Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα του Google Trends

Το Google Trends παρέχει πρόσβαση σε ένα δείγμα πραγματικών αιτημάτων αναζήτησης που υποβάλλονται στο Google, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν έχει φιλτραριστεί. Είναι ανώνυμο (δεν γίνεται ταυτοποίηση χρηστών), κατηγοριοποιημένο (καθορίζοντας το θέμα ενός ερωτήματος αναζήτησης) και συγκεντρωτικό (ομαδοποιημένο). Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε το ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο θέμα από ολόκληρο τον κόσμο ή από μικρότερες γεωγραφικές περιοχές, έως και επιπέδου πόλης.

Ποια δείγματα παρέχονται;

Υπάρχουν δύο δείγματα δεδομένων του Google Trends στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση:

  • Τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο είναι ένα δείγμα που καλύπτει τις τελευταίες επτά ημέρες.

  • Τα δεδομένα μη πραγματικού χρόνου είναι ένα ξεχωριστό δείγμα από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 2004 έως και 72 ώρες πριν από την αναζήτησή σας.

Με ποιον τρόπο είναι αντιπροσωπευτικό ένα δείγμα αναζητήσεων;

Αν και στο Google Trends χρησιμοποιείται μόνο ένα δείγμα αναζητήσεων Google, αυτό είναι αρκετό επειδή χειριζόμαστε δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε ημέρα. Η παροχή πρόσβασης σε ολόκληρο το σύνολο δεδομένων θα καθυστερούσε λόγω του τεράστιου όγκου του. Με τη δειγματοληψία δεδομένων μπορούμε να εξετάσουμε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο δεδομένων από όλες τις αναζητήσεις Google, εντοπίζοντας insight τα οποία επεξεργαζόμαστε εντός λίγων λεπτών από την εξέλιξη ενός συμβάντος στον πραγματικό κόσμο.

Πώς κανονικοποιούνται τα δεδομένα του Google Trends;

Το Google Trends κανονικοποιεί τα δεδομένα αναζήτησης για ευκολότερη σύγκριση των όρων. Τα αποτελέσματα αναζήτησης κανονικοποιούνται στον χρόνο και την τοποθεσία ενός ερωτήματος, με την ακόλουθη διαδικασία:

  • Κάθε σημείο δεδομένων διαιρείται με τον συνολικό αριθμό των αναζητήσεων στη γεωγραφική περιοχή και στο χρονικό εύρος που αντιπροσωπεύει, προκειμένου να συγκριθεί η σχετική δημοτικότητά του. Διαφορετικά, οι περιοχές με τον μεγαλύτερο όγκο αναζητήσεων θα είχαν πάντα υψηλότερη κατάταξη.

  • Οι αριθμοί που προκύπτουν υπολογίζονται σε μια κλίμακα εύρους από 0 έως 100, σύμφωνα με το ποσοστό κάποιου θέματος επί όλων των αναζητήσεων για όλα τα θέματα.

  • Οι διαφορετικές περιοχές που εμφανίζουν το ίδιο ενδιαφέρον αναζήτησης για έναν όρο δεν έχουν πάντα τους ίδιους συνολικούς όγκους αναζητήσεων.

Ποιες αναζητήσεις περιλαμβάνονται στο Google Trends;

Τα δεδομένα του Google Trends αντικατοπτρίζουν τις αναζητήσεις που κάνουν οι χρήστες στο Google καθημερινά, αλλά μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν μη κανονική δραστηριότητα αναζήτησης, όπως αυτοματοποιημένες αναζητήσεις ή ερωτήματα που ενδέχεται να σχετίζονται με προσπάθειες εμφάνισης ανεπιθύμητου περιεχομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παρόλο που υπάρχουν μηχανισμοί για τον εντοπισμό και το φιλτράρισμα μη κανονικής δραστηριότητας, αυτές οι αναζητήσεις ενδέχεται να διατηρηθούν στο Google Trends ως μέτρο ασφάλειας: το φιλτράρισμα τους από το Google Trends θα βοηθούσε όσους υπέβαλαν τα ερωτήματα αυτού του τύπου να καταλάβουν ότι τα έχουμε εντοπίσει. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε δυσκολότερο να παραμείνει η δραστηριότητα αυτή φιλτραρισμένη από άλλα προϊόντα της Αναζήτησης Google, όπου τα δεδομένα αναζήτησης υψηλής πιστότητας είναι αποφασιστικής σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, όσοι βασίζονται στα δεδομένα του Google Trends θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν αντικατοπτρίζουν επακριβώς τη δραστηριότητα αναζήτησης.

Το Google Trends φιλτράρει ορισμένους τύπους αναζητήσεων, όπως:

  • Αναζητήσεις που πραγματοποιούνται από πολύ λίγα άτομα: Το Trends εμφανίζει μόνο δεδομένα για δημοφιλείς όρους. Συνεπώς, οι όροι αναζήτησης που έχουν χαμηλό όγκο εμφανίζονται ως "0".

  • Διπλότυπες αναζητήσεις: Το Trends διαγράφει τις επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το ίδιο άτομο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  • Ειδικοί χαρακτήρες: Το Trends φιλτράρει και απομακρύνει ερωτήματα που περιέχουν αποστρόφους και άλλους ειδικούς χαρακτήρες.

Ποιες είναι οι ομοιότητες του Google Trends με τα δεδομένα δημοσκοπήσεων;

Το Google Trends δεν αποτελεί επιστημονική δημοσκόπηση και δεν πρέπει να συγχέεται με τα δεδομένα δημοσκοπήσεων. Απλώς αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον αναζήτησης σε συγκεκριμένα θέματα. Μια κορύφωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα δεν υποδεικνύει ότι ένα θέμα είναι κατά κάποιο τρόπο "δημοφιλές" ή ότι "κερδίζει", απλώς ότι για κάποιον απροσδιόριστο λόγο, φαίνεται ότι πολλοί χρήστες πραγματοποιούν αναζήτηση για ένα θέμα. Τα δεδομένα του Google Trends πρέπει πάντοτε να θεωρούνται ως ένα σημείο δεδομένων μεταξύ άλλων, πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω και να ερμηνεύσω καλύτερα τα δεδομένα του Google Trends;

Αυτή η ανάρτηση από το Εργαστήριο των Ειδήσεων Google εξηγεί περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Google Trends και τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σωστά τα δεδομένα.

Πώς διαφέρουν τα δεδομένα τάσεων που μοιράζεται το Εργαστήριο των Ειδήσεων Google από το Google Trends;

Για σημαντικά γεγονότα, το Εργαστήριο των Ειδήσεων Google μπορεί να μοιραστεί δεδομένα τάσεων (όπως μέσω του Twitter) που δεν είναι προσβάσιμα μέσω του δημόσιου εργαλείου Google Trends. Παρακολουθούμε αυτά τα δεδομένα για ενδείξεις μη κανονικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως και με τα τυπικά δεδομένα του Google Trends, δεν πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα και μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν επακριβώς τη δραστηριότητα αναζήτησης.

Με ποιον τρόπο διαφέρει το Google Trends από την αυτόματη συμπλήρωση;

Η αυτόματη συμπλήρωση είναι μια λειτουργία στην Αναζήτηση Google που έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει ταχύτερη την ολοκλήρωση των αναζητήσεων που αρχίζετε να πληκτρολογείτε. Οι προβλέψεις προέρχονται από πραγματικές αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στο Google και εμφανίζουν κοινές και ανερχόμενες αναζητήσεις που σχετίζονται με τους χαρακτήρες που εισάγετε καθώς και με την τοποθεσία και τις προηγούμενες αναζητήσεις σας.

Σε αντίθεση με το Google Trends, η αυτόματη συμπλήρωση υπόκειται στις πολιτικές κατάργησης της Google, καθώς και σε αλγοριθμικό φιλτράρισμα που σχεδιάστηκε για να εντοπίζει και να αποτρέπει την προβολή προβλέψεων που παραβαίνουν πολιτικές. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η αυτόματη συμπλήρωση αντικατοπτρίζει πάντα τους πιο δημοφιλείς όρους αναζήτησης που σχετίζονται με ένα θέμα.

Με ποιον τρόπο διαφέρει το Google Trends από τα δεδομένα αναζήτησης του AdWords;

Η αναφορά όρων αναζήτησης του AdWords έχει ως στόχο να προσφέρει insight για μέσους και μηνιαίους όγκους αναζητήσεων, ειδικά για διαφημιζόμενους, ενώ το Google Trends έχει σχεδιαστεί για επεξεργασία αναλυτικότερων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού