promotion_id [id_khuyến_mại]: Định nghĩa

Đối với các nhà bán lẻ sử dụng Xúc tiến bán hàng, bạn có thể sử dụng thuộc tính promotion_id [mã_khuyến_mại] trong cả dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mại để so khớp sản phẩm với các chương trình khuyến mại. Tìm hiểu về Xúc tiến bán hàng.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Không áp dụng cho chương trình các nền tảng của Google

Nếu đang sử dụng chương trình khuyến mại có thuộc tính product_applicability [điều_kiện_áp_dụng_về_sản_phẩm] được đặt thành specific_products [sản_phẩm_cụ_thể], bạn có thể sử dụng thuộc tính promotion_id [mã_khuyến_mại] trong cả dữ liệu của sản phẩm và chương trình khuyến mại để ghép sản phẩm với đúng chương trình khuyến mại. Xem lại đặc tả nguồn cấp dữ liệu của chương trình Xúc tiến bán hàng.

Việc sử dụng thuộc tính promotion_id [mã_khuyến_mại] giúp Google hiểu sản phẩm nào có chương trình khuyến mại để chúng tôi có thể hiển thị chương trình khuyến mại một cách phù hợp.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Ký tự Unicode (khuyên dùng: chỉ ASCII): chữ số, dấu gạch dưới và dấu gạch ngang 
Giới hạn

1-50 ký tự

Trường lặp lại Tối đa 10 lần
 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

tbby123_us

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:promotion_id>tbby123_us</g:promotion_id>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Gửi thuộc tính promotion_id [mã_khuyến_mại] cho các sản phẩm cụ thể trong chương trình khuyến mại nếu chương trình khuyến mại đó sử dụng thuộc tính product_applicability [điều_kiện_áp_dụng_về_sản_phẩm] được đặt thành specific_products [sản_phẩm_cụ_thể]. Nếu chương trình khuyến mại có thuộc tính product_applicability [điều_kiện_áp_dụng_về_sản_phẩm] được đặt thành all_products [tất_cả_sản_phẩm], thì bạn không cần sử dụng thuộc tính promotion_id [mã_khuyến_mại] vì chương trình khuyến mại đó áp dụng cho tất cả các sản phẩm.
 • Sử dụng mã nhận dạng duy nhất cho mỗi chương trình khuyến mại. ID cho phép bạn và Google phân biệt từng chương trình khuyến mại.
 • Sử dụng mã nhận dạng cố định cho mỗi chương trình khuyến mại. Bạn không nên thay đổi mã nhận dạng sau khi gán mã nhận dạng cho một chương trình khuyến mại. Mã nhận dạng mà bạn chọn sẽ xác định chương trình khuyến mại và được dùng để theo dõi lịch sử hiệu suất của sản phẩm đó trong Merchant Center và Google Ads. Nếu thay đổi mã nhận dạng, bạn sẽ bị mất chương trình khuyến mại và lịch sử hiệu suất của chương trình khuyến mại đó.
 • Không sử dụng lại hoặc lặp lại cùng một mã nhận dạng cho các chương trình khuyến mại khác nhau. Ví dụ:
  • Không dùng một mã nhận dạng cho nhiều chương trình khuyến mại trong cùng một quốc gia mục tiêu hoặc ngôn ngữ.
  • Không sử dụng lại một mã nhận dạng cho các chương trình khuyến mại mới. Ngay cả khi bạn không chạy một chương trình khuyến mại nữa, bạn cũng không được sử dụng mã nhận dạng của chương trình khuyến mại đó cho bất kỳ chương trình khuyến mại nào khác. Hãy gán một ID duy nhất cho một chương trình khuyến mại mới.
 • Tránh dùng khoảng trắng. Khoảng trắng liên tiếp, khoảng trắng trước và sau mã nhận dạng sẽ tự động bị xóa.
 • Sử dụng kiểu chữ (chữ hoa, chữ thường) để làm cho các mã nhận dạng trở nên khác biệt và duy nhất nếu cần. Ví dụ: chúng tôi hiểu các mã nhận dạng abc123ABC123 là các chương trình khuyến mại khác nhau.
 • Không gửi các biểu tượng.Ví dụ: % hoặc !
 • Không gửi các ký tự unicode không hợp lệ. Các ký tự này thường được thêm vào trong quá trình mã hóa tệp. Để tránh các ký tự đó, hãy sử dụng bộ mã hóa UTF-8. Để giúp ngăn sự cố mã hóa, hãy gửi tệp ở định dạng nén. Ví dụ về các ký tự unicode không hợp lệ:
  • Ký tự điều khiển (ví dụ: U+200D)
  • Ký tự hàm
  • Ký tự cho khu vực sử dụng riêng
  • Cặp thay thế
  • Điểm mã chưa được gán giá trị cụ thể

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Đối sánh một sản phẩm với nhiều chương trình khuyến mại bằng cách gửi promotion_id [mã_khuyến_mại] tối đa 10 lần cho mỗi sản phẩm.

Ví dụ

Chương trình khuyến mại áp dụng cho các sản phẩm cụ thể

Sử dụng cùng giá trị cho promotion_id [mã_khuyến_mại] trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu chương trình khuyến mại khi chương trình khuyến mại áp dụng cho một sản phẩm.

Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu chương trình khuyến mại
Khuyến mại Sự kiện giao hàng miễn phí
product_applicability [sản_phẩm_áp_dụng_khuyến_mại] sản_phẩm_cụ_thể
promotion_id [mã_khuyến_mại] 01ABC
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable - Nhỏ
promotion_id [mã_khuyến_mại] 01ABC
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable - Lớn
promotion_id [mã_khuyến_mại] 01ABC
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable - cực lớn
promotion_id [mã_khuyến_mại] Không có, vì chương trình khuyến mại không áp dụng cho sản phẩm này
Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các sản phẩm

Không sử dụng promotion_id [mã_khuyến_mại] vì chương trình khuyến mại của bạn áp dụng cho tất cả các sản phẩm.

Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu chương trình khuyến mại
Khuyến mại Sự kiện giao hàng miễn phí
product_applicability [sản_phẩm_áp_dụng_khuyến_mại] tất_cả_sản_phẩm
promotion_id [mã_khuyến_mại] Không có, vì chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các sản phẩm
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable - Nhỏ
promotion_id [mã_khuyến_mại] Không có, vì chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các sản phẩm
   
Loại nguồn cấp dữ liệu Dữ liệu sản phẩm
Sản phẩm Android Squishable - Lớn
promotion_id [mã_khuyến_mại] Không có, vì chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các sản phẩm

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố