Programmabeleid en beleidshandhaving bij misbruik

Het onderstaande programmabeleid is van toepassing op content die je post op Google Foto's, op reacties in Google Foto's en op content die je afdrukt via Google Foto's. Google Foto's biedt gratis opslagruimte en automatische indeling van je foto's en video's om ervoor te zorgen dat al je herinneringen veilig en toegankelijk zijn. Het beleid speelt een belangrijke rol bij het handhaven van een positieve gebruikerservaring voor iedereen die Google-producten gebruikt.

We zijn genoodzaakt streng op te treden tegen misbruik om te voorkomen dat het aanbieden van deze services in gevaar komt. We vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden zodat wij dit doel kunnen bereiken. Als we een melding over een potentiële beleidsschending krijgen, kunnen we de content onderzoeken en actie ondernemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen, weigeren de content af te drukken en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen.

We kunnen actie ondernemen tegen accounts die opslaglimieten overschrijden. We kunnen bijvoorbeeld nieuwe uploads weigeren, bestaande content comprimeren of content verwijderen als je je opslaglimiet overschrijdt of als je onvoldoende opslagruimte aanschaft. Meer informatie over opslaglimieten vind je hier.

Bij de toepassing van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, informatieve of wetenschappelijke overwegingen of wanneer er andere belangrijke voordelen voor het publiek zijn als we geen actie ondernemen tegen de content.

Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we je aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen. Bekijk voor meer informatie ook de Servicevoorwaarden van Google. Voor verschillende producten en functies kunnen naast het onderstaande beleid nog andere beleidsregels en voorwaarden gelden. Google-profielfoto's mogen bijvoorbeeld geen content voor volwassenen of aanstootgevende content bevatten, zoals een foto die een close-up van iemands billen of borsten bevat.

Misbruik melden

Als je van mening bent dat iemand het onderstaande beleid schendt, kun je dit aan ons melden via de link Misbruik melden (of een link met een soortgelijke tekst). Bekijk meer informatie over hoe je misbruik op Google Foto's meldt en over extra stappen die je kunt nemen om iemand op Google Foto's te blokkeren.

Gebruik deze tool om een auteursrechtschending of een ander juridisch probleem te melden. Deze tool begeleidt je als je content wilt melden die volgens jou op basis van toepasselijke wetgeving uit de services van Google moet worden verwijderd.

Programmabeleid

Accountkaping
Open het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming van de betreffende gebruiker. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van accountkaping, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Inactieve accounts
Gebruik het product om je account actief te houden. Onder activiteit wordt verstaan dat je bijvoorbeeld minstens 1 keer per 2 jaar content van het product opent of content in het product opslaat. We kunnen actie ondernemen tegen inactieve accounts, zoals het verwijderen van je content uit het product. Meer informatie vind je hier.
Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen

Maak, upload of verspreid geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen. Als je in een Google-product content tegenkomt waarin mogelijk een kind wordt misbruikt, kun je dit melden door op Misbruik melden te klikken. Als je dergelijke content ergens anders op internet tegenkomt, neem je rechtstreeks contact op met de aangewezen instantie in jouw land.

In bredere zin verbiedt Google het gebruik van zijn producten om kinderen in gevaar te brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, roofdiergedrag ten opzichte van kinderen, zoals:

 • kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uit te wisselen met dat kind),

 • 'sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken),

 • seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen weergeven, aanmoedigen of promoten, of de weergave van kinderen op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen), en

 • kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting).

We verwijderen dergelijke content en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door een melding te doen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children), door de toegang tot bepaalde productfuncties te beperken of door accounts uit te schakelen. Als je vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neem je onmiddellijk contact op met de politie. Heb je al aangifte gedaan bij de politie, maar heb je nog meer hulp nodig? Of maak je je zorgen dat een kind gevaar loopt via onze producten? Dan kun je het betreffende gedrag ook aan Google melden.

Omzeiling
Neem niet deel aan activiteiten die erop zijn gericht om ons beleid te omzeilen of beperkingen op te heffen die voor jouw account gelden. Dit omvat het maken of gebruiken van meerdere accounts of andere methoden die bedoeld zijn om acties te kunnen uitvoeren die eerder verboden waren.
Gevaarlijke en illegale activiteiten
Gebruik dit product niet voor illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten, goederen, services of informatie waarmee ernstige en onmiddellijke schade kan worden toegebracht aan mensen of dieren. Hoewel we algemene informatie over deze content toestaan voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, trekken we de grens bij content waarmee rechtstreeks schade kan worden toegebracht of illegale activiteiten worden aangemoedigd. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van onwettige activiteiten, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Intimideren, kwetsen en dreigen
Je mag anderen niet intimideren, pesten of bedreigen. We staan ook niet toe dat dit product wordt gebruikt om anderen bij dergelijke activiteiten te betrekken of hiertoe aan te sporen. Dit omvat onder meer iemand tot doelwit van kwaadaardige pesterijen maken, iemand dreigen met ernstig letsel, iemand op ongewenste wijze seksualiseren, persoonlijke informatie van iemand openbaar maken die kan worden gebruikt om dreigingen uit te voeren, iemand kleineren of vernederen die is getroffen door geweld of een tragedie, anderen aanzetten dergelijke activiteiten uit te voeren, of iemand op enige andere wijze intimideren. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van dreiging met geweld of van andere gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Aanzetten tot haat
Zet niet aan tot haat. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.
Nabootsing en onjuiste voorstelling van identiteit

Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die jou niet vertegenwoordigt en voor het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site.

Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van je land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over jouzelf als je content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan je eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang je geen content plaatst die het publiek in verwarring kan brengen over je ware identiteit.

Malware en vergelijkbare schadelijke content
Verstuur geen malware of content die de werking van netwerken, servers, apparaten van eindgebruikers of andere infrastructuur schaadt of verstoort. Dit omvat het direct hosten, insluiten of overdragen van malware, virussen, vernietigende code of andere schadelijke of ongewenste software of vergelijkbare content. Dit geldt ook voor content die virussen overdraagt, pop-ups genereert, software probeert te installeren zonder toestemming van de gebruiker of die gebruikers op een andere manier met schadelijke code beïnvloedt. Bekijk ons Safe Browsing-beleid voor meer informatie.
Misleidende content

Verspreid geen content die gebruikers misleidt of verwart. Bijvoorbeeld:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Het geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, wordt de content toch van onze platforms verwijderd.

Plaatsing van expliciete afbeeldingen zonder wederzijds goedvinden
Je mag geen privénaaktfoto's of -video's, of seksueel expliciete foto's of video's, of niet-expliciete intieme en seksuele foto's of video's opslaan of verspreiden zonder toestemming van de betreffende persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, een seksueel expliciete foto of video, of een niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van jou heeft verstuurd, kun je ons dat hier melden.
Persoonlijke en vertrouwelijke informatie
Bewaar of verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van iemand anders. Dit omvat het gebruik van gevoelige informatie, zoals Amerikaanse burgerservicenummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers, afbeeldingen van handtekeningen en persoonlijke medische documenten. In de meeste gevallen waarin deze informatie algemeen beschikbaar is op internet of in openbare registers, zoals nationale identiteitsnummers op een overheidswebsite, voeren we doorgaans geen handhavingsacties uit.
Phishing
Gebruik dit product niet voor phishing. Dit omvat het bemachtigen of verzamelen van gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers.
Gereguleerde goederen en services
Je mag geen gereguleerde producten en services verkopen, promoten of de verkoop hiervan mogelijk maken. Gereguleerde goederen en services omvatten alcohol, kansspelen, geneesmiddelen, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens en medische apparatuur.
Seksueel expliciete content
Verspreid geen content die seksueel expliciet materiaal bevat, zoals naaktheid, expliciete seksuele handelingen en pornografisch materiaal. Dit geldt ook voor het genereren van verkeer naar commerciële pornosites. We staan naaktheid wel toe voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.
Spam
Verstuur geen spam. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste promotionele of commerciële content, ongewenste content die is gemaakt door een geautomatiseerd programma, ongewenste herhaalde content, onzinnige content en alles wat de kenmerken heeft van het massaal sturen van ongevraagde promotionele of commerciële content.
Verstoring en misbruik van systemen
Maak geen misbruik van dit product en onthoud je van activiteiten die schade toebrengen aan netwerken, apparaten of andere infrastructuur van Google of anderen, of die de werking hiervan verstoren of anderszins negatief beïnvloeden. Hieronder valt ook de aantasting, uitschakeling of negatieve beïnvloeding van welk aspect van het product of de services dan ook. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van verstoring en misbruik van systemen, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Terroristische activiteiten
Het is terroristische organisaties niet toegestaan dit product te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Bovendien nemen we maatregelen tegen gebruikers die aan terrorisme gerelateerde content posten, zoals content waarin terrorisme wordt gepromoot, waarin wordt aangezet tot geweld of waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt. Als je aan terrorisme gerelateerde content bewaart of verspreidt met een educatief, informatief, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet je voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen.
Ongeautoriseerde afbeeldingen van minderjarigen
Bewaar of verspreid geen afbeeldingen van een minderjarige zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder, voogd of juridisch vertegenwoordiger van het betreffende kind. Als iemand zonder de vereiste toestemming een afbeelding van een minderjarige heeft opgeslagen of verspreid, kun je ons dat hier melden.
Geweld en bloedvergieten
Bewaar of verspreid geen gewelddadige of bloederige content met echte mensen of dieren die voornamelijk bedoeld is om schokkend, sensationeel of zinloos te zijn. Dit omvat ultra-expliciet materiaal, zoals ontleding of close-upbeelden van verminkte lijken. Hetzelfde geldt voor expliciet materiaal, zoals content met aanzienlijke hoeveelheden bloed. Content kan worden toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen de context kunnen begrijpen. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.

Aanvullend beleid

Contentbeleid voor gedrukte producten

Alle afbeeldingen in gedrukte producten moeten voldoen aan wettelijke regels en contentbeleid. Bepaalde afbeeldingen worden daarom niet afgedrukt in onze producten. Producten met afbeeldingen die niet voldoen aan het volgende beleid, worden niet afgedrukt.

Content die wordt verstuurd om te worden afgedrukt in een product, kan worden bekeken om te bepalen of deze het beleid schendt.

Gevaarlijke en illegale activiteiten

We drukken geen content af met betrekking tot illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten, goederen, services of informatie waarmee ernstige en onmiddellijke schade kan worden toegebracht aan mensen of dieren. Hoewel we algemene informatie toestaan voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, trekken we de grens bij content waarmee rechtstreeks schade kan worden toegebracht of illegale activiteiten worden aangemoedigd.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Afbeeldingen die inbreuk maken op de wettelijke rechten (inclusief auteursrechten) van een ander
 • Afbeeldingen die gevaarlijke of illegale activiteiten tonen of er instructies voor geven

Intimideren, kwetsen en dreigen

We drukken geen content af waarin anderen worden gepest, geïntimideerd of bedreigd. We drukken ook geen content af die wordt gebruikt om anderen bij dergelijke activiteiten te betrekken of hiertoe aan te sporen. Dit omvat onder meer iemand tot doelwit van kwaadaardige pesterijen maken, iemand dreigen met ernstig letsel, iemand op ongewenste wijze seksualiseren, persoonlijke informatie van iemand openbaar maken die kan worden gebruikt om dreigingen uit te voeren, iemand kleineren of vernederen die is getroffen door geweld of een tragedie, anderen aanzetten dergelijke activiteiten uit te voeren, of iemand op enige andere wijze intimideren. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van dreiging met geweld of van andere gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Content waardoor een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst

Aanzetten tot haat

We drukken geen content af die aanzet tot haat. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Content die aanzet tot haat tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering

Seksueel expliciete content

We drukken geen seksueel expliciete content af. Naaktheid voor educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke doeleinden is mogelijk wel toegestaan. Content waarin kinderen seksueel worden uitgebuit, is nooit toegestaan.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Afbeeldingen met expliciet seksuele handelingen die zijn bedoeld om opwinding op te wekken, inclusief afbeeldingen van geslachtsdelen, pornografie en illustraties
 • Content die seks met minderjarigen, seks zonder wederzijds goedvinden of andere illegale seksuele thema's promoot, ongeacht of dit gesimuleerd of echt is
 • Content die de seksuele uitbuiting van minderjarigen promoot

Terroristische activiteiten

Het is terroristische organisaties niet toegestaan content af te drukken voor welk doel dan ook, inclusief werving. We drukken geen content af die aan terrorisme gerelateerd is, zoals content waarin terrorisme wordt gepromoot, waarin wordt aangezet tot geweld of waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt. Als je aan terrorisme gerelateerde content afdrukt met een educatief, informatief, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet je voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen.

Hieronder staan voorbeelden van content die niet is toegestaan in gedrukte producten:

 • Content die is geproduceerd door of namens terroristische groeperingen

Geweld en bloedvergieten

We drukken geen gewelddadige of bloederige content met echte mensen of dieren af die voornamelijk bedoeld is om schokkend, sensationeel of zinloos te zijn. Dit omvat ultra-expliciet materiaal, zoals ontleding of close-upbeelden van verminkte lijken. Hetzelfde geldt voor expliciet materiaal, zoals content met aanzienlijke hoeveelheden bloed. We kunnen content afdrukken die wordt gebruikt in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we niet toestaan dat die content wordt afgedrukt, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot drukken we geen content af die anderen aanmoedigt specifieke gewelddaden te plegen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
105394
false