Väärkasutuse programmieeskirjad ja jõustamine

Alltoodud programmieeskirjad kehtivad teenusesse Google Photos postitatavale sisule, teenusesse Google Photos lisatavatele kommentaaridele ja teenuse Google Photos kaudu tellitavate printide sisule. Google Photos pakub teie fotode ja videote puhul salvestusruumi ning automaatset korrastamist ilma maksekohustuseta. Nendel eeskirjadel on tähtis roll kõigile Google’i teenuste kasutajatele positiivse kogemuse tagamisel.

Peame ohjeldama väärkasutust, mis ohustab meie võimet neid teenuseid pakkuda, ja palume kõigil selle eesmärgi saavutamiseks allolevaid eeskirju järgida. Kui meid teavitatakse võimalikust eeskirjade rikkumisest, võime sisu üle vaadata ja võtta vajalikke meetmeid, sh juurdepääsu piiramine sisule, sisu eemaldamine, sisu printimisest keeldumine ning kasutaja juurdepääsu piiramine Google’i teenustele või selle peatamine.

Võime võtta meetmeid kontode puhul, mis ületavad salvestusruumi kvoodi piirangut. Näiteks võime keelata uue sisu üleslaadimise, tihendada olemasolevat sisu või kustutada sisu, kui ületate oma salvestusruumi kvooti või ei hangi juurde piisavalt salvestusruumi. Lugege salvestusruumi kvootide kohta lähemalt siit.

Võime teha nende eeskirjade rakendamisel erandeid hariduslikel, dokumentaalsetel, teaduslikel või kunstilistel kaalutlustel või kui sisu puhul meetmete võtmata jätmine on avalikkusele muul olulisel määral kasulik.

Kontrollige kindlasti aeg-ajalt seda lehte, sest eeskirjad võivad muutuda. Lisateabe saamiseks vaadake ka Google’i teenusetingimusi. Lisaks allpool loetletud eeskirjadele võivad eri teenuste ja funktsioonide puhul kehtida täiendavad eeskirjad ja tingimused. Näiteks ei või Google’i profiilifoto sisaldada täiskasvanutele mõeldud või solvavat sisu, nagu lähivaates foto inimese tuharatest või dekolteest.

Väärkasutusest teatamine

Kui usute, et keegi rikub alltoodud eeskirju, siis teatage sellest meile, kasutades linki „Teata väärkasutusest” (või sarnase nimega linki). Vaadake lisateavet teenuses Google Photos väärkasutusest teatamise kohta ja selle kohta, mida saate veel teha, et keegi teenuses Google Photos blokeerida.

Autoriõiguste rikkumisest või muudest õiguslikest probleemidest teatamiseks kasutage seda tööriista. Sealt leiate täpsed suunised, kuidas teavitada sisust, mis tuleks teie arvates kehtivatele seadustele tuginedes Google’i teenustest eemaldada.

Programmieeskirjad

Konto kaaperdamine
Ärge üritage teiste kasutajate kontodele ilma nende loata juurde pääseda. Võime võtta sobilikke meetmeid, kui meid teavitatakse konto kaaperdamisest, sh võime anda teist teada asjakohastele ametivõimudele, takistada teie juurdepääsu mõnele meie teenusele või keelata teie Google’i konto.
Konto inaktiivsus
Kasutage teenust, et püsida aktiivne. Aktiivsus hõlmab teenuse sisule juurdepääsemist või teenusesse uue sisu salvestamist vähemalt kord kahe aasta jooksul. Võime võtta inaktiivsete kontode puhul meetmeid, sh võime teie sisu teenusest kustutada. Lugege täpsemalt siit.
Laste seksuaalne väärkohtlemine ja ärakasutamine

Ärge looge, laadige üles ega levitage sisu, milles kujutatakse laste ärakasutamist või väärkohtlemist. See hõlmab kõiki laste seksuaalse väärkohtlemise materjale. Google’i teenustes lapse väärkohtlemist kujutada võivast sisust teatamiseks klõpsake valikul Teata väärkasutusest. Kui märkate sellist sisu mujal internetis, võtke ühendust otse oma asukohariigi asjakohase asutusega.

Veelgi laiemalt keelab Google kasutada meie teenuseid laste ohustamiseks. See hõlmab muu hulgas lastele suunatud ründavat käitumist, nagu:

 • laste seksuaalne ahvatlemine (nt lapsega veebis sõbrunemine eesmärgiga saavutada veebis või veebiväliselt seksuaalne kontakt ja/või vahetada lapsega seksuaalset pildimaterjali);

 • seksuaalne väljapressimine (nt lapse ähvardamine või väljapressimine, kasutades ehtsat või väidetavat juurdepääsu lapse intiimsetele piltidele);

 • alaealiste seksualiseerimine (nt sellise pildimaterjali kasutamine, mis kujutab, õhutab või propageerib laste seksuaalset väärkohtlemist, või laste kujutamine viisil, mis võib põhjustada laste seksuaalset ärakasutamist);

 • lastega seotud inimkaubandus (nt lapse reklaamimine või ahvatlemine äriotstarbelise seksuaalse ärakasutamise eesmärgil).

Eemaldame sellise sisu ja võtame asjakohaseid meetmeid, mis võivad hõlmata riikliku kadunud ja ärakasutatud laste keskuse (National Center for Missing & Exploited Children) teavitamist, juurdepääsu takistamist teenuse funktsioonidele ja kontode keelamist. Kui arvate, et last ahistatakse, kasutatakse ära või ta on langenud inimkaubanduse ohvriks, võtke kohe ühendust politseiga. Kui olete juba politseile avalduse esitanud, kuid vajate endiselt abi, või kui kahtlustate, et laps on meie teenustes ohtu sattunud, saate Google’it sellest käitumisest teavitada.

Kõrvalehiilimine
Ärge osalege tegevustes, mille eesmärk on meie eeskirju eirata või teie kontole seatud piiranguid vältida. See hõlmab mitme konto loomist või kasutamist või muid meetodeid, mille eesmärk on osaleda varem keelatud tegevuses.
Ohtlik või ebaseaduslik tegevus
Ärge kasutage seda teenust, et osaleda ebaseaduslikus tegevuses või propageerida tegevusi, kaupu, teenuseid või teavet, mis põhjustavad inimestele või loomadele tõsist ja otsest kahju. Kuigi me lubame üldise teabe jagamist hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil, jookseb piir meie jaoks sealt, kus sisu hõlbustab kahju tekitamist või õhutab ebaseaduslikku tegevust. Võtame sobilikke meetmeid, kui meid teavitatakse ebaseaduslikust tegevusest, sh võime anda teist teada asjakohastele ametivõimudele, takistada teie juurdepääsu mõnele meie teenusele või keelata teie Google’i konto.
Ahistamine, kiusamine ja ähvardamine
Ärge ahistage, kiusake ega ähvardage teisi. Ühtlasi ei luba me kasutada seda teenust sellises tegevuses osalemiseks ega teiste õhutamiseks sellisel viisil käituma. See hõlmab kellegi esiletõstmist pahatahtliku ahistamise eesmärgil, kellegi ähvardamist tõsise kahjuga, kellegi seksualiseerimist soovimatul viisil, kellegi teise isiklike andmete avalikustamist, mida saab kasutada ähvarduste elluviimiseks, vägivalla või mõne tragöödia ohvrite halvustamist või alavääristamist või kellegi ahistamist mis tahes muul viisil. Pidage meeles, et veebis ahistamine on paljudes kohtades ebaseaduslik ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed päriselus nii ahistajale kui ka ohvrile. Võime võtta sobivaid meetmeid, kui meid teavitatakse kahju tekitada võivatest ohtudest või muudest ohtlikest olukordadest, sealhulgas võime anda teist teada asjakohastele ametivõimudele, takistada teie juurdepääsu mõnele meie teenusele või keelata teie Google’i konto.
Vaenu õhutamine
Ärge osalege vaenu õhutamises. Vaenu õhutav sisu on sisu, millega propageeritakse või lubatakse vägivalda või mille peamine eesmärk on vaenu õhutamine üksikisiku või grupi vastu rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse, rahvuse, veteranistaatuse, seksuaalse sättumuse, soo, soolise identiteedi või muu tunnuse alusel, mida seostatakse süsteemse diskrimineerimise või marginaliseerimisega.
Kellegi teisena esinemine ja valede isikuandmete esitamine

Ärge esinege ühegi teise isiku või organisatsioonina ning ärge esitage enda kohta valeandmeid. See hõlmab esinemist mõne teise inimese või organisatsioonina, keda te tegelikult ei esinda, ja eksitava teabe esitamist kasutaja/saidi identiteedi, kvalifikatsioonide, omandilise kuuluvuse, eesmärgi, toodete, teenuste või äritegevuse kohta.

Lisaks hõlmab see sisu või kontosid, mis esitavad valeandmeid omandilise kuuluvuse või peamise eesmärgi kohta või varjavad neid, näiteks päritoluriigi või muude teiega seotud tähtsate üksikasjade tahtlik varjamine või nendega seoses valeandmete esitamine, kui suunate poliitika, sotsiaalsete teemade või avalikkusele huvipakkuvate küsimustega seotud sisu kasutajatele, kes asuvad mõnes muus riigis kui teie. Lubame siiski paroodiaid, satiiri ning pseudonüümide või varjunimede kasutamist, ent vältida tuleb sisu, mis eksitab tõenäoliselt teie vaatajaskonda seoses teie tegeliku identiteediga.

Pahavara ja muu sarnane pahatahtlik sisu
Ärge edastage pahavara või muud sisu, mis kahjustab või häirib võrkude, serverite, lõppkasutajate seadmete või muude infrastruktuuride tööd. See hõlmab pahavara, viiruste, destruktiivse koodi või muu kahjuliku või soovimatu tarkvara või sarnase sisu vahetut hostimist, manustamist või edastamist. Lisaks hõlmab see sisu, mis edastab viirusi, põhjustab hüpikakende kuvamist, püüab ilma kasutaja loata tarkvara installida või mõjutab muul moel kasutajaid pahatahtlike koodidega. Lisateabe saamiseks lugege meie ohutu sirvimise eeskirju.
Eksitav sisu

Ärge levitage sisu, mis eksitab või petab kasutajaid või ajab neid segadusse. See hõlmab järgmist.

Eksitav sisu, mis on seotud kodaniku- ja demokraatiliste protsessidega: sisu, mis on tõendatavalt vale ning mis võib kodaniku- ja demokraatilistes protsessides osalemist või nende usaldusväärsust märkimisväärselt õõnestada. See hõlmab avalike hääletusprotseduuride, poliitiliste kandidaatide vanusest/sünnikohast oleneva sobivuse, valimistulemuste või rahvaloendusel osalemise teavet, mis on vastuolus valitsusasutuste ametlike andmetega. Lisaks hõlmab see valeväiteid poliitikute või riigiteenistujate surma, õnnetusse sattumise või äkilise ränga haiguse kohta.

Kahjulike tervisetoimingutega seotud eksitav sisu: eksitav tervise- või meditsiinialane sisu, mis propageerib või õhutab järgima toiminguid, mis võivad põhjustada inimestele ränka füüsilist või emotsionaalset kahju või ohustada tervishoidu.

Manipuleeritud meediasisu: tehniliselt manipuleeritud või töödeldud meediasisu, mis eksitab kasutajaid ja võib tuua kaasa tohutut kahju.

Eksitav sisu võib olla lubatud hariduslikus, dokumentaalses, teaduslikus või kunstilises kontekstis, ent lisage kindlasti piisavalt teavet, et inimesed konteksti õigesti mõistaksid. Teatud juhtudel eemaldatakse sisu meie platvormidelt vaatamata sellele, kui palju on lisatud konteksti.

Nõusolekuta intiimpildid (NCII)
Ärge talletage ega levitage privaatseid alastust kujutavaid, seksuaalselt vulgaarseid või intiimseid pilte või videoid ilma neis kujutatute nõusolekuta. Kui keegi on teile saatnud teist privaatse alastust kujutava, seksuaalselt vulgaarse või intiimse pildi või video, teavitage sellest selle vormi kaudu.
Isiklik ja konfidentsiaalne teave
Ärge talletage ega levitage ilma loata teiste inimeste isiklikku ja konfidentsiaalset teavet. See hõlmab näiteks isikukoodide, pangakontonumbrite, krediitkaardinumbrite, allkirjadest tehtud piltide ja isiklike tervisedokumentide kasutamist. Enamikul juhtudel, kui see teave on laialdaselt saadaval mujal internetis või avalikes registrites (nt riigiasutuse veebisaidil loetletud isikukoodid), ei töötle me tavaliselt jõustamistoiminguid.
Andmepüük
Ärge kasutage seda teenust andmepüügiks. See hõlmab delikaatsete andmete, nagu paroolid, finantsandmed ja isikukoodid, küsimist või kogumist.
Reguleeritud kaubad ja teenused
Ärge müüge ega reklaamige reguleeritud kaupu ja teenuseid ega aidake nende müügile kaasa. Reguleeritud kaupade ja teenuste hulka kuuluvad alkohol, hasartmängud, ravimid, heakskiiduta toidulisandid, tubakas, ilutulestikutooted, relvad või tervise-/meditsiiniseadmed.
Seksuaalselt vulgaarne sisu
Ärge levitage sisu, mis sisaldab seksuaalselt vulgaarset materjali, nagu alastus, graafilised seksuaalaktid ja pornograafiline materjal. See hõlmab liikluse suunamist äriotstarbelistele pornograafiasaitidele. Lubame alastuse kujutamist hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil.
Rämpssisu
Ärge postitage rämpssisu. See võib hõlmata soovimatut reklaam- või kaubanduslikku sisu, automaatprogrammide loodud soovimatut sisu, soovimatut korduvat sisu, absurdset sisu või masskirju.
Süsteemi häirimine ja väärkasutamine
Ärge väärkasutage seda teenust ning ärge kahjustage, halvendage ega mõjutage negatiivselt Google’i või teiste võrkude, seadmete või muude infrastruktuuride tööd. See hõlmab toote või selle teenuste mis tahes aspekti halvendamist, keelamist või negatiivselt häirimist. Võime võtta sobivaid meetmeid, kui meid teavitatakse süsteemi häirimisest või väärkasutusest, sh võime anda teist teada asjakohastele ametivõimudele, takistada teie juurdepääsu mõnele meie teenusele või keelata teie Google’i konto.
Vägivaldsed organisatsioonid ja liikumised

Tuntud vägivaldsed mitteriiklikud organisatsioonid ja liikumised ei tohi seda teenust mitte ühelgi eesmärgil kasutada. Ärge levitage sisu, mis hõlbustab või propageerib nende rühmade tegevusi, näiteks värbamine, veebi- ja veebiväliste tegevuste koordineerimine, selliste juhendite või muude materjalide jagamine, mis võiksid põhjustada kahju, vägivaldsete mitteriiklike organisatsioonide ideoloogiate propageerimine, terroristlike tegevuste propageerimine, vägivalla õhutamine või vägivaldsete mitteriiklike organisatsioonide rünnakute ülistamine. Olenevalt sisust võime võtta kasutaja suhtes meetmeid. Vägivaldsete mitteriiklike organisatsioonidega seotud sisu võib olla lubatud hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil, kuid sel juhul lisage kindlasti piisavalt teavet, et inimesed mõistaksid konteksti.

Loata pildid alaealistest
Ärge talletage ega levitage pilte alaealistest, kui teil pole selleks lapse vanema, eestkostja või õigusliku esindaja sõnaselget luba. Kui keegi talletab või on levitanud pilti alaealisest ilma vajaliku nõusolekuta, teatage sellest meile siin.
Vägivald ja verevalamine
Ärge talletage ega levitage vägivalda kujutavat või rohke verega päris inimesi või loomi kujutavat sisu, mis on mõeldud peamiselt šokeerimiseks või sensatsiooni tekitamiseks või mis on põhjendamatu. See hõlmab ülimalt graafilist materjali, nagu surnukehade tükeldamine või lähivaated moonutatud laipadest, ning graafilist materjali, nagu sisu, mis sisaldab suurel hulgal verd. Sisu võib olla lubatud hariduslikus, dokumentaalses, teaduslikus või kunstilises kontekstis, ent lisage kindlasti piisavalt teavet, et inimesed konteksti õigesti mõistaksid. Mõnel juhul võib sisu olla nii vägivaldne või šokeeriv, et mis tahes ulatuses kontekst ei võimalda seda meie platvormidel hoida. Samuti ei tohi avaldada sisu, mis õhutab vägivallaakte sooritama.

Täiendavad eeskirjad

Sisu levitamine
Google Photos võimaldab teil videosisu salvestada, jagada ja voogesitada, kuid seda ei tohiks kasutada sisu laialdaseks levitamiseks. Kui soovite avalikult voogesitada suurele vaatajaskonnale, sobib YouTube selleks paremini. Google Photos piirab kasutamist, kui tuvastatakse, et seda kasutatakse suurele vaatajaskonnale avalikuks voogesituseks. Korduva rikkumise puhul võidakse täiendavaid meetmeid võtta, sealhulgas teie konto sulgemine või teenuse Google Photos kasutamise keelamine.
Prinditud toodete sisu

Kõik prinditud toodetes kasutatud pildid peavad järgima õigusakte ja sisueeskirju. Seetõttu ei luba me meie toodete puhul teatud tüüpi pilte printida. Me ei prindi ühtegi toodet, mis sisaldab järgmisi eeskirju rikkuvaid pilte.

Pange tähele, et mis tahes sisu, mis on esitatud toote puhul printimiseks, võidakse üle vaadata, et teha kindlaks, kas see rikub neid eeskirju.

Ohtlik või ebaseaduslik tegevus

Me ei prindi sisu, mis kujutab ebaseaduslikku tegevust või propageerib tegevust, kaupu, teenuseid või teavet, mis põhjustab/põhjustavad tõsist ja otsest kahju inimestele või loomadele. Kuigi me lubame üldise teabe jagamist hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil, jookseb piir meie jaoks seal, kus sisu hõlbustab kahju tekitamist või õhutab ebaseaduslikku tegevust.

Allpool on toodud näited selle kohta, mida me prinditud toodete puhul ei luba.

 • Pildid, mis rikuvad kellegi seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigust
 • Pildid, mis kujutavad ohtlikku või ebaseaduslikku tegevust või sisaldavad selle kohta õpetusi

Ahistamine, kiusamine ja ähvardamine

Me ei prindi sisu, mis ahistab, kiusab või ähvardab teisi. Lisaks ei prindi me sisu, mis osaleb sellises tegevuses või õhutab teisi seda tegema. See hõlmab kellegi esiletõstmist pahatahtliku ahistamise eesmärgil, kellegi ähvardamist tõsise kahjuga, kellegi seksualiseerimist soovimatul viisil, kellegi teise isiklike andmete avalikustamist, mida saab kasutada ähvarduste elluviimiseks, vägivalla või mõne tragöödia ohvrite halvustamist või alavääristamist või kellegi ahistamist mis tahes muul viisil. Võime võtta sobivaid meetmeid, kui meid teavitatakse kahju tekitada võivatest ohtudest või muudest ohtlikest olukordadest, sealhulgas võime anda teist teada asjakohastele ametivõimudele, takistada teie juurdepääsu mõnele meie teenusele või keelata teie Google’i konto.

Allpool on toodud näited selle kohta, mida me prinditud toodete puhul ei luba.

 • Sisu, mille eesmärk on ahistada, hirmutada või kiusata üksikisikut või inimrühma

Vaenu õhutamine

Me ei prindi vaenu õhutavat sisu. Vaenu õhutav sisu on sisu, millega propageeritakse või lubatakse vägivalda või mille peamine eesmärk on vaenu õhutamine üksikisiku või grupi vastu rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse, rahvuse, veteranistaatuse, seksuaalse sättumuse, soo, soolise identiteedi või muu tunnuse alusel, mida seostatakse süsteemse diskrimineerimise või marginaliseerimisega.

Allpool on toodud näited selle kohta, mida me prinditud toodete puhul ei luba.

 • Sisu, mis õhutab vaenu üksikisiku või grupi vastu rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse, rahvuse, veteranistaatuse, seksuaalse sättumuse, soo, soolise identiteedi või muu tunnuse alusel, mida seostatakse süsteemse diskrimineerimise või marginaliseerimisega.

Seksuaalselt vulgaarne sisu

Me ei prindi sisu, mis sisaldab seksuaalselt vulgaarset materjali. Lubatud võib olla alastus hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil ja mitteseksuaalne alastus. Täielikult on keelatud igasugune laste seksuaalset kuritarvitamist kujutav sisu.

Allpool on toodud näited selle kohta, mida me prinditud toodete puhul ei luba.

 • Pildid, mis sisaldavad graafilisi seksuaalakte, mille eesmärk on erutada, sh suguelundite kujutamine, pornograafia või vastavasisulised illustratsioonid
 • Sisu, mis reklaamib alaealistega seotud, vägivaldseid või muul viisil ebaseaduslikke simuleeritud või reaalseid seksuaalseid olukordi
 • Sisu, mis propageerib alaealiste seksuaalset kuritarvitamist

Vägivaldsed organisatsioonid ja liikumised

Tuntud vägivaldsed mitteriiklikud organisatsioonid ja liikumised ei tohi seda teenust mitte ühelgi eesmärgil kasutada. Ärge levitage sisu, mis hõlbustab või propageerib nende rühmade tegevusi, näiteks värbamine, veebi- ja veebiväliste tegevuste koordineerimine, selliste juhendite või muude materjalide jagamine, mis võiksid põhjustada kahju, vägivaldsete mitteriiklike organisatsioonide ideoloogiate propageerimine, terroristlike tegevuste propageerimine, vägivalla õhutamine või vägivaldsete mitteriiklike organisatsioonide rünnakute ülistamine. Olenevalt sisust võime võtta kasutaja suhtes meetmeid. Vägivaldsete mitteriiklike organisatsioonidega seotud sisu võib olla lubatud hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil, kuid sel juhul lisage kindlasti piisavalt teavet, et inimesed mõistaksid konteksti.

Vägivald ja verevalamine

Me ei prindi vägivalda või verevalamist kujutavat sisu, mis hõlmab päris inimesi või loomi ja mis on mõeldud peamiselt šokeerimiseks või sensatsiooni tekitamiseks või mis on põhjendamatu. See hõlmab ülimalt graafilist materjali, nagu surnukehade tükeldamine või lähivaated moonutatud laipadest, ning graafilist materjali, nagu sisu, mis sisaldab suurel hulgal verd. Võime printida sisu, mida kasutatakse hariduslikus, dokumentaalses, teaduslikus või kunstilises kontekstis. Mõnel juhul võib sisu olla nii vägivaldne või šokeeriv, et mis tahes ulatuses kontekst ei võimalda meil seda printida. Lisaks ei prindi me sisu, mis õhutab teisi vägivallaakte korda saatma.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü