Thêm một sản phẩm trang web

Dưới đây là cách thêm một sản phẩm trang web vào tài khoản Search Console của bạn. Xin lưu ý rằng bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn sở hữu trang web (hoặc phần thích hợp của trang web đó) để thêm trang vào tài khoản Search Console của bạn. Bạn có thể tạo một sản phẩm bao gồm toàn bộ miền (example.com) hoặc sản phẩm chỉ nằm trên một nhánh duy nhất (example.com/cloth/).

Các loại sản phẩm trang web

Search Console hỗ trợ các loại sản phẩm trang web sau:

  Sản phẩm có tiền tố URL Tài nguyên miền
Mô tả

Chỉ bao gồm các URL có tiền tố đã chỉ định, bao gồm cả giao thức (http/https). Nếu bạn muốn sản phẩm của mình khớp với bất kỳ giao thức hay miền con nào (http/https/www./m., v.v.), hãy cân nhắc thêm một Tài nguyên miền. Xem thêm chi tiết.

Sản phẩm cấp miền bao gồm tất cả các miền con (m, www, v.v.) và nhiều giao thức (http, https, ftp). Xem thêm chi tiết.
Phương thức xác minh Nhiều loại Chỉ xác minh bản ghi DNS
Ví dụ

Sản phẩm http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧 
https://example.com/dresses/1234 - https không khớp
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 - www. không khớp

Sản phẩm example.com

http://example.com/dresses/1234
 
https://example.com/dresses/1234
 http://www.example.com/dresses/1234
 http://support.m.example.com/dresses/1234

Thêm sản phẩm mới

Để thêm một sản phẩm mới:

 1. Mở menu thả xuống của bộ chọn sản phẩm trong bất kỳ trang Search Console nào.
 2. Chọn + Thêm trang web trên menu thả xuống.
 3. Chọn loại sản phẩm cần thêm:
  1. Sản phẩm có tiền tố URL
   • Xác định URL của sản phẩm đúng như URL hiển thị trong thanh trình duyệt, bao gồm cả dấu / ở cuối. Bất kỳ URL nào bắt đầu bằng tiền tố này đều được bao gồm trong sản phẩm của bạn.
   • Nếu trang web của bạn hỗ trợ nhiều giao thức (http và https), bạn phải thêm một sản phẩm riêng cho mỗi giao thức. Tương tự như vậy, nếu hỗ trợ nhiều miền con (ví dụ: example.com, m.example.com và www.example.com) thì bạn phải thêm mỗi miền con dưới dạng một sản phẩm riêng biệt.
   • Nếu bạn hỗ trợ các biến thể khác trong miền hoặc giao thức (m.example.com, http://example.com, https://example.com) của bạn, hãy cân nhắc cho Google biết về URL chuẩn.
   • Nếu bạn cần theo dõi dữ liệu cho nhiều phần trên trang web của bạn một cách riêng rẽ, hãy cân nhắc tạo một sản phẩm riêng trên Search Console cho từng miền hoặc đường dẫn con mà bạn muốn theo dõi riêng, cũng như sản phẩm chung chứa tất cả các miền và đường dẫn đó. Ví dụ: nếu bạn có một trang web du lịch với các thư mục con cụ thể bao gồm Ireland, Pháp và Tây Ban Nha, bạn có thể tạo tài khoản cho các sản phẩm có tiền tố URL sau:
    • https://www.example.com/ (hoặc Tài nguyên miền cho example.com)
    • https://www.example.com/france/
    • https://www.example.com/ireland/
    • https://www.example.com/spain/
    • http://m.example.com/ (cho trang web dành cho thiết bị di động của bạn)
  2. Tài nguyên miền

   Xác định miền có trong sản phẩm. Hãy xem bên dưới để tìm hiểu về cú pháp URL được hỗ trợ và URL nào được bao gồm trong sản phẩm của bạn. Bạn cần phải xác minh bản ghi DNS cho Tài nguyên miền để chứng minh quyền sở hữu sản phẩm, trừ khi sản phẩm này nằm trên một sản phẩm của Google như Blogger hoặc Google Sites.

   Cú pháp

   URL Tài nguyên miền là một URL không có giao thức (http/https) hoặc bất kỳ phần thư mục nào (/some/path/). Xin lưu ý rằng hậu tố công khai (.org, .com, v.v.) là một phần của tên sản phẩm, vì vậy, Tài nguyên miền "example.com" không bao gồm "example.org" hoặc "example.il.com".

   Các URL sau đây đều là định nghĩa Tài nguyên miền hợp lệ:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www sẽ bị bỏ qua. Nếu bạn thêm www vào tên sản phẩm của mình, www sẽ bị bỏ qua. Ví dụ: nếu bạn chỉ định www.example.com là URL sản phẩm của mình, thì sản phẩm sẽ được tạo dưới dạng example.com

   Phạm vi tổng hợp dữ liệu

   Tài nguyên miền sẽ tổng hợp dữ liệu cho tất cả các miền con, giao thức và đường dẫn con của sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn xác định Tài nguyên miền là "example.com", thì dữ liệu sẽ bao gồm example.com, mọi miền con của example.com (ví dụ: m.example.com, support.m.example.com, www.example .com, v.v.) và mọi đường dẫn con của bất kỳ miền nào trong số đó, trên cả http, https và ftp.

   Dưới đây là một số ví dụ về Tài nguyên miền và những dữ liệu mà các sản phẩm đó tổng hợp:

   Miền này... bao gồm các URL này.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/any/path/here
   • ...
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/any/path/here
   • ...
   • KHÔNG PHẢI example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/any/path/here
   • ...
   • KHÔNG PHẢI example.com

    

   Nếu bạn muốn phân đoạn dữ liệu trong Tài nguyên miền theo miền con, đường dẫn hoặc giao thức, hãy sử dụng một trong các kỹ thuật sau:

   • Thêm bộ lọc trang trong Báo cáo hiệu suất để xem dữ liệu cho các giao thức hoặc miền con cụ thể
   • Tạo các sản phẩm có tiền tố URL bổ sung cho các phân đoạn của Tài nguyên miền; ví dụ: trên Tài nguyên miền example.com, hãy tạo các sản phẩm bổ sung cho m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/, v.v.
  3. Sản phẩm được lưu trữ trên Google

   Nếu bạn sở hữu một sản phẩm được lưu trữ trên Google, chẳng hạn như trang web trên Sites hoặc Blogger hoặc tài khoản Google Workspace, bạn có thể tạo một Sản phẩm tiền tố URL hoặc Tài nguyên miền, tùy theo việc bạn sở hữu miền đó hay chỉ một đường dẫn con trong miền. Quy trình xác minh sẽ tự động diễn ra, nếu bạn đã đăng nhập bằng cùng tài khoản với sản phẩm được lưu trữ trên Google.
 4. Bạn sẽ có thể chọn từ nhiều phương thức xác minh để sử dụng cho sản phẩm của mình. Khi chọn phương thức xác minh trong Search Console, bạn sẽ thấy các bước xác minh bắt buộc cho phương thức đó. Bạn có thể xác minh ngay lập tức hoặc lưu các tùy chọn cài đặt của mình và tiếp tục quá trình đó vào lúc khác:
  • Để xác minh ngay lập tức, hãy làm theo các bước xác minh được mô tả mà không đóng cửa sổ bật lên rồi nhấp vào Xác minh trong cửa sổ đó. Nếu mất thời gian để thực hiện các bước này, bạn luôn có thể lưu các tùy chọn cài đặt của mình và tiếp tục quá trình đó vào lúc khác (mô tả ở phần sau).
  • Để tạm dừng và tiếp tục quá trình xác minh vào lúc khác, hãy nhấp vào Xác minh sau để lưu trạng thái hiện tại của bạn, đóng cửa sổ bật lên và xác minh trang web của bạn khi thấy thuận tiện. Sau khi bạn đã thực hiện các bước xác minh bắt buộc, hãy kết thúc quy trình xác minh bằng cách chọn sản phẩm đã lưu (nhưng chưa xác minh) trong bộ chọn sản phẩm trong thanh điều hướng và chọn Xác minh.
 5. Dữ liệu sẽ bắt đầu xuất hiện trong sản phẩm của bạn sau vài ngày. Quy trình thu thập dữ liệu cho một sản phẩm bắt đầu ngay sau khi ai đó thêm sản phẩm vào bất kỳ tài khoản Search Console nào, ngay cả khi sản phẩm chưa được xác minh. Quy trình thu thập dữ liệu sẽ tiếp tục miễn là một người dùng có sản phẩm đó trong tài khoản của họ, cho dù sản phẩm có chủ sở hữu đã xác minh hay không. Nếu đã vài ngày trôi qua sau khi xác minh mà sản phẩm của bạn vẫn không có dữ liệu, thì điều này có thể là do người dùng không thấy trang web trong Google Tìm kiếm hoặc bạn đã chỉ định nhầm URL (ví dụ: bạn đã chỉ định http thay vì https cho sản phẩm tiền tố URL của mình).
Sự hỗ trợ cho các ký tự không phải là chữ Latinh trong URL sản phẩm
Search Console hỗ trợ hệ thống Quốc tế hóa tên miền trong ứng dụng (IDNA) dưới dạng URL trang web. Chỉ cần nhập tên miền của bạn như thường lệ và tên miền sẽ xuất hiện một cách chính xác trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn nhập http://bücher.example.com/ vào hộp Thêm trang web, tên miền đó sẽ hiển thị đúng cách.

Thêm lại một sản phẩm đã xóa

Bạn có thể thêm lại một sản phẩm đã xóa mà không cần xác minh, miễn là sản phẩm đó vẫn có một chủ sở hữu đã xác minh.

Để thêm lại, chỉ cần thêm sản phẩm theo phần mô tả ở trên trong các bước 1-3 và bạn sẽ tự động được xác minh lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
83844
false