Google Surveys-beleid

Laatst geüpdatet op 11 september 2018

Het onderstaande beleid is van toepassing op onderzoekers en ontwikkelaars die Google Surveys en Google Surveys 360 (gezamenlijk 'Google Surveys' genoemd) gebruiken om enquêtes te maken. Schendingen van dit beleid kunnen ertoe leiden dat uw Google Surveys-account en alle gerelateerde accounts definitief worden opgeschort. Het beleid wordt nu en dan gewijzigd. Het is daarom goed om het beleid regelmatig door te nemen. Alle enquêtes die worden gemaakt of weergegeven met Google Surveys, moeten voldoen aan het onderstaande programmabeleid.

Inhoudsbeleid

Enquêtes mogen niet worden gebruikt voor content die illegaal is, gevaarlijke en/of illegale activiteiten promoot of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen, met inbegrip van patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken een enquête te weigeren als we vaststellen dat deze schokkende, smakeloze, aanstootgevende of volwassen content, misleidende content (dat wil zeggen: content die een verkeerde voorstelling van zaken geeft, anderen misleidt of anderszins informatie verbergt over het hoofddoel van de enquête) of content met haatdragend, intolerant of vulgair taalgebruik bevat.

Persoonlijk identificeerbare informatie en locatiegegevens

In enquêtes mag niet om informatie worden gevraagd die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie van eindgebruikers, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen, social-media-accounts, werkgever, inloggegevens voor accounts, burgerservicenummers, creditcardgegevens en bankrekeninggegevens. In enquêtes mag ook niet worden gevraagd om fysieke adresgegevens (zoals woonplaats, provincie en postcode), behalve indien Google dit expliciet toestaat.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd waar u werkt, maar zonder een veld voor vrije tekst of zonder dat naar de naam van uw werkgever wordt gevraagd
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd waar u woont of werkt, maar zonder een veld voor vrije tekst
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar uw regio (west, oost), maar zonder een veld voor vrije tekst
 • Enquêtes waarin naar uw naam wordt gevraagd
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar de plaats waar u woont
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar telefoonnummers of e-mailadressen
 • Enquêtes waarin naar de naam van uw werkgever wordt gevraagd
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar accountnamen voor social media
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd om inloggegevens voor accounts, burgerservicenummers, creditcardgegevens, bankrekeninggegevens

Gevoelige demografische gegevens

Houd er rekening mee dat leeftijd, geslacht en geografische locatie in de enquêteresultaten worden geleverd als afgeleide of als door de gebruiker opgegeven demografische gegevens. Het is dan ook niet nodig om in uw enquête naar deze gegevens te vragen.

In enquêtes mag worden gevraagd naar leeftijd, geslacht, afkomst, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en immigratiestatus, zolang de antwoordopties zijn gerangschikt in groepen of reeksen met de mogelijkheden 'Zeg ik liever niet' of 'Anders' om de vraag niet te beantwoorden. Het is niet toegestaan om hier een open vraag voor te gebruiken. Vragen mogen ook niet direct of indirect zijn gericht aan eindgebruikers jonger dan achttien jaar en mogen geen leeftijden onder de achttien jaar bevatten in antwoordreeksen.

Er moet een disclaimer-/toestemmingsscherm worden weergegeven voordat in een enquête bepaalde gevoelige demografische vragen (bijvoorbeeld over religie, seksuele geaardheid en immigratiestatus) worden gesteld. Houd er rekening mee dat enquêtes met een disclaimer-/toestemmingsscherm alleen kunnen worden getarget op gebruikers van Android-smartphones. Het team van Google Surveys behoudt zich het recht voor een disclaimer-/toestemmingsscherm in te voegen wanneer we dat nodig achten. Als het team van Google Surveys een disclaimer-/toestemmingsscherm toevoegt, melden we dit aan de maker van de enquête.

Enquêtes mogen respondenten selecteren op basis van bepaalde demografieën. Raadpleeg de aanbevelingen bij het gebruik van screening-vragen.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
Vragen over demografie waarbij respondenten moeten kiezen uit een groep of een reeks antwoorden met de mogelijkheid om de vraag niet te beantwoorden. Bijvoorbeeld:
 • Hoe oud bent u?
 • Wat is uw geslacht?
 • Met welke van deze rassen/etnische groepen identificeert u zich?
 • Tot welke religie behoort u?
 • Wat is uw seksuele geaardheid?
 • Wat is uw immigratiestatus in de VS?
Vragen over demografische gegevens die met Ja of Nee moeten worden beantwoord zonder de mogelijkheid om de vraag niet te beantwoorden. Bijvoorbeeld:
 • Bent u ouder dan achttien jaar?
 • Bent u van Latijns-Amerikaanse afkomst?
 • Bent u blank?
 • Bent u een christen?
 • Bent u homo?
 • Bent u een immigrant in de VS?

Gevoelige onderwerpen

Er moet een disclaimer-/toestemmingsscherm worden weergegeven in enquêtes met vragen over gevoelige onderwerpen en/of demografische gegevens waarop een antwoord wordt gevraagd. Hoewel de lijst van gevoelige onderwerpen kan variëren afhankelijk van de huidige gebeurtenissen, worden enquêtes over dergelijke demografische groepen zoals leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en wettelijke status van immigranten als gevoelig beschouwd. Daarom is een disclaimer/toestemmingsscherm vereist. Houd er rekening mee dat enquêtes met een disclaimer-/toestemmingsscherm alleen kunnen worden getarget op gebruikers van Android-smartphones. Het team van Google Surveys behoudt zich het recht voor een disclaimer-/toestemmingsscherm in te voegen wanneer we dat nodig achten. Als het team van Google Surveys een disclaimer-/toestemmingsscherm toevoegt, melden we dit aan de maker van de enquête.

Het is niet toegestaan in enquêtes informatie te vragen met betrekking tot gevoelige onderwerpen, zoals abortus of een strafblad. Dit is geen allesomvattende lijst en we behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen welke enquêtes met gevoelige demografische gegevens en onderwerpen zijn toegestaan.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Enquêtevragen over gevoelige onderwerpen met als antwoordoptie 'Zeg ik liever niet' of 'Anders', mits de respondent is gevraagd of deze daarmee akkoord gaat Bijvoorbeeld:
  • Religie:
   • Hoe vaak woont u kerkdiensten bij?
   • Welke rol speelt religie in uw relatie?
  • Immigranten:
   • Vindt u dat de immigranten bijdragen aan de economie van het land?
   • Vindt u dat illegale immigranten basisrechten moeten krijgen?
   • Wanneer bedrijven immigranten overbrengen vanuit een ander land, wie mogen de immigranten volgens u dan meebrengen?
  • LHBTQ:
   • Hoe vaak leest u online LHBTQ-nieuws of -roddels?
   • Hoe wilt u het liefst lokaal LHBTQ-nieuws en aanstaande LHBTQ-evenementen vinden?
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar een eventueel strafblad (bijv. 'Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf of gedetineerd geweest?')
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd of eindgebruikers een abortus hebben laten plegen

Materiaal voor volwassenen

Enquêtes mogen geen inhoud voor volwassenen bevatten of hiernaar vragen. Ook mogen ze geen content bevatten die niet gezinsvriendelijk is, waaronder aan seks gerelateerde thema's en activiteit, naaktheid, seksueel suggestief materiaal en drugsgebruik.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Enquêtes waarin indirect seksueel getinte vragen worden gesteld (bijv. over uitgaan met iemand die een soa heeft)
 • Enquêtes over online datingsites
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar gebruik van verslavende middelen, ongeacht of dit legaal of illegaal is (bijv. marihuana)
 • Enquêtes over seksuele bevrediging of het gebrek daaraan
 • Enquêtes over seksueel contact
 • Enquêtes met inhoud voor volwassenen, inclusief vragen over voorkeuren voor het gebruik van of toegang verkrijgen tot dit materiaal

Aanstootgevende en ongepaste content en taal

Enquêtes mogen het volgende niet opvragen of bevatten:

 • Aanzetten tot haat (waaronder content die aanzet tot haat of die geweld promoot jegens personen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, geslacht, leeftijd, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit), intimidatie, kwetsen of vergelijkbare content die een individu of groep probeert te schaden.
 • Content of taal die door eindgebruikers als obsceen, gruwelijk, onsmakelijk of aanstootgevend kan worden beschouwd, waaronder content die te maken heeft met het veroordelen of beoordelen van de fysieke verschijning van mensen.
 • Content of taal die anderszins ongepast is, inclusief varianten en verkeerde spelwijzen van ongepaste woorden en taal.
Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Enquêtes over een film- of boektitel (bijv. 'Godverdomse dagen op een godverdomse bol')
 • Enquêtes over de afkeer van een idee, een concept, het dessin van een shirt, een auto (bijv. waarbij de antwoordmogelijkheden of de beoordelingsschaal loopt van 'Ik haat het' tot 'Ik vind het geweldig')
 • Enquêtes met het logo van een merk met ongepast taalgebruik

 • Enquêtes met antwoordopties die ongepast taalgebruik of ongepast jargon bevatten (bijv. 'pleur op!' of 'rete-cool')

 • Enquêtes waarin wordt aangezet tot haat jegens een bepaalde entiteit, een groep personen of een persoon (bijv. 'dit bedrijf mag wat mij betreft failliet gaan' of 'die mag van mij dood')

 • Enquêtes over de dood die rechtstreeks verband houden met de respondent (bijv. 'Wilt u worden gecremeerd na uw dood?')

Push polls of promotie

Enquêtes mogen geen 'push-polling' content bevatten, inclusief vragen die zijn opgesteld om eindgebruikers te beïnvloeden of hun mening te veranderen, hetzij in negatieve, hetzij in positieve zin. Enquêtes mogen niet worden gebruikt als advertentie of ter promotie van het gebruik van goederen of services. Enquêtes mogen geen call-to-actions zoals 'Stem NEE', 'klik hier' of 'bezoek onze website' bevatten. Tekst die eindgebruikers verwijst naar een URL, is evenmin toegestaan.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar de mening over een merk of product waarbij een neutraal antwoord mogelijk is
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar merk-/productbekendheid
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar de aankoopgeschiedenis/intentie van een bepaald merk/product
 • Enquêtes waarin de voorkeur of mening van de respondenten wordt gevraagd over bepaald productadvertentiemateriaal of bepaalde advertenties
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar de mening over een merk of product waarbij geen neutraal antwoord mogelijk is

Beleidsenquêtes

In enquêtes waarin wordt gevraagd naar de mening van de respondent over politieke activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot verkiezingen, stemgedrag of standpunten over overheidsbeleid, moet een optie worden opgenomen voor mensen die geen antwoord willen geven, zoals 'Zeg ik liever niet'. In ons artikel Verkiezings- en beleidsenquêtes vindt u nog meer handige tips voor het verzamelen van bruikbare gegevens voor verkiezings- en beleidsenquêtes.

Enquêtes over controversiële politieke onderwerpen zijn verboden, inclusief maar niet beperkt tot enquêtes over abortus, het legaliseren van drugs, gelegaliseerde prostitutie, medische marihuana, de doodstraf, euthanasie, wapenrechten, rassenprofilering, marteling, oorlog en wapens. Google behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken te bepalen of enquêtes over deze onderwerpen controversieel zijn en daarom volgens dit beleid verboden zijn.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Neutraal geformuleerde vragen over beleid met de verplichte antwoordoptie voor mensen die geen antwoord willen geven (bijv. 'Zeg ik liever niet.')
 • Vragen over beleid zonder toepasselijke antwoordoptie voor mensen die geen antwoord willen geven
 • Suggestieve vragen die respondenten bevooroordeeld kunnen maken of die mogelijk bepaalde personen/groepen voortrekken
 • Vragen over beleid waarin wordt aangezet tot haat of met content die voor bepaalde individuen/groepen aanstootgevend is

Gezondheid en medische geschiedenis

Er moet een disclaimer-/toestemmingsscherm worden weergegeven voordat de eindgebruikers naar hun gezondheid of naar medische gegevens wordt gevraagd, ongeacht of de vraag betrekking heeft op eerdere of huidige gezondheidskwesties. Houd er rekening mee dat enquêtes met een disclaimer-/toestemmingsscherm alleen kunnen worden getarget op gebruikers van Android-smartphones. Het team van Google Surveys behoudt zich het recht voor een disclaimer-/toestemmingsscherm in te voegen wanneer we dat nodig achten. Indien we een disclaimer-/toestemmingsscherm toepassen, wordt de maker van de enquête hiervan op de hoogte gebracht.

Voorbeelden
Acceptabel Onacceptabel
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar de medische geschiedenis of de huidige gezondheidstoestand en die beginnen met een toestemmingsscherm met de tekst: 'In deze enquête worden vragen gesteld over medische onderwerpen of gezondheid.'
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd naar medische ingrepen/voorkeuren (bijv. liposuctie) die geen beeldende content bevatten en niet vragen naar de ingreep zelf (bijv. 'Heeft u liever liposuctie?')
 • Enquêtes waarin wordt gevraagd of de respondent een invasieve medische procedure ondergaat
 • Enquêtes waarin de respondent wordt gevraagd of deze een soa heeft
 • Enquêtes over anticonceptiemiddelen
 • Enquêtes over gevoelige onderwerpen, zoals abortus
 • Enquêtes over lichaamsvloeistoffen (bijv. over urineverlies)

Op interesses gebaseerde enquêtes (inclusief remarketing)

U mag Google Surveys niet gebruiken om op interesses gebaseerde enquêtes te selecteren of te targeten. Ook is het niet toegestaan om doelgroepgegevens (zoals cookielijsten) te verzamelen of te gebruiken op basis van de volgende gegevens:

 • Eerdere of huidige activiteit van eindgebruikers waarvan u weet dat ze jonger zijn dan achttien jaar.
 • Eerdere of huidige activiteit van eindgebruikers op sites, in apps of in gedeelten van sites of apps die zijn bedoeld voor kinderen jonger dan achttien jaar.
 • Eerdere of huidige activiteit van eindgebruikers op sites of in apps voor volwassenen, voor kansspelen of van overheidsinstanties.
 • Andere afgeleide of gevoelige informatie, waaronder zonder enige beperking:
  • informatie over gezondheid of medische geschiedenis, zoals informatie van sites of apps die zijn gericht op een bepaalde gezondheidsgerelateerde groep,
  • negatieve financiële status of andere gedetailleerde informatie over de financiën van een persoon, zoals informatie waaruit blijkt dat een eindgebruiker een lage kredietwaardigheidsscore of hoge schulden heeft,
  • ras of etnische afkomst, bijvoorbeeld van sites of apps die bezoekers om informatie over ras of etniciteit vragen,
  • religieuze overtuiging of ander geloof, bijvoorbeeld van sites of apps die bezoekers om informatie over religie of religieuze overtuiging vragen,
  • informatie over gepleegde misdrijven of het vermeend plegen van misdrijven, zoals informatie die aangeeft dat een gebruiker een strafblad heeft,
  • politieke voorkeur (de politieke voorkeur mag worden gebruikt, voor zover wettelijk toegestaan, om advertenties op eindgebruikers te targeten of om producten of services van adverteerders te promoten in de Verenigde Staten),
  • Vakbondslidmaatschap, zoals het bezoek van een eindgebruiker aan een vakbondswebsite of -app.
  • Seksueel gedrag of seksuele geaardheid, zoals seksuele geaardheid die is afgeleid van het bezoek van een eindgebruiker aan een bepaalde site.

  U moet over alle benodigde rechten beschikken om doelgroepgegevens, zoals cookielijsten, te verzamelen en te gebruiken.

  Redactioneel beleid

  Enquêtes moeten voldoen aan het redactionele beleid van Google Surveys. Bekijk ook de handleiding met enquête-tips voor ondersteuning en praktische tips.

  Handhaving

  Als u een enquête of vraag ziet waarvan u denkt dat deze het bovenstaande beleid schendt, verzoeken we u contact op te nemen met het Google Surveys-team.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen: