Local inventory ads onboarding guide

Xác minh trang Giới thiệu (chỉ dành cho các quốc gia Châu Âu)

   Đây là bước 2b trong quy trình thiết lập quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất.

Khi tham gia chương trình quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất ở các nước Châu Âu, bạn phải gửi một trang Giới thiệu. 

Trang Giới thiệu có các yêu cầu cụ thể theo Điều 5 của Chỉ thị Thương mại Điện tử Châu Âu và được thực hiện theo luật địa phương. Các yêu cầu này bắt buộc trang web được lưu trữ tại trang Giới thiệu của bạn phải chứa những thông tin sau:

 • Địa chỉ
 • Thông tin liên lạc, chẳng hạn như số điện thoại và/hoặc địa chỉ email
 • Địa điểm đã đăng ký của công ty
 • Bất kỳ giấy đăng ký, giấy phép, hoặc tài liệu ủy quyền cụ thể của ngành

Bạn cũng có thể sử dụng trang này để hiển thị bất kỳ thông tin bổ sung hoặc bắt buộc nào theo luật của địa phương bạn.

Để gửi trang Giới thiệu, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó chọn Thiết lập quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất dưới phần "Công cụ".
 3. Nhấp vào thanh quốc gia của bạn.
 4. Thêm URL Giới thiệu vào trường văn bản.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xem lại trạng thái trang Giới thiệu

Google xem xét trang web được lưu trữ tại trang Giới thiệu của bạn để đảm bảo trang web tuân thủ các yêu cầu về trang Giới thiệu. Quá trình xem xét có thể kéo dài đến một tuần. 

Hãy thực hiện theo các bước dưới đây để xem trạng thái xem xét của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó chọn Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất trong phần "Công cụ".
 3. Nhấp vào thanh chương trình của quốc gia bạn.
 4. Xem biểu tượng bên cạnh trường trang Giới thiệu.

Trang Giới thiệu của bạn có thể ở một trong các trạng thái sau: 

 • Đã xác minh: Không cần thêm hành động. 
 • Đang chờ Google xác minh: Hãy sớm quay lại kiểm tra. Trang Giới thiệu của bạn đang được xem xét. Quy trình này có thể kéo dài đến một tuần.
 • Bị từ chối: Sau khi đánh giá, Google đã từ chối trang Giới thiệu của bạn vì trang web của bạn không đáp ứng các yêu cầu. Bạn cần yêu cầu các người liên hệ và người liên hệ về kỹ thuật trong phần cài đặt tài khoản trên Merchant Center kiểm tra email của họ để biết thông tin chi tiết về các vấn đề bạn phải giải quyết. Sau đó, hãy gửi trang Giới thiệu của bạn một lần nữa. 
Xin lưu ý rằng quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất không thể xuất hiện ở các quốc gia Châu Âu nếu không có URL Giới thiệu được xác minh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?