Kiểm tra chính tả thư Gmail

Bạn có thể kiểm tra chính tả email trước khi gửi.

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Soạn thư.
  3. Viết thư.
  4. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đóKiểm tra chính tả.

Sửa các từ sai chính tả khi bạn nhập dữ liệu

Khi bạn viết sai chính tả một từ, Gmail có thể tự động sửa lại bằng chức năng Tự động sửa. Chức năng này chỉ hoạt động nếu bạn sử dụng Gmail cho cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác.

Để bật chức năng Tự động sửa, hãy làm như sau:

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Cài đặt.
  3. Trong phần “Chung”, hãy cuộn đến “Nội dung tự động sửa”.
  4. Chọn Bật tự động sửa.

Lưu ý: Một đường đứt nét sẽ tạm thời xuất hiện dưới từ đã thay đổi. Để hủy thay đổi chính tả, hãy nhấp vào từ được gạch chân sau đó Hủy.

Sử dụng chức năng Tự động sửa với trình đọc màn hình

Bạn vẫn có thể sử dụng chức năng Tự động sửa với trình đọc màn hình. Để hủy thay đổi, hãy sử dụng các phím mũi tên để tìm từ được gạch chân, rồi nhấn vào Tab sau đó Enter.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?