Nhận bản dịch cho giới tính cụ thể

Trong một số ngôn ngữ, bạn có thể nhận được cả hai bản dịch cho giống đực và giống cái cho một số từ hoặc cụm từ trung tính về giới tính. Thông báo “Các bản dịch là cho các giới tính cụ thể” hiển thị ở phía trên 2 bản dịch.

Bạn có thể nhận các bản dịch cho giới tính cụ thể trên Google Dịch trong trình duyệt, như Chrome hoặc Firefox. 

Sử dụng các ngôn ngữ và độ dài có sẵn

Trong một số ngôn ngữ, bạn có thể nhận bản dịch cho giới tính cụ thể cho các từ đơn. Trong một số ít ngôn ngữ hơn, bạn cũng có thể nhận bản dịch cho giới tính cụ thể cho các cụm từ và câu ngắn đề cập đến một người theo cách trung lập về giới tính.

Bản dịch cho giới tính cụ thể sẽ sớm ra mắt trong nhiều ngôn ngữ khác.

Hiểu thứ tự bản dịch cho giới tính cụ thể

Bản dịch cho giới tính cụ thể hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái theo nhãn giới tính. Ví dụ: trong tiếng Anh, “feminine (giống cái)” được sắp xếp theo thứ tự abc ở trước “masculine (giống đực)”.

Trong các ngôn ngữ không có bảng chữ cái abc, các bản dịch cho giới tính cụ thể hiển thị theo thứ tự chỉ mục chuẩn của từng ngôn ngữ theo nhãn giới tính.

Khắc phục sự cố bản dịch cho giới tính cụ thể

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?