ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Transcribe in Google Translate

The Translate app lets you translate in near real-time while someone speaks a different language. For example, you can translate a classroom lecture or speech.

You can convert speech to text in these languages. We add new languages often.

 • English
 • Chinese
 • French
 • German
 • Hindi
 • Italian
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Thai

Transcribe spoken words

You can use your Pixel Buds to get real-time translations.

Important: To use this feature, in your device settings, turn on microphone permissions for Google Translate. If you don’t get translated text, turn off Show original text.

 1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 2. Tap Microphone  and then Transcribe .
  • If this button is disabled, the spoken language is not supported.
 3. Choose the languages you want to translate to and from.
  • From: At the bottom left, select the speaker's language.
  • To: At the bottom right, select the translation language.

Use Transcribe

 • To change your font size: In the toolbar near the mic, tap Settings Settings.
 • To toggle between the speaker's language and the translation language: In the toolbar near the mic, tap Settings Settings.​​​​​​
 • To stop or end a translation:
  • Stop: Tap Microphone . Then, tap Stop Stop.
  • End: Tap Back Back.

Save your transcript

 1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 2. At the top right, tap Save transcript Add to phrasebook.
  • To rename your transcript, remove the default name and enter a new one.
 3. Tap Save.

Find saved transcripts

 1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 2. At the top right, tap Menu  and then Saved transcripts.

Select, copy & share your transcripts

 • To select text: In the transcript screen, touch, hold, and drag the text.
 • To select all the text in the transcript: Tap Select all.
 • To copy the selected text to the Android clipboard: Tap Copy.
 • To share text to other Android apps: Tap Share.

Related articles

Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
73122
false