Presadzovanie programových pravidiel proti zneužívaniu

Programové pravidlá uvedené nižšie sa vzťahujú na obsah, ktorý uverejníte vo Fotkách Google, komentáre vo Fotkách Google a obsah vytlačený prostredníctvom Fotiek Google. Fotky Google poskytujú ukladací priestor a automatické usporiadanie fotiek aj videí bez poplatku. Pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu všetkých používateľov služieb Googlu.

Musíme obmedziť zneužitia, ktoré ohrozujú našu schopnosť poskytovať tieto služby. Žiadame, aby všetci dodržiavali pravidlá uvedené nižšie, vďaka čomu budeme môcť tento cieľ dosiahnuť. Keď dostaneme upozornenie na možné porušenie pravidiel, môžeme obsah skontrolovať a podniknúť príslušné kroky, napríklad obmedziť prístup k obsahu, odstrániť obsah, odmietnuť obsah vytlačiť alebo obmedziť či ukončiť prístup používateľa k službám Googlu.

V prípade účtov, ktoré prekračujú limity kvóty ukladacieho priestoru, môžeme prijať určité opatrenia. Ak prekročíte kvótu ukladacieho priestoru alebo si nezabezpečíte dosť dodatočného ukladacieho priestoru, môžeme napríklad odmietnuť nové nahrávané fotky a videá, komprimovať existujúci obsah alebo odstrániť obsah. Ďalšie informácie o kvótach ukladacieho priestoru nájdete tu.

Pri uplatňovaní týchto pravidiel môžeme povoliť výnimky po zvážení vzdelávacích, dokumentárnych, vedeckých alebo umeleckých aspektov, a tiež v prípade, ak nepodniknutie príslušných krokov v súvislosti s obsahom predstavuje významný úžitok pre verejnosť.

Túto stránku by ste mali priebežne sledovať, pretože tieto pravidlá sa môžu zmeniť. Viac sa dozviete tiež v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. Upozorňujeme, že okrem pravidiel uvedených nižšie sa môžu na viaceré služby a funkcie vzťahovať doplňujúce pravidlá a zmluvné podmienky. Súčasťou profilovej fotky na Googli napríklad nesmie byť obsah pre dospelých ani pohoršlivý obsah, ako je fotka, ktorá z blízkosti vyobrazuje zadok alebo výstrih.

Nahlásenie zneužitia

Ak sa domnievate, že niekto porušuje pravidlá uvedené nižšie, nahláste nám to pomocou odkazu Nahlásiť zneužitie (alebo pomocou odkazu s podobným názvom). Prečítajte si viac o nahlasovaní zneužitia vo Fotkách Google a o ďalších krokoch, ktoré môžete podniknúť, aby ste vo Fotkách Google určitého používateľa zablokovali.

Ak chcete nahlásiť porušenie autorských práv alebo iné právne problémy, použite tento nástroj. Prevedie vás procesom nahlásenia obsahu, ktorý by podľa vás mal byť odstránený zo služieb Googlu na základe príslušných právnych predpisov.

Programové pravidlá

Krádež účtu
Nepristupujte do účtu iného používateľa bez jeho súhlasu. Ak nás niekto upozorní na krádež účtu, môžeme prijať náležité opatrenia, napríklad vás môžeme nahlásiť príslušným orgánom, odobrať vám prístup k niektorým našim službám alebo deaktivovať váš účet Google.
Nečinnosť účtu
Službu používajte, aby váš účet zostal aktívny. Medzi tieto aktivity patrí prístup k obsahu služby alebo ukladanie nového obsahu do služby aspoň raz za dva roky. V prípade neaktívnych účtov môžeme prijať určité opatrenia, napríklad odstrániť váš obsah zo služby. Prečítajte si ďalšie informácie.
Sexuálne zneužívanie a týranie detí

Nevytvárajte, nenahrávajte ani nešírte obsah znázorňujúci vykorisťovanie alebo zneužívanie detí. Zahŕňa to všetok materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. Ak chcete v službe Googlu nahlásiť obsah, ktorý môže znázorňovať vykorisťovanie dieťaťa, kliknite na Nahlásiť zneužitie. Ak takýto obsah nájdete kdekoľvek inde na internete, kontaktujte priamo príslušný úrad vo svojej krajine.

Google vo všeobecnosti zakazuje používanie svojich služieb na ohrozovanie detí. Okrem iného to zahŕňa predátorské správanie voči deťom, napríklad:

 • zbližovanie sa s deťmi na účely zneužitia (napríklad skamarátenie sa s dieťaťom s cieľom nadviazania sexuálneho kontaktu online alebo offline či výmeny sexuálnych snímok);

 • „sexuálne vydieranie“ (napríklad vyhrážanie sa dieťaťu alebo jeho vydieranie skutočným či údajným prístupom k jeho intímnym snímkam);

 • sexualizáciu neplnoletej osoby (napríklad snímky zobrazujúce, podnecujúce alebo propagujúce sexuálne zneužívanie detí či vyobrazenie detí spôsobom, ktorý by mohol viesť k sexuálnemu zneužívaniu detí); a

 • obchodovanie s dieťaťom (napríklad ponúkanie alebo kontaktovanie dieťaťa na účely komerčného sexuálneho zneužívania).

Takýto obsah odstránime a vykonáme príslušné opatrenia, medzi ktoré môže patriť nahlásenie organizácii NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), obmedzenie prístupu k funkciám služby a deaktivovanie účtov. Ak sa domnievate, že dieťaťu hrozí zneužívanie, týranie alebo obchodovanie s ním, ihneď kontaktujte políciu. Ak ste to polícii už nahlásili a stále potrebujete pomoc alebo máte obavy, že nejaké dieťa je alebo bolo v našich službách ohrozené, môžete toto správanie nahlásiť Googlu.

Obchádzanie
Nepodieľajte sa na konaní, ktorého cieľom je obísť naše pravidlá alebo zvrátiť obmedzenia uplatnené na váš účet. Zahŕňa to vytváranie alebo používanie viacerých účtov či iných metód, ktorých cieľom je zapájať sa do predtým zakázaného správania.
Nebezpečné a nelegálne aktivity
Nepoužívajte túto službu na zapájanie sa do nelegálnych aktivít ani na propagovanie aktivít, tovaru, služieb alebo informácií, ktoré môžu spôsobiť vážne a okamžité ublíženie ľuďom alebo zvieratám. Hoci povoľujeme všeobecné informácie o tomto obsahu na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, nepovoľujeme obsah, ktorý priamo napomáha poškodzovaniu alebo podnecuje nelegálnu aktivitu. Ak nás niekto upozorní na nezákonné aktivity, prijmeme náležité opatrenia, napríklad vás môžeme nahlásiť príslušným orgánom, odobrať vám prístup k niektorým našim službám alebo deaktivovať váš účet Google.
Obťažovanie, šikanovanie a hrozby
Neobťažujte ostatných, nešikanujte ich a ani sa im nevyhrážajte. Tiež nepovoľujeme zneužívanie tejto služby na zapájanie ďalších osôb do týchto činností alebo nabádanie ostatných k vykonávaniu takýchto činností. Patrí sem vyselektovanie jednotlivca na zneužívanie, vyhrážanie sa niekomu vážnym ublížením, sexualizovanie jednotlivca nežiadaným spôsobom, odhaľovanie súkromných informácií niekoho iného, ktoré je možné použiť v súvislosti s hrozbami, znevažovanie alebo ponižovanie obetí násilia alebo nešťastia, nabádanie ostatných k vykonávaniu takýchto činností alebo obťažovanie niekoho inými spôsobmi. Nezabúdajte, že na mnohých miestach je nelegálne tiež online obťažovanie. Môže mať vážne následky v offline svete, a to pre útočníka aj jeho obeť. Ak nás niekto upozorní na vyhrážanie sa ublížením alebo iné nebezpečné situácie, môžeme podniknúť náležité opatrenia, napríklad vás môžeme nahlásiť príslušným orgánom, odobrať vám prístup k niektorým našim službám alebo deaktivovať váš účet Google.
Nenávistný prejav
Nezapájajte sa do nenávistného prejavu. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje alebo toleruje násilie páchané na osobe alebo skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou, alebo obsah, ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť na základe uvedených faktorov.
Odcudzenie a predstieranie identity

Neodcudzujte identitu osoby ani organizácie a nepredstierajte cudziu identitu. Zahŕňa to odcudzenie identity osoby alebo organizácií, ktoré nezastupujete, poskytovanie zavádzajúcich informácií o totožnosti, kvalifikácii, vlastníctve, účele, výrobkoch, službách alebo firme používateľa či webových stránok.

Zahŕňa to tiež obsah alebo účty predstierajúce identitu alebo zamlčujúce svoje vlastníctvo či hlavný účel, ktorým je napríklad predstieranie identity alebo zámerné zamlčovanie svojej krajiny pôvodu či iných podstatných podrobných údajov o svojej osobe pri adresovaní obsahu o politických a spoločenských záležitostiach či verejných záležitostiach používateľom v krajine, ktorá je iná ako vaša. Paródia, satira, pseudonymy či prezývky sú povolené, ak nepoužijete obsah, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že by mohol zavádzať vaše publikum v súvislosti s vašou skutočnou identitou.

Malvér a podobný škodlivý obsah
Nešírte malvér ani obsah, ktorý poškodzuje či narúša fungovanie sietí, serverov, zariadení koncových používateľov alebo inej infraštruktúry. Zahŕňa to priamy hosting, vkladanie či prenos malvéru, vírusov, deštruktívneho kódu, prípadne iného škodlivého či nechceného softvéru alebo podobného obsahu. Zahŕňa to aj obsah, ktorý šíri vírusy, spúšťa vyskakovacie okná, pokúša sa o inštaláciu softvéru bez súhlasu používateľa alebo iným spôsobom ovplyvňuje používateľov prostredníctvom škodlivého kódu. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách Bezpečného prehliadania.
Zavádzajúci obsah

Nešírte obsah, ktorý používateľov klame, zavádza alebo mätie. Ide o:

Zavádzajúci obsah súvisiaci s občianskymi a demokratickými procesmi: obsah, ktorý je preukázateľne nepravdivý a mohol by významne narušiť účasť na občianskych alebo demokratických procesoch alebo dôveru v ne. Zahŕňa informácie o postupoch pri verejnom hlasovaní, vhodnosti politického kandidáta na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb alebo účasti na sčítaní obyvateľstva, ktoré odporujú oficiálnym vládnym záznamom. Tiež sem patria nepravdivé tvrdenia o smrti politického predstaviteľa alebo vládneho činiteľa, jeho účasti pri nehode či o tom, že náhle vážne ochorel.

Zavádzajúci obsah týkajúci sa škodlivých zdravotníckych praktík: ide o zavádzajúci zdravotný alebo medicínsky obsah propagujúci praktiky, ktoré môžu spôsobiť vážnu fyzickú alebo emocionálnu ujmu jednotlivcom, prípadne vážne ohroziť verejné zdravie, ako aj obsah, ktorý k takýmto praktikám nabáda ostatných.

Zmanipulované médiá: ide o médiá, ktoré boli technicky zmanipulované alebo upravené tak, aby zavádzali používateľov, takže môžu predstavovať vysoké riziko vážnej ujmy.

Zavádzajúci obsah môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ho ľuďom pomôžu pochopiť. V niektorých prípadoch nebude stačiť žiadny kontext na to, aby sme tento obsah ponechali na našich platformách.

Neodsúhlasené explicitné snímky (NCEI)
Neukladajte ani nešírte fotky a videá zachytávajúce nahotu v súkromí, explicitne sexuálne ani implicitne intímne a sexuálne fotky a videá bez súhlasu subjektu. Ak niekto odoslal fotku alebo video, na ktorých je zaznamenaná vaša nahota v súkromí alebo explicitne (prípadne implicitne) sexuálny či intímny obsah, ktorý zachytáva vás, nahláste nám to tu.
Osobné a dôverné informácie
Neukladajte ani nešírte osobné alebo dôverné informácie iných osôb bez ich povolenia. Zahŕňa to používanie citlivých údajov, napríklad rodných čísiel, čísiel bankových účtov či kreditných kariet, obrázky podpisov a dokumenty obsahujúce informácie o osobnom zdravotnom stave. Vo väčšine prípadov, keď sú tieto informácie široko dostupné inde na internete alebo vo verejných záznamoch, napríklad rodné čísla uvedené na webe štátnej správy, obecne nevykonávame opatrenia na presadzovanie pravidiel.
Phishing
Nepoužívajte túto službu na phishing. Zahŕňa to požadovanie alebo zhromažďovanie citlivých údajov, ako sú heslá, finančné údaje alebo rodné čísla.
Regulované tovary a služby
Nepredávajte, neinzerujte ani nesprostredkúvajte predaj regulovaného tovaru a služieb. Medzi regulované tovary a služby patria okrem iných alkohol, hazard, lieky, neschválené potravinové doplnky, tabak, ohňostroje, zbrane alebo lekárske či zdravotnícke zariadenia.
Sexuálne explicitný obsah
Nešírte obsah so sexuálne explicitným materiálom, ako napríklad nahota, explicitné sexuálne akty a pornografický materiál. Zahŕňa to zvyšovanie návštevnosti komerčným pornografickým webom. Povoľujeme nahotu na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely.
Spam
Nešírte spam. Môže ísť o nechcený propagačný alebo komerčný obsah, nechcený obsah vytvorený automatickým programom, nechcený opakujúci sa obsah, nezmyselný obsah alebo čokoľvek, čo sa javí ako hromadné kontaktovanie.
Narúšanie a zneužívanie systému
Nezneužívajte túto službu, nepoškodzujte, nedegradujte ani negatívne neovplyvňujte fungovanie sietí, zariadení alebo inej infraštruktúry Googlu a iných subjektov. Zahŕňa to degradovanie, deaktiváciu alebo nepovolenú manipuláciu s akýmkoľvek aspektom služby alebo jej funkcií. Ak nás niekto upozorní na manipuláciu so systémom a zneužívanie, môžeme prijať náležité opatrenia, napríklad vás môžeme nahlásiť príslušným orgánom, odobrať vám prístup k niektorým našim službám alebo deaktivovať váš účet Google.
Násilné organizácie a hnutia

Známe násilné neštátne organizácie a hnutia nesmú používať túto službu na žiadny účel. Nešírte obsah, ktorý sprostredkúva alebo propaguje aktivity týchto skupín. Medzi takéto aktivity patrí napríklad nábor, koordinácia na internete alebo offline aktivity, zdieľanie manuálov či iných materiálov, ktoré môžu niekomu uškodiť, propagácia ideológií násilných mimovládnych organizácií, propagácia teroristických činov, podnecovanie násilia alebo oslavovanie útokov zo strany násilných mimovládnych organizácií. V závislosti od obsahu môžeme zároveň podniknúť náležité kroky proti používateľovi. Obsah súvisiaci s násilnými mimovládnymi organizáciami môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ľuďom pomôžu tento kontext pochopiť.

Neautorizované obrázky neplnoletých
Neukladajte ani nešírte obrázky neplnoletých osôb bez výslovného súhlasu rodiča, zákonného zástupcu alebo právneho zástupcu dieťaťa. Ak niekto uložil alebo rozšíril obrázok neplnoletej osoby bez potrebného súhlasu, nahláste nám to.
Násilie a krviprelievanie
Neukladajte ani nešírte násilný alebo krvavý obsah týkajúci sa skutočných ľudí alebo zvierat, ktorého hlavným cieľom je šokovať, vyvolať senzáciu či bezdôvodne poburovať. Patrí sem aj mimoriadne explicitný materiál, ako napríklad rezanie mŕtvol alebo zábery, ktoré zblízka zobrazujú zmrzačené mŕtvoly, a explicitný materiál, ako napríklad obsah s veľkým množstvom krvi. Obsah môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ho ľuďom pomôžu pochopiť. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní ponechať ho na našich platformách. Nevyzývajte ani ostatných, aby páchali násilné činy.

Ďalšie pravidlá

Distribúcia obsahu
Fotky Google vám umožňujú ukladať, zdieľať a streamovať videoobsah, ale nemali by sa používať na distribúciu obsahu v širšom rozsahu. Ak máte záujem o verejné streamovanie vo veľkom rozsahu, služba YouTube je vhodnejšia. Fotky Google obmedzia používanie, keď sa bude zdať, že služba je používaná na verejné streamovanie vo veľkom rozsahu. Opakované porušenia môžu viesť k ďalším krokom vrátane zrušenia vášho účtu alebo možnosti používať Fotky Google.
Obsah tlačených výrobkov

Všetky obrázky tlačených výrobkov musia vyhovovať právnym nariadeniam a pravidlám pre obsah. Preto nedovoľujeme, aby boli v našich výrobkoch vytlačené niektoré typy obrázkov. Nevytlačíme žiadny výrobok, ktorý obsahuje obrázky porušujúce nasledujúce pravidlá.

Upozorňujeme, že každý obsah, ktorý sa má vytlačiť vo výrobku, môže byť skontrolovaný, aby sa zistilo, či tieto pravidlá neporušuje.

Nebezpečné a nelegálne aktivity

Nevytlačíme obsah, ktorý predstavuje nelegálnu aktivitu alebo propaguje aktivity, tovary, služby alebo informácie, ktoré môžu spôsobiť vážne a okamžité ublíženie ľuďom alebo zvieratám. Hoci povoľujeme všeobecné informácie na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, nepovoľujeme obsah, ktorý priamo napomáha poškodzovaniu alebo podnecuje nelegálnu aktivitu.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačených výrobkoch nepovoľujeme:

 • obrázky, ktoré porušujú zákonné práva akejkoľvek inej osoby vrátane autorských práv;
 • obrázky, ktoré vyobrazujú alebo obsahujú pokyny týkajúce sa nebezpečných alebo nelegálnych aktivít.

Obťažovanie, šikanovanie a hrozby

Nevytlačíme obsah, ktorý obťažuje a šikanuje ostatných alebo sa im vyhráža. Nevytlačíme ani obsah, ktorý sa do týchto aktivít zapája alebo na ne nabáda ostatných. Patrí sem vyselektovanie jednotlivca na zneužívanie, vyhrážanie sa niekomu vážnym ublížením, sexualizovanie jednotlivca nežiadaným spôsobom, odhaľovanie súkromných informácií niekoho iného, ktoré je možné použiť v súvislosti s hrozbami, znevažovanie alebo ponižovanie obetí násilia alebo nešťastia, nabádanie ostatných k vykonávaniu takýchto činností alebo obťažovanie niekoho inými spôsobmi. Ak nás niekto upozorní na vyhrážanie sa ublížením alebo iné nebezpečné situácie, môžeme podniknúť náležité opatrenia, napríklad vás môžeme nahlásiť príslušným orgánom, odobrať vám prístup k niektorým našim službám alebo deaktivovať váš účet Google.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačených výrobkoch nepovoľujeme:

 • obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb.

Nenávistný prejav

Nevytlačíme nenávistný prejav. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje alebo toleruje násilie páchané na osobe alebo skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou, alebo obsah, ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť na základe uvedených faktorov.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačených výrobkoch nepovoľujeme:

 • Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, štátnej príslušnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou.

Sexuálne explicitný obsah

Nevytlačíme obsah so sexuálne explicitným materiálom. Nahota na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely a nesexuálna nahotu môžu byť povolené. Nikdy nepovoľujeme obsah, ktorý zachytáva sexuálne zneužívanie detí.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačených výrobkoch nepovoľujeme:

 • obrázky obsahujúce explicitné sexuálne akty, ktorých cieľom je vzrušovať, vrátane zobrazenia genitálií, pornografie alebo ilustrácií;
 • obsah propagujúci sexuálny styk s maloletými osobami, nedobrovoľný sexuálny styk alebo iné nelegálne sexuálne motívy, či už v simulovanej alebo reálnej podobe;
 • obsah propagujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých.

Násilné organizácie a hnutia

Známe násilné neštátne organizácie a hnutia nesmú používať túto službu na žiadny účel. Nešírte obsah, ktorý sprostredkúva alebo propaguje aktivity týchto skupín. Medzi takéto aktivity patrí napríklad nábor, koordinácia na internete alebo offline aktivity, zdieľanie manuálov či iných materiálov, ktoré môžu niekomu uškodiť, propagácia ideológií násilných mimovládnych organizácií, propagácia teroristických činov, podnecovanie násilia alebo oslavovanie útokov zo strany násilných mimovládnych organizácií. V závislosti od obsahu môžeme zároveň podniknúť náležité kroky proti používateľovi. Obsah súvisiaci s násilnými mimovládnymi organizáciami môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ľuďom pomôžu tento kontext pochopiť.

Násilie a krviprelievanie

Nevytlačíme násilný alebo krvavý obsah zobrazujúci skutočných ľudí alebo skutočné zvieratá, ktorého hlavným cieľom je šokovať, vyvolať senzáciu alebo zbytočne poburovať. Patrí sem aj mimoriadne explicitný materiál, ako napríklad rezanie mŕtvol alebo zábery, ktoré zblízka zobrazujú zmrzačené mŕtvoly, a explicitný materiál, ako napríklad obsah s veľkým množstvom krvi. Obsah môžeme vytlačiť vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní daný obsah vytlačiť. Nevytlačíme ani obsah, ktorý vyzýva ostatných, aby páchali násilné činy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394