Trang tổng quan của Search Console

Trang tổng quan của Search Console cho biết thông tin tóm tắt về hiệu suất bạn đạt được trên Google Tìm kiếm. Hãy truy cập trang này để xem phần tóm tắt các chỉ số và thông báo quan trọng nhất của bạn, bao gồm hiệu suất tìm kiếm, trạng thái lập chỉ mục và chỉ số khả năng sử dụng trên thiết bị di động. Nếu sản phẩm của bạn có các tính năng nâng cao như trang AMP hoặc tính năng nâng cao cho tìm kiếm, bạn cũng sẽ thấy thông tin về các tính năng đó. Hãy truy cập trang này để biết thông tin tổng quan về hiệu suất của sản phẩm và bất kỳ vấn đề quan trọng nào cần giải quyết.

 

MỞ TRANG TỔNG QUAN

Biểu đồ Hiệu suất bao gồm dữ liệu trên cả Tìm kiếm và Khám phá (nếu bạn có dữ liệu cho hai phần này). Nếu bạn không có dữ liệu trên Khám phá thì biểu đồ vẫn sẽ bao gồm cả dữ liệu sơ bộ (vừa mới thu thập được) trên Tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false