Kryteria uczestnictwa

Aby uczestniczyć w programie Google dla Organizacji Non-Profit, organizacja:

 1. Musi być zarejestrowana jako organizacja charytatywna w jednym z krajów wymienionych poniżej. Każda organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup lub lokalnego partnera TechSoup jako organizacja non-profit. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych krajów.
 2. Nie może być:
  • Podmiotem lub organizacją państwową.
  • Szpitalem lub placówką służby zdrowia.
  • Szkołą, instytucją akademicką lub uniwersytetem (działy charytatywne organizacji edukacyjnych mogą uczestniczyć w programie). Więcej informacji o programach Google dla instytucji edukacyjnych znajdziesz na stronie Google for Education.
 3. Musi spełniać szczegółowe wymagania w kraju, w którym działa: Argentyna
  • Organizacja musi być stowarzyszeniem obywatelskim non-profit lub fundacją zwolnioną z opodatkowania na mocy przepisów o podatku dochodowym oraz musi być zarejestrowana w Inspección General de Justicia (w mieście Buenos Aires) lub w Dirección Provincial de Personas Jurídicas (w prowincjach) lub musi być innym stowarzyszeniem obywatelskim bądź fundacją z uprawnieniami do funkcjonowania jako osoba prawna i prowadzenia działalności na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego. 
  Australia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Connecting Up, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją uprawnioną do odliczania darowizny od podatku (DGR) i uznaną przez urząd Australian Taxation Office (ATO) lub wymienioną z nazwy w prawie podatkowym; (2) organizacją charytatywną zarejestrowaną przez komisję Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC); lub (3) organizacją non-profit zwolnioną z podatku zgodnie z definicją urzędu ATO.
  • Organizacja musi znajdować się w Australii lub jednym z tych terytoriów: Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe lub Wyspa Norfolk.
  Austria
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.at, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być (1) fundacją lub funduszem (stiftungen und des fonds); (2) stowarzyszeniem (vereine); (3) korporacją (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH lub körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) organizacją religijną (religionsgemeinschaften) lub (5) pozarządową organizacją międzynarodową (nichtstaatliche internationale organisationen).
  Belgia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SOCIALware, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być stowarzyszeniem non-profit (associations sans but lucratif – ASBL / vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (associations internationales sans but lucratif – AISBL / internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), fundacją prywatną (fondations privées / private stichting) lub fundacją użyteczności publicznej (fondations d’utilité publique / stichting van openbaar nut). 
  Botswana
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SANGOTeCH, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być zarejestrowanym stowarzyszeniem lub organizacją non-profit (NPO), firmą prowadzącą działalność opisaną w art. 31 Ustawy o firmach z 2007 r. (ze zmianami) lub trustem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Brazylia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Brazil, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być zarejestrowana jako organizacja społeczeństwa obywatelskiego działająca na rzecz pożytku publicznego (OSCIP), posiadać federalny status użyteczności publicznej (UPF) lub być stowarzyszeniem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Bułgaria
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Bulgaria, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być podmiotem prawnym non-profit.
  Kanada
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Canada, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być kanadyjską organizacją charytatywną zarejestrowaną w agencji Canada Revenue Agency (CRA), kanadyjską organizacją non-profit działającą na szczeblu federalnym zarejestrowaną w agencji Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) lub organizacją non-profit działającą na szczeblu prowincji zarejestrowaną we właściwej prowincji lub regionie.
  Chile
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w CDI Chile, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być fundacją lub korporacją zarejestrowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości i działającą na zasadach non-profit (dotyczy to również akredytowanych współpracowników Narodowej Służby Młodzieży – SENAME), lokalną radą lub społecznością zarejestrowaną we właściwym okręgu, organizacją społeczną lub organizacją rdzennej ludności zarejestrowaną w CONADI.
  Kolumbia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w MAKAIA, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją non‐profit działającą na rzecz pożytku publicznego lub (2) organizacją religijną.
  Chorwacja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Balkans, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być zarejestrowana jako fundacja, fundusz, wspólnota religijna lub stowarzyszenie działające na rzecz pożytku publicznego zgodnie z art. 7, ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym z 2004 roku (ze zmianami).
  Czechy
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Česká republika, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (spolky); (2) instytutem (ústavy); (3) dostawcą usług społecznych (poskytovatelé sociálních služeb) zarejestrowanym w Ministerstwie Pracy i Spraw Społecznych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości; (4) fundacją (nadace); (5) funduszem żelaznym (nadační fondy); (6) organizacją pożytku publicznego (obecně prospěšné společnosti) lub (7) organizacją religijną (církevní organizace) zarejestrowaną w Ministerstwie Kultury. O ile nie stwierdzono inaczej, każda organizacja musi być zarejestrowana w Ministerstwie Kultury.
  Dania
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Danmark, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być stowarzyszeniem (foreninger), fundacją (stiftelser), instytucją (institutioner) lub wspólnotą religijną (religiøse samfund) zatwierdzoną przez Ministerstwo ds. Opodatkowania jako odbiorca darowizn, które podlegają odliczeniu od podatku zgodnie z art. 8 A i art. 12 (3) Ustawy o obliczaniu podatku dochodowego na rzecz państwa lub zgodnie z przepisami musi być zarejestrowana jako organizacja działająca na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Finlandia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Suomi, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi mieć siedzibę w Finlandii i status: (1) stowarzyszenia non-profit (rekisteröity yhdistys), (2) fundacji (säätiöt) lub (3) wspólnoty religijnej (uskonnollinen yhdyskunta).
  Francja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w AdB Solidatech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową ustanowioną na mocy Ustawy o stowarzyszeniach z 1901 roku, Ustawy o fundacjach z 1987 roku, miejscowego Kodeksu cywilnego lub Ustawy o darowiznach nr 2008-776, a jej rejestracja musi być ogłoszona w „Journal Officiel des Associations” lub innym francuskim akcie prawnym.
  Niemcy
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.de, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją korzystającą z ulg podatkowych; (2) stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz pożytku publicznego lub (3) fundacją non-profit działającą na rzecz pożytku publicznego.
  Hongkong
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechDonation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być pozarządową organizacją non-profit lub trustem ustanowionym na mocy aktu lub w podobny sposób, a także musi być zatwierdzona jako organizacja charytatywna przez Urząd Skarbowy zgodnie z art. 88 ordynacji podatkowej.
  Węgry
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w CivilTech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Stowarzyszenia (egyesületek), fundacje (alapítványok) lub firmy non-profit (nonprofit gazdasági társaságok), którym właściwy sąd rejestrowy przyznał status organizacji pożytku publicznego lub są zarejestrowane jako beneficjenci publiczni (regisztrált civil kedvezményezettek) upoważnieni do otrzymania 1% podatku zgodnie z art. 4(1)(a) Ustawy CXXVI z 1996 r.
  Indie
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w BigTech, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być zarejestrowaną społecznością, trustem lub firmą zdefiniowaną w art. 8 (wcześniej art. 25) ORAZ musi posiadać ważny certyfikat rejestracyjny przyznawany na mocy Ustawy o dotacjach z zagranicy (FCRA).
  Indonezja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być (1) fundacją (yayasan) lub (2) stowarzyszeniem (perkumpulan) zatwierdzonym przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka jako osoba prawna bądź też (3) organizacją społeczną (organisasi kemasyarakatan) zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w siedzibie gubernatora prowincji lub władz lokalnych.
  Irlandia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w ENCLUDEit, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) zatwierdzonym podmiotem upoważnionym do zwolnienia z podatku od darowizn; (2) organizacją charytatywną zarejestrowaną w CRA; (3) organizacją sportową zwolnioną z podatku; (4) zarejestrowaną w CRO spółką z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Włochy
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SocialTechno, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (associazioni), fundacją (fondazioni) lub spółdzielnią socjalną (società cooperativi) zarejestrowaną jako organizacja non-profit pożytku społecznego (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS); (2) międzynarodową organizacją pozarządową (organizzazioni non governative – ONG) zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej; (3) organizacją religijną (istituzioni religiose) lub (4) inną organizacją działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Izrael
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Rashi Foundation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) instytucją publiczną uprawnioną do korzystania z odliczeń podatkowych, (2) stowarzyszeniem z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (3) stowarzyszeniem, (4) fundacją pożytku publicznego z certyfikatem prawidłowego zarządzania, (5) fundacją pożytku publicznego, (6) funduszem publicznym lub (7) fundacją religijną.
  Japonia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Japan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) określoną korporacją non-profit (NPO) certyfikowaną przez urząd miejski lub prefekturalny; (2) korporacją opieki społecznej zarejestrowaną przez urząd miejski bądź prefekturalny lub Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej; (3) stowarzyszeniem lub fundacją, które działają w interesie publicznym i są zatwierdzone przez Komisję Interesu Publicznego; lub (4) stowarzyszeniem niedochodowym działającym na rzecz pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o podatku od przedsiębiorstw.
  Kenia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Kenya, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją pozarządową zarejestrowaną w Radzie ds. Koordynacji Organizacji Pozarządowych (lub zwolnioną z obowiązku rejestracji); (2) spółką z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, zarejestrowaną w Rejestrze Działalności Gospodarczej; (3) stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń (lub zwolnionym z obowiązku rejestracji) i działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego; (4) funduszem zarejestrowanym w Ministerstwie Ziemi, Mieszkalnictwa i Rozwoju Miejskiego lub (5) organizacją społeczną zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy, Bezpieczeństwa Społecznego i Usług, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Korea
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Korea, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być pozarządową organizacją non-profit działającą na rzecz pożytku publicznego i uprawnioną do otrzymywania darowizn, które podlegają odliczeniu od podatku. Dotyczy to organizacji zarejestrowanych zgodnie z Ustawą o pomocy dla pozarządowych organizacji non-profit (비영리민간단체지원법), publicznych korporacji usługowych (공익법인), fundacji opieki społecznej (공익법인), spółdzielni społecznych (사회적협동조합) oraz społecznych organizacji spółdzielczych (사회적협동조합연합회) i organizacji używających kodów działalności gospodarczej lub regionalnych kodów licencyjnych 82 lub 80.
  Luksemburg
  • Organizacja musi być: (1) organizacją pożytku publicznego; (2) stowarzyszeniem lub fundacją non-profit; (3) stowarzyszeniem o oddziaływaniu społecznym z udziałami będącymi w 100% udziałami typu „impact shares”, lub (4) międzynarodową organizacją non-profit.
  Makau
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechDonation, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) stowarzyszeniem (社團) zarejestrowanym w Urzędzie ds. Usług Identyfikacyjnych (身份證明局), dysponującym wnioskiem o subwencję zatwierdzonym przez Urząd ds. Pomocy Społecznej, Edukacji i Młodzieży lub Urząd ds. Pracy.
  Malezja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją lub instytucją pozarządową uprawnioną do otrzymywania prezentów nieobjętych opodatkowaniem; (2) funduszem charytatywnym; (3) islamskim funduszem żelaznym; (4) spółką z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancjami, działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego; (5) stowarzyszeniem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Meksyk
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w OSC Digital Cemefi, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Kwalifikująca się organizacja musi być uznawana za „autoryzowanego odbiorcę darowizn” (donatarias autorizadas), figurować na liście podmiotów uprawnionych do niespełniania niektórych obowiązków prawnych (organizacje CLUNI) lub być instytucją świadczącą pomoc prywatnie (instituciones de asistencia privada – IAP) albo podmiotem o równoznacznym statusie.
  Holandia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Nederland, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową o statusie organizacji użytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) lub instytucji opieki społecznej (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) zwolnionej z opodatkowania, fundacją (stichtingen) lub stowarzyszeniem (verenigingen) działającym na rzecz użytku publicznego bądź kościołem lub inną organizacją religijną (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  Nowa Zelandia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup New Zealand, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi znajdować się w Nowej Zelandii lub na Tokelau i być: (1) instytucją charytatywną zarejestrowaną w Rejestrze Organizacji Charytatywnych; (2) organizacją przyjmującą darowizny zatwierdzoną przez urząd skarbowy (IRD) lub (3) organizacją non-profit uprawnioną do zwolnienia z podatku przez IRD.
  Norwegia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Norge, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być firmą (selskaper), fundacją (stiftelser), stowarzyszeniem (sammenslutninger) lub wspólnotą religijną (livssynssamfunn) uprawnioną do otrzymywania darowizn, które podlegają odliczeniu od podatku zgodnie z art. 6–50 norweskiej ordynacji podatkowej (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) bądź firmą, fundacją, stowarzyszeniem lub wspólnotą religijną wpisaną do Rejestru Wolontariatu (Frivillighetsregisteret).
  Filipiny
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być zarejestrowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz posiadać dokumenty założycielskie potwierdzające status non-profit i brak udziałowców; wymagane są też certyfikat zwolnienia z opodatkowania wydany przez urząd skarbowy lub akredytacja przyznana przez Filipińską radę ds. certyfikacji organizacji pozarządowych (PCNC).
  Polska
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Technologie.org.pl, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją pożytku publicznego (OPP), fundacją lub stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
  Portoryko
  • Organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup.
  • Organizacja musi znajdować się w Portoryko i być zwolniona z federalnego podatku dochodowego przez amerykański urząd skarbowy Internal Revenue Service (IRS) na mocy art. 501(c)(3) Kodeksu podatkowego (IRC).
  Rumunia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w techsoup.ro, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być zarejestrowana jako stowarzyszenie, fundacja, federacja lub wspólnota religijna i działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Rosja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w InfoDonor, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją niekomercyjną lub (2) międzynarodową organizacją niekomercyjną.
  Serbia
  • Organizacja musi być uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku zgodnie z art. 15 Ustawy o podatku od przedsiębiorstw lub być zarejestrowana jako stowarzyszenie, fundacja lub fundusz żelazny oraz działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Singapur
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową zarejestrowaną przez Komisarza ds. organizacji charytatywnych lub posiadającą status Instytucji o charakterze publicznym (IPC).
  Słowacja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Slovakia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją non-profit, fundacją lub funduszem nieinwestycyjnym zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, stowarzyszeniem obywatelskim zarejestrowanym w Rejestrze Centralnym (z wyjątkiem Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou i Živnostenské spoločenstvá), Słowackim Czerwonym Krzyżem bądź osobą prawną ustanowioną przez kościół lub organizację religijną.
  Słowenia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Slovenija, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją pozarządową lub non-profit zarejestrowaną jako stowarzyszenie, fundacja lub prywatna instytucja posiadająca licencję na działanie na rzecz pożytku publicznego bądź wspólnotą religijną zarejestrowaną w Ministerstwie Kultury.
  RPA
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w SANGOTeCH, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) organizacją pożytku publicznego (Section 18A POB), (2) organizacją pożytku publicznego, (3) organizacją non-profit, (4) firmą non-profit działającą na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego lub (5) trustem działającym na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Hiszpania
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Ilunion Consultoría, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być: (1) podmiotem o statusie organizacji pożytku publicznego; (2) podmiotem działającym na zasadzie non-profit; (3) inną organizacją, taką jak stowarzyszenie, klub/federacja sportowa, fundacja, spółdzielnia non-profit lub organizacja religijna, działającą na zasadzie non-profit na rzecz pożytku publicznego.
  Szwecja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Sverige, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi prowadzić działalność dla dobra publicznego na zasadach non-profit jako: (1) stowarzyszenie, (2) fundacja lub (3) wspólnota wyznaniowa.
  Szwajcaria
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w Stifter-helfen.ch, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi prowadzić działalność dla dobra publicznego na zasadach non-profit jako: (1) fundacja, (2) stowarzyszenie lub (3) korporacja zwolniona z opodatkowania.
  Tajwan
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Taiwan, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową, która posiada poświadczony notarialnie certyfikat potwierdzający nadanie osobowości prawnej i jest licencjonowana przez rząd; lub organizacją lokalną licencjonowaną przez właściwe lokalne władze miasta lub regionu.
  Tajlandia
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.    
  • Organizacja musi być (1) organizacją zwolnioną z opodatkowania przez tajlandzki urząd skarbowy, (2) organizacją pożytku publicznego certyfikowaną przez Biuro Narodowej Komisji Opieki Społecznej bądź (3) fundacją lub stowarzyszeniem zarejestrowanym w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Kultury lub właściwej siedzibie gubernatora prowincji.
  Turcja
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Turkiye, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Dyrekcję ds. Stowarzyszeń lub fundacją zarejestrowaną przez Generalną Dyrekcję ds. Fundacji.
  Wielka Brytania 
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w tt-exchange, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi być organizacją non-profit lub pozarządową posiadającą status organizacji charytatywnej w miejscu prowadzenia działalności:
   • Anglia i Walia: rejestracja w komisji Charity Commission for England and Wales lub departamencie HM Revenue & Customs (HMRC) jako organizacja zwolniona z opodatkowania;
   • Szkocja: rejestracja w urzędzie Office of the Scottish Charity Regulator (OSCR) lub departamencie HM Revenue & Customs jako organizacja charytatywna zwolniona z opodatkowania;
   • Irlandia Północna: rejestracja w komisji Charity Commission for Northern Ireland (CCNI) lub departamencie HMRC jako organizacja charytatywna zwolniona z opodatkowania;
   • Jersey: organizacja musi być organizacją charytatywną figurującą w rejestrze Komisarza ds. Organizacji Charytatywnych na wyspie Jersey;
   • Guernsey: przynależność do stowarzyszenia Association of Guernsey Charities;
   • Wyspa Man: rejestracja na liście Index of Registered Isle of Man Charities;
   • Falklandy: rejestracja w komisji Charity Commission for England and Wales lub figurowanie na liście organizacji charytatywnych zatwierdzonej przez gubernatora i opublikowanej w dzienniku urzędowym.
  Stany Zjednoczone
  • Organizacja musi być zwolniona z opodatkowania przez urząd skarbowy (IRS) na mocy art. 501(c)(3) jako organizacja utworzona w celach charytatywnych, edukacyjnych, religijnych, literackich, naukowych lub innych celach zwolnionych z podatku. 
  • Organizacje finansowane z pieniędzy podatników nie kwalifikują się do udziału w programie Google dla Organizacji Non-Profit.
  • Organizacje takie jak kościoły, które automatycznie są zwolnione z podatku na mocy grupowego zwolnienia z opodatkowania, również muszą uzyskać w IRS potwierdzenie zwolnienia z podatku na mocy art. 501(c)(3), by przystąpić do programu Google dla Organizacji Non-Profit.
  • Organizacja musi być zweryfikowana przez TechSoup.
  Wietnam
  • Organizacja musi być aktualnie zarejestrowana w TechSoup Asia, regionalnym oddziale TechSoup Global.
  • Organizacja musi posiadać odpowiednie licencje i pozwolenia jako instytucja opieki społecznej, fundusz charytatywny (w tym fundacja prywatna), międzynarodowa organizacja pozarządowa (INGO), stowarzyszenie bądź organizacja naukowa lub technologiczna (STO) prowadząca działalność charytatywną.

Uwaga: jeśli nie widzisz swojego kraju na liście, oznacza to, że jeszcze nie wprowadziliśmy w nim programu Google dla Organizacji Non-Profit. Na niektórych rynkach dostępność naszych produktów i usług może być ograniczona. Zobacz pełną listę tutaj.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?