Định cấu hình thông báo qua email

Search Console đôi khi có thể gửi cho bạn thông báo về các sản phẩm của bạn. Bạn có thể xem các thông báo gần đây nhất trong trang chủ của Search Console hoặc xem tất cả thông báo trong Trung tâm thông báo.

Thông báo được gửi đến tài khoản email liên kết với tài khoản Search Console của bạn. Bạn không thể thêm địa chỉ bổ sung hoặc chỉ định địa chỉ thông báo khác với địa chỉ bạn đã đăng nhập.

Cách mở trang tùy chọn thông báo của Search Console

  1. Trong bất kỳ trang nào trong Search Console, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng Cài đặt
  2. Nhấp vào Tùy chọn Search Console.
  3. Thay đổi tùy chọn cài đặt gửi thông báo trên trang tùy chọn và lưu các thay đổi. Các tùy chọn cài đặt này áp dụng cho tất cả các sản phẩm thuộc tài khoản Search Console đó.

Cách bật hoặc tắt tất cả thông báo từ Search Console

Theo mặc định, bạn sẽ nhận được thông báo cho tài khoản Search Console của mình. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tắt tính năng gửi thông báo từ Search Console.

Cách thay đổi tùy chọn gửi thông báo chung trong Search Console:

  1. Mở trang Tùy chọn Search Console
  2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm thông báo qua email trên trang để bật hoặc tắt tính năng nhận thông báo từ Search Console. Nếu đã bật tính năng gửi thông báo, bạn có thể tắt các thông báo cụ thể như phần mô tả bên dưới.

 

Nếu tắt tất cả thông báo cho tài khoản của mình, bạn cũng sẽ tắt các thông báo quan trọng, bao gồm cả cảnh báo về hành vi tấn công trang web, thao tác thủ công và thông báo về chủ sở hữu mới. Bạn nên bật tính năng gửi thông báo và tắt các thông báo cụ thể.

 

Cách bật hoặc tắt thông báo cụ thể của Search Console

Bạn chỉ có thể bật hoặc tắt thông báo cụ thể nếu tính năng thông báo qua email được bật trong toàn bộ Search Console. Tùy chọn cài đặt này được bật theo mặc định.

Cách tắt một thông báo cụ thể:

  1. Truy cập liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Bạn không thể hủy đăng ký nhận thông báo nếu không truy cập liên kết này.
  2. Sau khi bạn hủy đăng ký nhận một loại thông báo, thông báo sẽ xuất hiện trong danh sách thông báo trên trang tùy chọn của bạn. Danh sách này hiển thị tất cả các thông báo bạn đã hủy đăng ký ít nhất một lần. Bạn có thể đăng ký lại bất kỳ thông báo nào trong danh sách bằng cách thay đổi trạng thái thông báo.

Cách bắt đầu nhận lại thông báo thuộc một loại cụ thể:

  1. Mở trang Tùy chọn Search Console
  2. Tìm thông báo bạn muốn bắt đầu nhận lại và thay đổi trạng thái thông báo theo cách thích hợp.

Cách thay đổi ngôn ngữ thông báo hoặc các tùy chọn cài đặt khác

Ngôn ngữ thông báo và các tùy chọn cài đặt khác được thiết lập trong trang cài đặt tài khoản chung trong Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?