Magtanong at sumagot ng mga tanong tungkol sa isang lugar

Halimbawa: Sa pambihirang sitwasyon ng COVID-19 sa ngayon, nagsasagawa kami ng mga hakbang para protektahan ang kalusugan ng mga miyembro ng aming team at unahin ang mahahalagang serbisyo. Dahil dito, posibleng may ilang pansamantalang limitasyon at pagkaantala sa kung paano ka makakapag-ambag sa Maps. 

Sa Google Maps, puwede kang magtanong at sumagot ng mga tanong tungkol sa mga lugar at negosyong nakikita mo. Maaaring tumugon nang direkta ang mga may-ari ng negosyo at ang iba pa sa mga Q&A na ito. Puwede kang magtanong o sumagot ng mga tanong mula sa paghahanap sa anumang device, at mula sa Google Maps.

Magtanong

Sa Google Maps

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Maghanap ng lugar o lungsod, o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang pangalan ng lugar.
 4. Para makita kung mayroon nang nakapagtanong ng tanong mo, sa ilalim ng "Mga tanong at sagot," i-tap ang Tingnan ang lahat ng tanong.
 5. Para magtanong ng panibagong tanong, sa ilalim ng "Mga tanong at sagot," i-tap ang Magtanong.
 6. Opsyonal: Para i-edit o i-delete ang iyong tanong, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay i-tap ang I-edit ang tanong o I-delete ang tanong.

Kapag nasagot na ang iyong tanong, makakatanggap ka ng notification. Tandaan: Mga Local Guide Level 2 at pataas lang ang puwedeng magtanong at sumagot ng mga tanong tungkol sa isang lungsod. HIndi available sa lahat ng rehiyon ang mga tanong at sagot tungkol sa lungsod. 

Sa Google Search

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google.   
 2. Maghanap ng lugar o lungsod.
 3. Mag-scroll pababa sa seksyong "Mga tanong at sagot."
 4. Para magtanong ng panibagong tanong, i-tap ang Magtanong sa komunidad.

Mag-ulat ng mga tanong o sagot

Mga patakaran sa tanong at sagot na dapat sundin

Ang mga patakaran sa content na nakalista sa ibaba ay may mahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng positibong karanasan para sa lahat ng gumagamit ng mga produkto ng Google. Kailangan naming pigilan ang mga pang-aabusong nagbabanta sa aming kakayahang ibigay ang mga serbisyong ito, at hinihiling naming sumunod ang lahat sa mga patakarang nasa ibaba para matulungan kaming makamit ang layuning ito. Tiyaking bumalik pana-panahon, dahil puwedeng magbago ang mga patakarang ito. 

Content: Aalisin namin ang content na lumalabag sa alinman sa mga patakaran sa content na nasa ibaba:

 • Pag-advertise: Huwag gamitin ang Q&A para sa pag-advertise. Huwag magdagdag ng mga link papunta sa ibang website o mga numero ng telepono ng ibang lugar. Ang mga tanong at sagot ay tunay dapat na nagpapakita ng iyong karanasan sa isang lugar. 
 • Spam: Huwag mang-spam. Huwag magsama ng pampromosyon o pangkomersyal na content, huwag i-post ang parehong content nang maraming beses, at huwag sumulat ng mga tanong at sagot para sa parehong lugar mula sa maraming account.
 • Mga numero ng telepono o email address: Para makatulong na pigilan ang pag-advertise at ma-spam na Q&A, hindi namin pinapayagan ang mga numero ng telepono o email address. Kung gusto mong magdagdag ng updated na numero o email address, gamitin na lang ang link na Mag-ulat ng problema para iulat na lang ang impormasyong iyon. Tandaan: Kung isa kang nakarehistrong may-ari ng listing sa Google My Business, puwede kang mag-post ng mga numero ng telepono sa iyong mga sagot.
 • Q&A na walang kinalaman sa paksa: Huwag mag-post ng mga sagot na nakabatay sa karanasan ng iba, o hindi tungkol sa partikular na lugar na sinasagot mo. Hindi ginawa ang Q&A upang maging forum para sa pangkalahatang komentaryong pampulitika o panlipunan o mga personal na reklamo. Kung gusto mong mag-ulat ng maling lokasyon o saradong lugar, pakigamit ang link na Mag-ulat ng problema para iulat ang impormasyong iyon sa halip na mag-post ng Q&A. Tandaan: Gamitin lang ang kahong "Magtanong" para mag-post ng mga tanong. Aalisin ang mga review at komento.
 • Panatilihin itong malinis: Huwag gumamit ng malaswa, bastos, o nakakapanakit na pananalita. Aalisin din namin ang Q&A na nagpapakita ng mga personal na pag-atake sa iba.
 • Pagsasalungat ng interes: Pinakamahalaga ang mga tanong at sagot kapag matapat at walang kinikilingan ang mga ito. Huwag mag-alok o tumanggap ng pera, mga produkto, o mga serbisyo para sumulat ng mga tanong o sagot para sa isang negosyo o para sumulat ng mga negatibong tanong o sagot tungkol sa isang kakumpitensya. Kung nagmamay-ari ka ng negosyo, huwag mag-set up ng mga istasyon o kiosk sa iyong lugar ng negosyo para lang humingi ng Q&A na isinulat tungkol sa lugar ng negosyo mo. Dagdag pa rito, mag-upvote ng Q&A sa paraang walang kinikilingan, sa halip na sa paraang pampromosyon. 
 • Ilegal na content: Huwag mag-post ng Q&A na naglalaman ng o nagli-link sa content na labag sa batas, tulad ng mga link na nagpapadali sa pagbebenta ng mga inireresetang gamot nang walang reseta.
 • May copyright na content: Huwag mag-post ng Q&A na lumalabag sa mga karapatan ng iba - kabilang ang copyright. Para sa higit pang impormasyon o para maghain ng kahilingan sa DMCA, suriin ang aming mga hakbang patungkol sa copyright.
 • Tahasang Sekswal na Materyal: Hindi namin pinapahintulutan ang Q&A na naglalaman ng tahasang sekswal na materyal. Huwag maghanap o magbigay ng impormasyon tungkol sa content na nananamantala o nang-aabuso sa mga bata. Aalisin ang mga tanong at sagot na nauugnay sa paksang ito. Magsasagawa ang Google ng naaangkop na pagkilos, na maaaring kabilangan ng pag-disable sa mga account at pag-uulat sa National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) at sa tagapagpatupad ng batas.
 • Pagpapanggap: Huwag mag-post ng Q&A para sa iba o i-misrepresent ang iyong pagkakakilanlan o koneksyon sa lugar na nire-review mo.
 • Personal at kumpidensyal na impormasyon: Huwag mag-post ng Q&A na naglalaman ng personal at kumpidensyal na impormasyon ng ibang tao, kabilang ang impormasyon sa credit card, identification number mula sa pamahalaan, impormasyon sa lisensya sa pagmamaneho, atbp.
 • Mapoot na Salita: Hindi namin pinapayagan ang mga Q&A na nagtataguyod ng paglaban sa mga pangkat ng mga tao batay sa kanilang lahi o etnikong pinagmulan, relihiyon, kapansanan, kasarian, edad, katayuang beterano, sekswal na oryentasyon, o pagkakakilanlan sa kasarian.
 • Mga Pinaghihigpitang Produkto at Serbisyo: Huwag gamitin ang serbisyo para magbenta o padaliin ang pagbebenta ng mga pinaghihigpitang produkto at serbisyo, tulad ng alak, pagsusugal, mga gamot at hindi aprubadong supplement, tabako, mga paputok, mga armas, o mga pangkalusugan/medikal na device.

Ipaalam sa amin ang tungkol sa hindi naaangkop na mga tanong o sagot

 1. Sa tabi ng tanong o sagot, i-tap ang Higit pa Higit pa.
 2. I-tap ang Iulat ang tanong o Iulat ang sagot.

Sagutin ang tanong ng isang tao

Kung alam mo ang sagot sa naitanong ng iba, maaari kang tumugon sa kanila sa Google Maps o sa paghahanap.

Sa Google Maps

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. Maghanap ng lugar o i-tap ito sa mapa.
 3. Sa ibaba, i-tap ang pangalan ng lugar.
 4. Sa ilalim ng "Mga tanong at sagot," i-tap ang Tingnan ang lahat ng tanong.
 5. Sa tabi ng tanong, i-tap ang Sagutin.
 6. Opsyonal: Para i-edit o i-delete ang iyong sagot, i-tap ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay i-tap ang I-edit ang sagot o I-delete ang sagot.

Sa Google Search    

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google.
 2. Maghanap ng lugar.
 3. Mag-scroll pababa sa seksyong "Mga tanong at sagot."
 4. Sa ilalim ng "Mga tanong at sagot," i-tap ang Tingnan ang mga tanong.
 5. Sa tabi ng tanong, i-tap ang Sagutin.
 6. Opsyonal: Para i-edit o i-delete ang iyong sagot, i-tap ang Higit pa Higit Pa at pagkatapos ay i-tap ang I-edit o I-delete.

Mga Paalala:    

 • Makakatanggap ng notification ang taong nagtanong pagkatapos mong sumagot.
 • Kung ikaw ang may-ari, kailangan mong i-claim ang iyong lugar sa Google My Business para makita mo ang mga notification.  

Tingnan ang iyong mga tanong at sagot

Pagkatapos mong magtanong o magbigay ng sagot, makikita mo ang impormasyong iyon sa iyong mga kontribusyon sa Google Maps.

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Mag-ambag Mag-ambag.
 3. Kung kailangan, sa itaas, i-tap at i-drag ang menu bar hanggang sa makita mo ang Q&A.
 4. I-tap ang Q&A.
 5. Mag-scroll sa iyong listahan ng mga tanong at sagot.

I-off ang mga notification

Makakakita ka ng mensahe kapag may nagtanong tungkol sa iyong negosyo at kapag may tanong na maaari mong sagutin. Makikita mo rin kapag may sumagot sa tanong mo. Upang hindi na makakita ng mga ganitong mensahe:

 1. Sa iyong Android phone o tablet, buksan ang Google Maps app Maps.
 2. I-tap ang Account Circle Account Circle  at pagkatapos ay Mga Setting Mga Setting.
 3. I-tap ang Mga Notification.
 4. Para huwag nang makakita ng mga mensahe tungkol sa mga tanong na puwede mong sagutin, i-tap ang Iyong mga kontribusyon at pagkatapos ay i-off ang Mga tanong at sagot ng komunidad.
 5. Para huwag nang makakita ng mga mensahe tungkol sa iyong negosyo, i-tap ang Mga tao at lugar at pagkatapos ay i-off ang Mga listing ng negosyo.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Android Computer