Google pre neziskové organizácie je teraz k dispozícii v týchto krajinách: Bosna a Hercegovina, Cyprus, Ekvádor, Ghana, Island, Malta, Nigéria, Pakistan, Tanzánia a Ukrajina. Prečítať blogový príspevok

Podmienky účasti

Organizácia, ktorá chce splniť podmienky na získanie účtu Google pre neziskové organizácie, musí:

 1. byť zaregistrovaná ako charitatívna organizácia v jednej z krajín uvedených nižšie. Všetky organizácie musia byť overené ako neziskové organizácie spoločnosťou TechSoup alebo jej miestnym partnerom;
 2. spĺňať požiadavky platné vo vlastnej krajine. Krajiny majú niekedy aj ďalšie podmienky oprávnenosti. Nájdite svoju krajinu v zozname nižšie a prečítajte si ďalšie požiadavky.
 3. Vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami programu Google pre neziskové organizácie

Podmienky na získanie účtu Google pre neziskové organizácie nespĺňate, ak je vaša organizácia:

 

Požiadavky podľa krajiny

Poznámka: Ak tu vaša krajina nie je uvedená, program Google pre neziskové organizácie sme vo vašej krajine ešte nespustili.

 

Argentína

 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi ako: (1) občianske združenia a nadácie, ktoré môžu prijímať dary odpočítateľné z dane; (2) organizácie s oslobodením od dane; (3) ďalšie občianske združenia a nadácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť; ( 4) medzinárodné neziskové inštitúcie s oslobodením od dane alebo (5) náboženské organizácie.

Austrália

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Connecting Up, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) príjemcovia odpočítateľných darov podporovaní austrálskym úradom ATO (Australian Taxation Office) alebo menovite uvedené v zákone o dani, (2) charity registrované austrálskou komisiou ACNC (Australian Charities and Nonprofits Commission) alebo (3) neziskové organizácie oslobodené od dane z príjmu definované úradom ATO.
 • Organizácie sa musia nachádzať v Austrálii alebo na jednom z nasledujúcich území: Vianočný ostrov, Kokosové ostrovy alebo ostrov Norfolk.

Rakúsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Stifter-helfen.at, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) nadácie a fondy (Stiftungen und Fonds), (2) združenia (Vereine), (3) korporácie (gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH alebo Körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR), (4) náboženské organizácie (Religionsgemeinschaften) alebo (5) mimovládne medzinárodné organizácie (nichtstaatliche internationale Organisationen).

Belgicko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SOCIALware, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové združenia (associations sans but lucratif – ASBL/vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), medzinárodné neziskové združenia (associations internationales sans but lucratif – AISBL/internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), súkromné nadácie (fondations privées/private stichting) alebo nadácie poskytujúce verejné služby (fondations d’utilité publique/stichting van openbaar nut). 

Bosna a Hercegovina

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Bosnia and Herzegovina, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznané príslušnými orgánmi Federácie Bosny a Hercegoviny alebo Srbskej republiky ako: 1. organizácie vo verejnom záujme; (2) iné združenia a nadácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť; alebo (3) náboženské organizácie.

Botswana

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SANGOTeCH, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi ako: (1) spolky, (2) spoločnosti s ručením obmedzeným alebo (3) trustové fondy, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Brazília

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Brazil, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť označené ako subjekty občianskej spoločnosti vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme (OSCIP), musia mať federálny štatút poskytovateľa verejných služieb (UPF) alebo byť združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Bulharsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Bulgaria, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové právnické osoby (NPLE).

Kanada

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Canada, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) charitatívne organizácie, (2) neziskové organizácie oslobodené od dane, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, (3) federálne neziskové korporácie alebo (4) provinčné neziskové organizácie.

Čile

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii CDI Chile, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť nadácie alebo korporácie registrované ministerstvom spravodlivosti, ktoré fungujú ako neziskové inštitúcie (vrátane akreditovaných spolupracovníkov národného združenia mládeže – SENAME), zastupiteľstvá mestských častí a komunitné organizácie registrované v príslušných samosprávnych oblastiach, komunitné organizácie alebo komunity domorodého obyvateľstva registrované spoločnosťou CONADI.

Kolumbia

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii MAKAIA, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) neziskové organizácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, alebo (2) náboženské organizácie.

Chorvátsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Balkans, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť označené ako nadácie, fondy, náboženské komunity alebo združenia, ktorých cieľom je verejnoprospešná činnosť tak, ako je uvedené v 7. článku v 7. odstavci zákona o dani z príjmu z roku 2004, v znení neskorších predpisov.

Cyprus

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Cyprus, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi ako: (1) schválené dobročinné organizácie (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα); alebo iné organizácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť; (2) združenia alebo spolky (σωματείων) a nadácie alebo inštitúcie (ιδρυμάτων); a (3) medzinárodné mimovládne organizácie.

Česká republika

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Česká republika, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) spolky, (2) ústavy, (3) poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní na ministerstve práce a sociálnych vecí a na ministerstve spravodlivosti, (4) nadácie, (5) nadačné fondy, (6) všeobecne prospešné spoločnosti a (7) cirkevné organizácie registrované na ministerstve kultúry. Všetky organizácie sú registrované na ministerstve spravodlivosti, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dánsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Danmark, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované na relevantných úradoch alebo nimi uznané ako: (1) organizácie s darmi odpočítateľnými z dane alebo (2) iné organizácie (združenia, nadácie, inštitúcie alebo náboženské komunity), ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.

Ekvádor

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Ecuador, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými vládnymi úradmi ako: (1) nadácie (fundaciones) a neziskové korporácie (corporaciones sin fines de lucro); alebo (2) náboženské organizácie (organizaciones religiosas).

Estónsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Estonia, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované ministerstvom spravodlivosti a musí ísť o: (1) organizácie vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme tak, ako stanovuje rada pre clá a dane, (2) neziskové asociácie, (3) nadácie alebo (4) náboženské asociácie či náboženské spolky.

Fínsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Suomi, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia sídliť vo Fínsku a musí ísť o (1) neziskové asociácie (rekisteröity yhdistys), (2) nadácie (säätiöt) alebo (3) náboženské komunity (uskonnollinen yhdyskunta).

Francúzsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii AdB Solidatech, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie založené podľa zákona association loi 1901, fondation loi 1987, miestneho civilného kódu alebo zákonov fonds de dotation loi 2008-776 a registrované v publikácii Journal Officiel des Associations alebo akejkoľvek inej francúzskej právnej publikácii.

Nemecko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Stifter-helfen.de, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) korporácie s daňovými úľavami, (2) združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, alebo (3) nadácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Ghana

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Ghana, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) charitatívne organizácie; (2) mimovládne organizácie; (3) trusty alebo (4) spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Grécko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Greece, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) verejnoprospešné nadácie (κοινωφελη ιδρυματα), (2) charitatívne združenia (φιλανθρωπικών σωματείων), (3) združenia, nadácie alebo civilné neziskové spoločnosti vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť na neziskovom principe alebo (4) cirkevné a náboženské komunity (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechDonation, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové mimovládne organizácie alebo trustové fondy založené na základe zakladacej listiny alebo iným spôsobom a schválené vnútroštátnym daňovým úradom ako charity podľa sekcie 88 vyhlášky o vnútroštátnej dani z príjmov.

Maďarsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii CivilTech, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Združenia (egyesületek), nadácie (alapítványok) alebo neziskové spoločnosti (nonprofit gazdasági társaságok), ktorým príslušný registrový súd udelil štatút verejnoprospešnej spoločnosti alebo registrovaní civilní príjemcovia (regisztrált civil kedvezményezettek), ktorí majú nárok na odpočet 1 % zo zaplatenej dane tak, ako je to uvedené v sekcii 4(1)(a) zákona CXXVI z roka 1996.

Island

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Iceland, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi ako: (1) mimovládne organizácie ( félagasamtök ); (2) súkromné nadácie so schválenou licenciou ( sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ); alebo (3) náboženské organizácie a organizácie životného svetonázoru ( trúfélög og lífsskoðunarfélög).

India

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii BigTech, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované spolky, trustové fondy alebo spoločnosti založené podľa sekcie 8 (predtým sekcie 25) A zároveň byť držiteľmi platnej registrácie podľa zákona o regulácii zahraničných príspevkov (FCRA).

Indonézia

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť (1) nadácie (yayasan) schválené ako právnické osoby ministerstvom spravodlivosti a ľudských práv, (2) združenia zapísané v registri (perkumpulan) schválené ako právnické osoby ministerstvom spravodlivosti a ľudských práv, (3) prípadne spoločenské organizácie (organisasi kemasyarakatan) registrované ministerstvom vnútra, úradom guvernéra provincie alebo miestnymi úradmi.

Írsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii ENCLUDEit, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť (1) schválené subjekty s oprávnením na daňové zvýhodnenie darov, (2) dobročinné organizácie registrované na úrade CRA, (3) športové subjekty oslobodené od daní alebo (4) spoločnosti s ručením obmedzeným registrované na úrade CRO, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Taliansko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SocialTechno, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť (1) združenia (associazioni), nadácie (fondazioni), spoločenské družstvá (società cooperativi) registrované ako všeobecne prospešné neziskové organizácie (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), (2) medzinárodné mimovládne organizácie (organizzazioni non governativa – ONG) registrované na ministerstve zahraničnej a medzinárodnej spolupráce, (3) náboženské organizácie (4) alebo iné organizácie, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.

Izrael

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Rashi Foundation, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) verejné inštitúcie schválené na odpočet dane, (2) združenia s certifikátom riadnej správy, (3) združenia, (4) verejnoprospešné nadácie s certifikátom riadnej správy, (5) verejnoprospešné nadácie, (6) verejné nadácie, alebo (7) náboženské nadácie.

Japonsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Japan, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť (1) neziskové korporácie certifikované mestskou alebo prefektúrnou správou; (2) verejnoprospešné spoločnosti schválené mestskou či prefektúrnou správou alebo ministerstvom zdravotníctva, práce a sociálnych vecí; (3) združenia či nadácie s verejným záujmom schválené japonskou komisiou posudzujúcou verejný záujem alebo (4) všeobecné združenia neziskového typu podľa zákona o zdanení spoločností.

Keňa

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Kenya, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť (1) mimovládne organizácie registrované (alebo oslobodené od registrácie) výborom pre registráciu mimovládnych organizácií (NGO Coordination Board), (2) spoločnosti s ručením obmedzeným registrované v registri spoločností (Registrar of Companies), (3) spolky registrované (alebo oslobodené od registrácie) v registri spolkov (Registrar of Societies), ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť, (4) trustové fondy registrované ministerstvom pre pôdu, bývanie a urbanistický rozvoj alebo (5) komunitné organizácie registrované ministerstvom práce a sociálnych vecí, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.

Kórea

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Korea, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia pôsobiť na neziskovom a mimovládnom princípe, realizovať verejnoprospešné ciele a mať nárok na daňovo uznateľné dary. Okrem iných sem patria: organizácie registrované v súlade so zákonom o asistencii pre neziskové a mimovládne organizácie (비영리민간단체지원법), verejnoprospešné korporácie (공익법인), sociálne nadácie (공익법인), sociálne spolky (사회적협동조합), združenia sociálnych spolkov (사회적협동조합연합회) a organizácie s licenčným kódom 82 alebo 80 pre firmy alebo príslušný obvod.

Lotyšsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Latvia, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými vládnymi úradmi ako: (1) organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť (sabiedriskā labuma organizācijas), (2) združenia (biedrību) a nadácie (nodibinājumu) alebo (3) náboženské organizácie.

Litva

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Lithuania, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) subjekty so štatútom dobročinnej organizácie; (2) charitatívne a sponzorské fondy; (3) verejné inštitúcie; (4) združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, alebo (5) náboženské organizácie.

Luxembursko

 • Organizácie musia byť: (1) verejnoprospešné organizácie, (2) neziskové združenia a nadácie, (3) spoločnosti so sociálnym programom a 100 % podielom alebo (4) medzinárodné neziskové organizácie.

Macao

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechDonation, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť (1) združenia (社團) registrované úradom pre identifikačné služby (身份證明局) so schválenou žiadosťou o dotácie od úradu pre sociálnu starostlivosť, úrad pre vzdelávanie a mládež alebo úradu pre pracovné záležitosti.

Malajzia

 • Organizácie musia byť registrované na relevantných úradoch alebo nimi uznané ako: (1) mimovládne organizácie a inštitúcie spĺňajúce podmienky pre daňovo odpočítateľné dary, (2) charitatívne trustové fondy, (3) mládežnícke spolky, (4) spolky, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť, (5) spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť, (6) islamské nadačné trustové fondy alebo (7) mešity.

Malta

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Malta, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi ako: (1) filantropické organizácie oslobodené od dane či neziskové kluby; alebo (2) dobrovoľnícky organizácie (DO).

Mexiko

 • Organizácie musia byť registrované na relevantných úradoch alebo nimi uznané ako: (1) autorizované spoločnosti na prijímanie darov, (2) organizácie CLUNI, (3) iné súkromné charitatívne alebo asistenčné organizácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, alebo (4) náboženské združenia.

Holandsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Nederland, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) združenia (verenigingen) či nadácie (stichtingen) so štatútom verejnoprospešnej organizácie (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI); (2) združenia alebo nadácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, alebo (3) kostoly a ďalšie náboženské organizácie (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nový Zéland

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup New Zealand, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznané príslušnými orgánmi a musia sa nachádzať na Novom Zélande alebo Tokelau. Musia mať štatút: (1) charitatívnej organizácie, (2) organizácie oprávnenej na prijímanie darov (donee organisation), alebo (3) neziskovej organizácie oslobodenej od dane.

Nigéria

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Nigeria, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) organizácie s nárokom na dary odpočítateľné z dane; (2) združenia so združenými správcami nejakej spoločnosti alebo (3) spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Nórsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Norge, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť spoločnosti (selskaper), nadácie (stiftelser), združenia (sammenslutninger) alebo náboženské komunity (livssynssamfunn) s nárokom na daňovo uznateľné dary podľa sekcie 6-50 nórskeho zákona o daniach (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) alebo spoločnosti, nadácie, združenia a náboženské komunity uvedené v dobrovoľnom registri (Frivillighetsregisteret).

Pakistan

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Pakistan, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi ako: (1) schválené neziskové organizácie; (2) nadácie s dobročinnými a neziskovými cieľmi (firmy v 42. oddiele); (3) spolky; (4) dobrovoľnícke agentúry sociálnej starostlivosti; alebo (5) medzinárodné mimovládne organizácie.

Peru

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Peru, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) združenia a nadácie, ktoré boli schválené a môžu prijímať dary odpočítateľné z dane, alebo (2) ďalšie združenia, nadácie či výbory.

Filipíny

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované komisiou pre cenné papiere a preukázať neakciový a neziskový štatút prostredníctvom riadiacich dokumentov, certifikát oslobodenia od dane vydaný daňovým úradom alebo akreditáciu od filipínskej rady pre neziskovú certifikáciu.

Poľsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Technologie.org.pl, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) verejnoprospešné organizácie; (2) nadácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť; (3) združenia vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť alebo (4) náboženské organizácie.

Portugalsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Portugal, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) právne subjekty verejných služieb, (2) súkromné inštitúcie spoločenskej solidarity, (3) mimovládne organizácie, (4) náboženské organizácie alebo (5) mimovládne organizácie poskytujúce rozvojovú spoluprácu.

Portoriko

 • Organizácie musia byť overené spoločnosťou TechSoup.
 • Organizácie sa musia nachádzať v Portoriku a byť americkým úradom IRS uznané ako organizácie oslobodené od federálnej dane z príjmu podľa oddielu 501(c)(3) daňového zákonníka (IRC).

Rumunsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii techsoup.ro, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované ako združenia, nadácie, federácie a náboženské združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Rusko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TeploDigital, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) nekomerčné organizácie alebo (2) medzinárodné nekomerčné organizácie.

Srbsko

 • Organizácie spĺňajúce podmienky na príjem daňovo odpočítateľných príspevkov podľa článku 15 zákona o dani zo zisku spoločností alebo iné organizácie (ako sú napríklad nadácie, združenia a fondy), ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.

Singapur

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) inštitúcie verejného charakteru; (2) charity alebo iné organizácie pôsobiace na neziskovom princípe, ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, vrátane (3) charitatívnych trustových fondov registrovaných ako právnická osoby; (4) spoločností; alebo (5) spoločností s ručením obmedzeným.

Slovensko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Slovakia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové organizácie, nadácie alebo neinvestičné fondy registrované ministerstvom vnútra, civilné združenia uvedené v centrálnom registri (okrem odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií, združení s potvrdenou činnosťou a živnostenských spoločenstiev), slovenský Červený kríž alebo právnické osoby založené cirkvami a náboženskými organizáciami.

Slovinsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Slovenija, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie označené ako združenia, nadácie alebo súkromné inštitúty s licenciou, ktorá ich oprávňuje zapojiť sa do realizácie verejnoprospešných služieb, prípadne náboženské komunity registrované ministerstvom kultúry.

Južná Afrika

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SANGOTeCH, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) verejnoprospešné organizácie zriadené na základe oddielu 18A, (2) verejnoprospešné organizácie, (3) neziskové organizácie, (4) neziskové spoločnosti, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť alebo (5) trustové fondy, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť

Španielsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Ilunion Consultoría, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované relevantnými úradmi alebo nimi uznané ako (1) verejnoprospešné organizácie, (2) neziskové subjekty, (3) iné organizácie, ako sú združenia, športové kluby či federácie, nadácie alebo neziskové či sociálne iniciatívy, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť, alebo (4) náboženské subjekty.

Švédsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Sverige, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia na neziskovom princípe vykonávať verejnoprospešnú činnosť ako: (1) združenia, (2) nadácie, alebo (3) komunity veriacich.

Švajčiarsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Stifter-helfen.ch, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia na neziskovom princípe vykonávať verejnoprospešnú činnosť ako: (1) nadácie, (2) združenia alebo (3) korporácie s oslobodením od dane.

Taiwan

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Taiwan, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť neziskové či mimovládne organizácie s notársky overeným certifikátom právnickej osoby a licenciou od oddelenia centrálnej vlády alebo miestne organizácie licencované zastupiteľstvom príslušného regionálneho mesta alebo kraja.

Tanzánia

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Tanzania, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznávané relevantnými úradmi ako: (1) charitatívne organizácie, ktoré boli schválené a môžu prijímať dary odpočítateľné z dane; (2) mimovládne organizácie alebo (3) náboženské organizácie.

Thajsko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.    
 • Organizácie musia byť registrované na relevantných úradoch alebo nimi uznané ako: (1) organizácie oslobodené od dane, (2) verejnoprospešné organizácie, (3) nadácie alebo združenia, prípadne (4) cudzokrajné mimovládne organizácie.

Turecko

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Turkiye, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznané relevantnými úradmi ako: (1) nadácie, ktoré sú podľa zákona o daniach z príjmov oslobodené od dane, (2) združenia, (3) nadácie alebo (4) sociálne spolky, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.

Ukrajina

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Ukraine, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť: (1) dobročinné organizácie, (2) verejné nadácie, (3) náboženské organizácie alebo (4) medzinárodné neziskové organizácie.

Spojené kráľovstvo (zahŕňajúce Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko)  

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii tt-exchange, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia byť registrované alebo uznané relevantnými orgánmi ako (1) registrované charitatívne organizácie alebo (2) charitatívne organizácie alebo cirkvi s výnimkou udelenou úradom HMRC.

Spojené štáty americké

 • Organizácie musia byť úradom IRS uznané ako organizácie oslobodené od dane podľa zákona 501(c)(3), vytvorené na charitatívne, vzdelávacie, náboženské, literárne, vedecké a ďalšie účely, ktoré nepodliehajú zdaneniu. 
 • Finančne sponzorované organizácie nemajú nárok na účasť v programe Google pre neziskové organizácie.
 • Organizácie, ako sú napríklad cirkvi, ktoré sú automaticky považované za subjekty oslobodené od dane v rámci skupinového oslobodenia, musia byť uznané úradom IRS ako oslobodené od dane podľa zákona 501(c)(3), aby spĺňali podmienky účasti v programe Google pre neziskové organizácie.
 • Organizácie musia byť overené spoločnosťou TechSoup.

Vietnam

 • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
 • Organizácie musia mať príslušné licencie a povolenia, ako napríklad ustanovizeň poskytujúca sociálne úľavy, charitatívny fond (vrátane súkromných nadácií), medzinárodná mimovládna organizácia, združenie alebo vedecká a technologická organizácia vykonávajúca charitatívnu činnosť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false