Kryteria uczestnictwa

Aby korzystać z konta Google for Nonprofits:

 1. Organizacja musi być zarejestrowana jako organizacja charytatywna w jednym z krajów wymienionych poniżej. Każda organizacja musi również zostać zweryfikowana przez Percent, partnera Google for Nonprofits, jako organizacja non-profit.

 2. Organizacja musi spełniać wymagania w kraju, w którym działa. Znajdź swój kraj na liście poniżej, aby zapoznać się z wymaganiami.

 3. Organizacja musi zaakceptować Dodatkowe warunki programu Google for Nonprofits.

Twoja organizacja nie kwalifikuje się do udziału w programie Google for Nonprofits, jeśli jest:

 • organizacją lub instytucją państwową,
 • szpitalem lub placówką opieki zdrowotnej (działy charytatywne lub fundacje związane z placówką opieki zdrowotnej mogą uczestniczyć w programie),
 • szkołą, instytucją akademicką lub uniwersytetem (działy charytatywne organizacji edukacyjnych mogą uczestniczyć w programie). Więcej informacji o programach Google dla instytucji edukacyjnych znajdziesz na stronie Google for Education.

 

Wymagania w poszczególnych krajach

Uwaga: jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że jeszcze nie wprowadziliśmy w nim programu Google for Nonprofits.

 

Argentyna

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie obywatelskie, (ii) fundacja, (iii) organizacja zwolniona z podatku, (iv) inna organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego, (v) międzynarodowa organizacja non-profit zwolniona z podatku, (vi) organizacja wyznaniowa.

Australia

 • Organizacja musi: (i) być zarejestrowana w Australijskiej Komisji ds. Organizacji Charytatywnych i Non-Profit (ACNC), (ii) mieć status Deductible Gift Receipt w australijskim urzędzie podatkowym (ATO) lub (iii) być organizacją non-profit zwolnioną z opodatkowania zgodnie z definicją ATO.

Austria

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) fundacja i fundusz (Stiftungen und des fonds), (ii) stowarzyszenie (Vereine), (iii) korporacja (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung, czyli gGmbH, lub körperschaften des öffentlichen Rechts, czyli KdÖR), (iv) organizacja wyznaniowa (religionsgemeinschaften), (v) międzynarodowa organizacja pozarządowa (nichtstaatliche internationale organisationen).

Belgia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie non-profit (association sans but lucrative, czyli ASBL, lub vereniging zonder winstoogmerk, czyli VZW), (ii) międzynarodowe stowarzyszenie non-profit (association internationale sans but lucratif, czyli AISBL, lub internationale vereniging zonder winstoogmerk, czyli IVZW), (iii) fundacja prywatna (fondation privée, private stichting) lub (iv) fundacja działająca na rzecz interesu publicznego (fondation d'utilité publique, stichting van openbaar nut).

Bośnia i Hercegowina

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja działająca na rzecz interesu publicznego, (ii) stowarzyszenie i fundacja działająca na zasadach non-profit lub (iii) organizacja wyznaniowa.

Botswana

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) towarzystwo, (ii) spółka z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami lub (iii) fundusz powierniczy działający na zasadach non-profit.

Brazylia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna wyznaczona przez Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistęncia Social (CEBAS), federalny zakład użyteczności publicznej (UPF) lub organizacja społeczna (OS), (ii) organizacja społeczeństwa obywatelskiego, (iii) stowarzyszenie, (iv) fundacja prywatna lub (v) inny podmiot działający na zasadach non-profit.

Bułgaria

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) podmiot prawny non-profit.

Kanada

 • Organizacja musi być: (i) zarejestrowana w kanadyjskiej agencji skarbowej (CRA) jako organizacja charytatywna, (ii) zwolnionym z opodatkowania podmiotem działającym na zasadach non-profit, (iii) federalną korporacją non-profit, (iv) prowincjonalną organizacją non-profit.

Chile

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) organizacja samorządowa lub rada lokalna, (iii) fundacja korporacyjna lub fundacja pożytku publicznego, (iv) stowarzyszenie lub społeczność rdzenna zarejestrowana w CONADI.

Kolumbia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) stowarzyszenie, (iii) fundacja lub (iv) organizacja wyznaniowa.

Chorwacja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) fundacja, (ii) stowarzyszenie lub (iii) społeczność wyznaniowa.

Cypr

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) fundacja (ιδρυμάτων), (iii) stowarzyszenie i towarzystwo (σωματείων), (iv) inna organizacja non-profit lub (v) międzynarodowa organizacja pozarządowa.

Czechy

 • Organizacja musi być zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości jako: (i) stowarzyszenie (spolky), (ii) fundacja (nadace), (iii) posiadająca statut organizacja non-profit (ústavy), (iv) fundusz kapitałowy (nadační fondy), (v) korporacja pożytku publicznego (obecně prospěšné společnosti), (vi) podmiot świadczący usługi społeczne (poskytovatelé sociálních služeb) zarejestrowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej lub (vii) organizacja wyznaniowa (církevní organizace) zarejestrowana w Ministerstwie Kultury.

Dania

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (foreninger), (ii) fundacja (stiftelser), (iii) instytucja (institutioner), (iv) wspólnota wyznaniowa (religiøse samfund) lub (v) organizacja przyjmująca darowizny podlegające odliczeniu od podatku.

Ekwador

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) fundacja (fundaciones), (ii) korporacja non-profit (corporaciones sin fines de lucro), (iii) organizacja wyznaniowa (organizaciones religiosas).

Estonia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja non-profit zgodnie z definicją Komisji Podatkowej i Celnej, (ii) stowarzyszenie, (iii) fundacja, (iv) stowarzyszenie lub towarzystwo wyznaniowe.

Finlandia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (rekisteröity yhdistys), (ii) fundacja (säätiöt), (iii) społeczność wyznaniowa (uskonnollinen yhdyskunta).

Francja

 • Organizacja musi być: (i) zarejestrowana jako organizacja non-profit ustanowiona zgodnie z prawem właściwym ORAZ zarejestrowana we francuskiej publikacji prawnej (Journal Officiel des Associations lub innej).

Niemcy

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (Verein, e.V.), (ii) fundacja (Stiftung) lub (iii) korporacja korzystająca z ulg podatkowych (np. spółka non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością – gGmbH, czyli gemeinnützige GmbH, albo gUG, czyli gemeinnützige Unternehmergesellschaft).

Ghana

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna, (ii) organizacja pozarządowa, (iii) fundusz powierniczy lub (iv) spółka non-profit z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami.

Grecja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) fundacja (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) stowarzyszenie charytatywne (φιλανθρωπικών σωματείων), (iii) stowarzyszenie non-profit, (iv) spółka cywilna non-profit, (v) wspólnota kościelna i wyznaniowa (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizacja musi być zwolniona z opodatkowania przez urząd skarbowy i zarejestrowana jako (i) instytucja charytatywna lub (ii) organizacja zaufania publicznego.

Węgry

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (egyesületek), fundacja (alapítványok) i społeczność wyznaniowa uznana za beneficjenta podatkowego, (ii) organizacja non-profit (nonprofit gazdasági társaságok), (iii) wspólnota wyznaniowa lub (iv) inne stowarzyszenie bądź fundacja non-profit.

Islandia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja pożytku publicznego (félög til almannaheilla), (ii) organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność transgraniczną (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) organizacja pozarządowa (félagasamtök), (iv) fundacja prywatna o zatwierdzonym statucie (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá), (v) organizacja wyznaniowa i egzystencjalna (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Indie

 • Organizacja musi być zarejestrowana zgodnie z ustawą o darowiznach z zagranicy jako: (i) towarzystwo, (ii) fundusz powierniczy, (iii) firma ustanowiona zgodnie z art. 8 (wcześniej art. 25).

Indonezja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) fundacja (yayasan) mająca osobowość prawną zatwierdzona przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka, (ii) stowarzyszenie mające osobowość prawną (perkumpulan) zatwierdzone przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka lub (iii) organizacja społeczna (organisasi kemasyarakatan) zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, gubernatora prowincji lub lokalne władze.

Irlandia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna w Urzędzie Regulacyjnym dla Organizacji Charytatywnych (Charities Regulatory Authority – CRA), (ii) organizacja zwolniona z obciążeń podatkowych jako instytucja charytatywna w Urzędzie Skarbowym, (iii) klub sportowy zwolniony z obciążeń podatkowych lub (iv) spółka z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami i działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Spółek (Companies Registry Office).

Izrael

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (Amuta), (ii) stowarzyszenie z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (iii) fundacja pożytku publicznego, (iv) fundacja pożytku publicznego z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (v) instytucja publiczna z przysługującymi ulgami podatkowymi, (vi) firma pożytku publicznego, (vii) organizacja funduszu publicznego lub (viii) fundusz wyznaniowy.

Włochy

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (Associazione), (ii) fundacja (Fondazioni), (iii) spółdzielnia socjalna (societa cooperativi), (iv) organizacja społeczna non-profit (organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) międzynarodowa organizacja pozarządowa (organizzazioni non governativa – ONG) zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, (vi) organizacja wyznaniowa (istituzioni religiose) lub (vii) inna organizacja non-profit.

Japonia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie interesu publicznego (Koueki Shadan Houjin), (ii) fundacja działająca na rzecz interesu publicznego (Koeki Zaidan Houjin) autoryzowana przez komisję ds. interesu publicznego, (iii) specjalna korporacja non-profit (tokutei hieiri katsudo hojin) certyfikowana przez władze miasta lub prefektury, (iv) korporacja opieki społecznej zatwierdzona przez władze miasta, prefektury lub Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki społecznej albo (v) stowarzyszenie ze statusem organizacji non-profit zgodnie z ustawą o podatkach od przedsiębiorstw.

Kenia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja pozarządowa zarejestrowana (lub zwolniona z rejestracji) przez Komisję Koordynacyjną Organizacji Pozarządowych, (ii) spółka z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami figurująca w Rejestrze Spółek, (iii) towarzystwo non-profit zarejestrowane (lub zwolnione z rejestracji) w Rejestrze Towarzystw, (iv) fundusz powierniczy zarejestrowany w Ministerstwie Gruntów i Planowania Terenu lub (v) organizacja społecznościowa zarejestrowana w Ministerstwie Pracy, Opieki Społecznej i Świadczeń.

Korea

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) prywatna organizacja non-profit uprawniona do otrzymywania darowizn, (iii) inna pozarządowa organizacja non-profit.

Łotwa

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja pożytku publicznego (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) stowarzyszenie (biedrību), (iii) fundacja (nodibinājumu) lub (iv) organizacja wyznaniowa.

Litwa

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna, (ii) fundusz sponsorowany, (iii) organizacja ze statusem beneficjenta, (iv) instytucja publiczna, (v) stowarzyszenie lub (vi) organizacja wyznaniowa.

Luksemburg

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja pożytku publicznego, (ii) stowarzyszenie non-profit (Association sans but lucratif, ASBL) lub (iii) fundacja (Fondation d’ utilité publique).

Makau

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie (社團) zarejestrowane w Urzędzie ds. Usług Identyfikacyjnych (身份證明局) z zatwierdzoną prośbą o subwencję od Urzędu Opieki Społecznej, Edukacji i Młodzieży lub Urzędu Pracy.

Malezja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja pozarządowa i instytucja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) fundusz powierniczy organizacji charytatywnej, (iii) towarzystwo młodzieżowe, (iv) towarzystwo non-profit, (v) firma non-profit z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, (vi) islamski fundusz powierniczy, (vii) meczet.

Malta

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie non-profit lub organizacja dobroczynna zwolniona z opodatkowania albo (ii) organizacja wolontariacka (VO).

Meksyk

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja upoważniona do otrzymywania darowizn, (ii) organizacja CLUNI, (iii) inna prywatna organizacja dobroczynna lub pomocnicza działająca na zasadach non-profit, (iv) stowarzyszenie wyznaniowe.

Holandia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie non-profit (Verenigingen), (ii) fundacja non-profit (Stichtingen), (iii) stowarzyszenie lub fundacja o statusie organizacji pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI), (iv) kościół i inna organizacja wyznaniowa (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nowa Zelandia

 • Organizacja musi znajdować się w Nowej Zelandii lub Tokelau i być zarejestrowana jako: (1) organizacja charytatywna w Nowozelandzkim Urzędzie ds. Działalności Charytatywnej, (2) organizacja non-profit zwolniona z obciążeń podatkowych w Urzędzie Skarbowym lub (3) organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn.

Nigeria

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja non-profit uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) stowarzyszenie z zarządem powierniczym złożonym z osób posiadających zdolność prawną lub (iii) spółka ograniczona gwarancjami działająca na zasadach non-profit.

Norwegia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) firma non-profit (selskaper), (ii) fundacja (Stiftelser), (iii) stowarzyszenie (Sammenslutninger), (iv) wspólnota wyznaniowa (livssynssamfunn) lub (v) organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku.

Pakistan

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) zatwierdzona organizacja non-profit, (ii) stowarzyszenie o charakterze charytatywnym (Sekcja 42 „Firmy”), (iii) towarzystwo, (iv) dobrowolna agencja opieki społecznej, (v) międzynarodowa organizacja pozarządowa (INGO).

Peru

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) komitet, (iv) stowarzyszenie lub fundacja uprawnione do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku.

Filipiny

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) instytucja Donee, (ii) inna korporacja pozbawiona udziałowców i działająca na zasadach non-profit.

Polska

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) organizacja pożytku publicznego lub (iv) organizacja religijna.

Portugalia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) podmiot prawny pożytku publicznego, (2) prywatna instytucja solidarności społecznej, (iii) organizacja pozarządowa, (iv) organizacja wyznaniowa lub (v) pozarządowa organizacja współpracy na rzecz rozwoju.

Portoryko

 • Jest to część terytorium Stanów Zjednoczonych, więc obowiązuje definicja organizacji non-profit podana dla tego kraju.

Rumunia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) federacja lub (iv) organizacja wyznaniowa. Wszystkie organizacje muszą działać na zasadach non-profit.

Serbia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku (zgodnie z art. 15 Ustawy o podatku od przedsiębiorstw), (ii) fundacja, (iii) stowarzyszenie, (iv) fundusz powierniczy lub (v) inna organizacja non-profit.

Singapur

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) instytucja o charakterze publicznym (IPC), (ii) organizacja charytatywna, (iii) inna organizacja działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (iv) charytatywny fundusz powierniczy zarejestrowany jako korporacja, (v) towarzystwo, (vi) spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji.

Słowacja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja non-profit, (ii) fundacja, (iii) fundusz nieinwestycyjny, (iv) stowarzyszenie obywatelskie, (v) Słowacki Czerwony Krzyż, (vi) kościół, wspólnota wyznaniowa lub inna organizacja wyznaniowa albo (vii) organizacja z elementem międzynarodowym.

Słowenia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) prywatna instytucja posiadająca licencję na działanie na rzecz pożytku publicznego lub (iv) wspólnota wyznaniowa zarejestrowana w Ministerstwie Kultury.

Republika Południowej Afryki

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit zgodna z art. 18A, (ii) organizacja pożytku publicznego, (iii) organizacja non-profit, (iv) firma non-profit działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (v) fundusz non-profit.

Hiszpania

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) inicjatywa społeczna, (iv) inny podmiot działający na zasadach non-profit, taki jak klub sportowy lub federacja, (v) organizacja pożytku publicznego lub (vi) organizacja wyznaniowa.

Szwecja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie non-profit (Ideella föreningar), (ii) fundacja (Stiftelser), (iii) wspólnota wyznaniowa.

Szwajcaria

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie w rozumieniu szwajcarskiego kodeksu cywilnego, (ii) fundacja (Stiftung) w rozumieniu szwajcarskiego kodeksu cywilnego lub (iii) organizacja zwolniona z opodatkowania.

Tajwan

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie społeczne, (ii) fundacja publiczna.

Tanzania

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) organizacja pozarządowa lub (iii) organizacja wyznaniowa.

Tajlandia

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako (i) organizacja zwolniona z opodatkowania, (ii) organizacja pożytku publicznego, (iii) fundacja, (iv) stowarzyszenie, (v) zagraniczna organizacja pozarządowa.

Turcja

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) fundacja, (ii) fundacja zwolniona z opodatkowania, (iii) stowarzyszenie, (iv) spółdzielnia społeczna działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.

Ukraina

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna, (ii) stowarzyszenie publiczne, (iii) organizacja wyznaniowa lub (iv) międzynarodowa organizacja non-profit.

Wielka Brytania (w tym Anglia i Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna)

 • Organizacja musi być zarejestrowana przez organ regulacyjny dla organizacji charytatywnych w Anglii i Walii (Charity Commission), Irlandii Północnej (NICC) lub Szkocji (OSCR) bądź w HMRC jako organizacja charytatywna lub kościół zwolnione z opodatkowania.

Stany Zjednoczone

 • Organizacja musi być (i) zarejestrowana w IRS jako zwolniona z federalnego podatku dochodowego zgodnie z artykułem 501(c)(3) amerykańskiego kodeksu podatkowego lub (ii) organizacją podlegającą grupowemu zwolnieniu z opodatkowania, z udowodnionym powiązaniem z centralną organizacją non-profit, która ma status 501(c)(3).
 • Obecnie niekwalifikujące się organizacje: organizacje finansowane z podatków, które nie mają statusu 501(c)(3).

Wietnam

 • Organizacja musi być zarejestrowana jako: (i) prywatny podmiot świadczący pomoc społeczną (SRE), (ii) fundusz charytatywny i społeczny, (iii) międzynarodowa organizacja pozarządowa (INGO), (iv) stowarzyszenie, (v) organizacja wyznaniowa, (vi) organizacja naukowo-technologiczna (STO), (vii) inna organizacja non-profit.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne