Trobar les coordenades o fer una cerca per latitud i longitud

Per cercar un lloc, introduïu les coordenades de GPS de latitud i longitud a Google Maps. També podeu veure les coordenades dels llocs que heu trobat anteriorment.

A banda de la longitud i la latitud, podeu utilitzar Plus Codes per compartir un lloc sense l'adreça.

Trobar un lloc mitjançant les coordenades

 1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
 2. Al quadre de cerca, introduïu les coordenades que vulgueu. Aquí teniu exemples de formats que funcionen:
  • Graus decimals (DD): 41.40338, 2.17403
  • Graus, minuts i segons (GMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • Graus i minuts decimals (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418

Obtenir les coordenades d'un lloc

 1. A l'ordinador, obriu Google Maps.
 2. Feu clic amb el botó dret en un lloc o en una àrea del mapa.
  • S'obrirà una finestra emergent. A la part superior, podeu trobar la latitud i la longitud en format decimal.
 3. Per copiar les coordenades automàticament, feu clic amb el botó esquerre a la latitud i la longitud.

Aplicar format a les coordenades

Per formatar les coordenades perquè funcionin a Google Maps, utilitzeu graus decimals amb el format següent:

 • Correcte: 41.40338, 2.17403
 • Incorrecte: 41,40338, 2,17403

Consells:

 • Indiqueu la coordenada de latitud abans de la de longitud.
 • Comproveu que el primer nombre de la coordenada de latitud estigui entre -90 i 90.
 • Comproveu que el primer nombre de la coordenada de longitud estigui entre -180 i 180.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
76697
false
false