Định dạng, phông chữ và màu

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng để hủy rồi làm lại hoặc làm lại các nội dung thay đổi, thêm dấu đầu dòng, thay đổi phông chữ, đánh dấu hoặc gạch ngang văn bản và làm nhiều điều khác

Định dạng email của bạn

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Nhấp vào Soạn thư.
  3. Ở dưới cùng của thư, nhấp vào Tùy chọn định dạng Formatting options.

Thay đổi kiểu văn bản mặc định của bạn

Bạn có thể tạo kiểu văn bản sẽ được áp dụng cho tất cả email mới mà bạn viết.

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở phía trên bên phải, hãy nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấp vào Cài đặt.
  4. Cuộn xuống mục "Kiểu văn bản mặc định".
  5. Thay đổi văn bản trong hộp thành kiểu bạn muốn cho email của mình.
  6. Ở dưới cùng của trang, nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?