tax [daň]: definícia

 
Pomocou atribútu tax [daň] môžete uviesť sadzbu dane, ktorá sa vzťahuje na váš výrobok. Tento atribút použite, ak potrebujete prepísať nastavenia dane v službe Merchant Center.

An example of how tax might be displayed in your ad

Kedy sa má použiť

Povinné v USA, ak potrebujete prepísať nastavenia dane v službe Merchant Center. Tento atribút sa používa iba pre daň z predaja v USA. Nepoužívajte ho pre iné dane, ako je napríklad DPH alebo daň z dovozu.

Ak potrebujete upraviť alebo prepísať daň pre jednu položku, použite atribút tax [daň], ktorý bude mať vždy prednosť pred nastaveniami dane v účte. Nezabúdajte, že namiesto uvedenia tohto atribútu vám odporúčame nastaviť požadované sadzby dane v nastaveniach služby Merchant Center. Prečítajte si ďalšie informácie o nastaveniach dane.

Atribút tax [daň] používa štyri podradené atribúty:

 • rate [sadzba] (povinné) Percentuálna sadzba dane aplikovaná na cenu (číslo, napríklad 8.75).
 • country [krajina] (nepovinné) Krajina, do ktorej je možné položku dodať. Nastavenia týkajúce sa daní sú v súčasnosti k dispozícii len pre produkty smerujúce do USA. Atribút country [krajina] (US) uveďte, ak používate atribút region [región], postal_code [psč] alebo location_id [identifikátor_oblasti]
 • tax_ship [daň_za_doručenie] (nepovinné) Určuje, či sa na dopravu vzťahuje daň (yes [áno] alebo no [nie]).
 • Ak chcete uviesť oblasť, uveďte len jednu zo štyroch nasledujúcich možností:
  • region [región] (nepovinné) Uveďte štát. Uveďte kód podľa normy ISO 3166-2 bez predpony (napríklad CA).
  • postal_code [psč] (nepovinné) Rozsah poštových smerovacích čísel. Uveďte jeden z nasledujúcich variantov:
   • jedno poštové smerovacie číslo (napríklad 94043),
   • rozsah poštových smerovacích čísel (napríklad 94002-95460),
   • rozsah poštových smerovacích čísel vo forme predpony so zástupným symbolom (*) (napríklad 94*),
   • rozsah poštových smerovacích čísel vo forme dvoch predpôn so zástupnými symbolmi (*) (napríklad 94*-95*).
  • location_id [identifikátor_oblasti] (nepovinné) Uveďte číselné označenie oblasti podľa rozhrania Google Ads API (AdWords API) (napríklad kód Kalifornie je 21137). 
  • location_group_name [názov_skupiny_miest] Uveďte skupinu miest, ktorú ste si predtým nastavili a pomenovali v službe Merchant Center. V tomto atribúte použite príslušný názov skupiny (napríklad .Západné pobrežie). Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení zón doručenia.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ

Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)

Opakované pole Možno ho uviesť až 100-krát, čo umožňuje zadať dane platené v rôznych oblastiach
 
Formát súboru Príklad záznamu
Textové informačné kanály

Formát tohto atribútu závisí od odosielaných hodnôt a ich poradia. Uveďte atribút tax [daň] a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť údaje o krajine, PSČ a sadzbe:

Názov    tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]

Ak v názve neuvediete podradené atribúty, budeme predpokladať, že hodnoty atribútu zahŕňajú všetky štyri podradené atribúty, a to v tomto poradí: 

 1. country [krajina]
 2. region [región]
 3. rate [sadzba]
 4. tax_ship [daň_za_doručenie]

Hodnotu naformátujte odoslaním hodnôt podradených atribútov uvedených v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v názve. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky. Príklad:

Názov        tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]
Príklad hodnoty    US:80302:8.75

V prípade viacerých oblastí uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov        tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]
Príklad hodnoty    US:80302:8.75

Názov        tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]
Príklad hodnoty    US:900*-901*:9.5

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad region [región]), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov        tax [daň]
Príklad hodnoty    US::6.49:áno

Názov        tax(country:rate) [daň(krajina:sadzba)]
Príklad hodnoty    :6.49

Informačné kanály XML

Uveďte samostatný atribút pre každú daňovú skupinu.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5.00</g:rate>
  <g:tax_ship>áno</g:tax_ship>
</g:tax>


Viac informácií o formáte rozhrania API nájdete na stránke Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať reklamy na svoj výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center. 

 • Uistite sa, že ste pokryli všetky oblasti v USA (aj oblasti, na ktoré sa zdanenie nevzťahuje), ak ste pomocou atribútu tax [daň] uviedli všetky nastavenia dane. Ak sa na niektorú oblasť daň nevzťahuje, nastavte atribút rate [sadzba] na hodnotu 0.
 • Uveďte úplné a správne informácie a sadzby dane. Ak nemôžete presne určiť daňové náklady, uveďte daň, ktorá bude buď zodpovedať, alebo bude vyššia, než koľko používatelia prichádzajúci na váš web z reklamy v Nákupoch zaplatia. 
 • Pri odosielaní informácií o daniach postupujte v súlade s miestnymi zákonmi. 

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov. 

 • Použite nastavenia dane v službe Merchant Center. Pomocou týchto nastavení môžete vytvárať jednoduché paušálne sadzby alebo nechať Google automaticky vypočítať sadzby dane pre vaše výrobky. Atribút tax [daň] použite len ako poslednú možnosť na prepísanie nastavení, ktoré ste vytvorili v službe Merchant Center.
 • Atribút tax [daň] používajte pre výrobky, ktoré sú oslobodené od dane alebo na ktoré sa vzťahuje jedinečná sadzba dane. V nastaveniach daní v účte nemôžete pre jednotlivé výrobky pridávať znížené sadzby dane ani oslobodenie od dane. Google vypočítava sadzby dane pre hnuteľný majetok a nepodporuje znížené sadzby ani oslobodenie od dane.
 • Uveďte, či je zdanená aj doprava. Právne predpisy niektorých krajín môžu vyžadovať účtovanie dane na dopravu. Daň z dopravy môžete pridať pomocou podradeného atribútu tax_ship [daň_za_doručenie] alebo v nastaveniach účtu. Prečítajte si viac o nastaveniach dane.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

Krajiny mimo USA
Maloobchody zamerané na medzifiremné podnikanie (B2B)
 • Uveďte sadzbu dane, ktorú platia jednotlivci. Reklamy v Nákupoch nepodporujú špecificky medzifiremné nákupy (B2B) a uvádzané sadzby dane musia zodpovedať sadzbám pre jednotlivcov. Ak máte osobitné podmienky pre komerčných kupujúcich, môžete ich uviesť na svojej webovej stránke, neuvádzajte však prípadné zvláštne sadzby v údajoch o výrobkoch. 

Príklady

Formátovanie textových informačných kanálov

Na formátovanie názvu uveďte atribút tax [daň] a potom pridajte do zátvorky názvy odosielaných podradených atribútov. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť údaje o krajine, PSČ a cene:

Názov tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]

Hodnotu naformátujte odoslaním hodnôt podradených atribútov uvedených v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v názve. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:). Príklad:

Názov        tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]
Príklad hodnoty    US:80302:8.75
Príklad hodnoty    US:30*:12.75

Môžete tiež uviesť len cenu. Príklad:

Názov        tax(rate) [daň(sadzba)]
Príklad hodnoty    6.49 EUR

Ak v názve neuvediete podradené atribúty, uveďte všetky štyri podradené atribúty v tomto poradí:

 1. country [krajina]
 2. region [región]
 3. rate [sadzba]
 4. tax_ship [daň_za_doručenie]

Príklad:

Názov        tax [daň]
Príklad hodnoty    US:CA:8.25:áno

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad region [región]), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov        tax [daň]
Príklad hodnoty    US::6.49

Názov        tax(country:region:rate) [daň(krajina:región:sadzba)]
Príklad hodnoty    :6.49

Opakované polia (napríklad regionálne dane)

Textový informačný kanál

Môžete uviesť až 100 hodnôt atribútu tax [daň] a odlíšiť tak rôzne náklady v jednotlivých oblastiach. Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov        tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]
Príklad hodnoty    US:80302:8.75

Názov        tax(country:postal_code:rate) [daň(krajina:psč:sadzba)]
Príklad hodnoty    US:900*-901*:9.5

XML

Ak chcete uviesť viacero skupín doručenia pre informačný kanál XML, pridajte pre každú skupinu doručenia samostatný atribút. Pre každý výrobok môžete uviesť až 100 atribútov tax [daň].

<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:rate>10.00</g:rate>
   <g:tax_ship>áno</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>PA</g:region>
   <g:rate>11.00</g:rate>
   <g:tax_ship>áno</g:tax_ship>
<g:/tax>
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>NY</g:region>
   <g:rate>9.00</g:rate>
   <g:tax_ship>áno</g:tax_ship>
</g:tax>

Poštové smerovacie čísla

Poštové smerovacie čísla môžete odosielať pomocou atribútu postal_code [psč]. Tieto hodnoty môžete odosielať niekoľkými rôznymi spôsobmi.

Odoslanie jedného poštového smerovacieho čísla

Uveďte celý kód. Príklad:

postal_code [psč]    94043

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel

Uveďte dva celé kódy oddelené spojovníkom (-). Príklad:

postal_code [psč]    94002-95460

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel použitím zástupného symbolu

Uveďte ľubovoľný počet číslic, po ktorých nasleduje hviezdička (*). V nasledujúcom príklade sa zahrnú všetky smerovacie čísla začínajúce číslom 94. Príklad:

postal_code [psč]    94*

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel použitím dvoch predčíslí so zástupnými symbolmi

Ak chcete vytvoriť menší rozsah, použite dve predčíslia s hviezdičkami (*) a spojovníkom (-). V oboch predčísliach použite rovnaký počet číslic. Príklad:

postal_code [psč]    94*-95*

Výrobky, ktoré nepodliehajú zdaneniu

Ak výrobok nepodlieha zdaneniu, nastavte podradený atribút rate [sadzba] na hodnotu 0. Príklad:

rate [sadzba]    0

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory