Resultatrapport (Google Nyheter)

Se hur webbplatsen placerar sig på Google Nyheter. Följ statistiken, filtrera eller dela upp data efter sida och land.

I resultatrapporten för Google Nyheter visas data från news.google.com och Google Nyheter-appen på Android och iOS. Data från fliken Nyheter på Google Sök finns inte med. De uppgifterna hittar du i resultatrapporten för Sök med Nyheter som söktypsfilter.

 

ÖPPNA RESULTATRAPPORTEN FÖR GOOGLE NYHETER

 

Resultatrapporter i Search Console – utbildning i Google Search Console

Konfigurera rapporten

I rapportens standardvy visas antalet klick, exponeringar och genomsnittlig CTR (klickfrekvens) för din egendom.

 • Välj vilka mätvärden som ska visas genom att markera dem ovanför diagrammet. Mätvärdena är antal klick, antal exponeringar och genomsnittlig CTR.
 • Gruppera data genom att välja en flik för datagruppering i tabellen.
 • Om du vill kan du filtrera data efter datum, sida och så vidare.
 • Om du vill kan du jämföra datagrupper: Du kan t.ex. jämföra antalet exponeringar i Brasilien och Kina.
 • Ändra datumintervallet om du vill titta på någon annan tidsperiod än de tre senaste månaderna, som är standardinställningen. Du ändrar datumintervallet genom att klicka på filtret Datum högst upp i rapporten.

Om data

 • I resultatrapporten för Google Nyheter visas data från news.google.com och Google Nyheter-appen på Android och iOS. Data från fliken Nyheter på Google Sök finns inte med. De uppgifterna redovisas i resultatrapporten för Sök med filtret Söktyp = Nyheter.
 • Bara data från den tidsperiod som angetts med filtret Datum visas. Standardinställningen är de senaste tre månaderna. Du kan ändra datumintervall genom att klicka på datumfiltret.
 • All data i sammanställs per sida. Det innebär att om flera resultat från en och samma webbplats visas på Google Nyheter under en användarsession tillskrivs varje resultat den webbadress som länken leder till (snarare än egendomen som sidan finns på).
 • De senaste uppgifterna i rapporten kan vara preliminära. Det betyder att de kan komma att ändras något innan de blir slutgiltiga. Preliminär data är normalt mindre än tre dagar gammal. All preliminär data blir slutgiltig efter en tid. Du ser vilken data som är preliminär när du håller muspekaren över den i diagrammet. Preliminär data finns med i både diagrammet och tabellerna.
 • Alla sidmätvärden tilldelas den kanoniska webbadressen och inte den sida som användaren hamnar på efter att ha klickat på ett resultat. Detta har två viktiga effekter:
  • Den webbadress som anges i tabellen är den kanoniska webbadressen.
  • Data visas bara på den egendom där den kanoniska webbadressen finns. Om det finns både en AMP-version och en datorwebbversion av en sida sammanställs alltså klick, exponeringar och CTR för både AMP-versionen och datorversionen under datoregendomen (som normalt är den kanoniska egendomen).
 • Alla datum avser Stillahavstid, inte användarens lokala tid.

Mätvärden

Du väljer vilka mätvärden som ska visas genom att välja motsvarande flik i rapporten. Följande mätvärden är tillgängliga:

 • Klick 
  Antalet klick från Google Nyheter som gjorde att användaren hamnade på din webbplats. (Se undantagen i Om data.)
 • Exponeringar
  Hur många länkar till din webbplats som visats för en användare på Google Nyheter. En exponering räknas bara när länken scrollas in i visningsområdet. Om användaren scrollar vidare och tillbaka igen, eller bläddrar vidare och sedan tillbaka till samma sida, under en och samma session räknas det som en exponering. (Se undantagen i Om data.)
 • Genomsnittlig CTR
  Klickfrekvensen är lika med (sammanlagt antal klick/sammanlagt antal exponeringar). Om det inte finns några exponeringar för en rad visas ett bindestreck (-) i kolumnen eftersom det inte går att dela med noll.

Dataavvikelser

Skillnader mellan summorna i diagrammet och tabellen

Det kan finnas skillnader mellan summorna i diagrammet och summorna i tabellen av flera skäl.

Allmänt:

 • I en del sällsynta fall kan du se avvikelser mellan diagrammet och tabellen när du filtrerar efter sida. Detta beror på att data skärs bort på olika sätt beroende på kombinationen av gruppering och filter. När summorna skiljer sig åt är den faktiska summan minst lika stor som det största värdet som visas (och möjligen större).
 • När du filtrerar efter sida kanske summan av ”Innehåller” och ”Innehåller inte” blir mindre än summan utan filter. Om du till exempel lägger ihop antalet webbadresser som innehåller https:// och antalet webbadresser som inte innehåller https:// kan summan bli lägre än summan utan webbadressfilter. Det beror på att viss data skärs bort på grund av begränsningar vid visningen.
 • Om du lägger till ett ineffektivt filter (t.ex. om du filtrerar resultat på webbplatsens rotadress: example.com/) kan skillnader uppstå av olika anledningar.

Summorna i diagrammet är högre:

 • Högst 1 000 rader kan visas i tabellen, så rader kan ha utelämnats.

Summorna i tabellen är högre:

 • När tabellen grupperas efter sida visas summorna i tabellen grupperade efter webbadress, medan summorna i diagrammet fortfarande grupperas efter egendom. Om en egendom visas flera gånger för en och samma sökning räknas den därför som ett resultat i diagrammet, men som flera resultat i tabellen.

Avvikelser mellan Search Console och andra datakällor

Data i Search Console kan skilja sig från den som visas i andra verktyg. Det kan bero på följande:

 • Det kan dröja innan siffrorna visas för de webbansvariga från det att de beräknas. Information publiceras i intervall, men vi samlar in den kontinuerligt. Normalt bör den insamlade informationen vara tillgänglig inom 2–3 dagar.
 • Tidszoner påverkar resultatet. I resultatrapporten redovisas data enligt lokal kalifornisk tid och data förs till en veckodag utifrån tiden lokalt i Kalifornien. Om dina andra system använder andra tidszoner kanske de dagliga visningarna inte stämmer exakt. Till exempel visar Google Analytics tid i den webbansvarigas lokala tidszon.
 • Svep i en artikel (svep åt vänster eller höger från artikel till artikel i Android- och iOS-apparna) räknas inte som exponeringar eller klick. Aviseringar räknas inte heller som klick eller exponeringar.
 • Det finns ingen data från äldre versioner av Google Nyheter-appen (versioner före november 2020).

Läsa diagrammet

Välj vilka mätvärden som ska visas i diagrammet genom att markera dem högst upp.

Summorna för varje mätvärde visas ovanför diagrammet. Summorna är korrekta och oavkortade för den valda tidsperioden. Data för enskilda dagar i diagrammet kan falla bort om ett visst tröskelvärde inte uppnås. Summorna avser det tidsintervall som ställts in med datumfiltret.

Läsa tabellen

I tabellen visas data grupperad efter den valda dimensionen. Data visas för de mätvärden som har valts i diagrammet ovanför.

Observera att tabellen rymmer högst 1 000 rader. Datamängden skärs ned till 1 000 rader innan den hamnar i rapporten. Om den oavkortade datamängden har 1 001 rader data hjälper det alltså inte att sortera tabellen i omvänd ordning: den ettusenförsta raden (i den oavkortade datamängden) visas ändå inte.

Tabellen innehåller data för samma tidsperiod som diagrammet. Denna anges med filtret Datum. Du kan ändra datumintervall genom att klicka på datumfiltret.

Gruppera data i tabellen

Du kan gruppera tabelldata efter någon av följande dimensioner:

 • Sida
  Sidan som tjänade som källa till den information som visades för användaren. Detta är den kanoniska sidadressen, inte den sida som användaren hamnar på efter att ha klickat på ett resultat. Alla sidmätvärden tilldelas den kanoniska webbadressen, inte den sida där användaren hamnar när de klickar på en länk i Google Nyheter. Det innebär att om du har en sida som finns i två versioner, dels för mobilwebben och dels för datorwebben, och mobilversionen av webbplatsen indexeras i första hand, är det mobilversionen av sidan som tillskrivs ett klick även om det gjordes på en stationär dator och ledde till att datorwebbversionen av sidan öppnades.
 • Land:
  Det land där innehållet visades eller klickades på.
 • Datum
  Gruppera data per dag. Preliminär data kan förekomma. Alla datum avser Stillahavstid (PT). Som standard tas bara hela dygn med (dvs, det finns data från midnatt till midnatt). Om du vill ta med delar av dygn (till exempel i dag) måste du ändra datumfiltret så att exakt startdatum anges.
 • Enhet
  Den enhetstyp som nyheten i Google Nyheter visades på.

Om du lägger ihop raderna i tabellen kan summan bli lägre än den i diagrammet av olika skäl. Summorna i diagrammet bör täcka in mer än om värdena i tabellen summeras.

Välja ett annat datumintervall

Som standard visas data för de senaste tre månaderna. Du ändrar datumintervallet genom att klicka på filtret Datum ovanför diagrammet och välja ett annat.

Filtrera data

Du kan filtrera efter datum, sida, land eller visningssätt för nyheter. Filtren visas ovanför flikarna i diagrammet.

Så här lägger du till ett filter:

 • Klicka på + NY bredvid filtren på sidan.

Så här tar du bort ett filter:

 • Klicka på X bredvid filtret. Det går inte att ta bort filtret för datum.

Så här ändrar du ett filter:

 • Klicka på filtret och ändra värdena.
Tänk på att filter kan leda till vissa dataavvikelser.

Skiftlägeskänslighet

Sidfiltren är inte skiftlägeskänsliga, med undantag för filtret exakt webbadress, som är skiftlägeskänsligt. Filtren ”innehåller”/”innehåller inte”/”exakt”/”anpassad (reguljärt uttryck)” är alltså inte skiftlägeskänsliga, medan filtret ”exakt webbadress” är det.

Du kan göra reguljära uttryck skiftlägeskänsliga på det sätt som beskrivs nedan.

Filtrera med reguljära uttryck

Om du väljer filtret Custom (regex) kan du filtrera med ett reguljärt uttryck (matchning med jokertecken) för det valda objektet. Du kan använda filter med reguljära uttryck för sidors webbadresser. RE2-syntax används.

 • Du kan välja om strängar som matchar det reguljära uttrycket eller som inte matchar det ska visas. Som standard visas strängar som matchar det reguljära uttrycket.
 • Som standard används partiell matchning, vilket innebär att det reguljära uttrycket kan matcha en delsträng var som helst i målsträngen, om du inte anger att uttrycket måste matcha strängens början eller strängens slut med ^ respektive $.
 • Matchningen med reguljära uttryck är inte skiftlägeskänslig som standard. Du kan lägga till (?-i) först i det reguljära uttrycket om du vill att matchningen ska vara skiftlägeskänslig. Exempel: (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
 • Reguljära uttryck med ogiltig syntax ger inga träffar.
 • Matchning med reguljära uttryck kan vara knepigt. Du kan testa reguljära uttryck i ett testverktyg eller läsa hela guiden för RE2-syntax.
Vanliga reguljära uttryck

Här är några vanliga reguljära uttryck:

Jokertecken Beskrivning
.

Matchar ett tecken, vilket som helst.

 • ”m.n” matchar ”men” och ”man” men inte ”meen”
[tecken]

Matchar ett av de tecken som anges inom hakparenteserna [ ].

 • ”c[aie]t” matchar ”cat” ”cit” och ”cet”
 • ”i[o0-9]n” matchar ”ion” och ”i7n” men inte ”ian”
*

Matchar föregående tecken eller mönster noll eller flera gånger:

 • ”fo*d" matchar ”fd”, ”fod”, ”food” och ”foooooooood”
 • ”https*://example” matchar ”http://example” och ”https://example”
+

Matchar föregående tecken eller mönster en eller flera gånger:

 • ”fo+d” matchar ”fod”, ”food”, ”foooooooood” men inte ”fd”
|

ELLER-operator, matchar antingen uttrycket före eller efter operatorn |.

 • ”New York|San Francisco” matchar både ”I love New York” och ”I love San Francisco”
\d

En siffra, 0–9

 • ”\d\d\d abc” matchar ”123 abc”
\D

Vilket tecken som helst som inte är en siffra (t.ex. en bokstav eller tecken som + eller , eller ?)

 • ”\D\D\D 123” matchar ”aaa 123” men inte ”123 123”
\s

Vilket blanksteg som helst (tabb, blanksteg)

 • ”1\s2\s3” matchar ”1 2 3”
\S

Vilket tecken som helst som inte är ett blanksteg.

 • ”(\S)+” matchar ”fire”, ”and” och ”ice” i strängen ”fire and ice” men inga blanksteg och inte hela strängen.
(?-i)

Anger att matchningen ska vara skiftlägeskänslig för alla följande tecken.

 • (?-i)AAA matchar https://example.com/AAA men inte https://example.com/aaa
^

Anges i början av uttrycket för att begränsa till träffar i början av målsträngen.

 • ”^example” matchar ”example” men inte ”an example”
 • ”example” matchar både ”example” och ”an example”

Jämföra grupper

Du kan jämföra data mellan två grupper av samma typ. Till exempel kan du jämföra data för Frankrike och England (land) eller för innevarande och föregående månad (datum). Jämförelsen visas i både diagrammet och tabellen.

Så här jämför du data för grupper:

 1. Jämförelserna hanteras med hjälp av filter (t.ex. Datum eller Söktyp). Du kan redigera ett filter eller klicka på Nytt och lägga till ett nytt.
 2. Välj Jämför i dialogrutan för filteregenskaper.
 3. Lägg till dimensionerna eller tidpunkterna som ska jämföras och klicka på Använd.
 4. Det går bara att göra en jämförelse åt gången. Om du lägger till ett nytt jämförelsefilter raderas det gamla. Om du till exempel jämför datum och sedan lägger till en jämförelse mellan länder raderas datumjämförelsen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?