صفحه درخواستی در حال حاضر به زبان شما موجود نیست. می‌توانید زبان دیگری را در انتهای صفحه انتخاب کنید یا با استفاده از ویژگی ترجمه داخلی Google Chrome هر صفحه وبی را فوراً به زبان انتخابی‌تان ترجمه کنید.

Get gender-specific translations

In some languages, you can get both feminine and masculine translations for some gender-neutral words, phrases and sentences. A “Translations are gender-specific” message shows above the 2 translations.

You can get gender-specific translations on Google Translate in a browser, like Chrome or Firefox.

Use available languages & lengths

In several languages, you can get gender-specific translations for single words. In fewer languages, you can also get gender-specific translations for short phrases and sentences that mention a person in a gender-neutral way.

Gender-specific translations in more languages are coming soon.

Understand gender-specific translation order

Gender-specific translations show in alphabetical order by gender label. For example, in English, “feminine” comes alphabetically before “masculine.”

In languages without alphabets, gender-specific translations show in each language’s standard indexing order by gender label.

Troubleshoot gender-specific translations

Was this helpful?
How can we improve it?
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
Search Help Center
true
73122
false