Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program]

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] giúp bạn thiết lập giá dành cho thành viên và điểm khách hàng thân thiết trong tài khoản Merchant Center. Việc thêm thuộc tính này giúp Google trình bày chính xác các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết trên các sản phẩm của Google.

Trên trang này


Trường hợp sử dụng

Optional Không bắt buộc

Thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] là một thuộc tính nhóm không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm. Thuộc tính này dùng để chỉ định giá và điểm khách hàng thân thiết của sản phẩm dành cho thành viên của chương trình khách hàng thân thiết mà bạn đã thiết lập trong Merchant Center.

Lưu ý: Người bán ở Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể sử dụng thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program]. Thuộc tính này chỉ bắt buộc nếu bạn muốn trình bày giá dành cho thành viên và các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết ở cấp mặt hàng.

Thuộc tính phụ

Thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] có 6 thuộc tính phụ:

 • Nhãn chương trình [program_label] (bắt buộc): Đây là nhãn chương trình khách hàng thân thiết được thiết lập trong chế độ cài đặt chương trình khách hàng thân thiết trong Merchant Center. Thuộc tính phụ này giúp Google liên kết chương trình khách hàng thân thiết của bạn với các mặt hàng đủ điều kiện.
 • Nhãn phân cấp [tier_label] (bắt buộc): Thuộc tính phụ nhãn phân cấp [tier_label] phân biệt lợi ích theo cấp mặt hàng giữa từng cấp. Giá trị này cũng được đặt trong chế độ cài đặt chương trình trong Merchant Center. Đây là giá trị bắt buộc nếu bạn điều chỉnh nguồn cấp dữ liệu ngay cả khi chương trình khách hàng thân thiết của bạn chỉ có 1 cấp.
 • Điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] (không bắt buộc): Điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] là một thuộc tính tuỳ chỉnh cho biết số điểm mà thành viên nhận được khi mua sản phẩm trên trang web của bạn. Đây phải là một số nguyên vì phân số không được hỗ trợ. Bạn có thể chỉ định thuộc tính phụ điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] ở cấp bậc.
 • Ưu đãi hoàn tiền [cashback_for_future_use] (không bắt buộc): Được dành riêng để sử dụng trong tương lai
 • Giá [price]: Thuộc tính phụ này giúp bạn thêm giá dành riêng cho thành viên vào nguồn cấp dữ liệu. Mức giá này sẽ xuất hiện cùng với giá dành cho người chưa phải là thành viên để giúp người mua sắm biết được lợi ích khi tham gia chương trình của bạn.
 • Ngày giá dành cho thành viên có hiệu lực [member_price_effective_date] (không bắt buộc): Thuộc tính phụ này cho phép người bán chỉ định thời điểm mà lợi ích giá dành cho thành viên bắt đầu và kết thúc.

Lưu ý: Người bán ở Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể sử dụng thuộc tính phụ điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] và nhãn chương trình [program_label]. Thuộc tính phụ [price] chỉ dành cho người bán ở Hoa Kỳ.

Người bán ở Hoa Kỳ cũng có thể trình bày các lợi ích vận chuyển theo cấp trong chương trình khách hàng thân thiết. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của chương trình khách hàng thân thiết.

Đối với người bán ở Nhật Bản, lợi ích duy nhất có thể áp dụng của chương trình khách hàng thân thiết là điểm khách hàng thân thiết. Trong Merchant Center, bạn có thể đặt tỷ lệ nhận điểm mặc định khi thiết lập chương trình khách hàng thân thiết. Theo mặc định, tất cả mặt hàng sẽ xuất hiện cùng lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết này. Nếu sản phẩm của bạn có tỉ lệ nhận điểm không khớp với tỷ lệ nhận điểm mặc định, bạn có thể sử dụng nhãn chương trình [program_label], nhãn phân cấp [tier_label] và điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] trong thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] để thay thế giá trị mặc định.


Định dạng

Hãy làm theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo Google hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. Tìm hiểu thêm về cách gửi dữ liệu sản phẩm

Loại Chuỗi (Ký tự Unicode. Chỉ nên dùng bộ mã ASCII)

Ví dụ dưới đây cho thấy một mặt hàng có giá 10 USD, và giả định rằng bạn có 2 bậc trong chương trình khách hàng thân thiết là "bạc" và "vàng". Trong trường hợp này, nếu thành viên bạc nhận được 10 điểm thì thành viên vàng sẽ nhận được 20 điểm.

Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Định dạng tiêu đề thuộc tính bằng cách thêm các thuộc tính phụ bạn đang gửi. Hãy thêm thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program], rồi thêm tên của những thuộc tính phụ mà bạn muốn gửi trong ngoặc đơn và dùng dấu hai chấm để phân cách ( : ). Đừng sử dụng dấu ngoặc kép.

Các thuộc tính phụ nhãn chương trình [program_label] và nhãn phân cấp [tier_label] là những thuộc tính phụ bắt buộc.

Ví dụ: Để gửi 5 thuộc tính phụ nhãn chương trình [program_label], nhãn phân cấp [tier_label] và giá [price], điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] và ngày giá dành cho thành viên có hiệu lực [member_price_effective_date], hãy gửi tiêu đề thuộc tính:

loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date)

Nếu chỉ một số sản phẩm của bạn có giá trị thuộc tính phụ, bạn có thể sử dụng dấu hai chấm ( : ) làm phần giữ chỗ. Đừng quên lưu ý các trường giữ chỗ trong tiêu đề thuộc tính. Ví dụ: Nếu tất cả sản phẩm của bạn có tích điểm, nhưng chỉ một số sản phẩm đủ điều kiện áp dụng giá dành cho thành viên, thì dữ liệu của bạn sẽ có dạng như sau

Tiêu đề thuộc tính: loyalty_program(program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date)

Sản phẩm có giá dành cho thành viên: program_label:tier_label:price:loyalty_points:member_price_effective_date

Sản phẩm không có giá dành cho thành viên:

program_label:tier_label::loyalty_points:

Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>bạc</g:tier_label>

<g:price>10.00 USD</g:price>

<g:loyalty_points>10</g:loyalty_points>

<g:member_price_effective_date>2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800</g:member_price_effective_date>

</g:loyalty_program>

<g:loyalty_program>

<g:program_label>my_loyalty_program</g:program_label>

<g:tier_label>vàng</g:tier_label>

<g:price>9.00 USD</g:price>

<g:loyalty_points>20</g:loyalty_points>

<g:member_price_effective_date>2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800</g:member_price_effective_date>

</g:loyalty_program>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Hãy làm theo ví dụ định dạng nếu bạn đang sử dụng nguồn cấp dữ liệu dạng văn bản để cung cấp thông tin về chương trình khách hàng thân thiết. Định dạng này áp dụng cho cả nguồn cấp dữ liệu chính và nguồn cấp dữ liệu bổ sung.

Google Trang tính

Cột

Ví dụ

loyalty_program(program_label:tier_label:price:cashback_for_future_use:loyalty_points:member_price_effective_date)

loyalty_program my_loyalty_program:silver:10 USD::10:, my_loyalty_program:gold:9 USD::20:2017-05-11T00\:01\:59-0800/2017-06-21T22\:13\:59-0800

Tệp văn bản được phân tách bằng ký tự tab

Cột

Ví dụ

loyalty_program(program_label:tier_label:price:cashback_for_future_use:loyalty_points:member_price_effective_date)

loyalty_program my_loyalty_program:silver:10 USD::10:, my_loyalty_program:gold:9 USD::20:”2017-05-11T00:01:59-0800/2017-06-21T22:13:59-0800”
 • Bạn cần dùng dấu gạch chéo ngược ("\") trước dấu hai chấm đối với giá trị thuộc tính phụ ngày giá dành cho thành viên có hiệu lực cho Google Trang tính.
 • Bạn cần dùng dấu ngoặc kép (") cho giá trị thuộc tính phụ ngày giá dành cho thành viên có hiệu lực đối với nguồn cấp dữ liệu được phân tách bằng ký tự tab (hoặc giá trị được phân tách bằng ký tự tab).
 • Bạn không cần phải sử dụng cho API hoặc XML.
Lưu ý: Nhãn chương trình và nhãn phân cấp sẽ được dùng để thiết lập lợi ích vận chuyển. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của chương trình khách hàng thân thiết.
 • Đối với nguồn cấp dữ liệu văn bản, bạn phải nhập dấu hai chấm.
 • Nếu muốn bỏ trống một số thuộc tính phụ, hãy dùng chuỗi trống để đại diện cho chúng.
 • Dùng dấu phẩy để tách giá trị của các bậc thành viên khác nhau. Đừng thêm dấu cách sau dấu phẩy.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn phải đáp ứng những yêu cầu này để đăng các lợi ích của chương trình khách hàng thân thiết lên Google. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối chương trình khách hàng thân thiết của bạn và thông báo cho bạn trong tài khoản Merchant Center.

 • Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các tiêu chuẩn biên tập của Google bằng cách tham khảo trung tâm trợ giúp, đồng thời đảm bảo rằng dữ liệu về lợi ích và chương trình của bạn đáp ứng các yêu cầu.
 • Đảm bảo rằng đơn vị tiền tệ của thuộc tính phụ giá [price] của thuộc tính điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] khớp với đơn vị tiền tệ của thuộc tính giá [price].
 • Đảm bảo rằng thuộc tính phụ giá [price] của thuộc tính điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] không cao hơn thuộc tính giá [price].
 • Đảm bảo rằng các thuộc tính phụ nhãn chương trình [program_label] và nhãn phân cấp [tier_label] của thuộc tính điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] khớp với một trong các nhãn chương trình và nhãn phân cấp được thiết lập trong tài khoản Merchant Center.
 • Đảm bảo rằng dữ liệu mà bạn cung cấp cho Google khớp với dữ liệu hiển thị trên trang web của bạn. Google sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng các thông tin về lợi ích và chương trình mà bạn gửi trong Merchant Center khớp với thông tin hiển thị trên trang web của bạn.
 • Đảm bảo rằng giá dành cho thành viên được trình bày rõ ràng trên trang web, hoặc trong trang mô tả sản phẩm (dưới dạng giá trị bằng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm giảm giá) hoặc trên trang tổng quan về chương trình khách hàng thân thiết.
 • Sử dụng tiêu chuẩn ISO 8601 để thể hiện ngày có hiệu lực của thuộc tính phụ ngày giá dành cho thành viên có hiệu lực [member_price_effective_date].

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà còn tối ưu hoá hiệu suất dữ liệu của chương trình khách hàng thân thiết.

 • Gửi giá trị chính xác cho giá dành cho thành viên. Ví dụ: Hãy gửi 10.100 VND thay vì 10.012 VND, nếu không thì chúng tôi sẽ làm tròn giá trị mà bạn gửi.
 • Tận dụng thuộc tính phụ giá trong thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết và cập nhật nguồn cấp dữ liệu để cung cấp giá dành cho thành viên thay vì thiết lập quy tắc nguồn cấp dữ liệu (trừ phi 100% sản phẩm của bạn đủ điều kiện áp dụng giá chiết khấu theo mức cố định dành cho thành viên). Việc này sẽ giúp cải thiện độ chính xác và giảm khả năng bạn không đủ điều kiện để đăng giá của chương trình khách hàng thân thiết.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính