Vanliga frågor om data i Google Trender

Google Trender ger tillgång till ett i stor utsträckning ofiltrerat urval av faktiska sökningar på Google. Uppgifterna är anonymiserade (ingen identifieras personligen), kategoriserade (ämnet för en sökfråga har fastställts) och sammanställda (grupperade). Det gör att vi kan visa sökintresset för ett ämne inom ett geografiskt område, från hela världen ner på stadsnivå.

Vilka urval finns det?

Två urval av data i Google Trender är tillgängliga:

  • Realtidsdata är ett urval från de sju senaste dagarna.

  • Data som inte hämtas i realtid är ett annat urval än realtidsdata. Uppgifterna i det spänner över en tidsperiod från 2004 fram till 36 timmar före den aktuella sökningen.

På vilket sätt är urvalet av sökningar representativt?

Även om bara ett urval av sökningarna på Google används i Google Trender är detta tillräckligt, eftersom vi hanterar miljarder sökningar varje dag. Om vi gjorde hela datamängden tillgänglig skulle den bli så stor att det inte skulle gå att bearbeta den snabbt. Med hjälp av dataurval kan vi titta på en datamängd som är representativ för alla sökningar på Google och ändå ta fram statistik som går att bearbeta inom några minuter efter att något hänt i världen.

Hur normaliseras data i Google Trender?

Sökdata i Google Trender normaliseras så att det ska bli enklare att jämföra söktermer. Sökfrågans tid och plats normaliseras på följande sätt i sökresultaten:

  • Varje datapunkt delas med det totala antalet sökningar inom det aktuella geografiska området och tidsintervallet för att fastställa den relativa populariteten. Annars skulle platserna med den största sökvolymen alltid hamna högst upp i placeringen.

  • Siffrorna i resultatet sätts sedan in på en skala från 0 till 100 utifrån ämnets proportion till alla sökningar på alla ämnen.

  • Olika regioner med samma sökintresse för en term har inte alltid samma totala sökvolym.

Vilka sökningar tas med i Google Trender?

Data i Google Trender återspeglar sökningar som görs på Google varje dag, men bland den kan det även finnas onormal sökaktivitet, t.ex. automatiska sökningar eller sökfrågor med koppling till försök att spamma våra sökresultat.

Vi har funktioner som identifierar och filtrerar bort onormal sökaktivitet, men sökningarna ifråga kan ändå finnas kvar i Google Trender som en säkerhetsåtgärd: om vi filtrerade bort dem från Google Trender skulle den som ligger bakom sådana sökfrågor förstå att vi har identifierat dem. Då skulle det bli svårare att filtrera bort sådan aktivitet från andra Google Sök-produkter, där det är av avgörande betydelse att sökdata stämmer med verkligheten. Därför är det viktigt att den som utgår från data i Google Trender förstår att den inte ger en helt rättvisande bild av sökaktiviteten.

Vissa typer av sökningar filtreras dock bort på Google Trender:

  • Sökningar som görs av mycket få personer: I Trender visas endast data för populära termer. Söktermer med låg volym visas därför som 0.

  • Dubbletter: Upprepade sökfrågor från en och samma användare under en kort tidsperiod ignoreras.

  • Specialtecken: I Trender filtreras frågor med apostrofer och andra specialtecken bort.

Är Google Trender samma sak som data i opinionsmätningar?

Google Trender är inte en vetenskapligt utförd opinionsundersökning och ska inte förväxlas med en sådan. Tjänsten ger bara en bild av sökintresset för vissa ämnen. Om siffrorna för ett visst ämne skjuter i höjden betyder inte det att ämnet är ”populärt” eller ”det som leder” på något sätt. Det betyder bara att det av någon inte närmare angiven anledning verkar vara många användare som söker efter ett ämne. Data i Google Trender ska alltid sättas i relation till andra datapunkter innan man drar slutsatser.

Hur kan jag använda och tolka data i Google Trender på bästa sätt?

I det här inlägget från Google News Lab kan du läsa mer om hur Google Trender fungerar och hur data kan användas på bästa sätt.

Hur skiljer sig trenddata från Google News Lab från den i Google Trender?

När det gäller viktigare händelser kan Google News Lab dela trenddata (t.ex. på Twitter) som inte är tillgänglig via det offentliga verktyget Google Trender. Sådan data genomsöks efter tecken på onormal aktivitet. Precis som för data i Google Trender gäller dock att det inte är en vetenskapligt utförd undersökning och att den kanske inte ger en helt rättvisande bild av sökaktiviteten.

Hur skiljer sig Google Trender från Autoslutför?

Autoslutför är en funktion på Google Sök som gör att det går snabbare att skriva klart en sökning. Förslagen hämtas från riktiga sökningar på Google, och det som föreslås är vanliga och populära sökningar som är relevanta utifrån det du har skrivit, din plats och dina tidigare sökningar.

Till skillnad från Google Trender gäller Googles borttagningspolicy för autoslutföranden. Dessutom filtreras de på algoritmisk väg så att förslag som strider mot policyn inte ska visas. Av den anledningen ska autoslutföranden inte ses som representativa för vilka söktermer som är mest populära för ett ämne.

Hur skiljer sig Google Trender från sökdata i AdWords?

Söktermsrapporten i AdWords är avsedd att ge insikt i sökvolymen per månad och i genomsnitt, i synnerhet för annonsörer, medan Google Trender ska gå in djupare på mer detaljerad information i realtid.