เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์

ต่อไปนี้คือวิธีเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์ไปยังบัญชี Search Console โปรดทราบว่าคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (หรือส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นั้น) จึงจะเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ไปยังบัญชี Search Console ได้ โดยคุณจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่รวมโดเมนทั้งโดเมน (example.com) หรือพร็อพเพอร์ตี้ที่จำกัดอยู่ที่ส่วนแยกย่อยส่วนเดียว (example.com/clothing/) ก็ได้

คุณมีพร็อพเพอร์ตี้ได้สูงสุด 1,000 รายการในบัญชี Search Console

ประเภทพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์

Search Console รองรับประเภทพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  พร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL พร็อพเพอร์ตี้โดเมน
คำอธิบาย

รวมเฉพาะ URL ที่มีคำนำหน้าที่ระบุไว้ รวมถึงโปรโตคอลด้วย (http/https) หากต้องการให้พร็อพเพอร์ตี้ตรงกับโปรโตคอลหรือโดเมนย่อย (http/https/www./m. และอื่นๆ) โปรดพิจารณาเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้โดเมนแทน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมนที่รวมโดเมนย่อยทั้งหมด (m, www และอื่นๆ) และโปรโตคอลหลายแบบ (http, https, ftp) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การยืนยัน หลายประเภท การยืนยันระเบียน DNS เท่านั้น
ตัวอย่าง

พร็อพเพอร์ตี้ http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧 
https://example.com/dresses/1234 - https ไม่ตรงกัน
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 - www. ไม่ตรงกัน

พร็อพเพอร์ตี้ example.com

http://example.com/dresses/1234
 
https://example.com/dresses/1234
 http://www.example.com/dresses/1234
 http://support.m.example.com/dresses/1234

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่

หากเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ให้สิทธิ์ในพร็อพเพอร์ตี้แก่คุณ คุณก็เพียงเปิด Search Console และเลือกพร็อพเพอร์ตี้โดยใช้ตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้เท่านั้น มิเช่นนั้น คุณจะต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ลงในบัญชี Search Console ตามที่อธิบายไว้ถัดไป

วิธีเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่มีดังต่อไปนี้

 1. เปิดรายการแบบเลื่อนลงของตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้ในหน้า Search Console
 2. เลือก + เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ในรายการแบบเลื่อนลง
 3. เลือกประเภทพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการเพิ่มดังนี้
  1. พร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL
   • ระบุ URL ของพร็อพเพอร์ตี้ให้ตรงกับที่ปรากฏในแถบเบราว์เซอร์ทุกประการ รวมทั้งเครื่องหมาย / สุดท้ายด้วย URL ที่เริ่มต้นด้วยคำนำหน้านี้จะรวมอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ
   • หากเว็บไซต์ของคุณรองรับโปรโตคอลหลายแบบ (http และ https) คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้แยกกันสำหรับแต่ละโปรโตคอล ในทำนองเดียวกัน หากคุณรองรับโดเมนย่อยหลายโดเมน (เช่น example.com, m.example.com และ www.example.com) คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้แยกกันสำหรับโดเมนย่อยแต่ละโดเมน
   • หากคุณรองรับโดเมนหรือโปรโตคอลรูปแบบอื่น (m.example.com, http://example.com, https://example.com) โปรดพิจารณาแจ้งให้ Google ทราบถึง URL ที่เป็นหน้า Canonical
   • หากต้องการติดตามข้อมูลแยกกันสำหรับส่วนย่อยหลายส่วนในเว็บไซต์ ให้ลองสร้างพร็อพเพอร์ตี้ Search Console สำหรับแต่ละโดเมนหรือเส้นทางย่อยที่คุณต้องการติดตามแยกกัน รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่มีส่วนย่อยทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่มีโฟลเดอร์แยกย่อยสำหรับประเทศไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสเปน คุณอาจสร้างบัญชีสำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL ต่อไปนี้
    • https://www.example.com/ (หรือพร็อพเพอร์ตี้โดเมนสำหรับ example.com)
    • https://www.example.com/france/
    • https://www.example.com/ireland/
    • https://www.example.com/spain/
    • http://m.example.com/ (สำหรับเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่)
  2. พร็อพเพอร์ตี้โดเมน

   ระบุโดเมนที่จะครอบคลุม ดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับไวยากรณ์ URL ที่รองรับและ URL ที่รวมอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ พร็อพเพอร์ตี้โดเมนจำเป็นต้องมีการยืนยันระเบียน DNS เพื่อพิสูจน์การเป็นเจ้าของ เว้นแต่ว่าพร็อพเพอร์ตี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Blogger หรือ Google Sites

   ไวยากรณ์

   URL ของพร็อพเพอร์ตี้โดเมนคือ URL ที่ไม่มีโปรโตคอล (http/https) หรือส่วนแสดงไดเรกทอรี (/some/path/) โปรดทราบว่าคำต่อท้ายสาธารณะ (.org, .com และอื่นๆ) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อพร็อพเพอร์ตี้ พร็อพเพอร์ตี้โดเมน "example.com" จึงไม่รวมถึง "example.org" หรือ "example.il.com"

   URL ต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความพร็อพเพอร์ตี้โดเมนที่ถูกต้องทั้งหมด

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   ระบบจะไม่สนใจ www หากคุณเพิ่ม www ลงในชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ระบบจะไม่สนใจ www ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุ www.example.com เป็น URL ของพร็อพเพอร์ตี้ ระบบจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้ของคุณเป็น example.com

   ความครอบคลุม

   พร็อพเพอร์ตี้โดเมนจะรวมข้อมูลของโดเมนย่อย โปรโตคอล และเส้นทางย่อยทั้งหมดของพร็อพเพอร์ตี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดพร็อพเพอร์ตี้โดเมนเป็น "example.com" ข้อมูลจะรวมถึง example.com โดเมนย่อยทั้งหมดของ example.com (เช่น m.example.com, support.m.example.com, www.example.com และอื่นๆ) และเส้นทางย่อยทั้งหมดของโดเมนเหล่านั้น ทั้งใน http, https และ ftp

   ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของพร็อพเพอร์ตี้โดเมน รวมถึงสิ่งที่รวมอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้เหล่านี้

   โดเมนนี้ ... ... รวม URL เหล่านี้
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/any/path/here
   • ...
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/any/path/here
   • ...
   • ไม่ใช่ example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/any/path/here
   • ...
   • ไม่ใช่ example.co

    

   หากต้องการแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้โดเมนตามโดเมนย่อย เส้นทาง หรือโปรโตคอล ให้ใช้เทคนิคข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

   • เพิ่มตัวกรองหน้าในรายงานประสิทธิภาพเพื่อดูข้อมูลของโปรโตคอลหรือโดเมนย่อยที่เจาะจง
   • สร้างพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มต่างๆ ของพร็อพเพอร์ตี้โดเมน ตัวอย่างเช่น สำหรับพร็อพเพอร์ตี้โดเมน example.com ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมสำหรับ m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/ และอื่นๆ
  3. พร็อพเพอร์ตี้ที่โฮสต์ไว้ใน Google

   หากคุณเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้ที่โฮสต์ไว้ใน Google เช่น เว็บไซต์ใน Sites หรือ Blogger หรือบัญชี Google Workspace คุณอาจสร้างพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL หรือพร็อพเพอร์ตี้โดเมนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของทั้งโดเมนหรือเฉพาะเส้นทางย่อยภายใต้โดเมนนั้น การยืนยันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกับพร็อพเพอร์ตี้ที่โฮสต์ไว้ใน Google
 4. คุณจะมีวิธีการยืนยันต่างๆ ให้เลือกใช้สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ หลังจากเลือกวิธีการยืนยันใน Search Console แล้ว ระบบจะแสดงขั้นตอนการยืนยันที่ต้องดำเนินการสำหรับวิธีการดังกล่าว คุณยืนยันได้ทันทีหรือจะบันทึกการตั้งค่าไว้แล้วกลับมาทำต่อในภายหลังก็ได้ ดังนี้
  • หากต้องการยืนยันทันที ให้ทำตามขั้นตอนการยืนยันที่อธิบายไว้โดยไม่ต้องปิดหน้าต่างป๊อปอัป จากนั้นคลิกยืนยันในหน้าต่างป๊อปอัป หากต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจบันทึกการตั้งค่าไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมาทำต่อในภายหลัง (ตามคำอธิบายในข้อต่อไป)
  • หากต้องการหยุดชั่วคราวแล้วกลับมาทำต่อในภายหลัง ให้คลิกยืนยันภายหลังเพื่อบันทึกสถานะปัจจุบัน ปิดหน้าต่างป๊อปอัป และกลับมายืนยันเว็บไซต์อีกครั้งเมื่อคุณสะดวก หลังจากทำตามขั้นตอนการยืนยันที่จำเป็นแล้ว ให้เลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่บันทึกไว้ (แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน) ในตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่แถบนำทาง แล้วเลือกยืนยันเพื่อยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ให้เสร็จเรียบร้อย
 5. ข้อมูลควรจะเริ่มปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณในไม่กี่วัน การเก็บรวบรวมข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้จะเริ่มต้นทันทีที่มีผู้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ลงในบัญชี Search Console แม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยัน การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ผู้ใช้มีพร็อพเพอร์ตี้นั้นอยู่ในบัญชี ไม่ว่าจะมีเจ้าของที่ได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม หากผ่านไปหลายวันหลังจากการยืนยันแล้วพร็อพเพอร์ตี้ของคุณยังไม่มีข้อมูล อาจเป็นเพราะเว็บไซต์ยังไม่ปรากฏใน Google Search หรือคุณระบุ URL ไม่ถูกต้อง (เช่น คุณระบุ http แทน https สำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL)
การรองรับอักขระที่ไม่ใช่ละตินใน URL พร็อพเพอร์ตี้
Search Console รองรับ Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) เป็น URL ของเว็บไซต์ เพียงพิมพ์ชื่อโดเมนตามปกติ และโดเมนนั้นจะปรากฏใน Search Console อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ http://bücher.example.com/ ในช่องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ โดเมนนั้นจะปรากฏอย่างถูกต้อง

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่นำออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง

คุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่นำออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งได้โดยไม่ต้องผ่านการยืนยัน ตราบใดที่พร็อพเพอร์ตี้ยังมีเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน 1 ราย

หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้กลับเข้ามาอีกครั้ง ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 1-3 และคุณจะได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
83844
false