Pravidlá pre obsah a správanie používateľa v službe Fotky Google

Služba Fotky Google poskytuje bezplatný priestor a automatické usporiadanie fotografií a videí, aby ste mali všetky spomienky bezpečne uložené a prístupné. Naše pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívnej skúsenosti našich používateľov. Dodržiavajte tieto pravidlá pri:

 • nahrávaní a zdieľaní obsahu v službe Fotky Google,

 • komentovaní v službe Fotky Google,

 • tlači obsahu prostredníctvom služby Fotky Google.

Vo veľkej miere sa spoliehame na používateľov nahlasujúcich obsah, ktorý možno porušuje naše pravidlá. Keď dostaneme upozornenie na možné porušenie pravidiel, môžeme obsah skontrolovať a podniknúť príslušné kroky, napríklad obmedziť prístup k obsahu, odstrániť obsah, odmietnuť obsah vytlačiť alebo obmedziť či ukončiť prístup používateľa k službám spoločnosti Google. Môžeme povoliť výnimky z týchto pravidiel po zvážení umeleckých, vzdelávacích alebo dokumentárnych aspektov, a tiež v prípade, že nepodniknutie príslušných krokov predstavuje významný úžitok pre verejnosť.

Tieto pravidlá z času na čas upravujeme, takže sa sem môžete vrátiť a overiť si, či došlo k aktualizácii. Upozorňujeme, že okrem pravidiel uvedených nižšie sa môžu na viaceré služby a funkcie vzťahovať doplňujúce pravidlá a zmluvné podmienky.

 1. Nelegálne aktivity

  Nepoužívajte službu Fotky Google na zapájanie sa do nelegálnych aktivít ani na propagovanie nebezpečných a nelegálnych aktivít, ako napríklad predaj nelegálnych drog alebo obchodovanie s ľuďmi.

  Môžeme tiež odstrániť obsah, ktorý porušuje príslušné miestne právne predpisy. Ak chcete nahlásiť obsah, ktorý by mal byť podľa vás odstránený v súlade s miestnymi právnymi predpismi, kliknite tu.
   

 2. Škodlivé a podvodné praktiky

  Neprenášajte vírusy, malvér ani žiaden iný škodlivý alebo deštruktívny kód. Nešírte obsah, ktorý poškodzuje alebo narúša fungovanie sietí, serverov alebo inej infraštruktúry spoločnosti Google a iných subjektov. Nepoužívajte naše služby na phishing.
   

 3. Nenávistný prejav

  Naše služby sú platformy umožňujúce slobodu prejavu, no nenávistný prejav nepovoľujeme. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje alebo toleruje násilie páchané na osobe alebo skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou, alebo obsah, ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť na základe uvedených faktorov.
   

 4. Obťažovanie, šikanovanie a hrozby

  Nezapájajte sa do správania predstavujúceho obťažovanie, šikanovanie alebo hrozby a rovnako k takémuto správaniu nenabádajte ani ostatných. Každému, kto bude používať službu Fotky Google na to, aby vyselektoval jednotlivca, ktorého bude zneužívať, vyhrážať sa mu vážnym ublížením alebo ho bude neželaným spôsobom sexualizovať či obťažovať iným spôsobom, môže byť jeho obsah porušujúci pravidlá odstránený alebo mu môže byť natrvalo zakázané používanie služby Fotky Google. V núdzových prípadoch môžeme o bezprostredných hrozbách vážneho ublíženia informovať súdne orgány. Nezabúdajte, že na mnohých miestach je nelegálne tiež online obťažovanie. Môže mať vážne následky v offline svete, a to pre útočníka aj obeť.

  Prečítajte si viac o dodatočných krokoch, ktoré môžete podniknúť, aby ste v službe Fotky Google zablokovali určitého používateľa.
   

 5. Osobné a dôverné údaje

  Nešírte osobné a dôverné údaje iných osôb, napríklad čísla kreditných kariet, dôverné čísla občianskych preukazov alebo heslá účtov, bez ich súhlasu.

  Neuverejňujte ani nešírte fotografie či videá neplnoletých osôb bez potrebného súhlasu ich zákonných zástupcov. Nahlásiť porušenie pravidiel
   

 6. Bezpečnosť detí

  Nenahrávajte ani nezdieľajte obsah znázorňujúci týranie alebo zneužívanie detí. Zahŕňa to akýkoľvek obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí (vrátane obrazového materiálu s kreslenými postavičkami) a akýkoľvek obsah, ktorý zobrazuje deti ako predmet sexuálnej túžby. Takýto obsah odstránime a vykonáme príslušné opatrenia, medzi ktoré môže patriť deaktivácia účtu a nahlásenie organizácii NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) a orgánom činným v trestnom konaní.

  Ak nájdete akýkoľvek obsah, o ktorom sa domnievate, že predstavuje takéto zneužívanie detí, kliknite v službe Fotky Google na odkaz Nahlásiť zneužitie. Ak takýto obsah nájdete kdekoľvek inde na internete, kontaktujte priamo organizáciu NCMEC.
   

 7. Spam

  Nešírte spam. Týka sa to aj zdieľania nevyžiadaného propagačného alebo komerčného obsahu a odosielania nevyžiadaných či hromadných ponúk.

  Nezdieľajte agresívne obsah s ľuďmi, ktorých nepoznáte.
   

 8. Explicitne sexuálny obsah

  Nešírte explicitne sexuálny ani pornografický materiál. Nezvyšujte návštevnosť komerčným pornografickým webovým stránkam. Nešírte ani neexplicitne intímne či sexuálne fotografie alebo videá bez súhlasu subjektu, ktorý sa na nich nachádza. Ak niekto uverejnil fotografiu alebo video, na ktorých je zaznamenaná vaša nahota v súkromí alebo explicitne (prípadne neexplicitne) sexuálny či intímny obsah, ktorý zachytáva vás, nahláste nám to tu.

  Povoľujeme naturalistické a dokumentárne zobrazenia nahoty (napríklad fotografiu dojčenia dieťaťa) aj zobrazenia nahoty, ktoré jasne slúžia na vzdelávacie, vedecké či umelecké účely.

  Upozorňujeme, že vaša profilová fotografia v službách spoločnosti Google nesmie zobrazovať obsah určený iba pre dospelých ani urážlivý obsah. Nepoužívajte napríklad fotografiu, ktorá z blízkosti vyobrazuje zadnú časť tela alebo výstrih.
   

 9. Násilie

  Nie je v poriadku uverejňovať násilný alebo krvavý obsah, ktorého hlavným cieľom je šokovanie, vyvolanie senzácie alebo znevažovanie. Ak uverejňujete explicitný obsah v informačnom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, poskytnite dostatok informácií, ktoré pomôžu ľuďom pochopiť, o čo v danom obsahu ide. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní ponechať ho na našich platformách. Nevyzývajte ani ostatných, aby páchali násilné činy.
   

 10. Regulované tovary a služby

  Služba Fotky Google umožňuje zdieľanie rozmanitého obsahu. Nepovoľujeme však obsah, ktorý napomáha predaju regulovaných výrobkov a služieb vrátane alkoholu, hazardu, farmaceutík a neschválených doplnkov, tabaku, ohňostrojov, zbraní alebo zdravotných či lekárskych zariadení.
   

 11. Odcudzenie a predstieranie identity:

  Neodcudzujte identitu inej osoby či organizácie ani neprestierajte, že ste niekto iný. Zahŕňa to odcudzenie identity osoby alebo organizácií, ktoré nezastupujete, poskytovanie zavádzajúcich informácií o totožnosti, kvalifikácii, vlastníctve, účele, výrobkoch, službách alebo firme používateľa či webových stránok, prípadne nepravdivé naznačovanie vzťahu k inej osobe alebo organizácii, respektíve podporu od nich. Zahŕňa to tiež obsah alebo účty predstierajúce identitu alebo zamlčujúce svoje vlastníctvo či hlavný účel, ktorým je napríklad predstieranie identity alebo zámerné zamlčovanie svojej krajiny pôvodu či iných podstatných podrobných údajov o svojej osobe pri adresovaní obsahu o politických a spoločenských záležitostiach či verejných záležitostiach používateľom v krajine, ktorá je iná ako vaša. Paródia, satira, pseudonymy či prezývky sú povolené, ak nepoužijete obsah, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že by mohol zavádzať vaše publikum v súvislosti s vašou skutočnou identitou.
   

 12. Zavádzajúci obsah

  Nedistribuujte obsah, ktorý používateľov podvádza, zavádza alebo mätie. Patrí sem:

  Zavádzajúci obsah týkajúci sa občianskych a demokratických procesov: ide o obsah, ktorý je preukázateľne nepravdivý a môže výrazne znížiť účasť na občianskych alebo demokratických procesoch alebo dôveru v ne. Zahŕňa informácie o postupoch pri verejnom hlasovaní, vhodnosti politického kandidáta na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb alebo účasti na sčítaní obyvateľstva, ktoré odporujú oficiálnym vládnym záznamom. Tiež sem patria nepravdivé tvrdenia o smrti politického predstaviteľa alebo vládneho činiteľa, jeho účasti pri nehode či o tom, že náhle vážne ochorel.

  Zavádzajúci obsah týkajúci sa škodlivých zdravotníckych praktík: ide o zavádzajúci zdravotný alebo medicínsky obsah propagujúci praktiky, ktoré môžu spôsobiť vážnu fyzickú alebo emocionálnu ujmu jednotlivcom, prípadne vážne ohroziť verejné zdravie, ako aj obsah, ktorý k takýmto praktikám nabáda ostatných.

  Zmanipulované médiá: ide o médiá, ktoré boli technicky zmanipulované alebo upravené tak, aby zavádzali používateľov, takže môžu predstavovať vysoké riziko vážnej ujmy.

  Zavádzajúci obsah môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ho ľuďom pomôžu pochopiť. V niektorých prípadoch nebude stačiť žiadny kontext na to, aby sme tento obsah ponechali na našich platformách.
   

 13. Krádež účtu

  Nepoužívajte účet iného používateľa bez jeho súhlasu.
   

 14. Používanie viacerých účtov

  Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom vyhnúť sa našim pravidlám či blokovaniam alebo inak obísť obmedzenia uplatnené na váš účet. Ak vás napríklad v dôsledku zneužitia zablokoval iný používateľ alebo máte zablokovaný účet, nevytvorte si náhradný účet, ktorý by vám umožnil zapájať sa do podobných aktivít.
   

 15. Obsah podporujúci terorizmus

  Teroristickým organizáciám nedovoľujeme používať službu Fotky Google na žiadne účely vrátane náboru. Služba Fotky Google tiež prísne zakazuje obsah súvisiaci s terorizmom, napríklad obsah, ktorý propaguje teroristické činy, podnecuje násilie alebo oslavuje teroristické útoky.

  Ak zdieľate obsah súvisiaci s terorizmom na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely, dbajte na to, aby ste poskytli dostatok informácií, na základe ktorých diváci pochopia kontext.

Naše pravidlá a zmluvné podmienky

Tieto pravidlá sa vo všeobecnosti vzťahujú na obsah, ktorý uverejníte v službe Fotky Google. Niektoré služby majú svoje vlastné pravidlá, ktoré môžete nájsť v rámci týchto služieb a ktoré sa vzťahujú na ich používanie. Na všetky produkty a služby spoločnosti Google sa vzťahujú ich príslušné zmluvné podmienky.

Nahlásenie možných problémov

Ak objavíte obsah alebo používateľa, o ktorom sa domnievate, že porušuje pravidlá uvedené vyššie, nahláste nám to pomocou odkazu Nahlásiť zneužitie (alebo pomocou odkazu s podobným názvom). Ďalšie informácie o nahlásení zneužitia v službe Fotky Google

Pravidlá pre obsah tlačových produktov

Všetky obrázky v tlačových produktoch musia vyhovovať právnym nariadeniam a pravidlám pre obsah. Preto nedovoľujeme, aby boli v našich produktoch vytlačené niektoré typy obrázkov. Nevytlačíme žiadny produkt, ktorý obsahuje obrázky porušujúce nasledujúce pravidlá.

Upozorňujeme, že každý obsah, ktorý sa má vytlačiť v produkte, môže byť skontrolovaný, aby sa zistilo, či tieto pravidlá neporušuje.

Sexuálne explicitný obsah

Nevytlačíme obsah so sexuálne explicitným materiálom. Umelecká a nesexuálna nahota však môžu byť povolené. Nikdy nepovoľujeme obsah, ktorý zachytáva sexuálne zneužívanie detí.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačových produktoch nepovoľujeme:

 • obrázky obsahujúce explicitné sexuálne akty, ktorých cieľom je vzrušovať, vrátane zobrazenia genitálií, pornografie alebo ilustrácií;

 • obsah propagujúci sexuálny styk s maloletými osobami, nedobrovoľný sexuálny styk alebo iné nelegálne sexuálne motívy, či už v simulovanej alebo reálnej podobe;

 • obsah propagujúci sexuálne zneužívanie neplnoletých.

Nevhodný obsah

Nevytlačíme fotografie, ktoré zobrazujú násilie, šokujúci obsah, nenávisť, neznášanlivosť alebo diskrimináciu.

Nižšie sú uvedené príklady toho, čo v tlačových produktoch nepovoľujeme:

 • obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje na základe rasy alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou;

 • obsah vytváraný teroristickými skupinami alebo v ich mene;

 • obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb.

Nebezpečná alebo protizákonná činnosť

Neakceptujeme obsah, ktorý je protizákonný alebo vyobrazuje protizákonnú činnosť. Do tejto kategórie okrem iného patria:

 • obrázky, ktoré porušujú zákonné práva akejkoľvek inej osoby vrátane autorských práv;

 • obrázky, ktoré vyobrazujú alebo obsahujú pokyny týkajúce sa nebezpečných alebo protizákonných činností.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?