ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ Google Chrome ನ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಅನುವಾದದ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Stop sharing an album & manage settings

You can change who can find photos, videos, or albums you’ve shared in Google Photos. You can do this if you own the album.

Stop sharing an album

If you stop sharing an album:

 • Other people won’t be able to see your album.
 • Comments and photos that other people added will be removed.
To stop sharing an album, remove all album members and turn off link sharing. Learn how shared album controls give your photos more privacy.

Important: If someone already downloaded or copied photos or videos you shared, turning off sharing will not delete those downloads or copies.

Turn Link sharing on & off

 1. Open the desired album and click More More and then Options.
 2. Click the toggle next to Link sharing to turn it on or off.

You must be the owner of the album to remove someone.

 1. Open the desired album.
 2. Click More More and then Options.
 3. Scroll to find the contact you’d like to have removed.
 4. Click More More and then Remove person.
Important: If you share an album by link, you will need to turn link sharing off so people you remove can't rejoin.

Stop people from adding photos to an album

If "Collaborate" is turned on, anyone who has the link to your shared album can add photos. 

To stop people from adding photos:

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. At the top, tap Sharing .
  • Important: For some users, Sharing can be found at the bottom.
 3. Open an album.
 4. In the top right, tap More More and then Options.
 5. Turn off Collaborate.

Notes:

 • You can't stop individual people from adding items, but you can stop everyone from adding items.
 • You’ll still see photos that other people added, unless you remove them.

Leave an album

When you leave an album, your photos and comments will be removed.

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. At the top, tap Sharing .
  • Important: For some users, Sharing can be found at the bottom.
 3. Open an album.
 4. Tap More More and then Options and then Leave album.
Important: You can't leave the album if you are the album owner. If you don't want to access the album anymore, you can delete the album for everyone.

Manage your likes and comments

Stop people from adding comments & likes

If you turn commenting off, people won't be able to like your photos. You’ll still see existing likes and comments unless you delete them.

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. At the top, tap Sharing .
  • Important: For some users, Sharing can be found at the bottom.
 3. Open an album that you created.
 4. In the top right, tap More More and then Options.
 5. Turn off Comments & likes.

See all comments

To see or delete all of the comments and likes that you've made, go to the activity log.

Related resources

 

Was this helpful?

How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
15991771443029126949
true
Search Help Center
true
true
true
true
true
105394