Hiển thị trạng thái lịch của bạn trong Gmail

Nếu bạn sử dụng Gmail cho công việc hoặc trường học, thì trạng thái không có mặt tại văn phòng của bạn sẽ xuất hiện khi ai đó viết email cho bạn. Gmail lấy thông tin này từ lịch của bạn khi bạn tạo sự kiện "Không có mặt tại văn phòng ". Bạn có thể tìm hiểu cách thiết lập giờ làm việc và trạng thái rảnh/bận

Quan trọng: Nếu người gửi không thể xem lịch của bạn, thì tính năng này sẽ không hoạt động. Hãy chia sẻ lịch của bạn để đảm bảo những người khác có quyền truy cập.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?