Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Reguły

Sterowanie sposobem uruchamiania tagów przy użyciu reguł.

Reguła oznacza warunek oceniany jako prawda lub fałsz w czasie działania. Uruchomienie tagu zależy od dołączonych do niego reguł.

Tematy w tym artykule:

Omówienie

Do uruchomienia tagu niezbędna jest co najmniej jedna reguła. To, czy reguła zadziała, jest oceniane w czasie działania. Tagi są uruchamiane lub nie w zależności od tego, czy zostaną spełnione warunki danej reguły. Przykładowo tag z regułą opartą na zdarzeniu odsłony strony z następującym filtrem będzie uruchamiany na stronie głównej witryny example.com:

url równa się example.com/index.html

Reguła składa się z jednego zdarzenia i co najmniej jednego filtru (oprócz zdarzeń niestandardowych, w przypadku których filtry nie są wymagane). Filtry mają następującą postać: [zmienna] [operator] [wartość]

Zmienna Operator Wartość
Dostępne opcje: url, strona odsyłająca itd. Dostępne opcje: równa się, zawiera itd. Wartość podajesz samodzielnie. Menedżer tagów Google porównuje podaną wartość z wartością czasu działania w zmiennej.

W naszym przykładzie zmienna „url” jest oceniana w czasie działania. Zmienna „url” została tak zdefiniowana, aby zawierać bieżący URL strony. W czasie działania bieżący URL strony jest porównywany z podaną wartością „example.com/index.html”, aby ustalić, czy został spełniony warunek reguły.

W przypadku kontenerów w witrynach internetowych możesz włączyć zmienne wbudowane, takie jak url, nazwa hosta url i strona odsyłająca. Oprócz tego podczas konfigurowania reguły opartej na kliknięciu Menedżer tagów Google używa zmiennych wbudowanych, by automatycznie zapełnić także zmienne odpowiadające identyfikatorowi, klasom klikniętego elementu itp. Za pomocą tych zmiennych można tworzyć najczęściej używane reguły. Możesz jednak zdefiniować też własne zmienne i użyć ich wartości w swoich filtrach działających w ramach reguł. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zmienne.

Menedżer tagów ma wiele zmiennych wbudowanych, które spełniają najpotrzebniejsze funkcje – pozwalają np. gromadzić adresy URL stron, kliknięcia, identyfikatory itp. Aby zmienne wbudowane pojawiły się w menu, należy włączyć je w Menedżerze tagów. Dowiedz się więcej

W jednej regule możesz podać kilka warunków ([zmienna] [operator] [wartość]). Reguła jest uaktywniana, jeśli zostaną spełnione wszystkie jej warunki.

Reguły uruchamiające/blokujące tagi

Tag jest uruchamiany, gdy zostanie spełniona jedna z jego reguł. Jeśli np. tag ma dwie reguły, jedną dla „wszystkich stron”, a drugą „tylko dla strony ABC”, tag zostanie uruchomiony na wszystkich stronach.

Reguła blokująca uruchomienie tagu ma zawsze pierwszeństwo przed regułą uruchamiającą go. Jeśli np. tag ma regułę uruchamiającą „wszystkie strony” i regułę blokującą „URL równa się dziękujemy.html”, nie będzie nigdy uruchamiany na stronie „dziękujemy.html”.

Typy reguł

Uruchamianie tagów w Menedżerze tagów Google jest zawsze oparte na zdarzeniach. Zawsze gdy w Menedżerze tagów Google zostanie zarejestrowane zdarzenie, przeprowadzana jest ocena reguł w danym kontenerze, co może prowadzić do uruchomienia odpowiednich tagów. Żadne tagi nie będą uruchamiane, o ile nie zaistnieje jakieś zdarzenie.

Zdarzeniem może być np. odsłona strony, kliknięcie przycisku lub przesłanie formularza. Można definiować zdarzenia niestandardowe. Menedżer tagów Google ma 6 wbudowanych typów zdarzeń i opcję zdarzeń niestandardowych. Pierwszym krokiem w konfiguracji reguły jest wybranie powiązanego z nią typu zdarzenia. Istnieją następujące zdarzenia wbudowane:

Odsłona (internet)

To zdarzenie odpowiada otwarciu strony w przeglądarce użytkownika. Można je dodatkowo skonfigurować za pomocą menu Typ reguły. Pozwala ono określić, czy Menedżer tagów Google ma uruchamiać tag natychmiast, gdy tylko przeglądarka zacznie analizować stronę (Wyświetlenie strony), po zakończeniu tworzenia przez przeglądarkę pełnego elementu DOM strony (Element DOM dostępny) lub po pełnym wczytaniu strony łącznie z zagnieżdżonymi zasobami, takimi jak obrazy i skrypty (Wczytanie okna). Dostosowanie czasu działania reguły opartej na wyświetleniu strony może być przydatne, jeśli Twój tag korzysta ze zmiennych DOM lub JavaScript do przechwytywania wartości dynamicznych. We wszystkich tagach opartych na odsłonach strony, w których do zapełniania zmiennych służy model DOM, należy stosować typ reguły Gotowy model DOM. Zapewni to spójne ustawianie zmiennych.

Kliknięcia (internet)

Aby uruchamiać tag po kliknięciu linku lub elementu strony przez użytkownika, jako typ zdarzenia wybierz kliknięcie.

Zalecamy, aby w filtrze reguły podać adres URL (lub wzorzec adresu URL) strony (lub stron), gdzie ma mieć miejsce kliknięcie. Pozwoli to poprawić wydajność działania Menedżera tagów Google.

Kiedy użytkownik kliknie dowolny element na stronach pasujących do filtru, Menedżer tagów Google automatycznie zapełni następujące zmienne:

 • Click Element: kliknięty element HTML
 • Click Classes: tablica wartości znajdujących się w atrybucie klasy elementu
 • Click ID: identyfikator atrybutu klikniętego elementu
 • Click Target: atrybut docelowy klikanego elementu
 • Click URL: atrybut HREF klikanego elementu (jeśli istnieje)
 • Click Text: tekst widoczny w klikanym elemencie

Następnie możesz uwzględnić te zmienne w filtrze reguły powiązanej z kliknięciem. Załóżmy na przykład, że masz przycisk z następującymi znacznikami na stronie www.example.com/cart.html:

<button type="submit" id="cart-add" class="addToCart" >DODAJ DO KOSZYKA</button>

Następująca konfiguracja reguły spowoduje uruchomienie tagu, gdy użytkownik kliknie ten przycisk:

Skonfiguruj regułę

Trigger type: kliknięcie – wszystkie elementy
Click ID równa się dodaniu do koszyka
Page URL zawiera example.com/cart.html

Możesz wprowadzić dodatkowe ustawienia reguły opartej na kliknięciu, określając, czy ma ona reagować jedynie na kliknięcia zwykłych linków (opcja „Tylko linki”), czy też na kliknięcia dowolnego elementu HTML na stronie (opcja „Wszystkie elementy”).

Ze względu na to, że kliknięcia linków zwykle powodują wczytanie przez przeglądarkę nowej strony i przerywają oczekujące żądania HTTP, możesz dodać nieduże opóźnienie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie tagów uruchomionych przez Menedżera tagów Google przed przejściem na nową stronę. Zaznaczenie opcji „Czekaj na tagi” spowoduje opóźnienie otwierania linków do uruchomienia wszystkich tagów lub do upłynięcia określonego czasu oczekiwania (zależnie co nastąpi wcześniej).

Opcja „Sprawdź weryfikację” pozwala uruchamiać tagi wyłącznie wtedy, gdy otwarcie linku jest prawidłowym działaniem. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, tagi będą uruchamiane zawsze, gdy użytkownik próbuje kliknąć link. Więcej informacji o opcji Sprawdź weryfikację podano poniżej.

Przesyłanie formularzy (internet)

Aby uruchamiać tag po przesłaniu formularza przez użytkownika, jako zdarzenie reguły wybierz Formularz.

Zalecamy, aby w filtrze reguły podać adres URL (lub wzorzec adresu URL) strony (lub stron), gdzie ma mieć miejsce przesłanie formularza. Pozwoli to poprawić wydajność działania Menedżera tagów Google.

Kiedy zadziała reguła oparta na przesłaniu formularza, automatycznie zapełnione zostaną następujące zmienne:

 • Form Element: kliknięty element formularza
 • Form Classes: tablica wartości znajdujących się w atrybucie klasy formularza
 • Form ID: atrybut identyfikatora elementu formularza
 • Form Target: atrybut docelowy elementu formularza
 • Form URL: atrybut HREF elementu formularza (jeśli istnieje)
 • Form Text: tekst widoczny w formularzu

Opcja „Poczekaj na tagi” pozwala opóźnić otwieranie linków uruchomienia wszystkich tagów lub do upłynięcia określonego czasu oczekiwania (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej). Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wolniejsze tagi mogą nie zostać wywołane, ponieważ przesłanie formularza spowoduje wczytanie kolejnej strony.

Opcja „Sprawdź weryfikację” pozwala uruchamiać tagi tylko wówczas, gdy przesłanie formularza jest prawidłowym działaniem. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, tagi będą uruchamiane przy każdej próbie przesłania formularza przez użytkownika.

Zmiana historii (internet)

Reguły oparte na zdarzeniu Zmiana historii będą uruchamiać tag, jeśli identyfikator fragmentu adresu URL (oznaczony znakiem kratki) ulegnie zmianie lub jeśli w witrynie zostanie użyty interfejs API HTML5 typu pushstate. Taka reguła pozwala np. uruchamiać tagi śledzące wirtualne odsłony strony w aplikacji Ajax.

Kiedy nastąpi zmiana w historii zmian, Menedżer tagów Google zapełnia następujące zmienne:

 • Fragment starego adresu URL w historii: wcześniejszy identyfikator fragmentu URL-a
 • Fragment nowego adresu URL w historii: obecny identyfikator fragmentu URL-a
 • Stary stan historii: wcześniejszy obiekt stanu historii, kontrolowany przez wywołania witryny do pushState
 • Nowy stan historii: bieżący obiekt stanu historii, kontrolowany przez wywołania witryny do pushState

Błąd kodu JavaScript (internet)

Reguły tego typu służą do uruchamiania tagów w razie wystąpienia nieobsłużonego wyjątku JavaScript (za pomocą window.onError). Po zadziałaniu reguły zostaną zapełnione następujące zmienne:

 • Error message: ciąg znaków zawierający tekst komunikatu o błędzie JavaScript
 • Error url: URL identyfikujący miejsce powstania błędu
 • Error line number: numer linii w kodzie, identyfikujący miejsce powstania błędu

Pamiętaj, że reguła błędu kodu JavaScript nie pokaże błędów, które wystąpią przed włączeniem Menedżera tagów Google. Raport pokaże tylko niewyłapane wyjątki.

Licznik czasu (internet)

Reguły oparte na tym zdarzeniu pozwalają wysyłać informacje o zdarzeniach do Menedżera tagów Google w określonych interwałach czasowych. Pozwala to wywoływać zdarzenie Menedżera tagów Google z wybraną częstotliwością. Kiedy używana jest ta reguła, Menedżer tagów Google rozpoczyna odliczanie licznika czasu od określonej liczby milisekund (wartość Interwał). Przerwa 5000 będzie wywoływać zdarzenie co pięć sekund. Nazwa zdarzenia jest dowolną nazwą określoną przez Ciebie w polu Nazwa zdarzenia. Nadanej zdarzeniu nazwy można używać do tworzenia reguł opartych na zdarzeniu niestandardowym. Jeśli np. zdarzenie będzie mieć nazwę „licznik5”, można utworzyć regułę opartą na zdarzeniu niestandardowym, jako warunek zdarzenia podając: zdarzenie równa się licznik5. Przykłady podano na Zdarzenia Google Analytics. Limit to maksymalna liczba wywołań zdarzenia. Pozostawienie pola Limit pustego spowoduje, że zdarzenie będzie wywoływane, dopóki użytkownik nie opuści strony.

Zdarzenia niestandardowe (internet i urządzenia mobilne)

Oprócz korzystania z wbudowanych typów zdarzeń możesz wprowadzać zdarzenia ręcznie. Więcej o wysyłaniu zdarzeń dowiesz się z dokumentacji dla deweloperów związanej z internetem, Androidem lub iOS.

Zdarzenia niestandardowe są ważne, ponieważ pozwalają na śledzenie dowolnych interakcji mogących mieć miejsce w witrynie lub aplikacji. Zdarzeń takich można używać do uruchamiania tagów.

Po nadaniu zdarzeniu nazwy za pomocą warstwy danych lub zdarzeń Firebase Analytics możesz utworzyć regułę, aby uruchamiać tagi na podstawie danego zdarzenia. W tym celu jako typ zdarzenia powiązanego z regułą wybierz zdarzenie niestandardowe, a jako warunek zdarzenia wpisz nazwę nadaną odpowiedniemu zdarzeniu w warstwie danych.

Zarówno zdarzenia standardowe, jak i niestandardowe są przekazywane do kolejki warstwy danych. Aby wyświetlić sekwencję zdarzeń przekazanych na warstwę danych na określonej stronie, otwórz konsolę JavaScript w swojej przeglądarce internetowej i wpisz „dataLayer”.

data layer screenshot from Google Chrome

Korzystanie z operatorów RegEx i selektorów CSS

Konfigurując reguły, możesz używać jako operatorów wyrażeń regularnych i selektorów CSS. Przy konfiguracji wyrażenia regularnego lub selektora CSS jako operatora w regule, możesz określić, że reguła odpowiada lub nie odpowiada stosowanej regule. Na przykład wyrażenie regularne:

/pro/

zastosowane do zmiennej adresu URL lub ścieżki URL będzie odpowiadać wszystkim stronom zawierającym ciąg znaków „pro” w ścieżce adresu URL, w tym „produkty”, „promocje” czy „procesy”.

Selektora CSS można użyć, by objąć kierowaniem konkretne elementy HTML. Na przykład następujący selektor:

#promo .purchase

zastosowany do zmiennej elementu kliknięcia będzie odpowiadać kliknięciom wszystkich elementów o atrybucie klasy „purchase” podrzędnym wobec elementów o atrybucie identyfikatora „promo”.

Dodawanie filtrów do reguły

Po wybraniu zdarzenia, na którym reguła będzie oparta, możesz dodatkowo określić warunki uruchamiania tagów powiązanych z regułą, uzależniając to od wartości zmiennych Menedżera tagów Google. Z każdym zdarzeniem wbudowanym powiązana jest co najmniej jedna zmienna zapełniana automatycznie przez Menedżera tagów Google, np. URL strony w przypadku zdarzenia odsłony strony lub identyfikator klikniętego elementu w przypadku zdarzenia kliknięcia. Filtry używane w regule są tworzone za pomocą zmiennych powiązanych z wybranym typem zdarzenia lub utworzonych przez Ciebie zmiennych niestandardowych.

Tworząc reguły, należy podać co najmniej jeden filtr (nie dotyczy reguł opartych na zdarzeniu niestandardowym).

Można także podać nazwę reguły i skonfigurować dodatkowe opcje zależne od wybranego typu reguły.

Reguły i zmienne

Jeśli w Twoim tagu są używane zmienne, do tagu będą przekazywane wartości zmiennych w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało uruchomienie tagu.

Rozważmy taki przykład następujących po sobie aktualizacji warstwy danych:

Screenshot of chrome devtools showing objects in data layer

Tag z regułą uruchamiającą go przy zdarzeniu productView zostanie uruchomiony dwukrotnie. Jeśli jest w nim używana zmienna zmapowana ze zmienną warstwy danych, wartość tej zmiennej będzie równa „ABCD” podczas pierwszego uruchomienia tagu, a „EFGH” podczas drugiego uruchomienia. Jeśli używana jest w nim zmienna warstwy danych zmapowana ze zmienną loggedInUser, wartość będzie w obu przypadkach równa „no”, ponieważ taka wartość zostaje ustawiona na początku i nie jest ona zastępowana podczas drugiego uruchomienia tagu.

Tag z regułą uruchamiającą go przy zdarzeniu „addToCart” zostałby uruchomiony z wartością zmiennej productId równą „XYZ”, a także z wartością zmiennej loggedInUser równą „yes”, ponieważ pierwotna wartość „no” tej zmiennej została zmieniona w aktualizacji poprzedzającej zdarzenie addToCart. Należy zwrócić uwagę, że aktualizacja warstwy danych skutkująca wybraniem dla zmiennej loggedInUser ustawienia „yes” nie może posłużyć do uruchamiania tagów, ponieważ nie jest z nią powiązane żadne zdarzenie.

Sprawdzone metody

Czasem nieprawidłowo skonfigurowane reguły mogą spowodować nieoczekiwane rezultaty. Podczas konfigurowania reguł warto pamiętać o następujących wskazówkach:

Testowanie reguł w trybie podglądu

Reguły powiązane z linkami i formularzami należy przetestować przed opublikowaniem ich w witrynie. Mogą one przestać działać, jeśli proces zostanie przerwany przez inne zdarzenie JavaScript. Często jest to spowodowane sytuacją, w której inny skrypt zwróci wartość fałszu przed dojściem do reguły powiązanej z formularzem lub linkiem i uniemożliwi jej wywołanie. Użyj trybu podglądu, aby sprawdzić, czy tagi są poprawnie uruchamiane i czy informacje o przesłaniach formularzy są poprawnie rejestrowane.

Testowanie w starszych wersjach przeglądarek

Starsze wersje przeglądarek, szczególnie Internet Explorer 8 i wcześniejsze wersje, mogą mieć problemy z prawidłowym uruchamianiem tagów. Tego typu problemy są dużo rzadsze w nowoczesnych przeglądarkach internetowych. Jeśli Twój produkt wymaga obsługi w starszych przeglądarkach, zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie przed wdrożeniem testów w trybie podglądu.

Ograniczenie zakresu reguł powiązanych z formularzami i linkami do testowanych stron

Testowanie każdej strony w witrynie może być bardzo czasochłonne. Zalecamy umiar przy wdrażaniu reguł powiązanych z formularzami i linkami. Używaj filtrów, aby mieć pewność, że reguła będzie wywoływana wyłącznie po spełnieniu odpowiednich warunków (np. Ścieżka strony równa się /mój/testowany/formularz/strona). Pozwoli to uniknąć wywoływania reguł na nieprzetestowanych stronach.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?