shipping [dostawa]: definicja

Atrybut shipping [dostawa] pozwala podać czas oraz koszty dostawy produktu. Użyj tego atrybutu, gdy ustawienia dostawy konta w przypadku produktu nie są określone w Merchant Center lub gdy chcesz zastąpić ustawienia dostawy wprowadzone na koncie Merchant Center, na przykład w przypadku produktów delikatnych lub mających duże rozmiary.

Nie można użyć atrybutu shipping [dostawa] w usłudze Kup przez Google. Cenę dostawy należy skonfigurować na poziomie konta w Merchant Center. Więcej informacji o konfigurowaniu ustawień dostawy w usłudze Kup przez Google

Dostawa obejmuje koszt naliczany przez przewoźnika lub inne koszty bezpośrednio związane z dostawą. Opłata jest uznawana za koszt dostawy, jeśli jej opis zawiera te wyrazy: „obsługa”, „dostawa”, „wysyłka”, „logistyka” czy „przewoźnik”. Dostawa może obejmować opłaty graniczne, jeśli koszt jest podany na Twojej stronie pod hasłem „dostawa”. Dostawa może też obejmować koszty ubezpieczenia związane z każdym z wymienionych wyżej 5 haseł.

Dostawa obejmuje również czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta do chwili dostarczenia go do klienta. Czas dostawy obejmuje czas obsługi zamówienia (zwany czasem przetwarzania) i czas przewozu. Czas obsługi zamówienia to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania go przewoźnikowi. Czas przewozu to czas od momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi do chwili dostarczenia go do klienta.

Czas i koszt dostawy to najczęstsze przyczyny rezygnacji z zakupów przez użytkowników, dlatego podawanie dokładnych informacji może zwiększyć skuteczność reklam i bezpłatnych informacji.

Atrybutu dostawy może też użyć do określenia krajów, do których wysyłasz swoje produkty w przypadku programów, które nie wymagają podania kosztów wysyłki.

Kiedy używać

Niedostępne w usłudze Kup przez Google

Koszty dostawy są wymagane w przypadku rozszerzonych informacji o produktach. Możesz je przesłać, używając atrybutu shipping [dostawa] lub usługi dostawy na poziomie konta. Więcej informacji o konfigurowaniu usług dostawy

Koszty dostawy są wymagane w przypadku reklam produktowych w tych krajach:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Kanada
 • Czechy
 • Francja
 • Niemcy
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Holandia
 • Polska
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Użyj tego atrybutu, aby określić dodatkowe kraje, do których wysyłasz produkt.

Użyj tego atrybutu, gdy koszty dostawy w przypadku produktu nie są określone w Merchant Center albo gdy chcesz zastąpić ustawienia dostawy wprowadzone na koncie Merchant Center, na przykład w przypadku produktów delikatnych lub o dużych rozmiarach.

Atrybut shipping [dostawa] ma te atrybuty podrzędne:

 1. country [kraj] (wymagany)
  • Kraj, do którego może być dostarczony produkt. Prześlij kod kraju w formacie zgodnym ze standardem ISO 3166-1, na przykład CH.
 2. Aby określić obszar dostawy (opcjonalnie), podaj jedną z tych opcji:
  • region [region] (opcjonalny)
   Podaj stan, terytorium lub prefekturę. Ta opcja jest dostępna dla USA, Australii i Japonii. Prześlij kod podziału z tabel kodów ISO 3166-2 (US,AU lub JP) bez prefiksu kraju (np. NY, NSW, 03).
  • postal_code [kod_pocztowy] (opcjonalny)
   Prześlij zakres kodów pocztowych. Ta opcja jest dostępna dla USA i Australii.
   Użyj jednego z tych stylów:
   kod pocztowy, na przykład: 94043;
   zakres kodów pocztowych, na przykład: 94002–95460;
   zakres kodów pocztowych z prefiksem z symbolem wieloznacznym ( * ), na przykład: , 94*);
   zakres kodów pocztowych z 2 prefiksami z symbolami wieloznacznymi ( * ), na przykład: 94*–95*.
  • location_id [identyfikator_lokalizacji] (opcjonalny)
   Podaj numeryczny identyfikator lokalizacji zgodny z definicją podaną w interfejsie Google Ads API (AdWords API) (np. Kalifornia ma identyfikator 21137). Ta opcja jest dostępna dla USA (stan), Australii (stan) i Japonii (prefektura).
  • location_group_name [nazwa_grupy_lokalizacji] (opcjonalny)
   Pozwala podać grupę lokalizacji skonfigurowaną i nazwaną w ustawieniach Merchant Center. Użyj tutaj nazwy grupy (np. Zachodnie Wybrzeże czy interior). Ta opcja jest dostępna dla USA i Australii. Więcej informacji o konfigurowaniu grup lokalizacji
 3. service [usługa] (opcjonalny)
  • Prześlij klasę usługi lub szybkość dostawy.
 4. price [cena] (wymagany w przypadku zastąpienia czasu dostawy – w przeciwnym razie jest opcjonalny)
  • Prześlij stały koszt dostawy. Użyj kropki [.] jako separatora dziesiętnego (na przykład 3.00 PLN). Nie używaj przecinków [,], aby cena została poprawnie zinterpretowana.
 5. Aby określić czas obsługi zamówienia (opcjonalnie), prześlij te atrybuty podrzędne:
  • min_handling_time [minimalny_czas_obsługi_zamówienia]
   Minimalna liczba dni między złożeniem zamówienia a przekazaniem go przewoźnikowi.
  • max_handling_time [maksymalny_czas_obsługi_zamówienia]
   Maksymalna liczba dni między złożeniem zamówienia a przekazaniem go przewoźnikowi.

   Nie używaj atrybutów podrzędnych dostawy w przypadku czasu obsługi zamówienia oraz samodzielnych atrybutów czasu obsługi zamówienia. Jeśli podajesz oba zestawy atrybutów dla danego produktu, atrybuty podrzędne dostawy zastąpią samodzielne atrybuty czasu zamówienia. Takie atrybuty są zalecane w przypadku reklam i bezpłatnych informacji, a samodzielne atrybuty – w przypadku produktów sprzedawanych w usłudze Kup przez Google.

   Podawaj liczbę dni roboczych. Jeśli na przykład klient złoży zamówienie we wtorek, a przesyłka opuści magazyn najpóźniej w piątek, maksymalny czas obsługi zamówienia wynosi 3 dni.
 6. Aby określić czas przewozu (opcjonalnie), prześlij te atrybuty podrzędne:
  • min_transit_time [minimalny_czas_przewozu]
   Minimalna liczba dni między przekazaniem przesyłki z produktem przewoźnikowi a dostarczeniem jej do klienta.
  • max_transit_time [maksymalny_czas_przewozu]
   Maksymalna liczba dni między przekazaniem przesyłki z produktem przewoźnikowi a dostarczeniem jej do klienta.
Uwaga: abyśmy mogli obliczyć szybkość dostawy, musisz podać wartości atrybutów podrzędnych max_handling_time [maksymalny_czas_obsługi_zamówienia] i max_transit_time [maksymalny_czas_przewozu]. Aby można było uznać wartości atrybutów podrzędnych czasu obsługi zamówienia i czasu przewozu, musisz też przesłać wartość atrybutu podrzędnego dla atrybutu price [cena].
Jeśli prześlesz atrybut podrzędny price [cena], ustawienia usługi dostawy na koncie (w tym czas dostawy) będą ignorowane dla tego produktu w danym kraju.

Format

Przestrzegaj tych wytycznych dotyczących formatowania, abyśmy mogli prawidłowo zinterpretować dane, które przesyłasz.

Aby dowiedzieć się, kiedy i jak przesyłać wartości w języku angielskim, przeczytaj więcej o przesyłaniu danych produktów

Typ

Znaki Unicode (zalecane: tylko ASCII)

Obsługiwane wartości

Dla AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0–1000

Dla AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0–5000

Dla ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0–20 000

Dla INR, JPY, PHP, RUB: 
0–100 000

Dla KRW:
0–1 000 000

Dla CLP: 
0–500 000

Dla COP: 
0–2000 000

Dla IDR: 
0–10 000 000

Dla VND:
0–2 000 000

Pole powtarzane

(Co to jest?)

Atrybut shipping [dostawa] możesz przesłać maksymalnie 100 razy dla jednego produktu.
 
Format pliku Przykładowy wpis
Pliki danych w formacie tekstowym

Aby sformatować nazwę opcji dostawy, wybierz atrybuty podrzędne, które chcesz przesłać. Dołącz atrybut shipping [dostawa], a później dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem (:).

Na przykład, aby przesłać kraj, kod pocztowy, cenę, czas obsługi zamówienia i czas przewozu:

Nazwa        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time [dostawa (kraj:kod_pocztowy:cena:minimalny_czas_obsługi_zamówienia:maksymalny_czas_obsługi_zamówienia:minimalny_czas_przewozu:maksymalny_czas_przewozu)]
)

Jeśli w nazwie nie podasz atrybutów podrzędnych, przyjmiemy, że wartości obejmują wszystkie 4 atrybuty podrzędne w takiej kolejności:

 1. country [kraj]
 2. region [region]
 3. service [usługa]
 4. price [cena]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie name [nazwa] i oddzielając pozycje dwukropkami (:). Nie używaj cudzysłowów. Przykład:

Nazwa        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [dostawa(kraj:kod_pocztowy:cena:minimalny_czas_obsługi_zamówienia:maksymalny_czas_obsługi_zamówienia:minimalny_czas_przewozu:maksymalny_czas_przewozu)

Przykładowa wartość    US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Aby przesłać kilka lokalizacji, podaj atrybut kilka razy (podając tę samą nazwę). Przykład:

Nazwa        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [dostawa(kraj:kod_pocztowy:cena:minimalny_czas_obsługi_zamówienia:maksymalny_czas_obsługi_zamówienia:minimalny_czas_przewozu:maksymalny_czas_przewozu)

Przykładowa wartość    US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Nazwa        shipping(country:postal_code:price) [dostawa (kraj:kod_pocztowy:cena)]
Przykładowa wartość    US:900*-901*:15.99 USD

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. service [usługa]) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek (:), a pole pozostawić puste. Na przykład:

Nazwa        shipping [dostawa]
Przykładowa wartość    US:US:::6.49 USD

Nazwa        shipping(country:region:price) [dostawa (kraj:region:cena)]
Przykładowa wartość    US::6.49 USD

Pliki danych w formacie XML

Możesz dodać opcjonalne atrybuty podrzędne, jeśli są potrzebne. Koszt dostawy do różnych lokalizacji określisz, przesyłając wiele atrybutów shipping [dostawa] z odpowiednimi atrybutami podrzędnymi.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Transport lądowy</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Transport ekspresowy</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Aby sformatować dane pod kątem Content API, zapoznaj się z Content API for Shopping.

Wytyczne

Przestrzegaj tych wytycznych, aby mieć pewność, że przesyłasz wysokiej jakości dane produktów.

Wymagania minimalne

Oto wymagania, które musisz spełnić, aby wyświetlać swój produkt. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt, a informacja o tym pojawi się na karcie Diagnostyka na koncie Merchant Center.

 • Podaj pełne i poprawne informacje o dostawie, w tym o jej szybkości i kosztach.
 • Czas i koszt dostawy to 2 najczęstsze powody rezygnacji z zakupu wybranego produktu, dlatego warto zadbać o to, by ustawienia dostawy były dokładnie określone i aktualne, co zapewni skuteczność reklam i informacji o produktach.
  • Uwzględnij wszystkie należne opłaty za dostawę. Podaj wszystkie opłaty związane z zakupem, które zawierają słowa „dostawa”, „wysyłka”, „obsługa”, „logistyka” lub „przewoźnik”.
  • Jeśli nie potrafisz podać dokładnych kosztów dostawy, podaj koszt zawyżony. Określ koszt, który będzie taki sam lub nieco wyższy od tego, jaki musieliby zapłacić użytkownicy. Pamiętaj, że nadmierne zawyżenie kosztu może negatywnie wpłynąć na skuteczność produktu.
 • Podawaj stawkę za dostawę towaru bezpośrednio do nabywcy. Nie podawaj stawek za dostawę do sklepu ani stawek dla członków różnych programów itp.
 • Umieść szczegóły produktu na stronie docelowej, tak aby były widoczne dla wszystkich. Użytkownik, który kliknie Twoją reklamę, musi zobaczyć dane Twojego produktu, nawet jeśli nie oferujesz wysyłki do lokalizacji tego użytkownika.
 • Przesyłając informacje o dostawie, pamiętaj o przestrzeganiu przepisów obowiązujących w danym kraju.

Sprawdzone metody

Te sprawdzone metody pomogą Ci spełnić podstawowe wymagania, ale także pójść o krok dalej, aby zoptymalizować dane produktów pod kątem skuteczności.

 • Użyj ustawień dostawy z konta w Merchant Center. Za ich pomocą możesz tworzyć proste stawki zryczałtowane lub skomplikowane modele niestandardowe. Z atrybutu shipping [dostawa] korzystaj w ostateczności, gdy trzeba zastąpić ustawienia wprowadzone na koncie Merchant Center.
 • Jako cenę dostawy podaj wartość, którą da się przedstawić w walucie Twojego kraju sprzedaży (zgodnie z ISO 4217). Na przykład zamiast 1,0012 PLN prześlij 1,01 PLN. Jeżeli podanej ceny nie da się przedstawić w walucie kraju sprzedaży, zaokrąglimy ją do wartości, przy której będzie to już możliwe.
 • Jeśli przesyłasz atrybut wiele razy, nie przesyłaj sprzecznych informacji. Nie podawaj na przykład 2 różnych cen dla tego samego regionu lub tej samej klasy usługi.
 • Informacje o promocjach na dostawę przesyłaj w pliku danych o promocjach. Załóżmy, że łączysz 2-tygodniową letnią promocję z bezpłatną dostawą. Prześlij informacje o promocyjnej dostawie za pomocą pliku danych o promocjach i podaj daty jej obowiązywania. Podczas dokonywania płatności na stronie ten kod pozwoli klientom skorzystać z bezpłatnej dostawy. Więcej informacji o promocjach
 • Podczas płacenia za towar użytkownicy muszą być wyraźnie informowani o wszelkich dodatkowych opłatach, które nie są związane z wysyłką, ale mają znaczenie przy dokonywaniu zakupów. Chodzi m.in. o opłaty importowe, opłaty recyklingowe, opłaty za usługi i za obsługę kart kredytowych. Nie podawaj tych informacji w atrybutach tax [podatek] ani price [cena].
 • Prześlij koszty dostawy dla każdego regionu, do którego wysyłasz towar. Jeśli nie prześlesz kosztu dostawy dla któregoś z tych regionów (w danych produktów lub ustawieniach dostaw na koncie), Twój produkt lub konto mogą zostać odrzucone.
 • Dopasuj swoje kampanie produktowe w Google Ads do ustawień dostawy i atrybutu availability [dostępność]. Więcej informacji o dostosowywaniu reklam pod kątem lokalizacji geograficznych

Dodatkowe wskazówki

Przejrzyj uważnie wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy wymagania dotyczą Twojego kraju lub produktu. Jeśli ich nie spełnisz, odrzucimy Twój produkt i powiadomimy Cię o tym w sekcji Diagnostyka na koncie Merchant Center.

Szwecja, Norwegia lub Finlandia
 • Podaj koszt dostawy produktu do punktu odbioru lub na adres użytkownika. Przesyłając informacje o dostawie dla Szwecji, Norwegii i Finlandii, możesz podać koszt dostawy produktu do jednego z punktów odbioru obsługiwanego przez przewoźnika PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto lub Schenker. Dopilnuj, żeby użytkownicy wiedzieli, że Twoja witryna pozwala skorzystać z usług jednej z tych firm.
Argentyna, Chile
 • Podaj koszt dostawy do punktu odbioru, sklepu lub na adres użytkownika.
Wykluczanie miejsc docelowych dostawy
 • Informacje o możliwości dostawy podane na stronie docelowej muszą być zgodne z ustawieniami dostawy, które są określone w danych produktów. Jeżeli nie możesz zapewnić dostawy na całym terytorium kraju sprzedaży, określ koszt dostawy tylko dla obsługiwanych regionów.
Dostawa spoza kraju sprzedaży
 • Na stronie docelowej w wyraźny sposób poinformuj, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty celne. Możesz to zrobić, umieszczając tam zastrzeżenie, które użytkownicy zobaczą po przejściu do płatności, przed złożeniem zamówienia. Nie podawaj informacji dotyczących importowania lub eksportowania w atrybutach tax [podatek] ani price [cena]. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących eksportowania
Subskrypcje oprogramowania i pobieranie oprogramowania
 • Koszt dostawy w wysokości 0 (jeżeli jest wymagany w wybranym kraju sprzedaży) musisz też podać, jeśli reklamujesz produkt niematerialny, jak np. subskrypcja oprogramowania, treści cyfrowe lub aplikacje do pobrania z internetu. Koszt ten możesz podać w atrybucie shipping [dostawa] lub w ustawieniach dostawy na koncie.

Przykłady

Formatowanie tekstu

Aby sformatować nazwę, dołącz atrybut shipping [dostawa] i dopisz w nawiasie nazwy wybranych atrybutów podrzędnych, oddzielając je dwukropkiem ( : ).

Na przykład, aby przesłać kraj, kod pocztowy i cenę:

Nazwa shipping(country:postal_code:price) [dostawa(kraj:kod_pocztowy:cena)]

Sformatuj wartość, przesyłając wartość każdego z podanych atrybutów podrzędnych w takiej samej kolejności jak w atrybucie name [nazwa] i oddzielając pozycje dwukropkami ( : ). Na przykład:

Nazwa        shipping(country:postal_code:price) [dostawa(kraj:kod_pocztowy:cena)]
Przykładowa wartość    US:80302:6.49 USD
Przykładowa wartość    US:30*:12.75 USD

Możesz też przesłać po prostu samą kwotę. Na przykład:

Nazwa        shipping(price) [dostawa(cena)]
Przykładowa wartość    6.49 USD

Jeśli w atrybucie name [nazwa] nie będzie atrybutów podrzędnych, prześlij wszystkie cztery atrybuty podrzędne w następującej kolejności: country [kraj], region [region], service [usługa], price [cena]. Na przykład:

Nazwa        shipping [dostawa]
Przykładowa wartość    US:CA:Express:6.49 USD

Zamiast opcjonalnego atrybutu podrzędnego (np. service [usługa]) wybranego produktu możesz wpisać sam dwukropek ( : ), a pole pozostawić puste. Na przykład:

Nazwa        shipping [dostawa]
Przykładowa wartość    US:::6.49 USD

Nazwa        shipping(country:region:price) [dostawa(kraj:region:cena)]
Przykładowa wartość    US::6.49 USD

Powtórzone pola (przykład dostawy w regionie)

Pliki danych w formacie tekstowym

Aby określić różne koszty dostawy do poszczególnych lokalizacji, możesz podać maksymalnie 100 różnych wartości dla każdego produktu. Aby przesłać wiele lokalizacji, podaj atrybut wiele razy (z tą samą nazwą). Na przykład:

Produkt Ortopedyczne legowisko dla psa
title [tytuł] Ortopedyczne legowisko dla psa XXL
shipping [dostawa] US:94002-95460:0 USD
shipping [dostawa] US:900*-901*:0 USD
shipping [dostawa] US:902*-930*:15.99 USD

    

Kod XML

Aby przesłać wiele grup dostawy w pliku danych XML, dla każdej grupy dostawy dołącz osobny atrybut. Możesz przesłać maksymalnie 100 wartości atrybutu shipping [dostawa] dla każdego produktu.

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Transport lądowy</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Transport lądowy</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Kody pocztowe

W przypadku USA i Australii kody ZIP i kody pocztowe można przesyłać za pomocą atrybutu podrzędnego postal_code [kod_pocztowy]. Wartości te można przesyłać na kilka sposobów.

Przesłanie pojedynczego kodu ZIP lub kodu pocztowego

Podaj cały kod. Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94043

Przesłanie zakresu kodów

Podaj dwa pełne kody rozdzielone dywizem (-). Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94002-95460

Przesłanie zakresu kodów z użyciem symbolu wieloznacznego

Podaj dowolną liczbę cyfr, a po nich znak gwiazdki (*). Ten przykład obejmuje wszystkie kody rozpoczynające się od 94. Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94*

Przesłanie zakresu kodów z dwoma prefiksami i dwoma symbolami wieloznacznymi

Aby zdefiniować węższy zakres, użyj dwóch prefiksów z symbolami gwiazdki (*) rozdzielonych dywizem (-). Oba prefiksy muszą mieć tę samą długość. Na przykład:

postal_code [kod_pocztowy]    94*-95*

Bezpłatna dostawa, subskrypcje oprogramowania i pobieranie

Jeśli oferujesz darmową dostawę, ustaw wartość atrybutu podrzędnego price [cena] na kwotę 0 w walucie kraju sprzedaży. Wartość 0 należy także ustawić w przypadku produktów niematerialnych, np. oprogramowania dostępnego na podstawie subskrypcji lub przeznaczonego do jednorazowego pobrania. Na przykład:

Produkt Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
title [tytuł] Oprogramowanie zabezpieczające Google, wersja podstawowa (roczna subskrypcja)
price [cena] 29.90 USD
google_product_category [kategoria_produktów_Google] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Oprogramowanie > Programy komputerowe > Programy antywirusowe i zabezpieczające]
brand [marka] Google
shipping [dostawa] US:::0 USD
image_link [link_do_zdjęcia] http://www.example.com/zdjecie1.jpg
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false