Časté dotazy ohledně dat Trendů Google

Trendy Google poskytují přístup k obrovskému nefiltrovanému vzorku skutečných vyhledávacích dotazů zadaných na Googlu. Požadavky jsou anonymizovány (není k dispozici žádná osobní identifikace), roztříděny do kategorií (na základě tématu vyhledávacího dotazu) a agregovány (seskupené dohromady). To nám umožňuje identifikovat zájem o určité téma v úrovni od celého světa až po jednotlivá města.

Jaké vzorky nabízíme?

Trendy Google nabízejí dva vzorky dat:

  • Vzorek dat v reálném čase za posledních sedm dnů.

  • Data, která nejsou v reálném čase, jsou uvedena samostatně a nabízí záběr od roku 2004 po 36 hodin před zadáním dotazu.

Jak je docíleno reprezentativnosti vzorků dat vyhledávání?

Trendy Google sice využívají jen vzorek vyhledávání na Googlu, ale to naprosto stačí, protože takových vyhledávání zpracováváme miliardy denně. Zpřístupnění celé datové sady by trvalo příliš dlouho, protože je moc velká. Tím, že vytvoříme vzorek dat, můžeme nabídnout datovou sadu, která reprezentuje všechna vyhledávání na Googlu. Získáme tak statistiky, jež lze zpracovat během pár minut od události, která se stala někde na světě.

Jak jsou data v Trendech Google normalizována?

Trendy Google provádějí normalizaci dat vyhledávání, aby se dotazy snadněji porovnávaly. Výsledky vyhledávání se normalizují vzhledem k času a místu dotazu:

  • Při porovnávání relativní oblíbenosti dotazu každý datový bod vydělíme celkovým počtem dotazů v dané zeměpisné oblasti a daném období. Pokud bychom to nedělali, nejvýše by se vždy umístila místa s největším objemem vyhledávání.

  • Výsledná čísla poté převedeme na stupnici od nuly do 100 podle toho, jaký podíl vyhledávání příslušné téma zaujímá vzhledem ke všem vyhledáváním ve všech tématech.

  • Pokud se v různých oblastech zobrazuje stejný zájem o vyhledávání nějakého výrazu, neznamená to, že zde bylo dosaženo shodného celkového objemu vyhledávání.

Jaká vyhledávání jsou v Trendech Google zahrnuta?

Data v Trendech Google vycházejí z každodenního vyhledávání na Googlu. Mohou však odrážet také neobvyklou aktivitu ve vyhledávání, např. automatická vyhledávání nebo dotazy spojené s pokusy o zaspamování našich výsledků vyhledávání.

Ačkoli máme mechanismy pro zjištění a filtrování neobvyklé aktivity, mohou být tato vyhledávání v Trendech Google zachována z bezpečnostních důvodů. Kdybychom je totiž z Trendů Google odfiltrovali, původci by přišli na to, že jsme je odhalili. Poté by bylo náročnější odfiltrovat tuto aktivitu z jiných funkcí Vyhledávání Google, ve kterých je důležitá maximální kvalita dat vyhledávání. Uživatelé Trendů Google proto musí vzít na vědomí, že se nejedná o dokonalé zrcadlo aktivity ve vyhledávání.

Trendy Google filtrují některé typy vyhledávání, např.:

  • Vyhledávací dotazy zadané velmi malým počtem lidí: Trendy zobrazují pouze data pro oblíbené výrazy, proto se u vyhledávacích dotazů s malým objemem zobrazuje 0.

  • Duplicitní dotazy: Trendy eliminují opakovaná vyhledávání od stejného uživatele během krátkého období.

  • Speciální znaky: Trendy filtrují dotazy s apostrofy a dalšími speciálními znaky.

Jsou Trendy Google totéž jako data průzkumů?

Trendy Google nejsou vědecký průzkum a neměly by být zaměňovány za data o veřejném mínění. Mapují pouze zájem o vyhledávání určitých témat. Nárůst zájmu o určité téma neznamená, že téma je „populární“ nebo „dominantní“, ale pouze že se z nespecifikovaného důvodu zobrazuje mnoha vyhledávajícím uživatelům. Data z Trendů Google je třeba vždy brát pouze jako jeden statistický pohled a nevyvozovat z nich zbrklé úsudky.

Jak mohu data z Trendů Google lépe využít a interpretovat?

Tento příspěvek ve službě Google News Lab podrobněji vysvětluje, jak Trendy Google fungují a jak lidé mohou tyto údaje správně využívat.

Jak se data sdílená službou Google News Lab liší od Trendů Google?

U velkých událostí může služba Google News Lab sdílet data o trendech (např. prostřednictvím Twitteru), která nejsou přístupná pomocí veřejného nástroje Trendy Google. Tato data sledujeme jako důkaz neobvyklé aktivity. Stejně jako u běžných dat Trendů Google, ani tato data nemají vědecký charakter a nemusí se jednat o dokonalé zrcadlo vyhledávací aktivity.

Jak se Trendy Google liší od automatického doplňování?

Automatické doplňování je funkce ve Vyhledávání Google, která zrychluje vyhledávání tím, že doplňuje slova podle znaků, které začnete psát. Předpokládané dotazy pocházejí z reálných vyhledávání na Googlu a zahrnují častá nebo populární slova, která souvisí se zadávanými znaky, s vaší polohou a s vašimi dřívějšími vyhledáváními.

Na automatické doplňování se na rozdíl od Trendů Google vztahují zásady pro odstraňování obsahu a algoritmické filtrování, které zachycuje předpokládané dotazy porušující zásady a blokuje je. Automatické doplňování proto někdy nemusí odrážet nejpopulárnější vyhledávací dotazy související s daným tématem.

Čím se Trendy Google liší od dat vyhledávání AdWords?

Přehled vyhledávacích dotazů AdWords přináší statistiku měsíčního a průměrného objemu vyhledávání, která je určena zejména pro inzerenty. Trendy Google se hlouběji a podrobněji zabývají daty v reálném čase.