tax_category [danh_mục_thuế]: Định nghĩa

Thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] cho phép bạn sắp xếp sản phẩm của mình theo các quy tắc thuế tùy chỉnh. Ví dụ: một số loại hàng may mặc nhất định được miễn thuế ở một số tiểu bang và một số sản phẩm có thuế suất thấp hơn mức bình thường. Hãy sử dụng thuộc tính này để đảm bảo sản phẩm của bạn được hiển thị với thuế suất chính xác.

Thời điểm sử dụng

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm.

Nếu bạn muốn đặt nhiều thuế suất khác nhau cho các nhóm sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng tax_category [danh_mục_thuế] để gắn nhãn cho các sản phẩm, chẳng hạn như "perishable foods" [thực phẩm dễ hỏng ] hoặc "clothing" [trang phục].  Nếu gửi thuộc tính này thì bạn có thể sử dụng thuộc tính để sửa đổi cài đặt Thuế mà mình đã nhập vào tài khoản Merchant Center cho các tiểu bang bạn đã định cấu hình thuế suất.

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode. Khuyên dùng: Chỉ ASCII)
Giới hạn 1 – 100 ký tự
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

apparel [hàng may mặc]

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:tax_category>hàng may mặc</g:tax_category>

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Đối sánh các tên danh mục đã gửi với tên được nhập vào phần danh mục thuế của Merchant Center. Tên danh mục không khớp sẽ không được xử lý.
  • Tuân thủ luật pháp địa phương khi gửi thông tin thuế. 

Nguyên tắc bổ sung

Xem lại từng phần một cách cẩn thận để xác định xem các yêu cầu có áp dụng cho quốc gia hoặc sản phẩm của bạn không. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu dành cho mình, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ

Không sử dụng thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] khi nhắm mục tiêu các quốc gia không phải Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về cài đặt thuế tại đây.

Ví dụ

Thuế suất tùy chỉnh ở cấp tiểu bang

Bạn có thể sử dụng thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] để đặt thuế suất tùy chỉnh cho các mặt hàng ở cấp tiểu bang. Ví dụ: nếu thuế bán hàng của tiểu bang là 7,0% nhưng doanh thu hàng may mặc không bao giờ bị đánh thuế, thì bạn có thể làm như sau: 
  1. Thêm giá trị có tên là "apparel" [hàng may mặc] vào thuộc tính tax_category [danh_mục_thuế] cho tất cả các mặt hàng may mặc không phải chịu thuế. 
  2. Trong Merchant Center, hãy đặt thuế suất cho nhãn "apparel" [hàng may mặc] thành 0% cho tiểu bang nào yêu cầu như vậy. 
Lưu ý: Trừ khi được chỉ định, thuế suất đặc biệt này cho "apparel" [hàng may mặc] sẽ không được áp dụng cho bất kỳ tiểu bang nào khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố