Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Câu hỏi thường gặp về việc thu thập các bài đánh giá sản phẩm

A custom icon for Merchant Center Classic Article Header.

Việc thu thập các bài đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google có ảnh hưởng đến điểm xếp hạng của người bán hiện tại cho trang web của tôi không?

Không, điểm xếp hạng của người bán cho trang web của bạn sẽ không chịu tác động từ việc thu thập các bài đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google. Các bài đánh giá sản phẩm dùng để tính điểm xếp hạng sản phẩm cho các sản phẩm bạn bán trên trang web của mình và không ảnh hưởng đến việc tính điểm xếp hạng của người bán.

Tôi đã triển khai mã mới để thu thập các bài đánh giá sản phẩm. Khi nào điểm xếp hạng sản phẩm mới bắt đầu xuất hiện cùng quảng cáo của tôi?

Điểm xếp hạng sản phẩm sẽ bắt đầu xuất hiện trên Quảng cáo mua sắm của bạn cũng như thẻ Mua sắm khi Google thay mặt bạn hoàn thành việc thu thập các bài đánh giá sản phẩm. Quá trình kiểm tra khả năng đủ điều kiện bắt đầu bằng việc Google nhận các mã GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) hợp lệ thông qua mô-đun chọn tham gia của các đơn hàng được đặt trên trang web của bạn.

Xin lưu ý rằng điểm xếp hạng sản phẩm sẽ chỉ xuất hiện đối với một số sản phẩm cụ thể có từ 3 bài đánh giá trở lên. Nếu một sản phẩm cụ thể mà bạn đã cung cấp mã GTIN không hiển thị điểm xếp hạng sản phẩm, nguyên nhân có thể là do Google chưa nhận đủ số lượng bài đánh giá đối với sản phẩm đó. Nguyên nhân cũng có thể là do có sự chậm trễ giữa thời điểm một bài đánh giá được tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google thu thập và thời điểm bài đánh giá đó hiển thị cùng với các bài đánh giá sản phẩm khác trong trang thông tin sản phẩm dành của một sản phẩm nhất định.

Nếu tôi không muốn sử dụng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google nữa thì tôi có thể ngừng thu thập các bài đánh giá sản phẩm này không?

Được chứ, bạn không bắt buộc phải thu thập các bài đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google. Bất kỳ lúc nào muốn ngừng sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần xóa dòng mã "sản phẩm" khỏi đoạn mã mô-đun chọn tham gia trên trang web của mình. Khi bạn xóa dòng mã này, chúng tôi sẽ không thu thập mã GTIN từ các đơn hàng được đặt trên trang web của bạn nữa và bạn sẽ không còn nhận được bài đánh giá sản phẩm từ người mua sắm.

Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định ngừng thu thập bài đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google, điểm xếp hạng sản phẩm sẽ không hiển thị trên Quảng cáo mua sắm và trang thông tin sản phẩm của bạn ở thẻ Mua sắm nữa.

Xem mô-đun chọn tham gia bên dưới và lưu ý dòng mã được đánh dấu mà bạn cần xóa để ngừng thu thập mã GTIN bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google.

<!-- BẮT ĐẦU Mã mô-đun chọn tham gia GCR -->
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js?onload=renderOptIn"
async defer>
</script>

<script>
window.renderOptIn = function() {
window.gapi.load("surveyoptin", function() {
window.gapi.surveyoptin.render(
{
// BẮT BUỘC
"merchant_id": "
MERCHANT_ID",
"order_id": "
ORDER_ID",
"email": "
CUSTOMER_EMAIL",
"delivery_country": "
COUNTRY_CODE",
"estimated_delivery_date": "
YYYY-MM-DD",

// KHÔNG BẮT BUỘC
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"sản phẩm": [{"gtin":"
GTIN1"}]

});
});
}
</script>
<!-- KẾT THÚC Mã mô-đun chọn tham gia GCR →

Nếu tôi quyết định ngừng thu thập bài đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google, điều gì sẽ xảy ra với các bài đánh giá sản phẩm hiện có đã được thu thập từ cửa hàng của tôi?

Nếu bạn ngừng thu thập đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google, các bài đánh giá sản phẩm hiện có đã được thu thập từ trang web của bạn sẽ tiếp tục hiển thị trong trang thông tin sản phẩm cho từng sản phẩm đủ điều kiện. Tuy nhiên, điểm xếp hạng sản phẩm sẽ không hiển thị trong Quảng cáo mua sắm và trang thông tin sản phẩm của bạn trên Google nữa.

Tôi có thể ngừng thu thập điểm xếp hạng của người bán bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google nhưng vẫn thu thập điểm xếp hạng sản phẩm không?

Khảo sát xếp hạng sản phẩm là mô-đun không bắt buộc trong tính năng Đánh giá khách hàng qua Google, còn mô-đun chính sẽ thu thập các bài đánh giá để thêm vào điểm xếp hạng của người bán của bạn. Do đó, bạn không thể tiếp tục thu thập điểm xếp hạng sản phẩm thông qua tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google nếu bạn đã tắt mô-đun chọn tham gia để thu thập bài đánh giá cho điểm xếp hạng của người bán.

Trang web của tôi vẫn đang sử dụng các đoạn mã Trusted Stores cũ. Tôi có thể sử dụng tính năng đánh giá sản phẩm mới này không?

Nếu trang web của bạn vẫn đang sử dụng đoạn mã Trusted Stores cũ, bạn không sử dụng được tính năng đánh giá sản phẩm mới cho đến khi bạn cập nhật mã nguồn để sử dụng đoạn mã Đánh giá của khách hàng qua Google mới. Bạn phải xóa cả mã mô-đun chọn tham gia Trusted Stores và mã huy hiệu khỏi trang web của mình và làm theo các bước trong hướng dẫn tích hợp kỹ thuật dành cho tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google để thêm đoạn mã mô-đun chọn tham gia mới (và đoạn mã huy hiệu mới, không bắt buộc) vào trang web của bạn.

Sau khi thao tác xong, bạn có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới để bắt đầu sử dụng tính năng đánh giá sản phẩm mới:

1. Trong mã nguồn của trang web, định vị đoạn mã mô-đun chọn tham gia Đánh giá của khách hàng qua Google mới đã hiển thị ở trên.

2. Bên dưới dòng "opt_in_style", hãy thêm dòng "sản phẩm" mới.

// KHÔNG BẮT BUỘC
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"sản phẩm": [{"gtin":"
GTIN1"}]
 

Dòng mã ở trên dùng để chỉ định các sản phẩm trong đơn đặt hàng của khách hàng dưới dạng một mảng các đối tượng "gtin" theo lược đồ JSON bên trong mảng "sản phẩm". Dòng này chỉ có một đối tượng "gtin" nên chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google sẽ có thể lấy một mã GTIN riêng đối với một đơn đặt hàng, bất kể đơn đặt hàng đó có bao nhiêu sản phẩm đi nữa. Để thu thập GTIN cho từng sản phẩm trong một đơn đặt hàng, bạn sẽ cần thêm mã vào trang web của mình để tự động thêm đối tượng "gtin" vào mảng "products" (sản phẩm) cho từng sản phẩm riêng biệt trong đơn đặt hàng.

Ví dụ: Một đơn đặt hàng gồm hai sản phẩm riêng biệt nên có một đoạn mã như sau:

// KHÔNG BẮT BUỘC
"opt_in_style": "OPT_IN_STYLE",
"sản phẩm": [{"gtin":"
GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}]

Một đơn đặt hàng gồm ba sản phẩm riêng biệt nên có một đoạn mã như sau:

// KHÔNG BẮT BUỘC
"opt_in_style": "
OPT_IN_STYLE",
"sản phẩm": [{"gtin":"
GTIN1"}, {"gtin":"GTIN2"}, {"gtin":"GTIN3"}]

3. Khi bạn đã triển khai chính xác mã mới trên trang web của mình, chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập GTIN từ các đơn đặt hàng trên trang web của bạn và thu thập các bài đánh giá sản phẩm từ người mua hàng của bạn.

Có sản phẩm nào không đủ điều kiện để được người mua hàng đánh giá bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google không?

Có, có những sản phẩm không đủ điều kiện để được người mua hàng đánh giá bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google. Chúng tôi sẽ chỉ tạo bài khảo sát sản phẩm cho các sản phẩm có mã GTIN hợp lệ và khớp với sản phẩm trong danh mục Mua sắm.

Các sản phẩm tôi bán không có mã GTIN. Tôi vẫn có thể thu thập đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google chứ?

Rất tiếc, nếu bạn không bán bất kỳ sản phẩm nào có mã GTIN trên trang web của mình, bạn sẽ không thể thu thập bài đánh giá sản phẩm bằng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google. Chúng tôi sẽ chỉ tạo bài khảo sát sản phẩm cho các sản phẩm có mã GTIN hợp lệ và khớp với sản phẩm trong danh mục Mua sắm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng tính năng Đánh giá của khách hàng qua Google để thu thập các bài đánh giá người bán để nhận điểm xếp hạng của người bán cho trang web của mình.

Thế nào là một mã GTIN hợp lệ?

Chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google đánh giá một GTIN là hợp lệ khi mã số này có định dạng đúng theo các tiêu chuẩn quốc tế và tương ứng với trang thông tin sản phẩm hiện có trong danh mục Mua sắm.

Chương trình Đánh giá của khách hàng qua Google hỗ trợ loại định dạng GTIN nào?

Có nhiều định dạng GTIN tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế: GTIN-12, GTIN-14, UPC, EAN, v.v. Tất cả các định dạng GTIN này đều được Đánh giá của khách hàng qua Google hỗ trợ.

Điều gì xảy ra khi một khách hàng mua nhiều sản phẩm có GTIN hợp lệ trong một đơn hàng?

Khi một khách hàng mua nhiều sản phẩm có nhiều GTIN hợp lệ trong một đơn hàng, họ sẽ chỉ nhận được một bản khảo sát sản phẩm cho mỗi đơn hàng đã mua. Google sẽ chọn GTIN để khảo sát người dùng dựa theo logic lựa chọn có khả năng thay đổi theo thời gian.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
71525