Thêm tài sản trang web vào Search Console

Tài sản là thuật ngữ của Search Console, dùng để chỉ một thực thể riêng biệt mà bạn có thể kiểm tra hoặc quản lý trong Search Console. Tài sản trang web đại diện cho một trang web: tức là tất cả các trang có chung một miền hoặc chung tiền tố URL mà bạn chỉ định. Bạn có thể dùng bộ chọn tài sản trong Search Console để quản lý nhiều tài sản cũng như để chọn tài sản cần xem hoặc quản lý.

Sau đây là cách thêm một tài sản trang web vào tài khoản Search Console. Xin lưu ý rằng bạn phải chứng minh được rằng mình sở hữu trang web (hoặc phần thích hợp trên trang web đó) để thêm trang web đó vào tài khoản Search Console của bạn. Bạn có thể tạo một tài sản bao gồm toàn bộ miền (example.com) hoặc tài sản chỉ nằm trên một nhánh duy nhất (example.com/clothing/).

Nếu không chứng minh được quyền sở hữu, bạn có thể yêu cầu một chủ sở hữu khác của tài sản cấp cho bạn quyền truy cập vào tài sản.

Bạn có thể có tối đa 1.000 tài sản trong tài khoản Search Console.

Các loại tài sản trang web

Search Console hỗ trợ các loại tài sản trang web sau:

  Tài sản có tiền tố URL Tài sản miền
Mô tả

Chỉ bao gồm các URL có tiền tố đã chỉ định, bao gồm cả giao thức (http/https).

Nếu bạn muốn tài sản của mình khớp với mọi giao thức hay miền con (http/https/www./m., v.v.), hãy cân nhắc việc thêm một Tài sản miền. Xem thêm chi tiết.

Tài sản cấp miền bao gồm tất cả miền con (m, www, v.v.) và nhiều giao thức (http, https, ftp).

Nếu bạn cần giới hạn dữ liệu theo phân đoạn đường dẫn URL (example.com/es/, example.com/vi, v.v.) hoặc theo giao thức (http/https), hãy tạo một tài sản có tiền tố URL. Xem thêm chi tiết.

Xác minh Nhiều phương pháp dùng được Chỉ xác minh bản ghi DNS
Ví dụ

Tài sản http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧
https://example.com/dresses/1234 – https không khớp
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 – www. không khớp

Tài sản example.com

http://example.com/dresses/1234
https://example.com/dresses/1234
http://www.example.com/dresses/1234
http://support.m.example.com/dresses/1234

Thêm một tài sản mới

Nếu đã có người cấp cho bạn quyền đối với một tài sản, thì bạn chỉ cần mở Search Console rồi chọn tài sản đó bằng bộ chọn tài sản. Nếu không, bạn sẽ phải thêm một tài sản mới vào tài khoản Search Console theo mô tả sau đây.

Việc thêm tài sản mới không ảnh hưởng đến trang web của bạn trên Google Tìm kiếm mà chỉ giúp bạn có thể theo dõi hiệu suất của trang web đó trên Google. Nếu bạn triển khai không suôn sẻ hoặc gặp sự cố khi thiết lập, điều này sẽ không ảnh hưởng đến trang web của bạn.

Cách thêm một tài sản mới:

 1. Mở trình đơn thả xuống của bộ chọn tài sản trên trang bất kỳ trong Search Console hoặc nhấp vào đây.
 2. Chọn + Thêm trang web trên trình đơn thả xuống.
 3. Chọn loại tài sản cần thêm:
  Tài sản có tiền tố URL (https://example.com)

  Tài sản có tiền tố URL sẽ chỉ định phần đầu của một URL. Mọi URL bắt đầu bằng tiền tố này đều được đưa vào tài sản đó. Ví dụ: nếu tài sản có tiền tố URL là https://example.com/pets/, thì tất cả URL sau đây sẽ thuộc tài sản của bạn:

  • https://example.com/pets/puppies
  • https://example.com/pets/cats?a=siamese&b=in-stock
  • https://example.com/pets/supplies/food/crickets

  Các URL sau đây sẽ không khớp:

  • http://example.com/pets/ [Tiền tố URL được chỉ định là https, chứ không phải http.]
  • https://m.example.com/pets/ [Tên miền con, chẳng hạn như m.example.com, không được đưa vào tiền tố URL này.]

   

  Lưu ý:

  • Khi chỉ định tiền tố URL đầy đủ cho tài sản, hãy thêm cả dấu / ở cuối. Mọi URL bắt đầu bằng tiền tố này đều được đưa vào tài sản của bạn.
  • Hãy đưa vào cả phần http:// hoặc https:// trong URL. Nếu trang web của bạn hỗ trợ nhiều giao thức (http và https), bạn phải thêm từng giao thức dưới dạng một tài sản riêng biệt. Tương tự như vậy, nếu hỗ trợ nhiều miền con (chẳng hạn như example.com, m.example.com và www.example.com) thì bạn phải thêm từng miền con dưới dạng một tài sản riêng biệt.
  • Nếu bạn cần theo dõi riêng rẽ dữ liệu cho nhiều phần con trên trang web, hãy cân nhắc việc tạo một tài sản riêng trên Search Console cho từng miền hoặc đường dẫn con mà bạn muốn theo dõi, cũng như tài sản chung chứa tất cả miền và đường dẫn đó. Ví dụ: nếu có một trang web du lịch với các thư mục con cụ thể bao gồm Ireland, Pháp và Tây Ban Nha, bạn có thể tạo tài khoản cho các tài sản có tiền tố URL sau:
   • https://www.example.com/ (hoặc Tài sản miền cho example.com)
   • https://www.example.com/france/
   • https://www.example.com/ireland/
   • https://www.example.com/spain/
   • http://m.example.com/ (cho trang web dành cho thiết bị di động)
  Nếu bạn hỗ trợ một số biến thể của miền hoặc giao thức (m.example.com, http://example.com, https://example.com), hãy cân nhắc việc thông báo cho Google biết đâu là URL chính tắc. Điều này giúp Google thu thập dữ liệu trang web của bạn hiệu quả hơn.
  Tài sản miền (example.com)

  Hãy chỉ định Tài sản miền để thu thập dữ liệu qua miền đó cũng như mọi miền con và giao thức (http/https). Hãy xem phần dưới đây để tìm hiểu về cú pháp được hỗ trợ cũng như để nắm được những URL nào có trong tài sản của bạn. Bạn cần xác minh quyền sở hữu đối với Tài sản miền bằng cách xác minh bản ghi DNS, trừ trường hợp tài sản đó nằm trên một sản phẩm của Google như Blogger hoặc Google Sites.

  Cú pháp

  Tài sản miền được tạo đơn giản bằng cách chỉ định miền gốc của trang web và mọi miền con không bắt buộc, ngoại trừ www.

  Đừng thêm giao thức (http/https) hoặc đường dẫn (/some/path/) vào định nghĩa tài sản. Nếu cần chỉ định một giao thức hoặc đường dẫn, bạn phải tạo một tài sản có tiền tố URL.

  Các URL sau đây đều được coi là Tài sản miền hợp lệ:

  • m.example.com
  • example.com
  • support.m.example.org
  • support.m.example.co.es

  Đừng thêm tiền tố www. Tài sản miền sẽ tự động thêm cả tiền tố www và tiền tố không có www. Tức là nếu bạn chỉ định www.example.com làm URL của tài sản, thì tài sản đó sẽ được tạo dưới dạng example.com và bao gồm dữ liệu của cả www.example.com và example.com.

  Chúng tôi không hỗ trợ xác minh thuộc tính miền của hậu tố công khai

  Phạm vi tổng hợp dữ liệu

  Tài sản miền sẽ tổng hợp dữ liệu cho tất cả miền con, giao thức và đường dẫn con của tài sản. Ví dụ: nếu bạn xác định Tài sản miền là "example.com", thì dữ liệu sẽ bao gồm example.com, mọi miền con của example.com (ví dụ: m.example.com, support.m.example.com, www.example.com, v.v.) và mọi đường dẫn con của miền bất kỳ trong số đó, trên cả http, https và ftp.

  Sau đây là một số ví dụ về Tài sản miền và những URL có trong Tài sản miền đó:

  Định nghĩa miền URL được bao gồm
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/any/path/here
  • ...
  • KHÔNG BAO GỒM http://example.orgHậu tố công khai (.org, .com, v.v.) là một phần của tên tài sản, vì vậy, Tài sản miền "example.com" không bao gồm "example.org" hoặc "example.il.com".
  fish.example.com
  • http://fish.example.com
  • https://fish.example.com
  • https://support.fish.example.com
  • https://support.fish.example.com/any/path/here
  • ...
  • KHÔNG BAO GỒM example.com – fish.example.com là miền con của example.com và miền con không chứa dữ liệu về miền gốc.
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://support.example.co.cn
  • https://support.example.co.cn/any/path/here
  • ...
  • KHÔNG BAO GỒM example.co.deHậu tố công khai (.cn, .de) là một phần của tên tài sản và mỗi hậu tố lại là một tài sản riêng.

   

  Nếu bạn muốn phân tách dữ liệu trong Tài sản miền theo miền con, đường dẫn hoặc giao thức, hãy sử dụng một trong các kỹ thuật sau:

  • Thêm bộ lọc trang trong Báo cáo hiệu suất để xem dữ liệu cho các giao thức hoặc miền con cụ thể
  • Tạo các tài sản có tiền tố URL bổ sung cho các phân đoạn của Tài sản miền. Ví dụ: trên Tài sản miền example.com, hãy tạo các tài sản bổ sung cho m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/, v.v.

  Tài sản được lưu trữ trên Google (Sites, Blogger, Workspace)

  Nếu muốn thêm một trang web được lưu trữ trên Google (chẳng hạn như một trang web trên Sites/Blogger hoặc một tài khoản Google Workspace), thì bạn có thể tạo một tài sản có tiền tố URL hoặc Tài sản miền. Quá trình xác minh sẽ diễn ra tự động nếu bạn đăng nhập bằng chính tài khoản bạn sử dụng để quản lý tài sản được lưu trữ trên Google.
 4. Bạn sẽ được yêu cầu chọn một phương thức xác minh. Sau khi chọn, bạn sẽ thấy các bước xác minh cần thiết cho phương thức đã chọn. Bạn có thể xác minh ngay lập tức hoặc lưu các chế độ cài đặt của mình rồi tiếp tục quá trình này vào lúc khác:
  • Để xác minh ngay lập tức, hãy làm theo các bước xác minh được nêu và đừng đóng cửa sổ bật lên, rồi nhấp vào Xác minh trong cửa sổ bật lên đó. Nếu mất thời gian để thực hiện các bước này, bạn luôn có thể lưu các chế độ cài đặt rồi tiếp tục quá trình đó vào lúc khác (mô tả ở phần sau).
  • Để tạm dừng và tiếp tục quá trình xác minh vào lúc khác, hãy nhấp vào Xác minh sau để lưu trạng thái hiện tại của bạn, đóng cửa sổ bật lên rồi xác minh trang web của bạn khi thấy thuận tiện. Sau khi bạn đã thực hiện các bước xác minh cần thiết, hãy kết thúc quy trình xác minh bằng cách chọn tài sản đã lưu (nhưng chưa xác minh) trong bộ chọn tài sản trên thanh điều hướng rồi chọn Xác minh.
 5. Dữ liệu sẽ bắt đầu xuất hiện trong tài sản của bạn sau vài ngày. Quá trình thu thập dữ liệu cho một tài sản bắt đầu ngay sau khi có người thêm tài sản vào tài khoản Search Console của họ, ngay cả khi chưa xác minh. Quá trình thu thập dữ liệu sẽ tiếp tục miễn là một người dùng có tài sản đó trong tài khoản của họ, cho dù tài sản có chủ sở hữu đã xác minh hay không. Nếu đã vài ngày trôi qua sau khi xác minh mà tài sản của bạn vẫn không có dữ liệu, thì điều này có thể là do người dùng không thấy trang web trong Google Tìm kiếm hoặc bạn đã chỉ định nhầm URL (ví dụ: bạn chỉ định http thay vì https cho tài sản có tiền tố URL).
Hỗ trợ các ký tự không phải là chữ La-tinh trong URL tài sản
Search Console hỗ trợ hệ thống Quốc tế hoá tên miền trong ứng dụng (IDNA) cho URL trang web. Bạn chỉ cần nhập tên miền như thường lệ và tên miền đó sẽ xuất hiện chính xác trong Search Console. Ví dụ: nếu bạn nhập http://bücher.example.com/ vào hộp Thêm trang web, thì tên miền đó sẽ xuất hiện chính xác.

Thêm lại một tài sản đã xóa

Bạn có thể thêm lại một tài sản đã xóa mà không cần xác minh, miễn là tài sản đó vẫn có một chủ sở hữu đã xác minh.

Để thêm lại, bạn chỉ cần thêm tài sản theo các bước 1-3 nêu trong phần mô tả ở trên và bạn sẽ tự động được xác minh lại.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Bạn mới sử dụng Search Console?

Bạn chưa từng sử dụng Search Console trước đây? Hãy bắt đầu ở đây, cho dù bạn là một người mới sử dụng, chuyên gia SEO hay nhà phát triển trang web.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính