Handleiding voor veiligheid en regelgeving voor de Pixel 7a

Waar je productinformatie kunt vinden

Veiligheidswaarschuwingen

Correct gebruik

Service en support

Regelgeving

Informatie over toegankelijkheid

Beperkte Garantie

Waar je productinformatie kunt vinden

In deze handleiding zijn onder meer de basisveiligheidsrichtlijnen opgenomen die je kunt vinden in het gedrukte boekje over veiligheid en garantie dat bij de Pixel 7a wordt geleverd. Het boekje bevat ook aanvullende informatie over veiligheid, garantie en regelgeving voor de Pixel 7a.

Informatie over veiligheid en regelgeving: g.co/pixel/safety of Instellingen en dan Over de telefoon en dan Handleiding voor veiligheid en regelgeving.

De garantiebepalingen voor het land van aankoop, inclusief instructies voor het indienen van claims: g.co/pixel/warranty.

Labels voor de elektronische regelgeving en SAR-waarden (Specific Absorption Rate) voor je apparaat: Instellingen en dan Over de telefoon en dan Regelgevingslabels.

Informatie over ecologisch ontwerp (energieprestaties): g.co/ecodesign

Uitgebreide online hulp: g.co/pixel/help.

Veiligheidswaarschuwingen

Waarschuwing WAARSCHUWING: GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE. LEES DIT VÓÓR GEBRUIK OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL, ONGEMAK, MATERIËLE SCHADE (WAARONDER SCHADE AAN ACCESSOIRES VAN JE PIXEL 7a OF VERBONDEN APPARATEN) EN ANDERE MOGELIJKE GEVAREN TE VERKLEINEN.

Gebruik

Ga voorzichtig om met je telefoon. Je kunt de telefoon of de batterij beschadigen als je je apparaat demonteert, laat vallen, buigt, blootstelt aan vuur, verbrijzelt of perforeert. Gebruik de telefoon niet met een beschadigde behuizing, een gebarsten scherm of andere vorm van fysieke schade. Het gebruik van een beschadigde telefoon kan leiden tot oververhitting of persoonlijk letsel. Stel je telefoon niet bloot aan vloeistoffen, omdat dit kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken. Probeer een nat geworden telefoon niet te drogen met behulp van een externe warmtebron.

Je telefoon werkt het best bij omgevingstemperaturen tussen 0 en 35 °C en moet bewaard worden bij omgevingstemperaturen tussen -20 en 45 °C. Stel je telefoon niet bloot aan temperaturen boven 45 °C, zoals op het dashboard van een auto of in de buurt van een verwarmingsrooster. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken, de batterij oververhitten en kan er brandgevaar ontstaan. Houd je telefoon uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Als je apparaat te warm wordt, koppel je het los van de voedingsbron (als het daarop is aangesloten) en verplaats je het naar een koelere plaats. Gebruik het pas weer als het afgekoeld is. Je telefoon is ontworpen voor gebruik tot op een hoogte van maximaal 5000 m.

Bij bepaalde activiteiten, zoals gamen, video-opnamen, gebruik als zaklamp of de virtual reality- of augmented reality-functies, kan je telefoon meer warmte genereren dan onder normale gebruiksomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat je telefoon overschakelt op een energiebesparende stand of tijdelijk uitgaat. Wees in deze gevallen extra voorzichtig. Lees het gedeelte 'Langdurige blootstelling aan warmte' voor meer informatie over de risico's die gepaard gaan met langdurige blootstelling aan warmte.

Reparatie

Zelf repareren wordt afgeraden, tenzij je een volwassene bent met de technische expertise om elektronische apparaten veilig te repareren. Als je ervoor kiest zelf een reparatie uit te voeren, ga je akkoord met het risico van een dergelijke reparatie. Wees voorzichtig bij reparaties. Als je het apparaat opent en/of repareert, kan dit elektrische schokken, schade aan het apparaat, risico op brand en persoonlijk letsel, en andere gevaren met zich meebrengen. Als je het apparaat uit elkaar haalt, kan de water- of stofbestendigheid verloren gaan of kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan je apparaat. Het apparaat bevat bijvoorbeeld een laser die tijdens de demontage kan worden beschadigd. Als gevolg hiervan kun je worden blootgesteld aan gevaarlijke, onzichtbare laserstralen. We raden je aan contact op te nemen met Google, een Google-dienstverlener of een onafhankelijke reparatieprofessional om de batterij te vervangen.

Als je telefoon niet goed werkt of is beschadigd, neem dan contact op met de klantenservice. Ga voor meer informatie naar g.co/pixelcare.

Opladen

Zorg dat de voedingsadapter en de telefoon tijdens gebruik en opladen voldoende ventilatie hebben. Als je een beschadigde kabel of voedingsadapter gebruikt, of als je het apparaat oplaadt als er vocht aanwezig is, kan dit brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de telefoon of andere eigendommen veroorzaken. Laad je telefoon niet op als deze nat is. Laad je telefoon niet op in direct zonlicht.

Steek de voedingsadapter in een makkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van de telefoon wanneer je de telefoon oplaadt. Forceer deze voedingsadapter en andere stekkers of voedingsadapters niet in een stopcontact als er geen ruimte is voor beide. Trek aan de voedingsadapter als je die uit een stopcontact haalt. Trek nooit aan de oplaadkabel. Het is belangrijk dat je de kabel niet draait, knikt of afklemt en dat je de connector niet met kracht in een poort duwt. Als je tijdens het opladen een bericht krijgt dat je de oplader moet loskoppelen, haal je de stekker van de oplader of voedingsadapter uit het stopcontact. Voordat je het apparaat opnieuw probeert op te laden, kijk je of de connector van de oplaadkabel en de oplaadpoort van het apparaat droog en schoon zijn.

Laad je telefoon alleen op met de meegeleverde kabel of compatibele oplaadaccessoires die beschikbaar zijn in de Google Store of bij geautoriseerde Google-resellers (te herkennen aan de badge 'Gemaakt voor' van Google). De netspanningsadapter moet zijn gecertificeerd met een uitgang met beperkte stroomvoorziening (limited power source, LPS) volgens IEC 60950-1 en/of zijn geclassificeerd als PS2 volgens IEC 62368-1, nominaal: 5 volt gelijkstroom, maximaal 3 ampère; 9 volt gelijkstroom, maximaal 3 ampère; of beide en gekwalificeerd volgens de CTIA-certificeringseisen beschreven in CTIA Certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Het gebruik van ongeschikte oplaadaccessoires kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel, of schade aan het apparaat en de accessoires.

Draadloos opladen

Je telefoon kan worden opgeladen met een draadloze adapter die werkt met Qi of door Google is goedgekeurd. Plaats geen andere metalen of magnetische voorwerpen tussen de draadloze oplader en je telefoon, omdat ze warm kunnen worden of ertoe kunnen leiden dat je apparaat niet correct wordt opgeladen. Voorbeelden van dergelijke voorwerpen zijn munten, sieraden, gereedschappen voor het uitwerpen van de simkaartlade en creditcards. Als je een metalen of magnetisch telefoonhoesje gebruikt, verwijder je het hoesje voordat je draadloos oplaadt. Door dit hoesje kan de oplader of het apparaat oververhit raken of het apparaat niet correct worden opgeladen.

Langdurige blootstelling aan warmte

De telefoon en oplader genereren warmte tijdens de normale werking en voldoen aan geldende standaarden en limieten voor oppervlaktetemperaturen. Vermijd langdurig contact met de huid als het apparaat wordt gebruikt of opgeladen, omdat langdurige blootstelling van de huid aan hete oppervlakken kan leiden tot ongemak of brandwonden. Slaap niet op of met je apparaat of de voedingsadapter en bedek ze niet met een deken of een kussen terwijl een van deze apparaten is aangesloten op een voedingsbron of wordt opgeladen. Houd hiermee rekening als je een aandoening hebt waardoor je warmte tegen de huid niet goed kunt waarnemen.

Kindveiligheid

Dit apparaat is geen speelgoed. De telefoon kan kleine onderdelen, plastic, glas of metalen elementen bevatten (of hiermee worden geleverd), en onderdelen met scherpe randen die een risico op letsel of verstikking kunnen vormen. Er zijn kinderen om het leven gekomen doordat ze in snoeren of kabels verstrikt raakten. Houd de snoeren en kabels van de telefoon buiten het bereik van kinderen (op meer dan 90 cm afstand) en laat ze niet met de telefoon en de bijbehorende accessoires spelen. Kleine kinderen kunnen zichzelf of anderen verwonden of kunnen de telefoon per ongeluk beschadigen. Neem direct contact op met een arts als ze kleine onderdelen inslikken of letsel oplopen.

Gehoorverlies

Langdurige blootstelling aan harde geluiden (inclusief muziek) kan leiden tot gehoorverlies. Vermijd langdurig luisteren naar een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Door langdurige blootstelling aan hoge volumes en achtergrondruis kunnen harde geluiden minder luid lijken dan ze eigenlijk zijn. Check het volume voordat je een hoofdtelefoon of oortelefoon gebruikt.

Batterij

Dit apparaat bevat een Li-ion-batterij. Dit is een gevoelig onderdeel dat bij beschadiging letsel kan veroorzaken. Google raadt je aan professionele hulp in te schakelen voor apparaatreparaties. Zelf repareren (inclusief de batterij verwijderen en/of vervangen) wordt afgeraden, tenzij je een volwassene bent met de technische expertise om elektronische apparaten veilig te repareren. Als je ervoor kiest zelf een reparatie uit te voeren, ga je akkoord met het risico van een dergelijke reparatie. Wees voorzichtig bij reparaties. Als je het apparaat opent en/of repareert, kan dit elektrische schokken, schade aan het apparaat, risico op brand en persoonlijk letsel, en andere gevaren met zich meebrengen. We raden je aan contact op te nemen met Google, een Google-dienstverlener of een onafhankelijke reparatieprofessional om de batterij te vervangen. Ga voor contactgegevens naar g.co/pixel/contact. Het gebruik van een ongeschikte batterij kan leiden tot brand, een explosie, lekkage of ander gevaar. Het is niet toegestaan de batterij aan te passen, te hergebruiken of te repareren, door te prikken of te proberen voorwerpen in de batterij te steken, de batterij onder te dompelen in of bloot te stellen aan water of andere vloeistoffen of bloot te stellen aan vuur, overmatige hitte en/of andere gevaren.

Dit apparaat wordt geleverd met een batterij die over de juiste certificeringen beschikt. Daarnaast voldoet de batterij aan de IEEE 1725-norm.

Afvalscheiding, vervoer en recycling

Verwijder en vervoer het apparaat, de batterijen en de accessoires volgens de lokale milieu- en vervoersregelgeving. Vervoer ze niet op een ongeschikte manier en gooi ze niet weg met het normale huishoudelijke afval. Onjuiste afvalscheiding of onjuist vervoer kan leiden tot brand, een explosie en/of andere gevaren. Je mag de telefoon niet openen, pletten, verwarmen boven 45 °C of verbranden. Ga voor meer informatie over hoe je je apparaat, batterijen en accessoires kunt recyclen naar g.co/pixel/recycle.

Milieubeperkingen

Gebruik of bewaar de onderdelen en accessoires van je telefoon niet in stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgevingen of in de buurt van magnetische velden om schade aan de onderdelen of interne circuits van de telefoon te voorkomen. Houd je apparaat uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Laat je telefoon niet liggen in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 45 °C, zoals op het dashboard van een auto, op de vensterbank, in de buurt van een verwarmingsrooster of achter glas dat gedurende langere tijd is blootgesteld aan direct zonlicht of sterk UV-licht. Dit kan de telefoon beschadigen, de batterij oververhitten of brand- of explosiegevaar veroorzaken.

Explosieve atmosferen

Laad je telefoon niet op in een omgeving waar brandbare stoffen of explosieven worden opgeslagen (bijvoorbeeld in tankstations, brandstofopslagplaatsen of chemische fabrieken). Gebruik, bewaar of vervoer je telefoon ook niet op dergelijke plaatsen. Gebruik je draadloze apparaat niet op plaatsen waar met explosies wordt gewerkt of in een explosiegevaarlijke omgeving, zoals transport- of opslaglocaties van brandstof of chemicaliën en plaatsen waar de lucht hoge niveaus van ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals graan, stof of metaalpoeder) bevat. Op dergelijke plaatsen kunnen vonken een explosie of brand veroorzaken, wat kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel. Neem alle meldingen en waarschuwingsborden in acht waar deze gevaren aanwezig kunnen zijn.

Navigatie

Je telefoon heeft toegang tot kaart- en navigatieservices. Voor kaarten en navigatie is een werkende dataverbinding nodig. Locatieservices zijn daarom mogelijk niet altijd en overal beschikbaar. Kaarten en routes kunnen onnauwkeurig zijn en de werkelijke omstandigheden kunnen afwijken van de kaart, de gegevens, het verkeer, de routes, de content en andere resultaten. Check routes zorgvuldig, volg alle toepasselijke verkeerswetten en -borden, gebruik je eigen oordeel en gezond verstand en gebruik kaart- en navigatieservices op eigen risico. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je handelingen en de gevolgen daarvan. Voor navigatie met augmented reality (AR) heb je actuele Google Street View-afbeeldingen en helder buitenlicht nodig. Deze functie is niet beschikbaar in India.

Afleiding

Tijdens bepaalde activiteiten kun je door het gebruik van je apparaat worden afgeleid en een gevaarlijke situatie creëren voor jezelf en voor anderen. Gebruik je apparaat niet als je autorijdt, fietst, machines bedient of tijdens andere activiteiten met mogelijk ernstige gevolgen, om het risico op ongelukken te verminderen (en omdat dit op de meeste plaatsen wettelijk verboden is). Houd je aan de lokale wet- en regelgeving voor het gebruik van mobiele apparaten, hoofdtelefoons en helmen.

Blootstelling aan radiofrequenties

Dit apparaat is geëvalueerd en voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor blootstelling aan radiogolven en is ontworpen en geproduceerd om de stralingslimieten van de FCC (Federal Communications Commission) voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) niet te overschrijden.

In landen waar de maximale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) gemiddeld 1,6 W/kg op 1 gram weefsel bedraagt, zijn de hoogste SAR-waarden voor dit apparaattype 1,19 W/kg voor de Pixel 7a (G0DZQ) of 1,20 W/kg voor de Pixel 7a (GWKK3) bij gebruik aan het hoofd zonder tussenruimte en 0,99 W/kg voor de Pixel 7a (G0DZQ) of 0,99 W/kg voor de Pixel 7a (GWKK3) aan het lichaam met een tussenruimte van 1,0 cm. In landen waar de maximale SAR-waarde (Specific Absorption Rate) gemiddeld 2 W/kg op 10 gram weefsel bedraagt, zijn de hoogste SAR-waarden voor dit apparaattype 0,99 W/kg bij gebruik aan het hoofd zonder tussenruimte en 1,30 W/kg aan het lichaam met een tussenruimte van 5 mm.

Zo vind je de toepasselijke SAR-waarden in elk van deze jurisdicties op je apparaat: Instellingen en dan Over de telefoon en dan Regelgevingslabels.

Gebruik een handsfree-optie om de blootstelling aan RF-energie te verminderen, zoals de ingebouwde luidspreker, de meegeleverde hoofdtelefoon of andere vergelijkbare accessoires. De accessoires van het apparaat, zoals een hoesje of houder, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Houd het apparaat uit de buurt van je lichaam om te voldoen aan de vereiste afstand.

Aanvullende informatie over SAR vind je op de volgende pagina's:

fcc.gov
icnirp.org
ec.europa.eu
dot.gov.in

Storing van radiofrequentie

Houd je aan de regels die het gebruik van draadloze technologie (zoals mobiele data of wifi) verbieden. Je apparaat is ontworpen om te voldoen aan de wetgeving voor radiofrequentie-emissie, maar het gebruik van draadloze apparaten kan een negatieve invloed hebben op andere elektronische apparatuur. Als je bijvoorbeeld het vliegtuig neemt, gebruik je je draadloze apparaat tijdens de vlucht of direct vóór het instappen alleen volgens de instructies van de luchtvaartmaatschappij. Het gebruik van een draadloos apparaat in een vliegtuig kan draadloze netwerken verstoren, gevaar opleveren voor de werking van vliegtuigen of zelfs onwettig zijn. Je kunt je apparaat mogelijk gebruiken in de vliegtuigmodus.

Noodcommunicatie

Draadloze apparaten zijn niet altijd een betrouwbaar middel voor noodcommunicatie. Dit apparaat werkt met radiosignalen en kan mogelijk niet onder alle omstandigheden een verbinding tot stand brengen of houden. Je telefoon wordt ook van stroom voorzien door een oplaadbare batterij die kan worden beïnvloed door temperatuur, gebruik, beschadiging en andere omstandigheden. Hoewel bepaalde jurisdicties informatie over noodgevallen versturen via draadloze netwerken, ontvangt je apparaat deze communicatie mogelijk niet altijd, afhankelijk van de netwerkverbinding of andere factoren. De toegang tot bepaalde functies en informatie of communicatie bij nood is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of talen.

Storing van medische apparaten

Deze telefoon maakt niet alleen gebruik van radiozenders en andere onderdelen die elektromagnetische velden uitzenden, maar bevat ook magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen storingen veroorzaken in medische apparaten, zoals pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparaten. Houd de telefoon en de oplader altijd op een veilige afstand van het medische apparaat. Heb je vragen over het gebruik van je Google-apparaat met of in de buurt van je medische apparaat? Neem dan contact op met je zorgverlener voordat je je telefoon gebruikt. Als je vermoedt dat je telefoon storingen veroorzaakt in je medische apparaat, zet je het Google-apparaat uit en neem je contact op met je arts voor specifieke informatie over je medische apparaat.

Ziekenhuizen

Zet je draadloze apparaat uit als hierom wordt gevraagd in ziekenhuizen, klinieken of zorginstellingen. Deze verzoeken zijn bedoeld om mogelijke interferentie met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Functies met betrekking tot gezondheid

Je telefoon en algemene apps of functies voor welzijn, slaap, training, hartslag en andere gezondheidsaspecten zijn geen medische apparaten, tenzij duidelijk anders aangegeven, en zijn alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij de diagnose van ziekten of andere aandoeningen, of bij de genezing, bewaking, verlichting, behandeling of preventie van ziekten of andere aandoeningen.

LED

De ledlampjes die zichtbaar zijn op het apparaat, zijn veilig onder redelijkerwijs te verwachten omstandigheden volgens de vereisten in IEC 62471. Het wordt wel afgeraden om met de ledlampjes in iemands ogen te schijnen.

Huidirritatie

Sommige mensen kunnen reageren op materialen, zoals nikkel, in voorwerpen die langdurig in contact komen met de huid. Stop met het gebruik van de telefoon en neem contact op met een arts als je last hebt van huidirritatie op plekken waar je vaak in aanraking komt met de telefoon.

Medische aandoeningen

Een klein percentage van de gebruikers kan last hebben van hoofdpijn, epileptische aanvallen, black-outs, vermoeide ogen, vermoeidheid of droge ogen die worden veroorzaakt door visuele stimuli, zoals knipperende lichten, felgekleurde patronen of het gebruik van elektronica met schermen. Ook mensen die nog nooit last hebben gehad van zulke problemen, kunnen deze symptomen ervaren. Als je in het verleden last hebt gehad van epileptische aanvallen, black-outs of een medische aandoening, of als je ongemak hebt ervaren die volgens jou kan worden beïnvloed door een telefoon, neem dan contact op met een arts voordat je het apparaat gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de telefoon en neem contact op met een arts als je symptomen ervaart waarvan je denkt dat deze worden veroorzaakt of beïnvloed door je telefoon (bijvoorbeeld hoofdpijn, black-outs of epileptische aanvallen).

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

Repetitieve activiteiten, zoals typen, tikken of swipen op het scherm van je telefoon, kunnen ongemak veroorzaken in je vingers, handen, polsen, armen, schouders of andere delen van je lichaam. Als je last hebt tijdens zulke activiteiten, stop dan met het gebruik van je telefoon en neem contact op met je arts.

Laserproduct voor consumenten

Let op: Je telefoon bevat een lasermodule van klasse 1. Het ontwerp van dit apparaat bevat optische hulpmiddelen en een beschermende behuizing, zodat er geen kans op blootstelling bestaat aan een niveau van laserstraling boven klasse 1.

De lasermodules in dit product voldoen aan EN 50689:2021, EN 60825-1+A11:2021, 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van conformiteit met IEC 60825-1 Ed. 3, zoals beschreven in Laser Notice 56 van de Amerikaanse Food and Drug Administration van 8 mei 2019. Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan die hierin zijn beschreven, kunnen tot blootstelling aan gevaarlijke straling leiden. Dit product moet worden onderhouden door Google of een geautoriseerde serviceprovider.

Lasermodule: gemaakt in Oostenrijk. ams AG, Tobelbader Str. 30, 8141 Oberpremstätten, Oostenrijk.

Correct gebruik

Volg deze richtlijnen bij het gebruik, de opslag of het schoonmaken van je telefoon:

Bedrijfstemperatuur

Gebruik de telefoon niet en laad hem niet op bij een omgevingstemperatuur lager dan 0 °C of hoger dan 35 °C. Als de binnentemperatuur van het apparaat hoger is dan de normale bedrijfstemperatuur, kun je het volgende gedrag verwachten terwijl het apparaat probeert de temperatuur te regelen: de prestaties en connectiviteit nemen af, er kan niet worden opgeladen, of het scherm of de telefoon gaat uit. Je kunt het apparaat mogelijk niet gebruiken als het de temperatuur regelt. Verplaats het apparaat naar een koelere (of warmere) locatie en wacht een paar minuten voordat je het opnieuw probeert te gebruiken.

Onderhoud en reiniging

Koppel de telefoon en oplader los voordat je deze schoonmaakt, tijdens onweer of als je deze lange perioden niet gebruikt. Maak je telefoon niet schoon terwijl deze wordt opgeladen, omdat dit persoonlijk letsel of schade aan je apparaat kan veroorzaken. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen die het oppervlak van het product kunnen beschadigen. Gebruik ook geen chemisch reinigingsmiddel, poeder of andere chemische middelen (zoals benzeen) om de telefoon en accessoires schoon te maken.

Make-up, chemicaliën en materialen met een verfstof, zoals jeans, kunnen op een lichtgekleurde Pixel 7a en lichtgekleurde Pixel 7a-hoesjes vlekken achterlaten.

Als je je telefoon wilt schoonmaken, raden we aan deze schoon te vegen met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik een droge doek voor strepen, vlekken of stof, en een licht bevochtigde (geen natte) doek voor verkleuringen, bijvoorbeeld door make-up of een nieuwe spijkerbroek. Voor vlekken of vuil op de achterkant en zijkanten gebruik je gewone zeep of reinigingsdoekjes die geen bleekmiddel bevatten en voor het scherm gebruik je een schermreinigingsdoekje of een brilreiniger. Zie g.co/pixel/care voor aanvullende instructies voor onderhoud en reiniging.

Als je de Pixel 7a, waaronder het scherm, wilt ontsmetten, kun je gewone desinfecterende reinigingsdoekjes of doekjes op basis van 70% isopropylalcohol gebruiken. Gebruik geen doekjes met bleek.

Water- en stofbestendigheid

De telefoon voldoet bij het verlaten van de fabriek aan de IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid volgens IEC-norm 60529, maar is niet stof- of waterdicht. De stof- en waterbestendigheid zijn niet permanent en nemen af of verdwijnen na verloop van tijd als gevolg van normale slijtage, reparatie, demontage of beschadiging. Als je het apparaat laat vallen, kan de stof- of waterbestendigheid afnemen. Na vloeistofschade is de Beperkte Garantie ongeldig (zie hieronder). Stel je telefoon niet bloot aan vloeistoffen, omdat dit kortsluiting en oververhitting kan veroorzaken, of aan stof. De oplader en andere accessoires zijn niet water- of stofbestendig en moeten aan geen van beide worden blootgesteld. Ga voor meer informatie naar g.co/pixel/water.

Magnetische velden

Plaats geen items met magneten of items die gevoelig zijn voor magnetisme (zoals creditcards, bankpassen, audio-/videobanden of magnetische geheugenapparaten) in de buurt van deze telefoon of de bijbehorende oplaadkabel. Hierdoor kunnen de gegevens die op zulke items zijn opgeslagen, verloren gaan. Houd items met informatie die gevoelig is voor magneten altijd op minimaal 5 cm afstand van deze telefoon.

Service en support

Reparaties of aanpassingen die zonder voldoende technische expertise worden uitgevoerd, kunnen leiden tot permanente schade aan het apparaat of letsel. Google raadt je aan professionele hulp in te schakelen voor apparaatreparaties. Neem contact op met de klantenservice voor alternatieve reparatieopties. Als je het apparaat opstuurt voor reparatie, krijg je misschien een vervangend exemplaar in plaats van je oorspronkelijke apparaat. Goederen die ter reparatie worden aangeboden, kunnen worden vervangen door refurbished goederen van hetzelfde type in plaats van te worden gerepareerd. Voor de reparatie van goederen kan gebruik worden gemaakt van refurbished onderdelen. Als de goederen door de gebruiker gegenereerde gegevens kunnen bevatten, kan de reparatie of vervanging leiden tot verlies van gegevens. Ga voor online hulp en support naar g.co/pixel/help.

Regelgeving

Informatie over regelgeving, certificering en naleving voor de Pixel 7a vind je op je telefoon onder Instellingen en dan Over de telefoon en dan Regelgevingslabels.

Verklaring over EMC-naleving

Belangrijk: Er is aangetoond dat dit apparaat, de voedingsadapter en meegeleverde accessoires voldoen aan de EMC-bepalingen onder omstandigheden die het gebruik van compatibele randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen omvatten. Het is belangrijk dat je compatibele randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemonderdelen gebruikt om de mogelijkheid te beperken dat de werking van radio's, televisies en andere elektronische apparaten wordt verstoord.

Regelgeving: Verenigde Staten

Naleving van FCC-regelgeving

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de Amerikaanse FCC-voorschriften. Deze voorschriften zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in woonwijken. Dit apparaat genereert en gebruikt hoogfrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparaten niet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke storing in radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat het apparaat in een bepaalde installatie geen storing veroorzaakt. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij de ontvangst van radio- of televisiesignalen, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen met behulp van een of meer van de volgende maatregelen:

 • Draai of verplaats de ontvangende antenne.
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Google zijn goedgekeurd, kunnen ervoor zorgen dat je recht om de apparatuur te gebruiken, ongeldig wordt verklaard.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking valt onder de volgende 2 voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen storing, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Modelnummer: G0DZQ, GWKK3
Productnaam: Pixel 7a

Verantwoordelijke partij:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, VS
Contact: g.co/pixel/contact

Geschiktheid voor hoortoestellen

Je apparaat is getest en daarbij is vastgesteld dat het werkt met hoortoestellen volgens de technische specificatie ANSI C63.19. Er zijn 2 metingen voor geschiktheid voor hoortoestellen:

 • De M-classificatie, waarmee immuniteit voor storing van radiofrequentie bij hoortoestellen met akoestische koppeling wordt gemeten.
 • T-classificatie, waarmee de prestaties worden gemeten bij gebruik van een hoortoestel met inductieve koppeling (telecoil).

De Pixel 7a heeft de classificatie M3/T4 volgens de regelgeving van de FCC voor draadloze apparaten met betrekking tot de geschiktheid voor hoortoestellen.

Volgens de FCC-regels wordt een mobiele telefoon beschouwd als geschikt voor hoortoestellen als deze is beoordeeld met M3 of M4 voor akoestische koppeling en T3 of T4 voor inductieve koppeling.

Deze telefoons zijn getest en beoordeeld op gebruik met hoortoestellen voor bepaalde draadloze technologieën waarvan de telefoons gebruikmaken. Maar er kunnen bepaalde nieuwere technologieën worden gebruikt in deze telefoons die nog niet zijn getest op gebruik met hoortoestellen. Het is belangrijk de verschillende functies van je telefoon grondig en op verschillende locaties te testen met je hoortoestel of cochleair implantaat om te bepalen of je storende ruis hoort. Neem contact op met je serviceprovider of Google voor informatie over compatibiliteit met hoortoestellen. Als je vragen hebt over het retour- of ruilbeleid, neem je contact op met je serviceprovider of de verkoper van je telefoon.

Regelgeving: Canada

Industry Canada (IC), klasse B

Dit apparaat voldoet aan de ICES-003-limieten voor klasse B.

Cet appareil est conforme aux limites de la norme ICES-003 pour appareils de classe B.

Je apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van ISED. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik:

 1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen storingen, inclusief storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Het gebruik van dit apparaat in de bandbreedte 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om schadelijke storing voor mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal zo veel mogelijk te beperken.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Regelgeving: Verenigd Koninkrijk

Nalevingskennisgeving voor het Verenigd Koninkrijk

Hierbij verklaart Google LLC dat radioapparatuur van het type GHL1X voldoet aan de Verordening voor radioapparatuur (2017). De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op g.co/pixel/conformity.

Beperkingen of vereisten volgens de Verordening voor radioapparatuur (2017)

Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz en 5925-6425 MHz (LPI) alleen binnenshuis worden gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.

Informatie over frequentiebanden en draadloos uitvoervermogen

De hieronder vermelde gegevens zijn een aanduiding van het maximaal uitgezonden radiofrequent vermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt.

Frequentie

Vermogen

Wifi 2400-2483,5 MHz

Minder dan 20 dBm

Wifi 5150-5350 MHz

Minder dan 23 dBm

Wifi 5470-5725 MHz

Minder dan 23 dBm

Wifi 5725-5875 MHz

Minder dan 14 dBm

Wifi 5925-6425 MHz (VLP/LPI)

Minder dan 14 dBm/minder dan 23 dBm

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz

Minder dan 20 dBm

NFC 13,56 MHz

Minder dan -8 dBuA/m @10m

GSM 900

Minder dan 33,5 dBm

GSM 1800

Minder dan 30,5 dBm

UMTS band I/VIII

Minder dan 25,7 dBm

LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42

Minder dan 25,7 dBm

LTE: 38 HPUE

Minder dan 27,5 dBm

NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n77, n78

Minder dan 25,7 dBm

NR: n77 HPUE, n78 HPUE

Minder dan 27,2 dBm

Storing van radiofrequentie

Google is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of tv-ontvangst die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen van de apparaten of de accessoires of door het gebruik van andere verbindingskabels of apparatuur ter vervanging van of als aanvulling op de door Google aangeduide producten. Het oplossen van storingen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of het gebruik van vervangende of aanvullende producten, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Google en de geautoriseerde resellers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of voor schendingen van wet- en regelgeving van overheden, als de schade en/of schendingen het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan Wettelijk instrument 2012 nr. 3032 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment Regulations (De beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in de regelgeving voor elektrische en elektronische apparatuur).

UK REACH

UK REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen), Wettelijk instrument 2020 nr. 1577, is het wettelijke kader voor chemische stoffen in het Verenigd Koninkrijk. Google voldoet aan alle vereisten van de regelgeving en we doen er alles aan om onze klanten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van stoffen die volgens de REACH-verordening zeer zorgwekkend zijn (Substances of Very High Concern, SVHC's). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Google via Env-Compliance@google.com.

Regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in het VK; richtlijnen voor afgedankte batterijen en accumulatoren; richtlijnen voor batterijen en accumulatoren (op de markt brengen)

Het AEEA-symbool geeft aan dat je product en de batterij(en) volgens de lokale wet- en regelgeving gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Als het product het einde van de levensduur heeft bereikt, moet je het naar een inzamelpunt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan worden afgevoerd of gerecycled.

De gescheiden inzameling en recycling van je product, de bijbehorende elektrische accessoires en de batterij(en) helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

Fabrikant: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Google Commerce Limited UK establishment, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londen, SW1W 9TQ, VK

Regelgeving: Europese Unie

Nalevingskennisgeving voor de EU

Hierbij verklaart Google LLC dat het type radioapparatuur GHL1X voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU (Richtlijn voor radioapparatuur) De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op g.co/pixel/conformity.

Beperkingen of vereisten op grond van richtlijn 2014/53/EU

Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz en 5925-6425 MHz (LPI) alleen binnenshuis worden gebruikt in de volgende landen: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK(NI), CH, IS, LI, NO, TR.

Informatie over frequentiebanden en draadloos uitvoervermogen

De hieronder vermelde gegevens zijn een aanduiding van het maximaal uitgezonden radiofrequent vermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt.

Frequentie

Vermogen

Wifi 2400-2483,5 MHz

Minder dan 20 dBm

Wifi 5150-5350 MHz

Minder dan 23 dBm

Wifi 5470-5725 MHz

Minder dan 23 dBm

Wifi 5725-5875 MHz

Minder dan 14 dBm

Wifi 5925-6425 MHz (VLP/LPI)

Minder dan 14 dBm/minder dan 23 dBm

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz

Minder dan 20 dBm

NFC 13,56 MHz

Minder dan -8 dBuA/m @10m

GSM 900

Minder dan 33,5 dBm

GSM 1800

Minder dan 30,5 dBm

UMTS band I/VIII

Minder dan 25,7 dBm

LTE: 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 42

Minder dan 25,7 dBm

LTE: 38 HPUE

Minder dan 27,5 dBm

NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n77, n78

Minder dan 25,7 dBm

NR: n77 HPUE, n78 HPUE

Minder dan 27,2 dBm

Storing van radiofrequentie

Google is niet verantwoordelijk voor storingen in radio- of tv-ontvangst die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen van de apparaten of de accessoires of door het gebruik van andere verbindingskabels of apparatuur ter vervanging van of als aanvulling op de door Google aangeduide producten. Het oplossen van storingen die worden veroorzaakt door ongeautoriseerde wijzigingen of het gebruik van vervangende of aanvullende producten, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Google en de geautoriseerde resellers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of voor schendingen van wet- en regelgeving van overheden, als de schade en/of schendingen het gevolg zijn van het feit dat de gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt.

Informatie over SAR (Specific Absorption Rate)

Je apparaat voldoet aan de specificaties voor radiofrequentie bij gebruik tegen het hoofd zonder tussenruimte en tegen het lichaam met een tussenruimte van 5 mm, gemiddeld maximaal 2 W/kg op 10 gram weefsel, en tegen ledematen zonder tussenruimte, gemiddeld maximaal 4 W/kg op 10 gram weefsel.

De hoogste SAR-waarden die voor de Pixel 7a zijn gemeten, zijn aan het hoofd 0,99 W/kg, aan het lichaam 1,30 W/kg en aan de ledematen 2,99 W/kg.

Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en richtlijn voor batterijen

Met het bovenstaande AEEA-symbool wordt aangegeven dat volgens de lokale wet- en regelgeving je product en de batterij(en) gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moeten worden weggegooid. Als het product het einde van de levensduur heeft bereikt, moet je het naar een inzamelpunt brengen dat is aangewezen door de lokale autoriteiten, waar het op een veilige manier kan worden afgevoerd of gerecycled.

De gescheiden inzameling en recycling van je product, de bijbehorende elektrische accessoires en de batterij(en) helpen bij het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) en de daarbij behorende herzieningen.

REACH-verordening

De REACH-verordening (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen) (Verordening (EG) nr. 1907/2006) is het regelgevingskader van de EU voor chemische stoffen. Google voldoet aan alle vereisten van de regelgeving en we doen er alles aan om onze klanten informatie te verstrekken over de aanwezigheid van stoffen die volgens de REACH-verordening zeer zorgwekkend zijn (Substances of Very High Concern, SVHC's). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Google via Env-Compliance@google.com.

Fabrikant: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Ierland

Regelgeving: Australië

Het apparaat mag bij een frequentie van 5150-5350 MHz en 5925-6425 MHz (LPI) alleen binnenshuis worden gebruikt om de kans op schadelijke storing te verkleinen bij mobiele satellietsystemen die het kanaal delen.

Regelgeving: Singapore

Voldoet aan
IMDA-normen

DA107248

Regelgeving: Japan

Als het apparaat wordt gebruikt met 5 GHz (W52/W53) en 6 GHz (LPI), mag het uitsluitend binnenshuis worden gebruikt (behalve bij communicatie met een radio met hoog vermogen (W52)).

Dit is een apparaat van klasse B. Hoewel dit apparaat bedoeld is voor gebruik in een woonomgeving, kan het een slechte ontvangst veroorzaken als het in de buurt van een radio- of tv-ontvanger wordt gebruikt. Volg de instructies in de handleiding.

VCCI VCCI-B

Regelgeving: India

Informatie over SAR (Specific Absorption Rate)

Je telefoon is een radiozender en -ontvanger. Deze voldoet aan de internationale richtlijnen met betrekking tot het beperken van menselijke blootstelling aan elektromagnetische velden en is speciaal ontworpen om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven zoals opgesteld door de afdeling Telecommunicatie (Department of Telecommunications, DoT) van het Indiase Ministerie van Communicatie en informatietechnologie. De richtlijnen gebruiken een meeteenheid genaamd Specific Absorption Rate (SAR). Dit is een eenheid van de hoeveelheid radiofrequentie die door het lichaam wordt opgenomen als de telefoon in gebruik is. De SAR-limiet in India voor mobiele apparaten is 1,6 W/kg voor een massa van 1 gram menselijk weefsel.

De Pixel 7a voldoet aan deze richtlijnen als je deze gebruikt tegen het hoofd zonder tussenruimte en tegen het lichaam met een tussenruimte van 10 mm. De accessoires van het apparaat, zoals een hoesje of houder, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Houd het apparaat uit de buurt van je lichaam om te voldoen aan de vereiste afstand.

De volgende hoogste SAR-waarden (Specific Absorption Rate) zijn voor de Pixel 7a gemeld:

 • Hoofd: 1,19 W/kg.
 • Lichaam: 1,06 W/kg.

Je kunt de SAR-waarden ook bekijken op de website van het DoT of het Indiase Telecommunication Engineering Centre.

Hoewel de meeste laboratoriumonderzoeken geen direct verband hebben kunnen vinden tussen blootstelling aan radiofrequentie en gezondheid, heeft de Indiase DoT de volgende voorzorgsmaatregelen voorgeschreven voor gebruik van de mobiele handset:

 • Gebruik een draadloos handsfree systeem (hoofdtelefoon, headset) met een bluetooth-zender met een lager vermogen.
 • Zorg ervoor dat de mobiele telefoon een lage SAR heeft. Houd je telefoongesprekken kort of stuur in plaats daarvan een tekstbericht. Dit advies is in het bijzonder gericht aan kinderen, jongeren en zwangere vrouwen.
 • Gebruik je mobiele telefoon wanneer de signaalkwaliteit sterk is. Mensen die een actief medisch implantaat hebben, moeten de telefoon bij voorkeur op minstens 15 cm van het implantaat houden.

Recycling, beheer van elektronisch afval en verwerkingsverklaring

In India geeft dit label aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Het apparaat moet worden ingeleverd op een juiste voorziening voor terugwinning en recycling.

Google verklaart dat je apparaat is ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met de regels voor (het beheer van) elektronisch afval van 2016 (hierna de 'Regels'), en met name in overeenstemming met regel 16 (1) over de afname van het gebruik van gevaarlijke stoffen bij de productie van elektrische en elektronische apparatuur en de toegestane limieten voor concentraties op gewicht in de homogene materialen (behalve de uitzonderingen vermeld in schema II).

Als elektronisch afval op onjuiste wijze wordt afgehandeld, weggegooid, als het onbedoeld breekt, beschadigd raakt of onjuist wordt gerecycled, kan dat leiden tot risico's, waaronder, maar niet beperkt tot brand, ontploffing en/of andere gevaren, en ongecontroleerde afvalverwerking, wat ernstige gevolgen kan hebben voor het milieu, aangezien natuurlijke bronnen niet opnieuw kunnen worden gebruikt. Bepaald elektronisch afval kan gevaarlijke chemische stoffen bevatten die ervoor kunnen zorgen dat water, grond en andere natuurlijke hulpbronnen giftig worden als dit afval niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Onjuiste afvalscheiding kan schadelijk zijn voor planten, dieren en mensen.

Regelgeving: Taiwan

無線射頻暴露

以 GHL1X 而言, SAR 標準值: 2,0 W/kg, 送測產品實測值為: 0.974 W/kg.

台灣法規遵循

使用過度恐傷害視力

 1. 使用30分鐘請休息10分鐘。
 2. 未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

減少電磁波影響,請妥適使用

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

經過格式化的實際儲存空間容量會略減。

Taiwan RoHS

Naam van de apparatuur: Pixel 7a (mobiele telefoon), Type-aanduiding: GHL1X
設備名稱:移動電話,型號(型式):GHL1X單元\
Eenheid
限用物質及其化學符號
Beperkte stoffen en de bijbehorende chemische symbolen
鉛Lood
(Pb)
汞Kwik
(Hg)
鎘Cadmium
(Cd)
六價鉻
Zeswaardig
chroom
(Cr+6)
多溴聯苯
Polybroom
bifenylen
(PBB)
多溴二苯醚
Polybroom
difenylethers
(PBDE)
外殼 Behuizing O O O O O O
電子元件
Elektronische component
O O O O O
連接器 Connector O O O O O
電路板 PCB O O O O O O
顯示 Scherm O O O O O O
電池 Batterij O O O O O
包裝 Verpakking O O O O O O
其它 Anders O O O O O O

備考1.〝超出0,1 wt %〞及〝超出0,01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Opmerking 1: 'Overschrijding van 0,1 wt %' en 'overschrijding van 0,01 wt %' geven aan dat het inhoudspercentage van de beperkte stof het percentage van de referentiewaarde van de aanwezigheidstoestand overschrijdt.

備考2.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Opmerking 2: Het teken 'O' geeft aan dat het inhoudspercentage van de beperkte stof het percentage van de referentiewaarde van aanwezigheid niet overschrijdt.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Opmerking 3: Het teken '—' geeft aan dat de beperkte stof overeenkomt met de vrijstelling.

Informatie over toegankelijkheid

Pixel 7a
TOEGANKELIJKHEIDSFUNCTIE VEREISTEN/BESCHRIJVING WAARDE

Informatie over de telefoon/hardware

Touchscreen

Heeft het apparaat een touchscreen?

Ja

Zo ja, is dit een capacitief touchscreen (wordt het door warmte geactiveerd)?

Ja

Toetsidentificatie

Zijn de afzonderlijke toetsen goed waarneembaar voor de gebruiker?

N.v.t.

Hoe kunnen de toetsen van elkaar worden onderscheiden? Afzonderlijke toetsen, gebruik van randen?

N.v.t.

Afstand tot het middelpunt van de toets

Wat is de afstand van het middelpunt van een cijfertoets tot het middelpunt van een andere cijfertoets?

N.v.t.

Toetsenbordindeling

Het toetsenbord heeft dezelfde indeling als een QWERTY-toetsenbord van een typemachine.

Ja

Bevestiging voor draagkoord of nekkoord

De telefoon is voorzien van een kleine opening waaraan een draagkoord of een nekkoord (sleutelkoord) kan worden bevestigd.

Nee

Onderscheiden van de functietoetsen

De cijfertoetsen hebben een andere kleur of vorm dan de andere toetsen, zodat ze zowel op de tast als visueel makkelijker kunnen worden herkend.

N.v.t.

Vorm van het apparaat

A. Klaptelefoon/clamshelltelefoon

B. Candybar-/sticktelefoon

C. Schuiftelefoon

D. Kanteltelefoon

E. Touchscreentelefoon

F. Anders

E

Besturingssysteem

Het besturingssysteem en de versie die op deze telefoon worden gebruikt.

Android 13

Antislipeigenschappen

De telefoon is voorzien van een antislipcoating of van antislipranden om te voorkomen dat deze uit je hand glijdt.

Nee

Functies voor mensen met een motorische/mobiliteitsbeperking

Gewicht van de telefoon

Gewicht van de telefoon inclusief batterij

193,5 g

Makkelijk te plaatsen batterij

Is de batterij voorzien van duidelijke markeringen met betrekking tot de positie en plaatsing van de batterij?

N.v.t.

Luidsprekerfunctie

Handsfree nummer kiezen en bellen?

Ja

Beveiligde/verzonken toetsen

Zijn de toetsen verzonken of op de een of andere manier beschermd om de kans te verkleinen dat je op een verkeerde toets drukt?

N.v.t.

Draadloze oortelefoons/headsets

Ondersteuning voor draadloze oortelefoons en headsets, zoals bluetooth-headsets?

Ja

Koppeling met een apparaat

Mensen toestaan om computers als tekstterminal te gebruiken. Zodoende kunnen ook aangepaste apparaten in combinatie met de telefoon worden gebruikt. Apparaat kan op de telefoon worden aangesloten via:

 

een snoer (een elektrische kabel)

Ja

infraroodsignaal (dat net als een radiogolf door de lucht wordt verstuurd maar dat door wanden en andere massieve voorwerpen wordt geblokkeerd)

Nee

bluetooth/draadloos LAN (radiosignalen door de lucht die misschien niet door muren of massieve objecten worden geblokkeerd)

Ja

andere verbinding dan de hierboven beschreven verbindingen (licht toe): NFC

Ja

Platte achterkant voor gebruik op een vlakke ondergrond

Het apparaat is voorzien van een platte achterkant, zodat het apparaat liggend op een tafel kan worden gebruikt.

Ja

Beantwoorden met willekeurige toets

De gebruiker kan de oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken.

Nee

Handbeweging

Voor bepaalde besturingselementen moet je een knijp- of draaibeweging met je vingers maken of je pols draaien.

Nee

Stemherkenning voor nummer kiezen

Je kunt een nummer kiezen door de naam van de persoon die je wilt bellen, te zeggen als deze in je contactenlijst is opgeslagen (een persoonlijk telefoonboek dat je in je telefoon maakt).

Ja

Stemherkenning voor toegankelijkheidsfuncties

Je kunt functies gebruiken door opdrachten op de telefoon in te spreken, zodat je minder gebruik van het toetsenbord hoeft te maken.

Ja

Automatisch beantwoorden

Een oproep wordt automatisch beantwoord nadat de telefoon een opgegeven aantal keer is overgegaan.

Nee

Functies voor mensen met een visuele beperking

Tactiele toetsmarkeringen: F en J

De F- en J-toets zijn voorzien van een puntje of verhoging zodat je ze op tast kunt onderscheiden (alleen relevant voor telefoons met een QWERTY-toetsenbord).

N.v.t.

Standaardindeling voor cijfertoetsen

De cijfertoetsen hebben de standaardindeling met 1 2 3 bovenaan en * 0 # onderaan.

Ja: touchscreen

Toetsfeedback: tactiel

Als je op een toets drukt, voel je een fysieke klik, zodat je weet dat de toets is ingedrukt.

Ja

Toetsfeedback: audio

Als je op een toets drukt, klinkt er een geluid, zodat je weet dat de toets is ingedrukt.

Ja

Hoorbare identificatie van toetsen: gesproken

Als je op een cijfertoets drukt, wordt het cijfer uitgesproken, zodat je weet dat je de juiste toets hebt ingedrukt.

Ja

Hoorbare identificatie van toetsen: functies

De geluiden die je hoort als je op een toets drukt, zijn verschillend voor cijfer- en functietoetsen, zodat je ze makkelijk kunt onderscheiden.

Ja

Aanpasbaar lettertype: stijl

Je kunt het lettertype wijzigen dat voor de tekst op het scherm wordt gebruikt, zodat de tekst beter leesbaar is.

Nee

Aanpasbaar lettertype: grootte

Je kunt de tekst op het scherm vergroten of verkleinen om de tekst beter leesbaar te maken.

Ja

Gepersonaliseerde snelkoppelingen

Je kunt een bepaalde functie aan één toets of een toetsencombinatie toewijzen.

Ja

Weergavekenmerken: instelbaar contrast

Je kunt het contrast van de weergave wijzigen zodat de tekst en symbolen beter zichtbaar zijn tegen de achtergrond.

Ja

Weergavekenmerken: instelbare helderheid

Je kunt de helderheid van het scherm aanpassen voor een betere leesbaarheid.

Ja

Weergavekenmerken: grootte van het hoofdscherm

Grootte van het hoofdscherm

6,134 inch (15,8 cm), beeldverhouding 20:9

Weergavekenmerken: resolutie van het hoofdscherm

Het aantal punten (pixels genoemd) dat wordt gebruikt om tekst en afbeeldingen op het hoofdscherm weer te geven. Meer punten betekent meer details.

1080 x 2400
(FHD+ )

Weergavekenmerken: kleurdifferentiatie

Voor een goed begrip van de informatie op het scherm ben je niet afhankelijk van de kleurperceptie (het is bijvoorbeeld niet noodzakelijk om de rode symbolen van de groene symbolen te kunnen onderscheiden).

Ja

Weergavekenmerken: symbolen/iconen

Menu's kunnen via symbolen of afbeeldingen worden weergegeven in een rasterlay-out. Op die manier zijn ze voor sommige mensen makkelijker te begrijpen of te onthouden.

Nee

Weergavekenmerken: schermflikkering

Het hoofdscherm flikkert niet met een frequentie die problemen kan veroorzaken voor mensen met fotosensibele epilepsie (tussen 2 Hz en 60 Hz).

Ja

Spraakuitvoer van beller-ID uit de contactenlijst

Als je wordt gebeld, wordt de naam van de beller uitgesproken als deze is opgeslagen in je contacten.

Nee

Spraakuitvoer van sms: ingebouwd

Sms-berichten kunnen worden voorgelezen.

Ja

Gesproken menu's

De menuopties worden uitgesproken, zodat je de functies ook kunt openen als je het scherm niet kunt lezen.

Ja

Alternatieve indeling van de gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding is beschikbaar in alternatieve indelingen, zoals een online versie.

Ja

Functies voor mensen met een gehoorbeperking

Trilwaarschuwing

De telefoon kan zo worden ingesteld dat deze bij ontvangst van een gesprek of sms, of wanneer een waarschuwing wordt weergegeven, begint te trillen.

Ja

Visuele waarschuwing: inkomende gesprekken

Als je wordt gebeld of een sms krijgt, zie je een melding op het scherm. Je ziet bijvoorbeeld de naam of een foto van de beller als deze is opgeslagen in je contactenlijst.

Ja

Videocommunicatie in 2 richtingen: via een mobiel netwerk

Je kunt via je mobiele netwerk videobellen waarbij de andere persoon en jij elkaar kunnen zien.

Ja

Videocommunicatie in 2 richtingen: via een draadloos LAN-netwerk

Je kunt via je draadloze LAN-netwerk videobellen waarbij de andere persoon en jij elkaar kunnen zien.

Ja

Headset: stekkertype

Het type stekker dat de headset moet hebben om te kunnen worden aangesloten op de telefoon.

USB-C

Geschiktheid voor hoortoestellen

Als de telefoon wordt gebruikt in combinatie met een hoortoestel dat in de T-stand staat, is het geluid duidelijker.

Ja

Alternatieve technologieën voor hoortoestellen

Wanneer de telefoon wordt gebruikt in combinatie met alternatieve koppelingstechnologieën, is het geluid duidelijker.

N.v.t.

Berichtopties: mms

Je kunt multimediaberichten met foto's, audio en videoclips sturen en ontvangen.

Ja

Sms-berichten personaliseren en opnieuw gebruiken

Je kunt standaard tekstberichten maken die je snel naar iedereen kunt sturen zonder dat je ze opnieuw hoeft te typen. Bijvoorbeeld 'Ik zit in een vergadering. Ik bel zo terug.'

Ja

Berichtopties: e-mail

Je kunt e-mailberichten sturen en krijgen.

Ja

Internetmogelijkheden

Je kunt de telefoon gebruiken om websites te bezoeken en andere internetservices te gebruiken.

Ja

EXTRA FUNCTIES EN KENMERKEN

De Google Pixel 7a is een touchscreenapparaat. Het apparaat is ook voorzien van de volgende drukknoppen: aan/uit-knop en volumeknoppen.

Ja

OPTIONELE FUNCTIES EN ACCESSOIRES

Vanwege de aard van het open besturingssysteem en de toegankelijkheidsfuncties, worden bepaalde functies geleverd als onderdeel van het Android-besturingssysteem en kunnen als zodanig gedurende de levensduur van het product worden gewijzigd of geüpgraded.

Ja

Beperkte Garantie

De Beperkte Garantie is beschikbaar in het Centrum voor hardwaregarantie van Google.

Pixel 7a, het G-logo, Google, Android en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Wi-Fi® en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Qi is een gedeponeerd handelsmerk van Wireless Power Consortium Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu