In thư Gmail

Bạn có thể in từng thư hoặc tất cả thư trong một cuộc hội thoại.

Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn đã kết nối máy in bằng Cloud Print hoặc AirPrint.

Lưu ý: nếu bạn không thấy tùy chọn để in, hãy cập nhật ứng dụng Gmail

In một email duy nhất

Nếu có nhiều email trong cùng một cuộc hội thoại, bạn có thể in chỉ một trong các email đó.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Mở email bạn muốn in.
  3. Ở phía trên bên phải của email, hãy nhấn vào Thêm 더보기 sau đó In.

In email với thư trả lời

Nếu có nhiều email trong cùng một cuộc hội thoại, thì bạn có thể in tất cả email đó.

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
  2. Mở cuộc hội thoại bạn muốn in.
  3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Thêm 더보기 sau đó In tất cả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?