Ak chcete testovať preklady titulkov v reálnom čase, zaregistrujte sa do beta verzie nástroja Preklady titulkov v službe Meet.

Pravidlá prijateľného používania služby Google Meet

Zneužívanie programových pravidiel a presadzovanie

Pravidlá pre obsah uvedené nižšie zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívnej skúsenosti našich používateľov. Musíme obmedziť zneužívania, ktoré ohrozujú našu schopnosť poskytovať túto službu. Žiadame, aby všetci dodržiavali pravidlá uvedené nižšie, čím nám pomôžu tento cieľ dosiahnuť. 

Tieto pravidlá sa vzťahujú na službu Google Meet („Meet“). Pri uplatňovaní týchto pravidiel môžeme povoliť výnimky po zvážení vzdelávacích, dokumentárnych, vedeckých alebo umeleckých aspektov a tiež v prípade iného významného úžitku pre používateľov tejto služby. Tieto pravidlá sa môžu meniť, preto túto stránku priebežne sledujte. Viac sa dozviete tiež v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Nahlásenie zneužitia

Ak sa domnievate, že niekto porušuje pravidlá uvedené nižšie, nahláste zneužitie
 
Google môže deaktivovať možnosť používať službu Meet alebo zakázať účty, ktoré porušujú tieto pravidlá. Ak bola vaša služba pozastavená alebo váš účet zakázaný a domnievate sa, že k tomu došlo omylom, postupujte podľa pokynov na tejto stránke.

Programové pravidlá

Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie detí 

Nevytvárajte, nenahrávajte ani nedistribuujte pomocou služby Meet obsah, ktorý vykorisťuje alebo zneužíva deti. Zahŕňa to všetok materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí. 

Všeobecnejšie platí, že Meet zakazuje používanie našich služieb pri ohrozovaní detí. Okrem iného to zahŕňa predátorské správanie voči deťom, napríklad:

  • „zbližovanie sa s deťmi na účely zneužitia“ ’(napríklad skamarátenie sa s dieťaťom s cieľom nadviazania sexuálneho kontaktu online alebo offline či výmeny sexuálnych snímok);
  • „sexuálne vydieranie“ (napríklad vyhrážanie sa dieťaťu alebo jeho vydieranie skutočným či údajným prístupom k jeho intímnym snímkam); 
  • sexualizáciu neplnoletej osoby (napríklad snímky zobrazujúce, podnecujúce alebo propagujúce sexuálne zneužívanie detí či vyobrazenie detí spôsobom, ktorý by mohol viesť k sexuálnemu zneužívaniu detí); 
  • obchodovanie s dieťaťom (napríklad reklamy alebo kontaktovanie dieťaťa za účelom komerčného sexuálneho zneužívania).  

Podnikneme náležité opatrenia, medzi ktoré môžu patriť napríklad nahlásenie centru NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), obmedzenie prístupu k funkciám služby a zakázanie účtov. Ak sa domnievate, že dieťaťu hrozí zneužívanie, vykorisťovanie alebo obchodovanie s ním, ihneď kontaktujte políciu.

Obchádzanie pravidiel 

Nezapájajte sa do akcií, ktorých cieľom je obísť naše pravidlá alebo zvrátiť obmedzenia uplatnené na váš účet. Zahŕňa to vytváranie alebo používanie viacerých účtov či iných metód, ktorých cieľom je zapájať sa do predtým zakázaného správania. 

Nebezpečná a protizákonná činnosť

Meet nepoužívajte s cieľom propagovať a organizovať protizákonné činnosti ani zapájať sa do nich. Týka sa to aj činností spôsobujúcich vážnu alebo bezprostrednú fyzickú ujmu na zdraví ľudí či zvierat.

Podvod, phishing a ďalšie klamlivé postupy

Nepoužívajte službu Meet na phishing. Nepožadujte ani nezhromažďujte citlivé údaje, ako sú napríklad heslá, finančné údaje alebo rodné čísla. Nezneužívajte službu Meet na klamanie, zavádzanie ani podvádzanie iných používateľov s cieľom naviesť ich na zdieľanie informácií pod falošnými zámienkami.

Neodcudzujte identitu inej osoby ani inak nepredstierajte svoju identitu a nezavádzajte v súvislosti s identitou zdroja pozvánky Meet alebo žiadosťou o pripojenie s cieľom klamať, navádzať alebo podvádzať.

Obťažovanie, šikanovanie a hrozby 

Neobťažujte ostatných, nešikanujte ich a ani sa im nevyhrážajte. Tiež nepovoľujeme zneužívať túto službu na zapájanie ďalších osôb do týchto činností alebo ich podnecovanie k nim. Nezabúdajte, že online obťažovanie je na mnohých miestach protizákonné a môže mať vážne dôsledky v skutočnom živote útočníka aj obete. Ak nás niekto upozorní na vyhrážanie sa ublížením alebo iné nebezpečné situácie, môžeme podniknúť náležité opatrenia, napríklad nahlásiť vás relevantným úradom.

Nenávistný prejav

Nezapájajte sa do nenávistného prejavu. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje alebo toleruje násilie páchané na osobe alebo skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou, alebo obsah, ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť na základe uvedených faktorov.

Malvér a podobný škodlivý obsah

Nešírte malware ani obsah, ktorý poškodzuje či narúša fungovanie sietí, serverov, zariadení koncových používateľov alebo inej infraštruktúry. Zahŕňa to priamy hosting, vkladanie či prenos malvéru, vírusov, deštruktívneho kódu, prípadne iného škodlivého či nechceného softvéru alebo podobného obsahu. Zahŕňa to aj obsah, ktorý šíri vírusy, spúšťa kontextové okná, pokusy o inštaláciu softvéru bez súhlasu používateľa alebo inak ovplyvňuje používateľov škodlivým kódom. Viac sa dozviete v pravidlách Bezpečného prehliadania.

Osobné a dôverné údaje

Nezdieľajte ani nedistribuujte osobné či dôverné údaje iných ľudí bez povolenia. ​Zahŕňa to používanie citlivých údajov, napríklad rodných čísiel, čísiel bankových účtov či kreditných kariet, obrázky podpisov a dokumenty obsahujúce informácie o osobnom zdravotnom stave. Vo väčšine prípadov, keď sú tieto informácie široko dostupné inde na internete alebo vo verejných záznamoch, napríklad rodné čísla uvedené na webe štátnej správy, obecne nevykonávame opatrenia na presadzovanie pravidiel. 

Regulované tovary a služby 

​Nepredávajte, neinzerujte ani nesprostredkúvajte predaj regulovaného tovaru a služieb. Medzi regulované tovary a služby patria okrem iných alkohol, hazard, lieky, neschválené doplnky, tabak, ohňostroje, zbrane alebo lekárske ši zdravotné zariadenia.

Sexuálne explicitný obsah 

Nezdieľajte and nedistribuujte obsah so sexuálne explicitným materiálom, napríklad nahotu, explicitné sexuálne akty a pornografický obsah. Zahŕňa to zvyšovanie návštevnosti komerčným pornografickým webom. Povolujeme obsah na vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké účely.

Spam 

Nešírte spam. Môže ísť o nechcený propagačný alebo komerčný obsah, nechcený obsah vytvorený automatickým programom, nechcený opakujúci sa obsah, nezmyselný obsah alebo čokoľvek, čo sa javí ako hromadné kontaktovanie.

Zasahovanie do systému

Nezneužívajte túto službu, nepoškodzujte, nedegradujte ani negatívne neovplyvňujte fungovanie sietí, zariadení alebo inej infraštruktúry. Zahŕňa to degradovanie, deaktiváciu alebo nepovolenú manipuláciu s akýmkoľvek aspektom výrobku alebo jeho služieb.

Obsah podporujúci terorizmus

Teroristické organizácie nesmú používať túto službu na žiadny účel, ani na nábor. V prípade obsahu súvisiaceho s terorizmom (ako je propagácia teroristických činov, podnecovanie k násiliu alebo oslavovanie teroristických útokov) podnikneme tiež opatrenia proti organizátorom či účastníkom schôdzok. 

Násilie a krviprelievanie 

Nezdieľajte ani nedistribuujte násilný či krvavý obsah (zahŕňajúci ľudí alebo zvieratá zo skutočného sveta), ktorého hlavným cieľom je šokovanie, vyvolanie senzácie alebo znevažovanie. Zahŕňa to aj mimoriadne explicitné násilie, ako je rozštvrtenie či zábery zmrzačených tiel zblízka. Explicitné násilie (napríklad obsah s výrazne vysokým množstvom krvi) môže byť povolené vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré pomôžu ľuďom pochopiť, o čo ide. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní ponechať ho na našich platformách. Tiež nevyzývajte ostatných, aby páchali násilné činy. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false