Zasady programu przeciwdziałania nadużyciom i ich egzekwowanie

Zasady programu opisane poniżej dotyczą treści i komentarzy publikowanych w Zdjęciach Google oraz materiałów drukowanych za pomocą Zdjęć Google. Zdjęcia Google udostępniają bezpłatne miejsce na dane oraz umożliwiają automatyczne porządkowanie zdjęć i filmów.Zasady odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wszystkim użytkownikom komfortu podczas korzystania z usług Google.

Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad. Gdy zostaniemy poinformowani o potencjalnym naruszeniu zasad, możemy sprawdzić daną treść i podjąć odpowiednie działania, w tym ograniczyć dostęp do treści, usunąć ją, odmówić wydrukowania treści, a nawet ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do usług Google.

Możemy podejmować działania względem kont, które przekraczają limity miejsca na dane. Możemy na przykład odrzucać nowo przesłane pliki, kompresować istniejące treści i usuwać je, jeśli nie uzyskasz dodatkowego miejsca na dane. Więcej informacji o limitach miejsca na dane znajdziesz tutaj.

Możliwe jest wyjątkowe potraktowanie niektórych przypadków ze względów edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności wobec treści mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.

Zasady te mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google. Pamiętaj, że oprócz poniższych zasad w kilku usługach i funkcjach mogą też obowiązywać dodatkowe zasady i warunki. Na przykład zdjęcie profilowe w Google nie może zawierać treści obraźliwych ani przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, takich jak zdjęcia ze zbliżeniem pośladków lub dekoltu.

Zgłaszanie nadużycia

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad opisanych poniżej, zgłoś to nam przy użyciu linku „Zgłoś nadużycie” (lub innego linku o podobnej nazwie). Dowiedz się więcej o zgłaszaniu nadużyć w Zdjęciach Google i dodatkowych czynnościach, które możesz wykonać, aby zablokować kogoś w Zdjęciach Google.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne działanie niezgodne z prawem, użyj tego narzędzia. Przeprowadzi Cię ono przez proces zgłaszania treści, którą Twoim zdaniem powinniśmy usunąć z usług Google na podstawie obowiązujących przepisów.

Zasady programu

Przechwytywanie kont
Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody. Jeśli otrzymamy powiadomienie o przejęciu konta, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Brak aktywności na koncie
Używaj usługi, aby pozostała aktywna. Aktywność obejmuje otwieranie treści w usłudze lub przesyłanie do niej nowych treści co najmniej raz na 2 lata. Możemy podejmować działania względem nieaktywnych kont, takie jak usunięcie treści z usługi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wykorzystywanie seksualne dzieci i naruszanie ich praw

Nie wolno tworzyć, przesyłać ani rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Zasada ta obejmuje wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Aby w usłudze Google zgłosić treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci, kliknij „Zgłoś nadużycie”. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.

Ogólnie rzecz biorąc, Google zabrania korzystania z naszych usług w sposób zagrażający dzieciom. Mamy tu na myśli między innymi agresywne zachowania wobec dzieci, takie jak:

 • uwodzenie dzieci („child grooming”), na przykład zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;

 • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);

 • seksualizacja nieletnich (na przykład przez obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zachęcające do takiego zachowania lub pokazujące dzieci w sposób, który może prowadzić do ich seksualnego wykorzystania);

 • handel dziećmi, na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.

Takie treści są usuwane. Podejmujemy także stosowne działania, które mogą obejmować powiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ograniczenie dostępu do funkcji usługi i wyłączenie kont. Jeśli uważasz, że dziecku zagraża nadużycie, wykorzystanie lub że może paść ofiarą handlu ludźmi, albo sądzisz, że doszło już do wymienionych przestępstw, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli policja została już przez Ciebie powiadomiona i nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko było lub jest narażone na niebezpieczeństwo w naszych usługach, możesz zgłosić to zachowanie Google.

Obejście
Nie podejmuj działań mających na celu uniknięcie przestrzegania zasad lub obejście ograniczeń nałożonych na Twoje konto. Takim działaniem może być na przykład tworzenie i używanie różnych kont bądź stosowanie innych metod zmierzających do ominięcia nałożonych wcześniej zakazów.
Działania niebezpieczne lub nielegalne
Usługi nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani do promowania działań, towarów i usług, które mogą stanowić poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych zezwalamy na publikowanie ogólnych informacji związanych z tego typu treściami. Jednak w sytuacji, gdy mogą one bezpośrednio umożliwiać krzywdzenie lub zachęcać do nielegalnych działań, są zabronione. Jeśli otrzymamy powiadomienie o działaniach niezgodnych z prawem, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Nękanie, dokuczanie i groźby
Nie wolno nękać ani dręczyć innych osób, jak również kierować gróźb pod ich adresem. Niedopuszczalne jest również używanie tej usługi do zachęcania innych osób do takich zachowań. Niedopuszczalne jest zatem wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie zseksualizowanego wizerunku osób bez ich zgody, publikowanie ich prywatnych informacji w celu realizowania gróźb, dyskredytowanie bądź lekceważenie ofiar przemocy lub tragedii, zachęcanie innych do takich działań lub nękanie kogokolwiek w inny sposób. Należy przy tym pamiętać, że nękanie w internecie jest niezgodne z prawem w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje prawne poza siecią zarówno dla osoby atakującej, jak i dla ofiary. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Szerzenie nienawiści
Zabrania się szerzenia nienawiści. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.
Podszywanie się pod inne osoby i przedstawianie nieprawdziwych informacji na temat swojej tożsamości

Nie wolno podszywać się pod inne osoby czy organizacje ani przedstawiać nieprawdziwych informacji na swój temat. Obejmuje to: podszywanie się pod osoby lub organizacje, których się nie reprezentuje; udostępnianie mylących informacji o tożsamości, kwalifikacjach, własności, celu, produktach, usługach lub działalności biznesowej (swojej lub właścicieli strony internetowej).

Do tej kategorii należą także treści lub konta wprowadzające w błąd co do ich własności lub głównego celu oraz ukrywające te informacje, na przykład poprzez fałszowanie lub celowe zatajanie kraju pochodzenia i innych istotnych danych podczas publikowania materiałów na tematy polityczne, społeczne lub dotyczące spraw publicznych z myślą o użytkownikach w kraju innym niż macierzysty. Zezwalamy na parodię, satyrę i używanie pseudonimów – wystarczy unikać treści, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do prawdziwej tożsamości autora.

Złośliwe oprogramowanie i podobne złośliwe treści
Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania ani żadnych innych treści, które mogą uszkodzić sieci, serwery, urządzenia użytkowników, a także pozostałą infrastrukturę Google, bądź zakłócić jej działanie. Niedozwolone są zatem: bezpośredni hosting, umieszczanie lub przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu oraz innego szkodliwego lub niechcianego oprogramowania bądź podobnych treści. Zasada ta dotyczy również treści, które powodują przenoszenie wirusów lub pojawianie się wyskakujących okienek, próbują instalować oprogramowanie bez zgody użytkownika lub w inny sposób wpływają na jego urządzenie za pomocą szkodliwego kodu. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach Bezpiecznego przeglądania.
Treści wprowadzające w błąd

Nie rozpowszechniaj treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub mylących użytkowników. Są to m.in.:

Treści wprowadzające w błąd związane z aktywnością obywatelską i demokratyczną: treści, które są w sposób oczywisty fałszywe i mogą negatywnie wpływać na aktywność obywatelską lub demokratyczną. Obejmuje to informacje o procedurach głosowania, kwalifikacjach kandydatów politycznych wynikających z wieku lub miejsca urodzenia, wynikach wyborów bądź udziale w spisach powszechnych, które są sprzeczne z oficjalnymi danymi rządowymi. Obejmuje to również nieprawdziwe stwierdzenia o tym, że dany polityk lub urzędnik państwowy zmarł, uczestniczył w wypadku lub nagle poważnie zachorował.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi praktykami zdrowotnymi: treści dotyczące zdrowia lub medycyny, które promują lub zachęcają do angażowania się w praktyki mogące prowadzić do poważnych urazów fizycznych lub psychicznych bądź do poważnych szkód dla zdrowia publicznego.

Zmanipulowane materiały multimedialne: multimedia, które poddano manipulacjom technicznym lub sfabrykowano w sposób wprowadzający użytkowników w błąd i mogący grozić spowodowaniem znacznej szkody.

Treści wprowadzające w błąd mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy pamiętać o podaniu wystarczającej ilości informacji, by użytkownicy mogli zrozumieć ten kontekst. W niektórych przypadkach dany materiał nie będzie mógł pozostać na naszych platformach niezależnie od kontekstu.

Zdjęcia o charakterze erotycznym uzyskane, rozpowszechniane i powielane bez zgody osoby, którą przedstawiają
Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać prywatnych zdjęć i filmów o charakterze intymnym, erotycznym lub seksualnym bez zgody osoby, która jest na nich przedstawiona. Jeśli ktoś wysłał Twoje prywatne zdjęcie lub film o charakterze intymnym, erotycznym lub seksualnym, prześlij zgłoszenie za pomocą tego formularza.
Dane osobowe i informacje poufne
Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. wykorzystywania informacji poufnych, takich jak numer PESEL, numery kont bankowych, numery kart kredytowych, obrazy podpisów i osobiste dokumenty zdrowotne. Jeśli informacje te są powszechnie dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych, np. spisach numerów identyfikacyjnych publikowanych w witrynach rządowych, zwykle nie sięgamy po środki prawne.
Phishing
Nie używaj tej usługi do wyłudzania informacji. Obejmuje to nagabywanie innych osób i zbieranie danych wrażliwych, takich jak hasła, informacje finansowe i numery PESEL.
Towary i usługi objęte regulacjami
Nie wolno prowadzić ani ułatwiać sprzedaży produktów i usług objętych regulacjami. Nie wolno ich również reklamować. Do tej kategorii należą: alkohol, usługi hazardowe, produkty farmaceutyczne, niezatwierdzone suplementy, wyroby tytoniowe, sztuczne ognie, broń i urządzenia medyczne.
Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym
Nie wolno rozpowszechniać treści zawierających materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, takich jak nagość, materiały wizualne przedstawiające akt seksualny i materiały pornograficzne, Do tej kategorii należą również materiały odsyłające użytkowników do płatnych witryn pornograficznych. Dozwolone są treści przedstawiające nagość o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym i artystycznym.
Spam
Nie wysyłaj spamu. Pojęcie spamu obejmuje niepożądane materiały promocyjne i reklamowe, niechciane treści generowane automatycznie, powtarzające się niepożądane treści, treści pozbawione sensu i jakiekolwiek inne treści rozsyłane masowo.
Zakłócanie działania i nadużywanie systemu
Nie wolno nadużywać usługi, a także powodować szkód, zakłóceń lub innych zdarzeń negatywnie wpływających na działanie sieci, urządzeń i innej infrastruktury Google lub innych firm. Nie można zatem wyłączać żadnego elementu usługi, pogarszać jej działania ani wykonywać innych czynności negatywnie wpływających na dowolny z jej aspektów. Jeśli otrzymamy powiadomienie o zakłócaniu działania i nadużywaniu systemu, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Organizacje i ruchy szerzące przemoc

Znane organizacje i ruchy pozarządowe szerzące przemoc nie mogą korzystać z tej usługi w żadnym celu. Nie wolno rozpowszechniać treści umożliwiających prowadzenie działań tych grup lub ich promowanie, takich jak rekrutacja, koordynowanie działań online lub offline, udostępnianie podręczników lub innych materiałów, które mogą przyczynić się do wyrządzenia krzywdy, promowanie ideologii organizacji pozarządowych szerzących przemoc, promowanie aktów terrorystycznych, nakłanianie do przemocy czy wychwalanie ataków przeprowadzanych przez te organizacje. W zależności od treści możemy też podjąć działania wobec użytkownika. Treści związane z organizacjami pozarządowymi szerzącymi przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy podać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcom zrozumienie kontekstu.

Nieautoryzowane zdjęcia osób małoletnich
Nie możesz przechowywać ani rozpowszechniać zdjęć, które przedstawiają osoby nieletnie, jeśli nie uzyskasz wyraźnej zgody ich rodziców albo opiekunów lub przedstawicieli prawnych. Jeśli ktoś przechowuje lub rozpowszechnia zdjęcie osoby nieletniej bez odpowiedniej zgody, zgłoś to nam tutaj.
Przemoc i okrucieństwo
Nie można przechowywać ani rozpowszechniać treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem prawdziwych ludzi lub zwierząt, jeśli głównym celem tych treści jest szokowanie lub wywoływanie sensacji. Dotyczy to wyjątkowo drastycznych materiałów, takich jak obrazy rozczłonkowanych ciał lub okaleczonych zwłok, a także materiałów drastycznych, takich jak treści przedstawiające znaczną ilość krwi. Takie treści mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy pamiętać o podaniu wystarczającej ilości informacji, aby użytkownicy mogli zrozumieć ten kontekst. W niektórych przypadkach treść jest na tyle brutalna lub szokująca, że bez względu na kontekst nie może być udostępniana na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania aktów przemocy.

Dodatkowe zasady

Rozpowszechnianie treści
Zdjęcia Google umożliwiają przechowywanie, udostępnianie i strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, ale nie powinny być używane do masowego rozpowszechniania treści. Do publicznej transmisji na dużą skalę lepiej nadaje się YouTube. Jeśli wykryjemy, że do tego celu są używane Zdjęcia Google, ich działanie zostanie ograniczone. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować dodatkowymi działaniami, w tym zamknięciem konta lub odebraniem możliwości korzystania ze Zdjęć Google.
Treść materiałów drukowanych

Wszystkie zdjęcia w materiałach drukowanych muszą być zgodne z przepisami prawa i zasadami dotyczącymi treści. W związku z tym nie pozwalamy na drukowanie materiałów z określonymi rodzajami zdjęć. Nie drukujemy materiałów zawierających zdjęcia, które naruszają poniższe zasady.

Należy pamiętać, że wszystkie treści przesłane do wydrukowania mogą być sprawdzane w celu ustalenia, czy nie naruszają naszych zasad.

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Nie drukujemy materiałów niezgodnych z prawem ani promujących działania, towary, usługi lub informacje, które mogą stanowić poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych zezwalamy na publikowanie ogólnych informacji związanych z tego typu treściami. Jednak w sytuacji, gdy mogą one bezpośrednio umożliwiać krzywdzenie lub zachęcać do nielegalnych działań, są zabronione.

Przykładowe treści niedozwolone w materiałach drukowanych:

 • Zdjęcia, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.
 • Zdjęcia zawierające lub przedstawiające instrukcje wykonywania działań niebezpiecznych lub nielegalnych.

Nękanie, dokuczanie i groźby

Nie drukujemy materiałów, których celem jest nękanie i dręczenie innych osób lub kierowanie gróźb pod ich adresem. Nie drukujemy też treści, które zachęcają inne osoby do takich działań. Niedopuszczalne jest zatem wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie zseksualizowanego wizerunku osób bez ich zgody, publikowanie ich prywatnych informacji w celu realizowania gróźb, dyskredytowanie bądź lekceważenie ofiar przemocy lub tragedii, zachęcanie innych do takich działań lub nękanie kogokolwiek w inny sposób. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.

Przykładowe treści niedozwolone w materiałach drukowanych:

 • Treści, których celem jest nękanie lub zastraszanie konkretnej osoby lub grupy osób albo dokuczanie im.

Szerzenie nienawiści

Nie drukujemy treści szerzących nienawiść. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

Przykładowe treści niedozwolone w materiałach drukowanych:

 • Treści nawołujące do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie drukujemy materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym. Mogą być dozwolone treści przedstawiające nagość o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym, artystycznym i nieseksualnym. Nigdy nie akceptujemy treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Przykładowe treści niedozwolone w materiałach drukowanych:

 • Zdjęcia i ilustracje przedstawiające wprost czynności seksualne, które mają na celu pobudzenie odbiorców, w tym obrazy przedstawiające genitalia oraz pornografia.
 • Treści promujące czynności seksualne z nieletnimi, z osobami, które nie wyraziły na to zgody, lub inne nielegalne czynności seksualne, symulowane lub rzeczywiste.
 • Treści promujące seksualne wykorzystywanie osób nieletnich.

Organizacje i ruchy szerzące przemoc

Znane organizacje i ruchy pozarządowe szerzące przemoc nie mogą korzystać z tej usługi w żadnym celu. Nie wolno rozpowszechniać treści umożliwiających prowadzenie działań tych grup lub ich promowanie, takich jak rekrutacja, koordynowanie działań online lub offline, udostępnianie podręczników lub innych materiałów, które mogą przyczynić się do wyrządzenia krzywdy, promowanie ideologii organizacji pozarządowych szerzących przemoc, promowanie aktów terrorystycznych, nakłanianie do przemocy czy wychwalanie ataków przeprowadzanych przez te organizacje. W zależności od treści możemy też podjąć działania wobec użytkownika. Treści związane z organizacjami pozarządowymi szerzącymi przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy podać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcom zrozumienie kontekstu.

Przemoc i okrucieństwo

Nie drukujemy materiałów przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem prawdziwych ludzi lub zwierząt, jeśli głównym celem tych treści jest szokowanie lub wywoływanie sensacji. Dotyczy to wyjątkowo drastycznych materiałów, takich jak obrazy rozczłonkowanych ciał lub okaleczonych zwłok, a także materiałów drastycznych, takich jak treści przedstawiające znaczną ilość krwi. Możemy drukować takie materiały w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym. W niektórych przypadkach treść jest na tyle brutalna lub szokująca, że bez względu na kontekst nie może być drukowana. Nie drukujemy też materiałów zachęcających innych do popełniania aktów przemocy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne