G Suite to teraz Google Workspace – znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia firmy.

Konfiguracja uzyskiwania zgody

Menedżer tagów Google zawiera kilka funkcji, które pomagają w zarządzaniu działaniem tagów odpowiednio do ustawień uzyskiwania zgody. Menedżer tagów udostępnia regułę Inicjacja zgody, ustawienia tagów dotyczące zarządzania zgodą użytkowników oraz stronę Przegląd ustawień uzyskiwania zgody. Kilku zewnętrznych dostawców usług zarządzania zgodą użytkowników oferuje w swoich produktach wbudowane funkcje integracji z trybem uzyskiwania zgody. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować w Menedżerze tagów funkcje zarządzania zgodą użytkowników.

Reguła Inicjacja zgody ma pomóc zapewnić, aby wszystkie ustawienia dotyczące uzyskiwania zgody zostały uwzględnione przed uruchomieniem jakichkolwiek innych reguł. Reguła ta jest używana w przypadku tagów, które ustawiają lub aktualizują stan zgody użytkownika na potrzeby witryny, np. tagów platformy do zarządzania zgodą użytkowników lub tagów ustawiających domyślne opcje zgody.

Każdy kontener internetowy zawiera domyślnie regułę Inicjacja zgody – Wszystkie strony. Wybierz tę regułę, aby uruchamiać tagi, które jej wymagają.

Reguła Inicjacja zgody nie jest używana w przypadku tagów, które powinny się uruchamiać wcześnie w witrynie. Do tagów, które nie służą do zarządzania ustawieniami uzyskiwania zgody, używaj reguły Zdarzenie inicjujące. Reguła Inicjacja zgody będzie się zawsze uruchamiać przed wszystkimi innymi tagami, w tym przed innymi regułami Zdarzenie inicjujące.

Uwaga: jeśli tworzysz własne szablony lub niestandardowe tagi HTML, nie możemy zagwarantować, że wszystkie polecenia wykonywane w wywołaniach zwrotnych i polecenia korzystające z funkcji gtag() będą dostępne przed uruchomieniem kolejnej reguły. Aby informacje objęte zgodą były dostępne najszybciej jak to możliwe, używaj interfejsów API Menedżera tagów do uzyskiwania zgody. Więcej informacji znajdziesz w przewodnikach dla programistów.

Ustawienia uzyskiwania zgody dotyczące tagów

Tagi z wbudowanymi mechanizmami sprawdzania zgody zwykle zmieniają swoje działanie zależnie od przyznanej zgody. Każdy tag może mieć własne ustawienia uzyskiwania zgody. Aby je edytować:

 1. W dowolnym tagu internetowym kliknij Ustawienia zaawansowane > Ustawienia dotyczące wyrażania zgody.
 2. Przejrzyj ustawienia wymienione w sekcji Wbudowane mechanizmy sprawdzania zgody. Tagi z wbudowanymi mechanizmami sprawdzania zgody zawierają reguły, które zmieniają działanie tagu na podstawie stanu zgody użytkownika. Przeczytaj, jak działa tryb uzyskiwania zgody w Google Ads, Google AnalyticsFloodlight. Uwaga: zewnętrzne platformy do zarządzania zgodą użytkowników mogą stosować inne działania domyślne.
 3. Kliknij Dodatkowe mechanizmy sprawdzania zgody.
  • Nie ustawiono: wartość domyślna. Ten tag nie wykonuje dodatkowego sprawdzania zgody.
  • Brak wymogu uzyskania dodatkowej zgody: wybierz tę opcję, aby określić, że tag nie musi sprawdzać dodatkowej zgody przed uruchomieniem. Możesz wybrać tę opcję, aby odróżnić tagi, które nie wymagają uzyskania dodatkowej zgody poza wbudowanym mechanizmem sprawdzania zgody, od tagów, które nie zostały jeszcze przez Ciebie sprawdzone.
  • Wymagaj dodatkowej zgody na uruchomienie tagu: ten tag zostanie uruchomiony tylko wtedy, gdy podczas jego wywołania stan wszystkich wybranych rodzajów zgody to „Przyznano”. Jeśli wybierzesz tę opcję, pojawi się przycisk + Dodaj wymóg zgody. Za jego pomocą możesz dodawać kolejne rodzaje dodatkowej zgody. Menedżer tagów obsługuje rodzaje zgody wymienione w tabeli poniżej. Możesz dodawać własne niestandardowe rodzaje zgody obsługiwane przez Twoją platformę do zarządzania zgodą użytkowników.

Opisane poniżej rodzaje zgody pozwalają kontrolować uruchamianie tagów w Menedżerze tagów Google. Tagi Google, które obsługują tryb uzyskiwania zgody, dostosowują już swoje działanie na podstawie stanu atrybutów ad_storage i analytics_storage.

Rodzaj zgody Opis
ad_storage Umożliwia przechowywanie danych (np. plików cookie) związanych z reklamami
analytics_storage Umożliwia przechowywanie danych (np. plików cookie) dotyczących statystyk, np. czasu trwania wizyty
functionality_storage Umożliwia przechowywanie danych, które obsługują funkcje witryny lub aplikacji, np. ustawień języka
personalization_storage Umożliwia przechowywanie danych dotyczących personalizacji, np. rekomendacji filmów
security_storage Umożliwia przechowywanie danych związanych z zabezpieczeniami, takimi jak funkcja uwierzytelniania, zapobieganie oszustwom i inne mechanizmy ochrony użytkowników

Strona „Przegląd ustawień uzyskiwania zgody” zapewnia szczegółowy wgląd w ustawienia uzyskiwania zgody w przypadku tagów w kontenerze. Aby włączyć tę funkcję w kontenerze:

 1. W Menedżerze tagów kliknij Administracja > Ustawienia kontenerów.
 2. W sekcji Ustawienia dodatkowe kliknij Włącz przegląd ustawień uzyskiwania zgody.

Aby otworzyć stronę „Przegląd ustawień uzyskiwania zgody”:

 1. W menu po lewej stronie kliknij Tagi.
 2. Kliknij ikonę Przegląd ustawień uzyskiwania zgody .

Strona „Przegląd ustawień uzyskiwania zgody” grupuje tagi w 2 kategoriach:

 • Nie skonfigurowano uzyskiwania zgody: lista tagów, w których przypadku nie podjęto żadnych działań. Tagi te mają stan „Nie ustawiono”.
 • Skonfigurowano uzyskiwanie zgody: lista tagów, dla których dodatkowe mechanizmy sprawdzania zgody ustawiono na „Brak wymogu uzyskania dodatkowej zgody” lub „Wymagaj dodatkowej zgody na uruchomienie tagu”.

Zbiorcze edytowanie ustawień uzyskiwania zgody

Na ekranie „Przegląd ustawień uzyskiwania zgody” możesz edytować ustawienia uzyskiwania zgody w przypadku wielu tagów naraz:

 1. W menu po lewej stronie kliknij Tagi.
 2. Kliknij ikonę Przegląd ustawień uzyskiwania zgody .
 3. Na liście tagów zaznacz pola wyboru po lewej stronie poszczególnych pozycji, które chcesz zaktualizować. Po wybraniu co najmniej jednego tagu pojawi się ikona Edytuj ustawienia dotyczące zgody użytkownika .
 4. Zmień ustawienia w sekcji Dodatkowe mechanizmy sprawdzania zgody.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Aby wprowadzić zmiany, opublikuj kontener.

Integracja z platformami do zarządzania zgodą użytkowników

Platformy do zarządzania zgodą użytkowników mogą integrować się z trybem i ustawieniami uzyskiwania zgody w Menedżerze tagów Google. W przypadku polecanych przez nas platform w Galerii szablonów społeczności Menedżera tagów dostępne są szablony zintegrowane z naszymi interfejsami API do uzyskiwania zgody. W tabeli poniżej znajdziesz więcej informacji na temat integracji platform do zarządzania zgodą użytkowników z trybem uzyskiwania zgody:

Narzędzie do uzyskiwania zgody Obsługiwane rodzaje zgody Dostępny
szablon
społeczności
Menedżera tagów
Integracja z wywołaniami funkcji aktualizacji uzyskiwania zgody Integracja z wywołaniami wartości domyślnych uzyskiwania zgody
Commanders Act ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + szablon TrustCommander)
Consentmanager ad_storage
analytics_storage

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookie Information
A/S

ad_storage
analytics_storage functionality_storage
personalization_storage 
security_storage


(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Cookiebot (Cybot) ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage
 

(zintegrowany szablon Menedżera tagów Google + przykład kodu dla tagu gtag.js)
Crownpeak ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Didomi

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(pełna integracja z Menedżerem tagów Google + integracja niewymagająca Menedżera tagów Google)
iubenda ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
LiveRamp ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
OneTrust

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage

 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Osano ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Sourcepoint ad_storage
analytics_storage
 
(tylko jako przykład kodu na stronie)
Usercentrics

ad_storage
analytics_storage
functionality_storage
personalization_storage 
security_storage 


(tylko jako przykład kodu na stronie)

Działanie ustawień uzyskiwania zgody zgodnie z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0

Tagi Google Ads i Google Analytics integrują się z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Jeśli klienci mają włączoną obsługę Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, tagi usług Google będą przestrzegać ustawień dotyczących uzyskiwania zgody użytkownika zgodnie z tymi zasadami. Interpretacja działań zgodnych z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych może się różnić w zależności od usługi. Zapoznaj się z dokumentacją poszczególnych usług, aby uzyskać więcej informacji na temat ich integracji z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych: Google Ads, Google Analytics, Campaign ManagerDisplay & Video 360.

Obecnie ustawienia Menedżera tagów dotyczące uzyskiwania zgody obsługują Cel 1 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych: przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu. Użytkownicy mogą skonfigurować tagi pod kątem 5 rodzajów zgody wymienionych w tabeli powyżej, o ile obsługuje je także dana platforma do zarządzania zgodą użytkowników.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
102259
false
false