Časté otázky týkajúce sa odstránenia z Vyhľadávania Google pre porušenie autorských práv

 

Čo je žiadosť o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva?

Vlastníci autorských práv a nahlasujúce organizácie, ktoré ich zastupujú, podávajú žiadosti o odstránenie materiálu, ktorý údajne porušuje autorské práva alebo odkazuje na materiál údajne porušujúci autorské práva. 

Do akej miery sú tieto informácie presné?

Tieto údaje sú založené na informáciách, ktoré ľudia poskytujú v prípade odoslania žiadostí o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva prostredníctvom nášho webového formulára. Používatelia môžu odoslať informácie, ktoré sú nepresné, prípadne vyplniť webový formulár nesprávne, pričom nie vždy máme možnosť overiť presnosť žiadosti. Jednotlivec odosielajúci žiadosť môže napríklad uviesť, že sa nachádza v určitej krajine, zatiaľ čo v skutočnosti sa nachádza v inej. V rámci procesu stanoveného zákonom DMCA sa vyžaduje vyhlásenie o tom, že organizácia podávajúca oznámenie je v dobrej viere presvedčená, že na použitie obsahu daným spôsobom neexistuje oprávnenie od vlastníka autorských práv, jeho zástupcu ani zo zákona. Používateľ, ktorý podáva oznámenie, musí takisto vyhlásiť, že je oprávnený zastupovať vlastníka autorských práv, ktoré sú údajne porušené, pričom mu za krivú výpoveď hrozí trest.

Občas sa môžu zobraziť duplicitné položky vzťahujúce sa na vlastníkov autorských práv a nahlasujúce organizácie. Existuje viacero dôvodov, prečo k tomu môže dôjsť. Môžeme napríklad dostať oznámenia od rôznych častí nahlasujúcej organizácie. Vlastníci autorských práv a nahlasujúce organizácie môžu uvádzať svoje názvy viacerými spôsobmi. Nahlasujúce organizácie sa tiež v niektorých prípadoch možno rozhodnú uviesť ako vlastníkov autorských práv spriaznené spoločnosti, zatiaľ čo v iných prípadoch tak neurobia. Nahlasujúce organizácie a vlastníci autorských práv tiež môžu zmeniť svoje názvy.

Prečo niektoré webové adresy odstránite a iné nie?

Naším pravidlom je reagovať na jasné a konkrétne nahlásenia údajných porušení autorských práv. Pri kontrole môžeme zistiť, že jedna alebo viacero webových adries uvedených v žiadosti o odstránenie obsahu jednoznačne neporušuje autorské práva. V takýchto prípadoch odmietneme príslušné webové adresy zo služby Vyhľadávanie odstrániť. Webové adresy väčšinou odmietame odstrániť z týchto dôvodov: nemáme dostatok informácií o povahe porušenia autorských práv na danej webovej adrese; nenašli sme obsah uvedený v žiadosti, ktorý má porušovať autorské práva; zistili sme, že proces odstránenia obsahu z dôvodu porušenia autorských práv bol použitý neoprávnene (príklady nájdete v ďalších častých otázkach) alebo ide o prípad porušenia princípu fair use.

Dostáva spoločnosť Google nepresné a zámerne zneužívajúce žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva?

Niekedy sa stane, že dostaneme nepresnú alebo neoprávnenú žiadosť o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva týkajúcu sa výsledkov vyhľadávania, ktoré zjavne neodkazujú na protiprávny obsah. V roku 2006 bola treťou stranou vykonaná nezávislá analýza frekvencie výskytu nenáležitých a nevhodných žiadostí o odstránenie. Novšia štúdia sa procesmi zastavenia šírenia zaoberala viac do hĺbky.

Tu je niekoľko príkladov žiadostí, ktoré boli odoslané prostredníctvom systému na odstraňovanie obsahu porušujúceho autorské práva a boli jednoznačne neplatné.

  • Veľké filmové štúdio v USA požadovalo odstránenie stránky IMDb o filme, ktorý toto štúdio zverejnilo, ako aj odstránenie oficiálnej ukážky filmu uverejnenej v istej významnej autorizovanej mediálnej službe na internete.
  • Jedna organizácia v USA pracujúca v mene veľkého filmového štúdia dvakrát požiadala o odstránenie recenzie filmu z významného spravodajského webu.
  • Istá autoškola v Spojenom kráľovstve požiadala o odstránenie domovskej stránky konkurenta z Vyhľadávania s odôvodnením, že daný konkurent skopíroval abecedný zoznam miest a oblastí, v ktorých ponúkajú inštruktáž.
  • Organizácia na ochranu obsahu spoločností zaoberajúcich sa filmom, výrobou nahrávok a športových programov požiadala o odstránenie výsledkov vyhľadávania odkazujúcich na žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva, ktoré podal jeden z jej klientov. Táto spoločnosť tiež požiadala o odstránenie ďalších webových adries, ktoré nehostili obsah porušujúci práva.
  • Istá osoba v USA požiadala o odstránenie výsledkov vyhľadávania, ktoré odkazujú na súdne konanie a uvádzajú jej meno a priezvisko, s odôvodnením, že jej meno je možné chrániť autorskými právami.
  • Viacero osôb v USA požiadalo o odstránenie výsledkov vyhľadávania odkazujúcich na blogové príspevky a webové fóra, ktoré spájali ich mená s určitými tvrdeniami, miestami, dátumami alebo negatívnymi komentármi.
  • Istá spoločnosť v USA požiadala o odstránenie výsledkov vyhľadávania, ktoré odkazujú na blogové príspevky zamestnanca o nespravodlivom a nečestnom zaobchádzaní.

Žiadnej z týchto žiadostí sme nevyhoveli.

Čo je DMCA?

DMCA (Digital Millennium Copyright Act), je zákon USA, ktorý poskytuje oprávneným poskytovateľom internetových služieb, napríklad spoločnosti Google, ochranu pred nárokmi na finančnú zodpovednosť v prípadoch nárokov na porušenie autorských práv. Jednou z požiadaviek týchto ochranných ustanovení je, že poskytovateľ služieb musí po prijatí žiadosti spĺňajúcej určite podmienky odstrániť údajne protiprávny materiál alebo k nemu zakázať prístup. Pri vybavovaní žiadostí o odstránenie obsahu z dôvodu porušenia autorských práv sa Google riadi požiadavkami zákona DMCA.

Dodržiavate iba zákon DMCA? A čo ostatné zákony na ochranu autorských práv?

Naším pravidlom je reagovať na jasné a konkrétne nahlásenia údajných porušení autorských práv. Forma oznámenia, ktorú stanovujeme v našom webovom formulári, je v súlade so zákonom DMCA a poskytuje jednoduchý a účinný mechanizmus pre vlastníkov autorských práv z krajín alebo regiónov na celom svete.

Čo je LUMEN?

Lumen je projekt Berkmanovho centra pre internet a spoločnosť Harvardovej univerzity. Projekt Lumen poskytuje v spolupráci s množstvom medzinárodných výskumných partnerov informácie o žiadostiach o zastavenie šírenia obsahu na internete z celého sveta. Projekt Lumen zverejňuje a analyzuje rôzne druhy žiadostí o odstránenie materiálu z internetu vrátane žiadostí zdôvodnených údajným porušením autorských práv. Tieto žiadosti do projektu Lumen posielajú účastnícke spoločnosti a jednotlivci. Ak to zákony umožňujú, Google zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania namiesto odstráneného obsahu odkazy na žiadosti zverejnené projektom Lumen.

Prečo poskytujete údaje iba pre Vyhľadávanie Google?

Informácie o transparentnosti sa neustále vyvíjajú, takže stále hľadáme možnosti, ako poskytnúť ďalšie údaje. Ďalšie štatistiky týkajúce sa autorských práv v službách spoločnosti Google nájdete v našom prehľade z roka 2018 Ako Google bojuje proti pirátstvu a na našej stránke o ochrane obsahu.

Sú tieto údaje úplné?

Tieto údaje sú založené na informáciách uvedených v žiadostiach, ktoré sme dostali od vlastníkov autorských práv prostredníctvom nášho webového formulára a v ktorých sa požaduje odstránenie výsledkov vyhľadávania odkazujúcich na obsah údajne porušujúci práva. Ide o neúplný historický záznam zahŕňajúci viac ako 95 % žiadostí o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva, ktoré sme dostali v súvislosti so službou Vyhľadávanie od júla 2011. Nezahŕňa:

  • žiadosti podané iným spôsobom než prostredníctvom webového formulára, napríklad faxom alebo listom;
  • žiadosti týkajúce sa iných služieb ako Vyhľadávanie Google (napr. žiadosti zamerané na službu YouTube alebo Blogger);
  • žiadosti zaslané službe Vyhľadávanie Google v súvislosti s obsahom, ktorý sa zobrazuje v iných službách Googlu (napr. žiadosti pre Vyhľadávanie, ktoré sa zameriavajú na webové adresy služby YouTube alebo Blogger).

Poskytujete percentuálne údaje, ktoré označujú, aká časť domény bola uvedená v žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva. Akým spôsobom tieto hodnoty počítate?

Odhad podielu adries v doméne, ktoré sú predmetom žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva, získavame vydelením počtu webových adries, v prípade ktorých sa požaduje odstránenie, približným počtom indexovateľných stránok v rámci domény. Tento odhad môže byť ovplyvnený predchádzajúcimi odstráneniami. Počet indexovateľných stránok je približná hodnota, preto namiesto presnejších štatistík používame rádové hodnoty (< 1 %, < 10 % atď.). Stanovenie spôsobu, akým sa zisťuje počet indexovateľných stránok v rámci domény, je náročná úloha. Ak je napríklad na webovú stránku vložený kalendár s odkazom Ďalšie, môže to vyzerať ako takmer nekonečný počet stránok, v dôsledku čoho je určenie absolútneho počtu nemožné. Okrem toho spôsob, akým Google posudzuje doménu, môže alebo nemusí vypovedať o skutočnej veľkosti domény, keď vezmeme do úvahy povahu indexových prehľadávačov, ako je napríklad Googlebot, ako aj metódy, ktorými sa riadi proces prehľadávania a indexovania. Toto je prístup, ktorý skúšame využívať ako podklad pre náš prehľad, ale v budúcnosti môžeme použiť iné metódy.

Ako rýchlo odstraňujete výsledky vyhľadávania po podaní žiadosti?

Keď sa dozvieme o výsledkoch vyhľadávania odkazujúcich na obsah, ktorý porušuje autorské práva, vždy ich čo najrýchlejšie odstránime. Priemerný čas spracovania všetkých žiadostí o odstránenie predložených prostredníctvom nášho webového formulára pre službu Vyhľadávanie je približne šesť hodín. Čas spracovania konkrétnej žiadosti o odstránenie obsahu však môže ovplyvniť mnoho rôznych faktorov vrátane spôsobu zobrazovania, jazyka a úplnosti odoslaných informácií.

Aký je rozdiel medzi nahlasujúcou organizáciou a vlastníkom autorských práv?

Vlastníci autorských práv sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré si nárokujú výlučné právo na obsah špecifikovaný v žiadostiach o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva. Nahlasujúce organizácie môžu konať v mene vlastníkov autorských práv a Google žiadať o odstránenie výsledkov vyhľadávania odkazujúcich na obsah údajne porušujúci autorské práva. Nahlasujúce organizácie môžu, ale nemusia byť vlastníkmi výlučných práv, ktoré sa údajne porušujú.

Informujete používateľov skôr, ako na žiadosť reagujete?

Ak je to možné a legálne, snažíme sa upovedomiť používateľov a poskytnúť im tak príležitosť odoslať odpor voči oznámeniu ako reakciu na žiadosť o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva. V prípade Vyhľadávania je veľmi ťažké poskytnúť zmysluplné oznámenia vlastníkom, ktorých webové stránky boli uvedené v žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva, pretože možno nepoznáme ich identitu alebo ich nedokážeme efektívnym spôsobom kontaktovať. Ak sa používatelia zaregistrovali ako vlastníci webových stránok v službe Search Console, informujeme ich prostredníctvom nej. Oprávnené žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva zdieľame aj s verejnými webovými stránkami Lumen, kde ich môžu vlastníci webových stránok takisto preskúmať.

Prečo neuvádzate zoznam všetkých webových adries, v prípade ktorých ste nepodnikli žiadne opatrenia?

Niektoré webové adresy už boli skontrolované v rámci iných žiadostí o odstránenie obsahu a je možné, že už boli odstránené.

Existujú spôsoby, ako sa odvolať proti žiadosti o odstránenie obsahu porušujúceho autorské práva?

Ak sa vlastníci domnievajú, že určitý odkaz na ich webové stránky bol omylom odstránený v dôsledku žiadosti podanej proti nim, môžu odoslať formulár odporu voči oznámeniu a spoločnosť Google môže daný odkaz obnoviť v súlade s oddielmi 512 (g) (2) a (3) zákona DMCA.

Čo znamená „% webových adries, ktoré nie sú v indexe“?

Žiadosti niekedy identifikujú webové adresy, ktoré momentálne nie sú zahrnuté v indexe Vyhľadávania. V súlade s pravidlami Google prijíma a spracúva žiadosti podľa zákona DMCA pre všetky webové adresy vrátane tých, ktoré nie sú zahrnuté v indexe Vyhľadávania. Príslušnú stránku môžeme prehľadať neskôr, takže spracovaním webových adries, ktoré sa nenachádzajú v indexe, predídeme situáciám, kedy by sa stránka zobrazila vo výsledkoch Vyhľadávania v budúcnosti napriek žiadosti podľa zákona DMCA, ktorá sa jej týka. 

 

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
1268050372400188853
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true