ទំព័រដែលអ្នកបានស្នើមិនមានផ្តល់ជូនជាភាសារបស់អ្នកទេនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសភាសាផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ ឬបកប្រែគេហទំព័រណាមួយទៅភាសាដែលអ្នកចង់បានភ្លាមៗ ដោយប្រើលក្ខណៈពិសេសបកប្រែដែលភ្ជាប់នៅក្នុង Google Chrome

Translate images

You can use your phone’s camera to translate text  in the Translate app. For example, you can use your camera to translate signs or handwritten notes.

Translate text in photos

You can translate text from new photos and photos you’ve already taken in the Translate app.

 1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 2. Pick the languages.
  • At the top left, choose the language you want to translate or Detect language.
  • At the top right, choose a language you read.
 3. Beneath the text box, tap Camera Photo camera.
  • To translate the whole text instantly, tap Instant Instant.
  • To translate part of the document:
   1. Tap Scan Scan and then Capture .
   2. Use your finger to highlight the text you want to translate, or tap Select all.
  • To choose an existing photo to translate, at the bottom right, tap Import Import.
 4. Use your finger to highlight the text you want to translate, or tap Select all.

Turn "Improve camera input" on or off

The photos you scan and import  in the Translate app get sent to Google for text recognition. To let Google keep the images for future product improvement, turn on Improve camera input.

To turn "Improve camera input" on or off: 

 1. Open the Translate app Translate app.
 2. Tap Menu Menu and then Settings Settings and then Data usage.
 3. Turn Improve camera input on or off.

Translate what you find through your camera

For some languages, you can point your phone’s camera at text to translate it. Translations of small, badly lit, or stylized text may not be accurate.

 1. On your Android phone or tablet, open the Translate app Translate app.
 2. If needed, select your source and target languages.
  • At the top left: Select the source language you want to translate or tap Detect language.
  • At the top right: Select the target language you want to translate to.
 3. Tap Camera Photo camera and then Instant Instant.
 4. Point your camera at the text you want to translate.

Important: If you're unable to scan the image, tap Capture .

If your translation is unclear, save the picture and select it from your gallery or camera roll.

Supported languages

You can translate these source languages into any of the languages supported by Google Translate:

Afrikaans 
Albanian 
Arabic 
Azerbaijani 
Basque 
Belarusian 
Bengali 
Bosnian 
Bulgarian 
Catalan 
Cebuano 
Chichewa 
Chinese
Corsican 
Croatian 
Czech 
Danish 
Dutch 
English 
Esperanto 
Estonian 
Filipino 
Finnish 
French 
Frisian 
Galician 
German 
Greek 
Haitian Creole 
Hausa
Hawaiian 
Hindi 
Hmong 
Hungarian 
Icelandic 
Igbo 
Indonesian 
Irish 
Italian 
Japanese 
Javanese 
Kazakh 
Korean 
Kurdish 
Kyrgyz 
Latin 
Latvian 
Lithuanian 
Luxembourgish 
Macedonian 
Malagasy 
Malay 
Maltese 
Maori 
Marathi 
Mongolian 
Nepali 
Norwegian 
Pashto
Persian
Polish 
Portuguese 
Romanian 
Russian 
Samoan 
Scots Gaelic 
Serbian 
Sesotho 
Shona 
Sindhi 
Slovak 
Slovenian 
Somali 
Spanish 
Sundanese 
Swahili 
Swedish 
Tajik 
Thai 
Turkish 
Ukrainian 
Urdu 
Uzbek 
Vietnamese 
Welsh 
Xhosa 
Yoruba 
Zulu
 
Was this helpful?
How can we improve it?
ស្វែងរក
ជម្រះការស្វែងរក
បិទ​ការ​ស្វែងរក
កម្មវិធី Google
ម៉ឺនុយដើម
Search Help Center
true
73122
false