Cho phép chia sẻ dữ liệu

Trong trang tổng quan về hoạt động của Dịch vụ so sánh giá (CSS), người bán có thể xem hoạt động cho miền của mình. Các hoạt động được chia nhỏ theo CSS dựa trên tất cả các CSS quảng cáo hoặc đăng thông tin sản phẩm cho họ và đã đồng ý chia sẻ dữ liệu này. Trang tổng quan này hiển thị số lượt nhấp tổng hợp cho tất cả các Chiến dịch mua sắm có quốc gia bán thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ.

Mỗi CSS có thể quyết định có chia sẻ dữ liệu hoạt động với người bán hay không. Theo mặc định, dữ liệu không được chia sẻ với người bán trừ khi tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu đã được bật. Bạn có thể kiểm soát hoạt động chia sẻ dữ liệu ở cấp tài khoản phụ hoặc ở cấp tài khoản cho mỗi miền mà CSS đã tải mặt hàng lên. 

Cách cho phép chia sẻ dữ liệu

Để cho phép chia sẻ dữ liệu, hãy làm theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản Google Merchant Center của người bán bằng CSS.
  • Nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear], rồi nhấp vào Thiết lập Quảng cáo mua sắm trong phần “Công cụ.”
  • Nhấp vào mũi tên để mở rộng trình đơn dành cho Dịch vụ so sánh giá.
  • Đánh dấu vào hộp “Đã bật” bên cạnh mục “Data sharing with domain owner” (Chia sẻ dữ liệu với chủ sở hữu miền).

Bạn có thể chọn không chia sẻ dữ liệu vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách bỏ dấu chọn hộp.

Khi bạn đã chọn chia sẻ, người bán sẽ nhìn thấy tất cả dữ liệu lịch sử tính từ ngày CSS của bạn bắt đầu nhận số lần hiển thị cho miền. Ngược lại, nếu bạn quyết định không chia sẻ, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi trang tổng quan và người bán sẽ không còn thấy bất kỳ dữ liệu nào về CSS của bạn.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?