kdy je problém u adresy URL nebo položky považován za opravený?

Problém je u adresy URL označen za opravený v případě, že je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • Adresa URL byla projita a problém již na stránce nebyl nalezen. V případě chyby značky na stránce AMP to může znamenat, buď že jste značku opravili, nebo že byla odstraněna (pokud není povinná). Tento stav bude při pokusu o ověření vyhodnocen jako „Úspěšně ověřeno“.
 • Jestliže Google ke stránce z nějakého důvodu nemůže získat přístup (byla odstraněna, označena direktivou noindex, vyžaduje přihlašovací údaje apod.), bude problém pro danou adresu URL považován za opravený. Při pokusu o ověření se takovéto případy započítají jako stav ověření „Jiné“.

Opětovné ověření

Když u neúspěšného ověření kliknete na Znovu ověřit, spustí se ověření znovu pro všechny výskyty, které neprošly, a také pro nové výskyty tohoto problému zjištěné při běžném procházení.

O další cyklus ověření byste měli požádat až po dokončení toho stávajícího, a to i v případě, že jste některé problémy během aktuálního cyklu opravili.

Výskyty, které prošly ověřením (označené Úspěšně ověřeno) nebo již nejsou dostupné (označené Jiné), nejsou kontrolovány znovu a po kliknutí na Znovu ověřit jsou odstraněny z historie.

Historie ověření

Průběh žádosti o ověření lze zobrazit kliknutím na odkaz na podrobnosti ověření na stránce s podrobnostmi o problému.

V přehledech stránek AMP a stavu indexu jsou položky na stránce historie ověření seskupeny podle adres URL. V přehledech použitelnosti v mobilních zařízeních a rozšířených výsledků jsou položky seskupeny podle kombinace adresy URL a položky strukturovaných dat (která je dána hodnotou její vlastnosti Name). Stav ověření se vztahuje ke konkrétnímu problému, který zkoumáte. Jeden problém může být na stránce označen jako Úspěšně ověřeno, ale jiné problémy na ní mohou být označeny Nezdařilo se, Nevyřízeno nebo Jiné.

Stav ověření problému

Problém může mít následující stavy ověření:

 • Nespuštěno: Existuje alespoň jedna stránka s výskytem tohoto problému, pro kterou dosud nebyl spuštěn pokus o ověření. Další kroky:
  1. Kliknutím na problém si o chybě zobrazte podrobnosti. Příklady dané chyby na publikovaných stránkách zobrazíte tak, že jednotlivé stránky prozkoumáte pomocí testu stránek AMP. (Pokud test stránek AMP chybu na stránce neukazuje, je to způsobeno tím, že jste ji na aktivní stránce opravili – poté co ji Google na stránce našel a vygeneroval tento přehled problémů.)
  2. Kliknutím na Další informace na stránce s podrobnostmi si prohlédněte podrobnosti o pravidle, které bylo porušeno.
  3. Kliknutím na řádek s příkladem adresy URL v tabulce zobrazte o dané chybě podrobnosti.
  4. Opravte stránky a poté Google kliknutím na Ověřit opravu požádejte o jejich opětovné projití. O průběhu ověření vás Google bude informovat. Ověření může trvat několik dnů až dva týdny. Buďte proto trpěliví. 
 • Spuštěno: Zahájili jste pokus o ověření a dosud nebyly nalezeny žádné zbývající výskyty problému. Další krok: Google vám v případě potřeby během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Vypadá to dobře: Spustili jste pokus o ověření a všechny výskyty problému, které dosud byly zkontrolovány, byly opraveny. Další krok: Není potřeba nic podnikat. Google vám během ověřování bude posílat oznámení s pokyny.
 • Úspěšně ověřeno: Všechny známé výskyty problému byly odstraněny (nebo dotčená adresa již není k dispozici). Tento stav může nastat pouze po kliknutí na Ověřit opravu. (Pokud by výskyty zmizely, aniž byste požádali o ověření, změnil by se stav na Není k dispozici). Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Není k dispozici: Google zjistil, že byl problém na všech adresách URL opraven, ačkoliv jste nezahájili pokus o ověření. Další krok: Není potřeba dělat nic dalšího.
 • Nezdařilo se: Na určitém počtu stránek se problém i po kliknutí na Ověřit stále vyskytoval. Další kroky: Vyřešte problém a požádejte o opětovné ověření.

Stav ověření výskytu

Po odeslání žádosti o ověření se každému výskytu problému přiřadí jeden z následujících stavů ověření pro konkrétní problém (v přehledu Stav indexu se nepoužívají stavy Úspěšně ověřeno a Jiné):

 • Čeká na ověření: Zařazeno do fronty k ověření. Když Google tento výskyt problému naposledy kontroloval, problém stále existoval.
 • Úspěšně ověřeno: Google daný výskyt problému zkontroloval a zjistil, že již neexistuje. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Nezdařilo se: Google výskyt problému zkontroloval a stále je přítomen. Tento stav může nastat pouze v případě, že jste pro tento výskyt problému explicitně klikli na Ověřit.
 • Jiné: Google se na adresu URL s daným výskytem nedostal nebo (v případě strukturovaných dat) na stránce již nenašel příslušnou položku. Považuje se za ekvivalentní stavu Úspěšně ověřeno.

Jedna adresa URL může mít pro různé problémy různé stavy. Pokud se například na jedné stránce vyskytují problémy X a Y, může být stav ověření problému X Úspěšně ověřeno a stav ověření problému Y na stejné stránce může být Nevyřízeno.

 

Známé problémy

Ve službě Search Console dochází k níže uvedeným známým problémům. Tyto problémy nám nemusíte hlásit. Uvítáme však zpětnou vazbu ohledně jakýchkoliv jiných funkcí nebo problémů, na které narazíte. Použijte možnost odeslání zpětné vazby na navigačním panelu.

 • Některé problémy mají dlouhé a obtížně srozumitelné názvy.
 • Pokud je na vašem webu velké množství problémů (bez ohledu na to, zda mají aktivní výskyty), bude se v přehledu zobrazovat jen prvních 200 problémů v pořadí podle důležitosti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?