Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Daň [tax]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Atribút daň [tax] umožňuje prepísať nastavenia dane v USA, ktoré ste vytvorili v službe Merchant Center. Tento atribút použite v prípade, že potrebujete upraviť alebo prepísať daň pre jednu položku.

An example of how tax might be displayed in your ad

V tomto článku

Kedy ho použiť

Required Povinné v Spojených štátoch, ak potrebujete prepísať nastavenia dane zadané v účte, ktorý ste vytvorili v službe Merchant Center. Tento atribút sa používa iba pre daň z predaja v Spojených štátoch. Nepoužívajte ho pre iné dane, ako je napríklad daň z pridanej hodnoty (DPH) či daň z dovozu.

Ak potrebujete upraviť alebo prepísať daň pre jednu položku, použite atribút daň [tax], ktorý bude mať vždy prednosť pred nastaveniami dane na úrovni účtu. Nezabúdajte, že namiesto uvedenia tohto atribútu vám odporúčame nastaviť požadované sadzby dane v nastaveniach služby Merchant Center.

Atribút daň používa nasledujúce podradené atribúty:

 • Krajina [country] (Optional nepovinné)
  Krajina, do ktorej možno výrobok doručiť. Nastavenia týkajúce sa daní sú v súčasnosti k dispozícii len pre výrobky smerujúce do Spojených štátov. Podradený atribút krajina [country] uveďte, ak používate aj podradený atribút región [region], poštové smerovacie číslo [postal_code] alebo identifikátor oblasti [location_id].

Poznámka: Jedinou podporovanou hodnotou podradeného atribútu krajina [country] je US. Ak nezadáte žiadnu hodnotu, predvolene sa použije „US“.

 • Oblasť (nepovinné)
  Ak chcete zahrnúť oblasť, uveďte len jeden z nasledujúcich podradených atribútov:
  • Región [region] (Optional nepovinné)
   Uveďte štát. Uveďte kód ISO 3166-2 bez predpony krajiny (napríklad „CA“).
  • Poštové smerovacie číslo [postal_code] (Optional nepovinné)
   Rozsah poštových smerovacích čísel. Uveďte jeden z nasledujúcich variantov:
   • poštové smerovacie číslo (napríklad „94043“),
   • rozsah poštových smerovacích čísel (napríklad „94002 – 95460“),
   • rozsah poštových smerovacích čísel vo forme predpony so zástupným symbolom (*) (napríklad „94*“);
   • rozsah poštových smerovacích čísel vo forme dvoch predpôn so zástupnými znakmi (*) (napríklad „94*-95*“).
  • Identifikátor oblasti [location_id] (Optional nepovinné)
   Uveďte číselný identifikátor oblasti podľa rozhrania Google Ads API (AdWords API) (napríklad kód Kalifornie je 21137).
 • Sadzba [rate] (Required povinné)
  Sadzba dane ako percento z ceny (číslo, napríklad 8.75).
 • Daň z dopravy [tax_ship] (Optional nepovinné)
  Uveďte, či sa na dopravu vzťahuje daň (áno [yes] alebo nie [no]).

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ

Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)

Opakované pole Áno. Možno ho uviesť až 100-krát, čo umožňuje zadať dane platené v rôznych oblastiach.
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

Formát tohto atribútu závisí od odosielaných hodnôt a ich poradia. Uveďte atribút daň [tax] a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť údaje o krajine, poštovom smerovacom čísle a sadzbe:

Názov tax(country:postal_code:rate)

Ak pomenujete podradené atribúty, ktoré používate, môžete nám ich poskytnúť v ľubovoľnom poradí. Ak však uvediete hodnoty podradených atribútov, ale nepomenujete ich, budeme predpokladať, že hodnoty atribútov zahŕňajú nasledujúce podradené atribúty v tomto poradí:

 1. krajina [country],
 2. región [region],
 3. sadzba [rate],
 4. daň z dopravy [tax_ship].

Hodnotu naformátujte uvedením hodnoty každého podradeného atribútu v rovnakom poradí ako v názve. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou ( : ). Nepoužívajte úvodzovky. Príklad:

Názov: tax(country:postal_code:rate)
Príklad hodnoty: US:80302:8.75

V prípade viacerých oblastí uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov: tax(country:postal_code:rate)
Príklad hodnoty: US:80302:8.75

Názov: tax(country:postal_code:rate)
Príklad hodnoty: US:900*-901*:9.5

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad region), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov: tax
Príklad hodnoty: US::6.49:yes

Názov: tax(country:rate)
Príklad hodnoty: 6.49

Informačné kanály XML

Uveďte samostatný atribút pre každú daňovú skupinu.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>áno</g:tax_ship>
</g:tax>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj Content API for Shopping.

Minimálne požiadavky

Tieto požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

 • Ak ste všetky nastavenia dane uviedli pomocou atribútu daň [tax], uistite sa, že ste pokryli všetky oblasti v USA (aj oblasti, na ktoré sa zdanenie nevzťahuje). Ak sa na niektorú oblasť daň nevzťahuje, nastavte podradený atribút sadzba [rate] atribútu daň [tax] na hodnotu 0.
 • Uveďte úplné a správne daňové údaje a náklady. Ak nemôžete uviesť presné daňové náklady, uveďte rovnakú alebo nadhodnotenú daň, ktorú by používatelia navštevujúci váš web zaplatili.
 • Pri zadávaní daňových údajov dodržujte miestne právne predpisy.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite nastavenia dane v službe Merchant Center. Pomocou týchto nastavení môžete vytvárať jednoduché paušálne sadzby alebo nechať Google automaticky vypočítať sadzby dane pre vaše výrobky. Atribút daň [tax] použite len ako poslednú možnosť na prepísanie nastavení, ktoré ste vytvorili v službe Merchant Center.
 • Atribút daň používajte pre výrobky, ktoré sú oslobodené od dane alebo na ktoré sa vzťahuje jedinečná sadzba dane. V nastaveniach daní v účte nemôžete pre jednotlivé výrobky pridávať znížené sadzby dane ani oslobodenie od dane. Google vypočítava sadzby dane pre hnuteľný majetok a nepodporuje znížené sadzby ani oslobodenie od dane.
 • Uveďte, či je zdanená aj doprava. Právne predpisy niektorých krajín môžu vyžadovať účtovanie dane na dopravu. Daň z dopravy môžete pridať pomocou podradeného atribútu daň z dopravy [tax_ship] alebo v nastaveniach účtu.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime vo vašom účte Merchant Center.

Krajiny mimo Spojených štátov
 • Atribút daň [tax] nepoužívajte pri zacielení na krajiny mimo Spojených štátov.
Maloobchody zamerané na medzifiremné podnikanie (B2B)
 • Uveďte sadzbu dane účtovanú jednotlivcovi. Dane musia byť presné pre jednotlivých používateľov, keďže momentálne špecificky nepodporujeme medzifiremné nákupy (B2B). Ak máte osobitné podmienky pre komerčných kupujúcich, môžete ich uviesť na svojom webe, neuvádzajte však prípadné zvláštne sadzby v údajoch o výrobkoch.

Príklady

Formátovanie textových informačných kanálov

Na formátovanie názvu uveďte atribút daň [tax] a potom pridajte do zátvorky názvy odosielaných podradených atribútov. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť údaje o krajine, poštovom smerovacom čísle a sadzbe:

Názov tax(country:postal_code:rate)

Hodnotu naformátujte zadaním hodnôt podradených atribútov v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v názve. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:). Príklad:

Názov tax(country:postal_code:rate)
Príklad hodnoty US:80302:8.75
Príklad hodnoty US:30*:12.75

Môžete tiež uviesť len cenu. Príklad:

Názov tax(rate)
Príklad hodnoty 6.49 USD

Ak v názve neuvádzate podradené atribúty, mali by ste zadať hodnoty nasledujúcich podradených atribútov v tomto poradí:

 1. krajina [country],
 2. región [region],
 3. sadzba [rate],
 4. daň z dopravy [tax_ship].

Príklad:

Názov tax
Príklad hodnoty US:CA:8.25:yes

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad region [región]), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov tax
Príklad hodnoty US::6.49
Názov tax(country:region:rate)
Príklad hodnoty :6.49
Opakované polia (napríklad regionálne dane)

Textový informačný kanál

Môžete uviesť až 100 hodnôt atribútu daň a odlíšiť tak rôzne náklady v jednotlivých oblastiach. Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov tax(country:postal_code:rate)
Príklad hodnoty US:80302:8.75
Názov tax(country:postal_code:rate)
Príklad hodnoty US:900*-901*:9.5

XML

Ak chcete uviesť viacero skupín doručenia pre informačný kanál XML, pridajte pre každú skupinu doručenia samostatný atribút. Atribút daň [tax] môžete pre každý výrobok uviesť až 100-krát.

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>

Výrobky, ktoré nepodliehajú zdaneniu

Ak výrobok nemožno zdaniť, nastavte hodnotu podradeného atribútu sadzba na 0. Príklad:

sadzba [rate], 0

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
13183980606757097987
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
71525