tax [daň]: Definice

Pomocí atributu tax [daň] můžete uvést daňovou sazbu aplikovanou na váš produkt. Tento atribut použijte, potřebujete-li přepsat nastavení daně z Merchant Center.

Použití

Vyžadováno ve Spojených státech, když potřebujete změnit daňová nastavení svého účtu v Merchant Center. Tento atribut se používá pouze pro prodejní daň v USA. Nepoužívejte ho pro jiné daně, například daň z přidané hodnoty (DPH) nebo dovozní daň.

Potřebujete-li upravit nebo přepsat daň u některé z položek, použijte atribut tax [daň], který bude mít vždy přednost před daňovými nastaveními na úrovni účtu. Namísto používání tohoto atributu vám doporučujeme raději zadat požadované daňové sazby v nastaveních Merchant Center. Přečtěte si více o daňových nastaveních

Atribut daň používá 4 podatributy:

 • rate [sazba] (povinný): Procentuální sazba daně aplikovaná na cenu (číslo, například 8,75).
 • country [země] (volitelný): Země, do které je možné produkt dodat. Nastavení týkající se daní jsou v současné době dostupná pouze pro produkty směřující do Spojených států. Atribut country [země] (US) uveďte, používáte-li atributy region [region], postal_code [PSČ] nebo location_id [id_lokality].
 • tax_ship [přepravní_daň] (volitelný): Uvádí, jestli se na dopravu vztahuje daň (yes [ano] nebo no [ne]).
 • Chcete-li zadat oblast, použijte k tomu jednu ze 4 následujících možností:
  • region [region](volitelný): Uveďte stát. Odešlete kód země dle ISO 3166-2 bez předpony země (například CA).
  • postal_code [PSČ] (volitelný): Rozsah poštovních směrovacích čísel. Odešlete jednu z následujících variant:
   • jedno PSČ (například 94043),
   • rozsah PSČ (například 94002-95460),
   • rozsah PSČ ve formě předpony a zástupného znaku (*) (například 94*),
   • rozsah PSČ ve formě dvou předpon a zástupného znaku (*) (například 94*–95*).
  • location_id [id_lokality] (volitelný): Odešlete číselné ID vaší lokality definované rozhraním Google Ads API (AdWords API) (například pro Kalifornii použijte 21137).
  • location_group_name [název_skupiny_lokalit] (volitelné): Odešlete skupinu míst, kterou jste si předtím nastavili a pojmenovali v Merchant Center. Zvolte příslušný název skupiny (například Západní pobřeží). Informace o nastavování dodacích zón naleznete zde.

Formát

Pokyny pro formátování zajišťují správnou interpretaci dat, která odesíláte.

Podrobné informace o tom, kdy a jak odesílat hodnoty v angličtině, najdete v informacích o odesílání produktových dat

Typ

Znaky Unicode (doporučují se pouze znaky ASCII)

Opakované pole Ano. Lze jej odeslat až 100krát, a tak definovat jednotlivé daně placené v různých lokalitách
 
Formát souboru Příklad
Textové zdroje

Formát tohoto atributu je závislý na odesílaných hodnotách a jejich pořadí. Uveďte daň a poté v závorce názvy dílčích atributů, které chcete odeslat. Atributy oddělujte dvojtečkou „:“.

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Název    tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]

Neuvedete-li v názvu podatributy, budeme předpokládat, že hodnoty u vašeho produktu zahrnují všechny 4 podatributy, a to v tomto pořadí:

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. rate [sazba]
 4. tax_ship [přepravní_daň]

Hodnotu můžete naformátovat tak, že odešlete hodnoty jednotlivých podatributů, oddělené dvojtečkou (:), ve stejném pořadí jako u názvu. Nepoužívejte uvozovky. Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75

V případě více lokalit odešlete atribut (se stejným názvem) vícekrát. Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:9,5

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (jako například region [region]), vložte dvojtečku (:), ale textové pole nechte prázdné. Příklad:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US::6,49:yes

Název        tax(country:rate) [daň(země:sazba)]
Příklad hodnoty    :6,49

Zdroje XML

Uveďte samostatný atribut pro každou daňovou skupinu.

<g:tax>
  <g:country>US</g:country>
  <g:region>MA</g:region>
  <g:rate>5,00</g:rate>
  <g:tax_ship>yes</g:tax_ship>
</g:tax>


Chcete-li formátovat data pro rozhraní Content API, podívejte se na rozhraní Content API for Shopping.

Pokyny

Dodržováním těchto pokynů si zajistíte vysokou kvalitu odesílaných produktových dat.

Minimální požadavky

Jedná se o požadavky, které je nutné splnit, aby se váš produkt zobrazil. V případě, že tyto požadavky nesplníte, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

 • Ujistěte se, že jste pokryli všechny lokality v USA (i místa, na která se zdanění nevztahuje), pokud jste pomocí atributu tax [daň] uvedli veškerá daňová nastavení. Není-li v některé lokalitě daň aplikována, uveďte pro ni hodnotu podatributu rate [sazba] 0.
 • Odešlete úplné a správné informace o daních a nákladech. Nemůžete-li přesně určit daňové náklady, uveďte takovou daň, která bude stejná nebo vyšší, než kolik uživatelé nakupující z vaší stránky Nákupy Google zaplatí.
 • Při odesílání daňových údajů postupujte v souladu s místními právními předpisy.

Doporučené postupy

Jedná se o doporučené postupy, které doplňují základní požadavky a pomohou vám optimalizovat výkon vašich produktových dat.

 • Použijte daňová nastavení v účtu Merchant Center. Pomocí těchto nastavení můžete nastavovat jednoduché paušální sazby nebo nechat Google automaticky počítat daňové sazby pro vaše produkty. Chcete-li použít jiná nastavení, než jaká jste si zvolili ve službě Merchant Center, můžete jako poslední možnost využít atribut tax [daň].
 • Atribut tax [daň] používejte pro produkty, které jsou osvobozené od daně nebo na které je aplikována zvláštní sazba daně. V daňových nastaveních účtu nemůžete pro jednotlivé produkty přidávat snížené sazby daně či daňová osvobození. Google počítá daňové sazby pro movitý majetek a nepodporuje snížené sazby ani osvobození od daně.
 • Uveďte, zda je zdaněna i doprava. Právní předpisy některých daňových úřadů mohou vyžadovat vyměřování daně na dopravu. Daň z dopravy můžete přidat pomocí podatributu tax_ship [přepravní_daň] nebo v nastaveních účtu. Přečtěte si více o daňových nastaveních

Další pravidla

Každou část si důkladně prostudujte a zkontrolujte, zda se uvedené požadavky nevztahují na vaši zemi nebo produkt. V případě, že nesplníte požadavky, které pro vás platí, daný produkt zamítneme a upozorníme vás na stránce Diagnostika ve vašem účtu Merchant Center.

Jiné země než Spojené státy
Obchodníci zaměření na prodej business-to-business (B2B)
 • Odešlete sazbu daně, kterou hradí jednotlivci. Uváděné daňové sazby musí odpovídat sazbám pro jednotlivce, protože v současné době nepodporujeme nákupy business-to-business (B2B). Používáte-li zvláštní podmínky pro komerční kupující, můžete je uvést na svých stránkách, avšak neodesílejte případné zvláštní sazby ve svých produktových datech.

Příklady

Formátování textových zdrojů

Pro naformátování názvu uveďte atribut tax [daň] a poté přidejte v závorce názvy odesílaných podatributů. Jednotlivé podatributy oddělujte dvojtečkou (:).

Například chcete-li odeslat údaje o zemi, PSČ a daňové sazbě:

Název tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]

Naformátujte hodnotu tak, že odešlete hodnoty podatributů ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v názvu. Hodnoty podatributů oddělujte dvojtečkou (:). Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75
Příklad hodnoty    US:30*:12,75

Můžete odeslat také cenu. Příklad:

Název        tax(rate) [daň(sazba)]
Příklad hodnoty    6,49 USD

I pokud neuvedete podatributy v názvu, odešlete všechny 4 podatributy v tomto pořadí:

 1. country [země]
 2. region [region]
 3. rate [sazba]
 4. tax_ship [přepravní_daň]

Příklad:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US:CA:8,25:yes

Nechcete-li pro daný produkt uvést některý volitelný podatribut (například region), vložte i tak dvojtečku (:), ale textové pole pak nechte prázdné. Příklad:

Název        tax [daň]
Příklad hodnoty    US::6,49

Název        tax(country:region:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    :6,49

Opakovaná pole (například regionální daně)

Textový zdroj

Můžete odeslat až 100 hodnot atributu daň a odlišit tak různé náklady v jednotlivých oblastech. Chcete-li odeslat více oblastí, odešlete atribut vícekrát (se stejným názvem). Příklad:

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:80302:8,75

Název        tax(country:postal_code:rate) [daň(země:PSČ:sazba)]
Příklad hodnoty    US:900*-901*:9,5

XML

Chcete-li odeslat více dodacích skupin pro zdroj XML, přidejte pro každou dodací skupinu samostatný atribut. Pro každý produkt můžete odeslat až 100 atributů tax [daň].


   US    CA    10,00    yes    US    PA    11,00    yes    US    NY    9,00    yes

PSČ

Poštovní směrovací čísla můžete odesílat pomocí podatributu postal_code [PSČ]. Tento údaj můžete odeslat několika způsoby.

Odeslání jednoho PSČ

Uveďte celý číselný kód. Příklad:

postal_code [PSČ]    94043

Odeslání rozsahu PSČ

Uveďte dva celé kódy oddělené pomlčkou (-). Příklad:

postal_code [PSČ]    94002-95460

Odeslání rozsahu PSČ za využití zástupného znaku

Uveďte libovolný počet číslic následovaných hvězdičkou (*). Uvedený příklad zahrne všechny kódy začínající na 94. Příklad:

postal_code [PSČ]    94*

Odeslání rozsahu PSČ za použití 2 předčíslí se zástupnými znaky

Pro zúžení rozsahu použijte 2 předčíslí s hvězdičkami (*) a pomlčkou (-). U obou předčíslí použijte stejné počty číslic. Příklad:

postal_code [PSČ]    94*-95*

Produkty nepodléhající dani

Není-li produkt předmětem zdanění, uveďte u podatributu rate [sazba] hodnotu 0. Příklad:

rate [sazba]    0

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false